Udostępnianie i wymiana informacjiInformation Sharing and Exchange

Misja programu zabezpieczeń rządowych firmy Microsoft (GSP) polega na skompilowaniu zaufania poprzez przejrzystość.The mission of Microsoft's Government Security Program (GSP) is to build trust through transparency. Od czasu rozpoczęcia programu w 2003, firma Microsoft zapewniała wgląd w nasze technologie i artefakty bezpieczeństwa, które rządy i organizacje międzynarodowe mogą wykorzystać do ochrony siebie i jej obywateli.Since the program's inception in 2003, Microsoft has provided visibility into our technology and security artifacts which governments and international organizations can use to help protect themselves and their citizens. Oferta udostępniania informacji i programu Exchange umożliwia firmie Microsoft udostępnianie i wymianę materiałów dotyczących zagrożeń, luk w zabezpieczeniach, nietypowego zachowania, informacji o złośliwym oprogramowaniu i problemów z zabezpieczeniami w odniesieniu do produktów i usług firmy Microsoft.The Information Sharing and Exchange offering enables Microsoft to share and exchange materials about threats, vulnerabilities, anomalous behavior, malware information, and security issues against or related to Microsoft products and services. Ta oferta łączy grupy i zasoby w całym środowisku firmy Microsoft, aby ułatwić instytucjom rządowym ochronę obywateli, infrastruktury i instytucji rządowych.This offering brings together groups and resources across the Microsoft environment to help governments protect citizens, infrastructure, and government agencies.

Usługa Udostępnianie informacji i usługa Exchange oferująThe Information Sharing and Exchange offering provides

Zaliczkowe powiadomienia o aktualizacjach zabezpieczeńAdvance notification of security updates

5-dniowe zaliczkowe powiadomienie o lukach w zabezpieczeniach, informacje o wersji i tabele oprogramowania, których to dotyczy, oraz 24-godzinne powiadomienie o wypłaceniu publicznego.5-day advance notice of vulnerabilities with release notes and the affected software tables and 24-hour advance notification of public vulnerability announcements.

Adresy IP zainfekowanych urządzeńIP Addresses of Infected Devices

Microsoft Digital Zbrodnis Unit (DCU) to baza danych Sinkhole, która wygenerowała złośliwe oprogramowanie ze źródeł botnet na zainfekowanych hostach w poszczególnych krajach.Microsoft's Digital Crimes Unit (DCU) provides a sinkhole database of the malware-generated botnet feeds of infected hosts on a per-country basis.

Katalog złośliwego adresu URLMalicious URL Directory

Katalog złośliwego adresu URL identyfikowany przez usługę Bing jako złośliwy jest aktualizowany wielokrotnie każdego dnia.A malicious URL directory identified by Bing as being malicious is updated multiple times each day.

Czyszczenie metadanych plikówClean File Metadata

Metadane pliku czystego ułatwiają zidentyfikowanie plików, które są naprawdę firmy Microsoft, przy użyciu podpisów kryptograficznych wszystkich plików firmy Microsoft.Clean file metadata helps identify files that are truly from Microsoft by using the cryptographic signatures of all Microsoft files.

ForaForums

Okazje do pracy z informacjami o zagrożeniach i lukami w cyberbezpieczeństwa oraz ich wymianę za pośrednictwem wielu różnych forów, takich jak portale społeczności, konferencje, komunikacja cyfrowa i bezpośrednie zaangażowanie z różnymi zespołami firmy Microsoft obejmuje to grupy inżynierów, a także centrum Microsoft Security Response Center (MSRC) i centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (ZAJMUJĄCA).Opportunities to work with and exchange information about cybersecurity threats and vulnerabilities through many different forums including community portals, conferences, digital communications, and direct engagement with a variety of Microsoft teams including engineering groups, as well as the Microsoft Security Response Center (MSRC) and Microsoft Malware Protection Center (MMPC).

Przykład użycia danych:Example of data use:

CERTYFIKAT dla instytucji rządowych identyfikuje adresy IP skojarzone z Simda botnet w kanale informacyjnym programu cybernetycznymi Threat Intelligence (CTIP) dla swojego kraju.A government CERT identifies IP addresses associated with the Simda botnet in the Cyber Threat Intelligence Program (CTIP) botnet feed for their country.
CERTYFIKAT powiadamia właścicieli adresów IP, że są one najkorzystnie zainfekowane Simda i zawiera instrukcje czyszczenia i wskazówki dotyczące korygowania.The CERT notifies the IP address owners that they are likely infected with Simda and provides clean-up instructions and remediation guidance.
ofert

Kontakt z namiContact Us

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Microsoft, aby dowiedzieć się więcej na temat programu zabezpieczeń rządowychContact your local Microsoft representative to learn more about the Government Security Program