Jak zgłosić problem za pomocą programu Visual Studio lub Instalator programu Visual StudioHow to report a problem with Visual Studio or Visual Studio Installer

Note

Dla programu Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz jak zgłosić problem w programie Visual Studio dla komputerów Mac.For Visual Studio for Mac, see How to report a problem in Visual Studio for Mac.

Aby zgłosić problem z programu Visual Studio lub jego Instalatora, za pomocą narzędzia do udzielania opinii w nich znajdują.You can report a problem from either Visual Studio or its installer by using the Feedback Tool included in them. Narzędzia do udzielania opinii umożliwia łatwe uwzględnianie informacji diagnostycznych w Twoją opinię i pomaga diagnozować i rozwiązywać problemy znacznie bardziej efektywne zespołom programu Visual Studio.The Feedback Tool enables you to easily include diagnostic information in your feedback and helps Visual Studio teams to diagnose and fix issues much more effectively. Poniżej przedstawiono kroki, aby zgłosić problem.Here are the steps to report a problem.

 1. W programie Visual Studio, wybierz ikonę opinii w prawym górnym rogu i wybierz informacje o problemie.In Visual Studio, select the feedback icon in the upper-right corner and select Report a Problem. Można także uzyskać dostęp do narzędzia opinii, z menu pomocy > Wyślij opinię > Zgłoś Problem.You can also access the feedback tool from the menu Help > Send Feedback > Report a Problem. Okno podręczne z problem sporządzić raport na temat społeczności deweloperów programu Visual Studio też zgłosić problem w Instalatora programu Visual Studio Jeśli nie można zainstalować program Visual Studio lub nie można uzyskać dostęp do narzędzia opinii w programie Visual Studio .Report an issue pop-up on Visual Studio Developer Community Alternatively, report a problem in Visual Studio Installer if you can't install Visual Studio or are unable to access the feedback tool within Visual Studio. W oknie Instalatora Wybierz ikony opinii w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Zgłoś Problem.In the Installer, select the feedback icon in the upper-right corner and select Report a Problem. Okno podręczne z problem sporządzić raport na temat społeczności deweloperów programu Visual StudioReport an issue pop-up on Visual Studio Developer Community

 2. Jeśli nie jest podpisany, wybierz opcję Sign In jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.If not signed in, select Sign In as shown in the following screenshot. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się.Follow the instructions on-screen to sign in.

  Zaloguj się zgłosić problem

  Nie tylko możesz zgłosić problem po użytkownik jest zalogowany, ale również Zagłosuj i Skomentuj wszelkie istniejące informacje i opinie.Not only can you report a problem when you are signed in, but you can also vote and comment on any existing feedback.

 3. Po zalogowaniu będzie można wyświetlić swoje problemów i działania na elementów I postępuj zgodnie z ekranuOnce signed in, you will be able to see your Problems and Activity on the Items I follow screen

  Obserwowane elementy

 4. Program Visual Studio udostępnia interfejs do wyszukiwania dla danego problemu i zobacz, jeśli inne zgłaszali go.Visual Studio provides an interface to search for your problem and see if others have reported it. Jeśli ktoś zgłosił go, "up-vote" je, aby dać nam znać.If someone has reported it, "up-vote" it to let us know.

  Note

  Aby wyszukać, wprowadź odpowiedni tekst w polu wyszukiwania i kliknij przycisk Enter lub naciśnij ikonę wyszukiwania.In order to search, please input the desired text into the search box and either click Enter or press the Search icon.

  Wyszukiwanie i głosuj na podobne problemy

 5. Jeśli nie znajdziesz problem pojawił się, wybierz opcję Zgłoś nowy problem w dolnej części ekranu.If you don’t find the problem you encountered, choose Report new problem at the bottom of the screen.

  Note

  Zgłoś nowy problem przycisk pojawia się tylko w interfejsie programu Visual Studio dla społeczności deweloperów.The Report new problem button only appears in the Visual Studio interface for Developer Community. Nie można zgłosić problem bezpośrednio na społeczności deweloperów witryny sieci Web.You can't report a problem directly on the Developer Community website.

