IDebugFunctionObject::CreateObjectNoConstructor

Tworzy obiekt bez konstruktora.

Składnia

HRESULT CreateObjectNoConstructor( 
   IDebugField*   pClassObject,
   IDebugObject** ppObject
);
int CreateObjectNoConstructor(
   IDebugField      pClassField,
   out IDebugObject ppObject
);

Parametry

pClassObject
[in] Obiekt IDebugField reprezentujący typ obiektu do utworzenia.

ppObject
[out] Zwraca obiekt IDebugObject reprezentujący nowo utworzony obiekt.

Wartość zwracana

W przypadku powodzenia zwraca wartość S_OK; W przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby utworzyć obiekt reprezentujący wystąpienie struktury lub typu złożonego (który nie wymaga konstruktora), który jest parametrem funkcji reprezentowanej przez interfejs IDebugFunctionObject.

Jeśli parametr obiektu wymaga konstruktora, wywołaj metodę CreateObject.

Zobacz też