AksUpdateConfiguration Klasa

Reprezentuje parametry konfiguracji w celu zaktualizowania elementu docelowego AKSCompute.

Dziedziczenie
AksUpdateConfiguration

Konstruktor

AksUpdateConfiguration(ssl_configuration=None, load_balancer_type=None, load_balancer_subnet=None)

Parametry

ssl_configuration
SslConfiguration

Parametry konfiguracji protokołu SSL.

load_balancer_type
str

Typ modułu równoważenia obciążenia klastra AKS. Prawidłowe wartości to przywołującym element publicip i InternalLoadBalancer. Wartość domyślna to przywołującym element publicip.

load_balancer_subnet
str

Podsieć usługi równoważenia obciążenia klastra AKS. Może być używany tylko w przypadku, gdy wewnętrzny Load Balancer jest używany jako typ modułu równoważenia obciążenia. Wartość domyślna to AKS-Subnet.

Metody

validate_configuration

Sprawdź, czy określone wartości konfiguracji są prawidłowe.

Podnosi wartość, ComputeTargetException Jeśli walidacja nie powiedzie się. : wywołuje usługę Azure. Exceptions. ComputeTargetException:

validate_configuration

Sprawdź, czy określone wartości konfiguracji są prawidłowe.

Podnosi wartość, ComputeTargetException Jeśli walidacja nie powiedzie się. : wywołuje usługę Azure. Exceptions. ComputeTargetException:

validate_configuration()