Modules - Delete Identity

Usuwa tożsamość modułu dla urządzenia w IoT Hub.

DELETE https://fully-qualified-iothubname.azure-devices.net/devices/{id}/modules/{mid}?api-version=2020-05-31-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

Unikatowy identyfikator wykluczone.

mid
path True
  • string

Unikatowy identyfikator modułu.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API.

Nagłówek żądania

Name Required Type Description
If-Match
  • string

Ciąg reprezentujący słaby element ETag dla modułu, zgodnie z RFC7232. Operacja usuwania jest wykonywana tylko wtedy, gdy ten element ETag pasuje do wartości utrzymywanej przez serwer, co oznacza, że moduł nie został zmodyfikowany od czasu ostatniego pobrania. Aby wymusić usunięcie warunkowe, ustaw wartość opcji if-Match na symbol wieloznaczny (*).

Odpowiedzi

Name Type Description
204 No Content

Brak zawartości.