Warunki użytkowania

Akceptacja warunków

Usługi świadczone przez firmę Microsoft podlegają następującym warunkom użytkowania („Warunkom”). Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do aktualizowania Warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Aby zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania, należy kliknąć stosowne łącze u dołu każdej strony internetowej Microsoft.

Góra strony

Opis usługi

Firma Microsoft za pośrednictwem sieci właściwości sieci Web zapewnia dostęp do szeregu zasobów, w tym narzędzi dla deweloperów, miejsc pobierania, forów komunikacyjnych i informacji o produktach (zwanych łącznie „Usługami”). Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie nowych właściwości sieci Web, podlegają niniejszym Warunkom użytkowania.

Góra strony

Ograniczenia dotyczące użytkowania osobistego i niekomercyjnego

Jeżeli nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie można przenieść ani sprzedać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych w związku z Usługami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Microsoft.

Góra strony

Prywatność i ochrona danych osobowych

Zobacz oświadczenia dotyczące zasad zachowania poufności informacji związane ze zbieraniem i użyciem informacji Użytkownika.

Góra strony

Uwagi dotyczące oprogramowania udostępnianego w tej witrynie sieci Web

Wszystkie narzędzia i aplikacje dostępne do pobrania z Usług („Oprogramowanie”) są dziełami firmy Microsoft i/lub jej dostawców oraz podlegają ochronie praw autorskich. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania towarzyszącym lub dołączonym do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy będzie mógł zainstalować Oprogramowanie, do którego jest dołączona lub które zawiera Umowę licencyjną, dopiero wtedy, gdy zaakceptuje postanowienia Umowy licencyjnej. Skrypty lub kod należące do osób trzecich, powiązane z niniejszą witryną sieci Web lub w niej przywoływane, są udostępniane użytkownikowi w ramach licencji udzielanej przez osoby trzecie, a nie przez firmę Microsoft.

Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania wyłącznie do użycia przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Jakiekolwiek powielanie i rozpowszechnianie Oprogramowania w sposób sprzeczny z Umową licencyjną jest jednoznacznie zabronione i może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające umowę będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

OPRÓCZ POWYŻSZEGO WYRAŹNIE ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA LUB REPRODUKOWANIA OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB W INNE LOKALIZACJE W CELU DALSZEJ REPRODUKCJI LUB REDYSTRYBUCJI, CHYBA ŻE UMOWA LICENCYJNA DOŁĄCZONA DO RZECZONEGO OPROGRAMOWANIA WYRAŹNIE ZEZWALA NA TEGO RODZAJU REPRODUKCJĘ LUB REDYSTRYBUCJĘ.

JEŚLI NA OPROGRAMOWANIE JEST UDZIELANA GWARANCJA, JEJ ZAKRES OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO TREŚCI UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM JEDNOZNACZNYCH ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ FIRMA MICROSOFT CORPORATION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI DEKLARACJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, W TYM W ZAKRESIE RĘKOJMI (JEDNOZNACZNEJ, DOROZUMIANEJ ANI USTAWOWEJ), PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA FIRMA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIĆ, JAKO SKŁADNIK USŁUG LUB WE WŁASNYCH PRODUKTACH PROGRAMOWYCH, NARZĘDZIA DO UŻYCIA I/LUB POBRANIA. POD ŻADNYM POZOREM FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI EFEKTÓW TAKIEGO KORZYSTANIA Z TYCH NARZĘDZI Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKÓW. PODCZAS UŻYWANIA NARZĘDZI UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB W PRODUKTACH PROGRAMOWYCH FIRMY MICROSOFT NALEŻY RESPEKTOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB.

KOMENTARZ W SPRAWIE PRAW OGRANICZONYCH. Każde Oprogramowanie pobrane z Usług dla lub w imieniu rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, jego agencji albo przedstawicielstw („Rząd Stanów Zjednoczonych”) jest udostępniane z Prawami Ograniczonymi. Wykorzystywanie, powielanie lub ujawnianie Oprogramowania przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom opisanym odpowiednio w podpunkcie (c)(1)(ii) klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software (Prawa do danych technicznych i oprogramowania komputerowego) przepisów DFARS 252.227-7013 lub podpunktach (c)(1) i (2) rozdziału Commercial Computer Software - Restricted Rights (Komercyjne oprogramowanie komputerowe — ograniczone prawa) przepisów 48 CFR 52.227-19. Producentem Oprogramowania jest firma Microsoft Corporation z siedzibą pod adresem: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Góra strony

Uwaga dotycząca dokumentów dostępnych w tej witrynie sieci Web

Niektóre dokumenty mogą podlegać odrębnym warunkom licencyjnym od zawartych w tym miejscu. W zakresie, w jakim warunki pozostają w konflikcie, obowiązują odrębne warunki licencyjne.

