Instrukcje: Konfigurowanie projektów na platformach docelowychHow to: Configure projects to target platforms

Program Visual Studio umożliwia konfigurowanie aplikacji przeznaczonych dla różnych platform, w tym na platformach 64-bitowych.Visual Studio enables you to set up your applications to target different platforms, including 64-bit platforms. Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze platformy 64-bitowego w programie Visual Studio, zobacz 64-bitowe aplikacje.For more information on 64-bit platform support in Visual Studio, see 64-bit applications.

Docelowa platforma z Configuration ManagerTarget platforms with the Configuration Manager

Configuration Manager umożliwia szybkie dodanie nowej platformy, która ma być docelowa do projektu.The Configuration Manager provides a way for you to quickly add a new platform to target with your project. W przypadku wybrania jednej z platform dostępnych w programie Visual Studio właściwości projektu są modyfikowane w celu skompilowania projektu dla wybranej platformy.If you select one of the platforms included with Visual Studio, the properties for your project are modified to build your project for the selected platform.

Aby skonfigurować projekt jako docelowy dla platformy 64-bitowejTo configure a project to target a 64-bit platform

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Kompiluj > Configuration Manager.On the menu bar, choose Build > Configuration Manager.

 2. Na liście Active platformę rozwiązania Wybierz platformę 64-bitową dla rozwiązania, które ma być celem, a następnie wybierz przycisk Zamknij .In the Active solution platform list, choose a 64-bit platform for the solution to target, and then choose the Close button.

  1. Jeśli żądaną platformę nie ma na liście aktywnych platform rozwiązań , wybierz pozycję Nowy.If the platform that you want doesn't appear in the Active solution platform list, choose New.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa platforma rozwiązania .The New Solution Platform dialog box appears.

  2. Na liście Typ lub wybierz nową platformę wybierz pozycję x64.In the Type or select the new platform list, choose x64.

   Uwaga

   Jeśli podajesz konfigurację nową nazwę, może być konieczne zmodyfikowanie ustawień w projektancie projektu , aby wskazać odpowiednią platformę.If you give your configuration a new name, you may have to modify the settings in the Project Designer to target the correct platform.

  3. Jeśli chcesz skopiować ustawienia z bieżącej konfiguracji platformy, wybierz ją, a następnie wybierz przycisk OK .If you want to copy the settings from a current platform configuration, choose it, and then choose the OK button.

Wszystkie projekty przeznaczone dla platformy 64-bitowej są aktualizowane, a następna kompilacja projektu zostanie zoptymalizowana dla platform 64-bitowych.The properties for all projects that target the 64-bit platform are updated, and the next build of the project will be optimized for 64-bit platforms.

Uwaga

Nazwa platformy Win32 jest używana na potrzeby projektów języka C++ i oznacza x86.The Win32 platform name is used for C++ projects, and it means x86. Program Visual Studio traktuje zarówno platformy na poziomie projektu, jak i platformy na poziomie rozwiązań, a platformy projektu pochodzą z systemów projektów specyficznych dla języka.Visual Studio considers both project-level platforms and solution-level platforms, and the project platforms come from the language-specific project systems. Projekty języka C++ używają Win32 i x64, ale platformy rozwiązań używają procesorów x86 i x64.C++ projects use Win32 and x64, but the solution platforms use x86 and x64. W przypadku wybrania opcji x86 jako konfiguracji rozwiązania program Visual Studio wybiera platformę Win32 dla projektów języka C++.When you choose x86 as the solution configuration, Visual Studio selects the Win32 platform for C++ projects. Aby wyświetlić ustawienia platformy na poziomie projektu i na poziomie rozwiązania, Otwórz Configuration Manager i zanotuj ustawienia dwóch platform.To see both project-level platform and solution-level platform settings, open Configuration Manager and note the two platform settings. Platforma na poziomie rozwiązania jest wyświetlana na liście rozwijanej aktywne rozwiązanie platformy , a w tabeli przedstawiono platformę na poziomie projektu dla każdego projektu.The solution-level platform is shown in the Active solution platform dropdown, and the table shows the project-level platform for each project. Zrzut ekranu przedstawiający platformę rozwiązania i platformę projektuScreenshot showing solution platform and project platform

Platformy docelowe w projektancie projektuTarget platforms in the Project Designer

Projektant projektu umożliwia również ukierunkowanie na różne platformy dla projektu.The Project Designer also provides a way to target different platforms with your project. W przypadku wybrania jednej z platform znajdujących się na liście w nowej platformie rozwiązania okno dialogowe nie działa dla danego rozwiązania, można utworzyć niestandardową nazwę konfiguracji i zmodyfikować ustawienia w projektancie projektu , aby wskazać odpowiednią platformę.If selecting one of the platforms included in the list in the New Solution Platform dialog box does not work for your solution, you can create a custom configuration name and modify the settings in the Project Designer to target the correct platform.

