Ustawianie nagłówków wersji usługi danych OData

Następujące operacje usługi Table Service są zgodne z usługą OData:

Podczas wywołania jednej z tych operacji należy określić wersję usługi danych OData przy użyciu jednego z następujących nagłówków żądania:

  • MaxDataServiceVersion, aby określić maksymalną wersję usługi danych

  • DataServiceVersion, aby określić dokładną wersję usługi danych

Jeśli oba nagłówki są obecne, pierwszeństwo ma MaxDataServiceVersion .

Pamiętaj, że nagłówki określające wersję protokołu OData są podobne do nagłówka , który wskazuje wersję usługi Table Service do użycia podczas żądania względem x-ms-version usługi. Należy określić oba nagłówki dla operacji wymienionych powyżej.

Nie wszystkie wersje usługi Table Service są zgodne ze wszystkimi wersjami usługi danych OData, dlatego należy upewnić się, że obie wersje i są ustawione na zgodne wersje, zgodnie z podsumowaniem w x-ms-version DataServiceVersion / MaxDataServiceVersion poniższej tabeli:

Wartość nagłówka DataServiceVersion/MaxDataServiceVersion Zgodne wersje usługi Table Service (wartości nagłówka x-ms-version)
1.0; NetFx Dowolna wersja
2.0; NetFx 2011-08-18 lub nowszy
3.0; NetFx 2013-08-15 lub nowszy

Pamiętaj, że jeśli uzyskujesz dostęp do usługi Table Service przy użyciu biblioteki klienta usługi Azure Storage, te nagłówki są ustawiane automatycznie.

Zobacz też

Pojęcia dotyczące usługi Table service