 6. Utwórz opisowy tytuł problemu, który pomoże nam go przesłać do właściwego zespołu programu Visual Studio.Create a descriptive title for the problem that helps us route it to the correct Visual Studio team.

 7. Przekaż dodatkowe szczegóły i w miarę możliwości opisz kroki, które spowodowały wystąpienie problemu.Give us any additional details, and if possible, provide us with the steps to reproduce the problem.

  Zgłoś nowy problem

 8. Wybierz dalej można przenieść do załączniki kartę. W tym miejscu można przechwycić bieżącego ekranu, aby wysłać je do firmy Microsoft.Select Next to move to the Attachments tab. Here, you can capture your current screen to send it to Microsoft. Aby dołączyć dodatkowe zrzuty ekranu lub inne pliki, wybierz opcję Dołącz dodatkowe pliki.To attach additional screenshots or other files, choose Attach Additional Files.

  Dołącz zrzut ekranu, aby raport o problemie programu Visual Studio

 9. Jeśli nie chcesz dołączyć zrzut ekranu lub rejestrowania odtwarzania, wybierz opcję dalej można przenieść do Podsumowanie kartę.If you don't want to attach a screenshot or record a repro, select Next to move to the Summary tab.

 10. Wybierz przesyłania wysłanie raportu, wraz z wszystkie obrazy i pliki śledzenia lub zrzutu.Select Submit to send your report, along with any images and trace or dump files. (Jeśli przesyłania przycisk będzie szary, upewnij się, że został podany tytuł i opis raportu.)(If the Submit button is grayed out, make sure that you've provided a title and description for the report.)

  Aby dowiedzieć się, jak dane są zbierane, zobacz dane zbierane.For information about what data is collected, see Data we collect.

Rekord odtwarzaniaRecord a repro

Pliki zrzutu śledzenia i stosu są przydatne podczas diagnozowania problemów.Trace and heap dump files are useful in helping us diagnose problems. Firma Microsoft docenia, możesz użyć Zgłoś Problem narzędzie, aby zarejestrować kroki odtworzenia i wysyłać dane do firmy Microsoft.We appreciate it when you use the Report a Problem tool to record your repro steps and send the data to Microsoft. Oto jak to zrobić:Here's how to do so:

 1. Po wprowadzeniu tytuł i opis dla danego problemu, wybierz dalej można przenieść do załączniki kartę.After you enter a title and description for your problem, select Next to move to the Attachments tab.

 2. Wybierz rekordu kartę.Select the Record tab.

 3. W obszarze Zarejestruj swoje czynności, wybierz bieżące wystąpienie programu Visual Studio, jeśli można odtworzyć problem.Under Record your actions, select the current instance of Visual Studio if you can reproduce the problem there. Jeśli z jakiegoś powodu, na przykład jeśli zawiesiła się programu Visual Studio, wybierz <Utwórz nowe wystąpienie > do rejestrowania akcji w nowym wystąpieniu programu Visual Studio.If you can't, for example if Visual Studio is hung, select <Create a new instance> to record the actions in a new instance of Visual Studio.

 4. Wybierz Rozpocznij nagrywanie.Select Start Recording. Nadaj uprawnienia, aby uruchomić narzędzie.Give permission to run the tool.

  Wybierz pozycję "Rozpocznij nagrywanie" pozwala udostępnić plik zrzutu śledzenia i sterty w raporcie problem programu Visual Studio

 5. Gdy Rejestrator zostanie wyświetlone narzędzie, należy wykonać czynności, które odtworzenia problemu.When the Steps Recorder tool appears, perform the steps that reproduce the problem.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję zatrzymać rekordu przycisku.When you're done, choose the Stop Record button.

 7. Poczekaj kilka minut dla programu Visual Studio zbierać i utworzyć pakiet informacje, które są zarejestrowane.Wait a few minutes for Visual Studio to collect and package the information that you recorded.

  Aby dowiedzieć się, jak dane są zbierane, zobacz dane zbierane.For information about what data is collected, see Data we collect.

Gdy dalsze informacje są potrzebne (potrzebujesz więcej informacji)When further information is needed (Need More Info)

Począwszy od programu Visual Studio 2017 w wersji 15.5 istnieje nowy przepływ pracy, aby ułatwić użytkownikom, podaj dodatkowe informacje o raporty problemów.Starting in Visual Studio 2017 Version 15.5, there's a new workflow to help users provide additional information about problem reports.

