Devices - Set Cloud Properties

Aktualizowanie właściwości chmury urządzenia
Aktualizowanie wszystkich wartości właściwości w chmurze urządzenia według identyfikatora urządzenia.

PUT https://{subdomain}.{centralDnsSuffixInPath}/api/preview/devices/{device_id}/cloudProperties

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
centralDnsSuffixInPath
path True
  • string

Sufiks DNS używany jako podstawa dla wszystkich żądań obsługi IoT Central platformy Azure.

device_id
path True
  • string

Unikatowy identyfikator urządzenia.

subdomain
path True
  • string

Poddomena aplikacji.

Treść żądania

Name Type Description
body
  • DeviceCloudProperties

Właściwości urządzenia.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK
  • DeviceCloudProperties

Powodzenie

Przykłady

Update cloud properties

Sample Request

PUT https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/preview/devices/mx1/cloudProperties
{
  "AssetID": "123abc"
}

Sample Response

{
  "AssetID": "123abc"
}