ScalingMechanismKind wyliczeniaScalingMechanismKind enum

typ: ciągtype: string

Wylicza sposoby skalowania usługi.Enumerates the ways that a service can be scaled.

Możliwe wartości:Possible values are:

  • Invalid- Wskazuje, że mechanizm skalowania jest nieprawidłowy.Invalid - Indicates the scaling mechanism is invalid. Wszystkie wyliczenia sieci szkieletowej usług mają nieprawidłowy typ.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Wartość wynosi zero.The value is zero.
  • PartitionInstanceCount- Wskazuje mechanizm skalowania, w którym nowe wystąpienia są dodawane lub usuwane z partycji.PartitionInstanceCount - Indicates a mechanism for scaling where new instances are added or removed from a partition. Wartość wynosi 1.The value is 1.
  • AddRemoveIncrementalNamedPartition- Wskazuje mechanizm skalowania, gdzie nowe partycje o nazwie są dodawane lub usuwane z usługi.AddRemoveIncrementalNamedPartition - Indicates a mechanism for scaling where new named partitions are added or removed from a service. Wartość wynosi 2.The value is 2.