Wykonywanie tego zadania różni się w zależności od języka programowania, którego używasz.Performing this task varies based on the programming language you are using. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące linki:See the following links for more information:

Ręczne edytowanie pliku projektuManually editing the project file

Czasami trzeba ręcznie edytować plik projektu dla pewnej konfiguracji niestandardowej.Sometimes, you need to manually edit the project file for some custom configuration. Przykładem jest to, że warunki, których nie można określić w IDE, takie jak odwołanie, które jest inne dla dwóch różnych platform, jak w poniższym przykładzie.An example is when you have conditions that can't be specified in the IDE, such as a reference that is different for two different platforms, as in the following example.

Przykład: odwołanie do zestawów i bibliotek DLL x86 i x64Example: Referencing x86 and x64 assemblies and DLLs

Może istnieć zestaw lub biblioteka DLL platformy .NET, która ma zarówno wersje x86, jak i x64.You might have a .NET assembly or DLL that has both x86 and x64 versions. Aby skonfigurować projekt do korzystania z tych odwołań, najpierw Dodaj odwołanie, a następnie otwórz plik projektu i zmodyfikuj go, aby dodać ItemGroup warunek, który odwołuje się zarówno do konfiguracji, jak i na platformie docelowej.To set up your project to use these references, first add the reference, and then open the project file and edit it to add an ItemGroup with a condition that references both the configuration, and the target platform. Załóżmy na przykład, że dane binarne, do których odwołuje się odwołanie, to ClassLibrary1, a istnieją różne ścieżki do konfiguracji debugowania i wydania, a także wersje x86 i x64.For example, suppose the binary you are referencing is ClassLibrary1 and there are different paths for Debug and Release configurations, as well as x86 and x64 versions. Następnie użyj czterech ItemGroup elementów ze wszystkimi kombinacjami ustawień w następujący sposób:Then, use four ItemGroup elements with all combinations of settings, as follows:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>netcoreapp2.0</TargetFramework>
  <Platforms>AnyCPU;x64;x86</Platforms>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|x64'">
  <Reference Include="ClassLibrary1">
   <HintPath>..\..\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\x64\Debug\netstandard2.0\ClassLibrary1.dll</HintPath>
  </Reference>
 </ItemGroup>

 <ItemGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Release|x64'">
  <Reference Include="ClassLibrary1">
   <HintPath>..\..\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\x64\Release\netstandard2.0\ClassLibrary1.dll</HintPath>
  </Reference>
 </ItemGroup>

 <ItemGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Debug|x86'">
  <Reference Include="ClassLibrary1">
   <HintPath>..\..\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\x86\Debug\netstandard2.0\ClassLibrary1.dll</HintPath>
  </Reference>
 </ItemGroup>
 
 <ItemGroup Condition=" '$(Configuration)|$(Platform)' == 'Release|x86'">
  <Reference Include="ClassLibrary1">
   <HintPath>..\..\ClassLibrary1\ClassLibrary1\bin\x86\Release\netstandard2.0\ClassLibrary1.dll</HintPath>
  </Reference>
 </ItemGroup>
</Project>

Uwaga

W programie Visual Studio 2017 musisz zwolnić projekt, aby można było edytować plik projektu.In Visual Studio 2017, you need to unload the project before you can edit the project file. Aby zwolnić projekt, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł projektu, a następnie wybierz polecenie Zwolnij projekt.To unload the project, right-click on the project node, and choose Unload project. Po zakończeniu edycji Zapisz zmiany i Załaduj ponownie projekt, klikając prawym przyciskiem myszy węzeł projektu i wybierając polecenie Załaduj ponownie projekt.When done editing, save your changes and reload the project by right-clicking the project node and choosing Reload project.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pliku projektu, zobacz Dokumentacja schematu pliku projektu MSBuild.For more information about the project file, see MSBuild project file schema reference.

Zobacz teżSee also