Restore Key

Operations

Restore Key

Przywraca klucz z kopią zapasową do magazynu.
Importuje poprzednio kopię zapasową klucza do Azure Key Vault, Przywracanie klucza, identyfikatora klucza, atrybutów i zasad kontroli dostępu. Operacja przywracania może służyć do importowania wcześniej kopii zapasowej klucza. Nie można przywrócić poszczególnych wersji klucza. Klucz jest przywracany w całości z taką samą nazwą klucza jak podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli nazwa klucza nie jest dostępna w Key Vault docelowym, operacja przywracania zostanie odrzucona. Podczas przywracania nazwa klucza jest zachowywana, natomiast końcowy identyfikator klucza zmieni się, jeśli klucz zostanie przywrócony do innego magazynu. Przywracanie spowoduje przywrócenie wszystkich wersji i zachowanie identyfikatorów wersji. Operacja przywracania podlega ograniczeniom zabezpieczeń: element docelowy Key Vault musi należeć do tej samej subskrypcji Microsoft Azure, co źródło, Key Vault użytkownik musi mieć uprawnienia do przywracania w Key Vault docelowej. Ta operacja wymaga uprawnienia klucze/przywracanie.