 1. Gdy ustawia inżynier z firmy Microsoft społeczności deweloperów programu Visual Studio problem do żądania dalszych informacji stanu, każdy użytkownik, który jest opublikowany, głosujących, a następnie lub komentarz problem pobiera powiadomienie w Zgłoś Problem narzędzia w programie Visual Studio.When a Microsoft engineer sets the Visual Studio Developer Community problem to the Need More Info state, any user that posted, voted, followed, or commented on the problem gets a notification in the Report A Problem tool in Visual Studio.

  Potrzebujesz więcej powiadomienia o w programie Visual Studio

 2. Kliknij pozycję Wyświetl problemy łącze do filtrowania i sortowania widoku problemów, które wymagają uwagi.Click on the View Problems link to filter and sort the view to the problems that need attention. Te problemy mają również wskaźnik obok nich, aby odróżnić je ogólnie rzecz biorąc wyszukiwania.These problems also have an indicator next to them, to differentiate them in general search.

 3. Kliknij problem, aby wyświetlić szczegóły problemu.Click on a problem to see the problem details view.

  Potrzebujesz więcej informacji o powiadomień

 4. Aby wyświetlić żądania dalszych informacji żądania, kliknij przycisk żądanie i Odpowiedz łącze w widoku szczegółów problemu.To view the Need More Info request, click the View their request and respond link in the problem details view. Okno dialogowe jest wyświetlane żądanie.A dialog box shows the request.

  Potrzebujesz więcej informacji o powiadomień

 5. Dodając komentarze lub załączników albo rejestrowania kroków może dostarczyć dodatkowych informacji.You can provide more information by adding comments, attachments, or recording steps. To środowisko jest podobny do zgłaszania nowego problemu lub zawierającej dodatkowe informacje, gdy głosując na problem.This experience is similar to reporting a new problem or providing additional information when voting on a problem.

 6. Żądanie inżynier z firmy Microsoft otrzyma powiadomienie o dodatkowe informacje.The requesting Microsoft engineer receives a notification about the extra information provided. Jeśli mają one wystarczające informacje, aby zbadać, zmieni się stan problemu.If they have enough information to investigate, the problem state changes. W przeciwnym razie serwisant pyta, czy nawet dalsze informacje.Otherwise, the engineer asks for even further information.

  Note

  • Odpowiedź, powiadomienie zniknie.When you reply, the notification goes away. W jego miejsce zostanie wyświetlony Baner z Dziękujemy oraz usprawnia sposób, aby zapewnić jeszcze więcej informacji.In its place, you see a banner that thanks you and facilitates a way to provide even more information.
  • Gdy problem zmienia stan, powiadomienia stanie się niepotrzebna dla wszystkich użytkowników obserwowanych problem.Once the issue changes state, the notification goes away for everyone that's following the issue.
  • Więcej niż jedna osoba może odpowiedzieć na tym samym żądania dalszych informacji żądania.More than one person can reply on the same Need More Info request.
  • Nie ma żądania dalszych informacji przepływu pracy na społeczności deweloperów po możesz uzyskać do niego dostęp bezpośrednio za pomocą przeglądarki sieci web, ale można również dołączyć komentarze i załączniki istnieje.There isn't a Need More Info workflow on Developer Community when you access it directly through a web browser, but you can also provide comments and attachments there.

Wyszukaj rozwiązania lub Wyraź swoją opinięSearch for solutions or provide feedback

Jeśli nie chcesz lub nie można użyć programu Visual Studio, aby zgłosić problem, ma szansę już zgłoszono problem i rozwiązanie opublikowano społeczności deweloperów programu Visual Studio strony.If you don't want to or can't use Visual Studio to report a problem, there's a chance the problem has already been reported and a solution posted on the Visual Studio Developer Community page.

Jeśli masz problem, aby zgłosić, ale chcesz zaproponować funkcję, ma miejsce, w tym za.If you don't have a problem to report but want to suggest a feature, there's a place for that, too. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaproponuj funkcję strony.For more information, see the Suggest a feature page.

Zobacz takżeSee also