IDiaFrameData::get_lengthProlog

Pobiera liczbę bajtów kodu prologu w bloku.

Składnia

HRESULT get_lengthProlog ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca liczbę bajtów kodu prologu.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Kod prologu to sekwencja instrukcji, która zachowuje rejestry, ustawia stan procesora CPU i ustanawia stos dla funkcji.

Zobacz też