IDiaFrameData::get_maxStack

Pobiera maksymalną liczbę bajtów wypchniętą na stos w ramce.

Składnia

HRESULT get_maxStack ( 
   DWORD* pRetVal
);

Parametry

pRetVal

[out] Zwraca maksymalną liczbę bajtów wypchniętą na stos.

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Zwraca S_FALSE wartość , jeśli ta właściwość nie jest obsługiwana. W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Wartość zwracana przez tę metodę jest zwykle używana w interpretacji ciągu programu (zobacz metodę IDiaFrameData::get_program, aby uzyskać definicję ciągu programu).

Zobacz też