Hierarchy Settings - Delete

Usuwa ustawienia hierarchii zdefiniowane na poziomie grupy zarządzania.

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Management/managementGroups/{groupId}/settings/default?api-version=2020-05-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
groupId
path True
  • string

Identyfikator grupy zarządzania.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API, która ma być używana z żądaniem klienta. Bieżąca wersja to 2018-01-01 — wersja zapoznawcza.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

Błąd

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory przepływ OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation Personifikuj konto użytkownika

Przykłady

GetGroupSettings

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Management/managementGroups/root/settings/default?api-version=2020-05-01

Sample Response

Definicje

ErrorDetails

Szczegóły błędu.

ErrorResponse

Obiekt błędu.

ErrorDetails

Szczegóły błędu.

Name Type Description
code
  • string

Jeden z zestawów kodów błędów zdefiniowanych przez serwer.

details
  • string

Czytelna dla człowieka reprezentacja szczegółów błędu.

message
  • string

Czytelna dla człowieka Reprezentacja błędu.

ErrorResponse

Obiekt błędu.

Name Type Description
error

Błąd
Szczegóły błędu.