PagedVolumeResourceDescriptionListPagedVolumeResourceDescriptionList

Lista zasobów woluminu.The list of volume resources. Lista jest stronicowana, gdy wszystkie wyniki nie mieszczą się w pojedynczym komunikacie.The list is paged when all of the results cannot fit in a single message. Następny zestaw wyników można uzyskać, wykonując te same zapytania z tokenem kontynuacji podanym na tej liście.The next set of results can be obtained by executing the same query with the continuation token provided in this list.

WłaściwościProperties

NazwaName TypType WymaganyRequired
ContinuationToken ciągstring NieNo
Items Tablica VolumeResourceDescriptionarray of VolumeResourceDescription NieNo

ContinuationToken

Typ: ciągType: string
Wymagane: nieRequired: No

Parametr tokenu kontynuacji służy do uzyskiwania następnego zestawu wyników.The continuation token parameter is used to obtain next set of results. Token kontynuacji jest dołączany do odpowiedzi interfejsu API, gdy wyniki z systemu nie mieszczą się w pojedynczej odpowiedzi.The continuation token is included in the response of the API when the results from the system do not fit in a single response. Gdy ta wartość jest przenoszona do następnego wywołania interfejsu API, interfejs API zwraca następny zestaw wyników.When this value is passed to the next API call, the API returns next set of results. Jeśli nie ma żadnych dalszych wyników, token kontynuacji nie jest uwzględniony w odpowiedzi.If there are no further results, then the continuation token is not included in the response.


Items

Typ: tablica elementu VolumeResourceDescriptionType: array of VolumeResourceDescription
Wymagane: nieRequired: No

Jedna strona listy.One page of the list.