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU INFORMACJI ZAWARTYCH W TYCH DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH GRAFIKACH OPUBLIKOWANYCH JAKO CZĘŚĆ USŁUG. WSZYSTKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „W POSTACI W JAKIEJ SĄ” BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH DEKLARACJI W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, W TYM W ZAKRESIE RĘKOJMI (JEDNOZNACZNEJ, DOROZUMIANEJ ANI USTAWOWEJ), PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY ANI SZKODY W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, W WYNIKU ZMIANY UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA, POWSTAŁE NIEZALEŻNIE OD LUB W WYNIKU UŻYCIA LUB WYKORZYSTANIA INFORMACJI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH W WITRYNIE SIECI WEB.

DOKUMENTY I ZWIĄZANE Z NIMI ILUSTRACJE OPUBLIKOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. WE WSPOMNIANYCH TU INFORMACJACH OKRESOWO SĄ WPROWADZANE ZMIANY. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W OPISANYCH TUTAJ PRODUKTACH I/LUB PROGRAMACH.

Góra strony

Uwagi dotyczące oprogramowania, dokumentów i usług dostępnych w tej witrynie sieci Web

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY ANI SZKODY W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, W WYNIKU ZMIANY UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOZWOLONEGO DZIAŁANIA, POWSTAŁE NIEZALEŻNIE OD LUB W WYNIKU UŻYCIA LUB WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, MATERIAŁÓW, DOSTARCZENIA LUB NIEDOSTARCZENIA USŁUG ALBO INFORMACJI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH W WITRYNIE SIECI WEB.

Góra strony

Konto członka, hasło i zabezpieczenia

Jeśli którakolwiek z Usług wymaga utworzenia konta, należy przeprowadzić proces rejestracji, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje wymagane w przypadku danego formularza rejestracyjnego. Konieczne będzie też wybranie hasła i nazwy użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Co więcej użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane z użyciem jego konta. Ponadto zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadamiania firmy Microsoft o wszelkich zdarzeniach nieuprawnionego korzystania z jego konta oraz o naruszeniach jego zabezpieczeń. Firma Microsoft nie odpowiada za żadne szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku korzystania z danych ich kont przez inne osoby za wiedzą lub bez wiedzy zainteresowanych. Z drugiej strony, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty, jakie z tytułu takiego nieuprawnionego dostępu do jego konta poniosła firma Microsoft lub osoby trzecie. Aby posłużyć się kontem innej osoby, należy bezwzględnie uzyskać na to jej zgodę.

Góra strony

Zakaz bezprawnego lub niedozwolonego użycia

Warunkiem używania Usług jest zakaz używania ich w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo zabroniony zgodnie z tymi postanowieniami, warunkami i uwagami. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub obsługiwaną przez niego sieć lub zakłócić odbiór i korzystanie z Usług innym użytkownikom. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek Usługi, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft lub dowolną z Usług metodami hakerskimi, za pomocą mechanizmów zgadywania haseł ani innymi metodami. Użytkownik nie może pozyskiwać lub podejmować prób pozyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji sposobami innymi niż celowo udostępnione w ramach Usług.

Góra strony

Korzystanie z usług

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, usługi BBS, czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron internetowych, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików lub innych funkcji lub narzędzi służących do komunikowania się z innymi użytkownikami („Usługi Komunikacyjne”). Użytkownik zobowiązuje się używać Usług komunikacyjnych wyłącznie do publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości oraz materiałów uznawanych za stosowne i, jeżeli jest to wymagane, związanych z określoną Usługą komunikacyjną. Na przykład użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Usług komunikacyjnych nie będzie podejmować następujących działań:

