Opis zasobów zasobów woluminówVolumeResourceDescription

Ten typ opisuje zasób woluminu.This type describes a volume resource.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
id ciągstring NieNo
name ciągstring NieNo
type ciągstring NieNo
location ciągstring NieNo
tags mapa ciągu do ciągumap of string to string NieNo
properties Właściwości zasobów objętościowychVolumeResourceProperties TakYes

id

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

W pełni kwalifikowany identyfikator zasobu.Fully qualified identifier for the resource. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Nazwa zasobuThe name of the resource


type

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Typ zasobu.The type of the resource. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines lub Microsoft.Storage/storageAccounts.Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines or Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: ciąg znakówType: string
Wymagane: NieRequired: No

Geolokal lokalizacja, w której mieszka zasóbThe geo-location where the resource lives


tags

Typ: mapa ciągu do ciąguType: map of string to string
Wymagane: NieRequired: No

Znaczniki zasobów.Resource tags.


properties

Typ: Właściwości volumeresourcepropertiesType: VolumeResourceProperties
Wymagane: TakRequired: Yes

Opisuje właściwości zasobu woluminu.Describes properties of a volume resource.