IDiaEnumTables::get__NewEnum

Pobiera wersję IEnumVARIANT tego modułu wyliczania.

Składnia

HRESULT get__NewEnum ( 
   IUnknown** pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca interfejs IUnknown reprezentujący IEnumVARIANT wersję tego modułu wyliczania.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość ; w przeciwnym S_OK razie zwraca kod błędu.

Zobacz też