 • Używanie Usług komunikacyjnych w związku z ankietami, konkursami, schematami piramidy, łańcuszkami internetowymi, wiadomościami-śmieciami, spamem albo powielanymi lub niechcianymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).
 • Zniesławianie, nękanie, niepokojenie lub grożenie innym osobom albo inne nadużywanie lub naruszanie ich praw (takich jak prawo do prywatności i unikania rozgłosu).
 • Publikowanie, ogłaszanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie niestosownych, profanujących, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub nielegalnych tematów, nazw, materiałów lub informacji.
 • Przekazywanie lub inne udostępnianie plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie i inne materiały objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, prawo autorskie lub znaki towarowe (albo przez prawo do prywatności lub do rozgłosu), chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.
 • Wykorzystywanie materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych w ramach Usług w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób.
 • Przekazywanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, agenty czyszczące, uszkodzone pliki albo inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania lub uszkodzenia komputera lub mienia innych osób.
 • Rozpowszechnianie ogłoszeń lub ofert dotyczących sprzedaży lub zakupu towarów lub usług w celach biznesowych, z wyjątkiem okoliczności, w których Usługi komunikacyjne jednoznacznie zezwalają na wysyłanie wiadomości tego typu.
 • Pobieranie pliku przesłanego przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, jeżeli wiadomo lub można przypuszczać, że przepisy nie zezwalają na powielanie, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie tego pliku w ten sposób.
 • Fałszowanie lub usuwanie informacji związanych z zarządzaniem prawami autorskimi, takich jak listy autorów, uwagi prawne lub inne zastrzeżone oznaczenia albo etykiety potwierdzające pochodzenie źródła oprogramowania lub innych materiałów zamieszczonych w przekazywanym pliku.
 • Ograniczanie lub powstrzymywanie innych użytkowników od korzystania z Usług komunikacyjnych.
 • Naruszanie kodeksu postępowania lub innych zaleceń, które mogą obowiązywać w przypadku określonej Usługi komunikacyjnej.
 • Zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji dotyczących innych osób, w tym ich adresów e-mail.
 • Naruszanie obowiązujących przepisów lub rozporządzeń.
 • Tworzenie sfałszowanej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób.
 • Używanie, pobieranie lub kopiowanie w inny sposób albo udostępnianie (nieodpłatnie lub za opłatą) osobie lub jednostce wykazu użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących użytkowników lub użytkowania albo ich fragmentów.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Firma Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów publikowanych w ramach Usług komunikacyjnych i usuwania dowolnych materiałów według własnego uznania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu użytkownika do całości lub części Usług komunikacyjnych w dowolnej chwili, bez powiadomienia i z dowolnych powodów.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnej chwili informacji, które uzna za wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia, procesy prawne lub żądania organów administracyjnych albo edytowania, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów w całości lub częściowo zgodnie z decyzją firmy Microsoft.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas przekazywania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika lub jego dzieci w ramach Usług komunikacyjnych. Firma Microsoft nie kontroluje i nie potwierdza autentyczności zawartości, wiadomości lub informacji zamieszczonych w Usługach komunikacyjnych, dlatego firma Microsoft zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności związanej z Usługami komunikacyjnymi i działaniami wynikającymi z udziału w Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i organizatorzy nie są autoryzowanymi rzecznikami firmy Microsoft, a ich poglądy nie odzwierciedlają stanowiska firmy Microsoft.

W przypadku materiałów przekazanych do Usług komunikacyjnych mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik powinien przestrzegać tych ograniczeń, jeżeli pobiera materiały.

Góra strony

Materiały przekazane firmie Microsoft lub opublikowane w dowolnej witrynie sieci Web firmy Microsoft

Firma Microsoft nie rości sobie praw własności do materiałów przesłanych jej przez użytkownika (w tym opinii i sugestii) albo opublikowanych, przekazanych, wprowadzonych lub przesłanych do dowolnych Usług w Witrynie sieci Web bądź skojarzonych z nimi usług w celu przedstawienia ich publicznie albo członkom jakiejkolwiek społeczności publicznej lub prywatnej (nazywanych zbiorczo „Przesłanymi informacjami”). Jednak opublikowanie, przekazanie, wprowadzenie lub przesłanie Przesłanych informacji oznacza udzielenie firmy Microsoft, jej podmiotom stowarzyszonym lub dalszym licencjobiorcom prawa do używania Przesłanych informacji w procesie prowadzenia działalności internetowej (w tym, bez ograniczenia, wszystkich usług Microsoft), w tym, bez ograniczenia, praw licencyjnych do: kopiowania, dystrybuowania, transmitowania, publicznego prezentowania, publicznego używania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i ponownego formatowania Przesłanych informacji, publikowania imienia i nazwiska/nazwy użytkownika w połączeniu z Przesłanymi informacjami oraz prawa do dalszego licencjonowania tych praw dowolnemu dostawcy części zawartości Usług.

Użycie Przesłanych informacji, zgodnie z ich definicją w niniejszym dokumencie, nie będzie powodować konieczności wypłaty wynagrodzenia. Firma Microsoft nie jest zobowiązana do opublikowania lub użycia Przesłanych informacji, które zostaną dostarczone firmie Microsoft przez użytkownika, i może usunąć dowolne Przesłane informacje w dowolnym czasie i wedle własnego uznania.

Publikując Przesłane informacje, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do Przesłanych informacji, zgodnie z ich opisem w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in. wszelkie prawa niezbędne do dostarczania, publikowania, przekazywania, wprowadzania lub przesyłania Przesłanych informacji.

