IEnumDebugThreads2::Reset

Resetuje wyliczenie do pierwszego elementu.

Składnia

HRESULT Reset(
   void
);
int Reset();

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, zwraca S_OK wartość ; w przeciwnym razie zwraca kod błędu.

Uwagi

Po wywołaniu tej metody następne wywołanie metody Next zwraca pierwszy element wyliczenia.

Zobacz też