Oprócz opisanej powyżej gwarancji i oświadczenia, użytkownik publikujący Przesłane informacje, które zawierają obrazy, fotografie lub ilustracje lub w inny sposób w całości lub w części mają formę graficzną („Obrazy”), gwarantuje i oświadcza, że (a) jest posiadaczem praw autorskich do tych Obrazów lub właściciel praw autorskich tych Obrazów udzielił mu uprawnienia do używania tych Obrazów lub dowolnej zawartości i/lub obrazów zawartych w tych Obrazach w sposób i w celu określonym przez użytkownika, który jest dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania oraz Usługach w Witrynie sieci Web, (b) ma prawa niezbędne do udzielenia licencji i podlicencji opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania oraz (c) każda osoba uwieczniona na tych Obrazach, jeśli istnieje, wyraziła zgodę na używanie tych Obrazów zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym na przykład dystrybuowania, publicznego prezentowania oraz reprodukowania tych Obrazów. Publikując Obrazy, użytkownik udziela (a) wszystkim członkom prywatnej społeczności (odnośnie wszystkich takich Obrazów dostępnych dla członków takiej prywatnej społeczności) i/lub (b) ogółowi użytkowników (odnośnie wszystkich takich Obrazów dostępnych w dowolnym obszarze Usług innych niż prywatna społeczność) uprawnienia do używania tych Obrazów podczas korzystania z, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dowolnych Usług (w tym na przykład tworzenia wydruków oraz upominków zawierających takie Obrazy) oraz, bez ograniczeń, niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencji na: kopiowanie, dystrybuowanie, publiczne prezentowanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i ponowne formatowanie Obrazów bez konieczności dołączania do tych Obrazów imienia i nazwiska/nazwy użytkownika, a także prawa do dalszego licencjonowania tych praw jakiemukolwiek dostawcy Usług. Opisane powyżej licencje na Obrazy utracą ważność w chwili, gdy użytkownik całkowicie usunie takie Obrazy z Usług, pod warunkiem, że taka utrata ważności nie będzie mieć wpływu na inne licencje udzielone w związku z tymi Obrazami przed momentem całkowitego usunięcia takich Obrazów. Użycie obrazów Użytkownika nie pociągnie za sobą konieczności wypłacenia mu wynagrodzenia.

Góra strony

Uwagi i procedury dotyczące składania roszczeń o naruszenie praw autorskich

Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Rozdział 17, paragraf 512(c)(2) powiadomienia o zarzucanym naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do wyznaczonego przedstawiciela usługodawcy. WSZELKIE ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ PONIŻSZEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Zobacz Uwagi i procedury dotyczące składania roszczeń o naruszenie praw autorskich.

Góra strony

Łącza do witryn innych firm

ŁĄCZA W TYM OBSZARZE POWODUJĄ OPUSZCZENIE WITRYNY FIRMY MICROSOFT. WITRYNY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA, NIE SĄ POD KONTROLĄ FIRMY MICROSOFT I FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ TYCH WITRYN, ZAWARTE W NICH ŁĄCZA ANI ICH ZMIANY LUB AKTUALIZACJE. FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TRANSMISJE INTERNETOWE LUB INNE FORMY TRANSMISJI OTRZYMYWANE Z JAKIEJKOLWIEK WITRYNY, DO KTÓREJ PROWADZI ŁĄCZE. ŁĄCZA TE SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ MICROSOFT WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UDOSTĘPNIENIE ICH W WITRYNIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z APROBOWANIEM PRZEZ MICROSOFT TREŚCI WITRYNY, DO KTÓREJ ODSYŁA DANE ŁĄCZE.

Góra strony

Zasady dotyczące przesyłania niezamówionych koncepcji

FIRMA MICROSOFT ANI ŻADEN Z JEJ PRACOWNIKÓW NIE PRZYJMUJE ANI NIE ANALIZUJE NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, NOWYCH PROMOCJI, NOWYCH PRODUKTÓW LUB TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH I NOWYCH NAZW PRODUKTÓW. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE GRAFIK, PRÓBEK, DEMONSTRACJI ANI INNYCH PRAC. WYŁĄCZNYM CELEM TYCH ZASAD JEST UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ I SPORÓW, KTÓRE MOGŁYBY POWSTAĆ W SYTUACJI, W KTÓRYCH PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY MICROSOFT WYDAWAŁYBY SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI PRZESŁANYCH DO FIRMY MICROSOFT. Z TEGO WZGLĘDU PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI DO FIRMY MICROSOFT ANI DO JEJ PRACOWNIKÓW. JEŚLI MIMO PROŚBY FIRMY MICROSOFT O NIEPRZESYŁANIE JEJ SWOICH KONCEPCJI I MATERIAŁÓW, UŻYTKOWNIK WYŚLE JE FIRMIE MICROSOFT, FIRMA MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE TE KONCEPCJE I MATERIAŁY BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB CHRONIONE PRAWEM WŁASNOŚCI.

Góra strony