Wybierz lokalizacje instalacji w programie Visual StudioSelect the installation locations in Visual Studio

Możesz zmniejszyć zasięg instalacji programu Visual Studio na dysku systemowym, zmieniając lokalizację niektórych plików.You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive by changing the location for some of its files. W szczególności można użyć innej lokalizacji pamięci podręcznej pobierania, składników udostępnionych, zestawy SDK i pliki narzędzia.Specifically, you can use a different location for the download cache, shared components, SDKs, and tools files.

Nowość w wersji 15,7: można zmniejszyć zasięg instalacji programu Visual Studio na dysku systemowym, zmieniając lokalizację niektórych plików.New in version 15.7: You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive by changing the location for some of its files. W szczególności można użyć innej lokalizacji pamięci podręcznej pobierania, składników udostępnionych, zestawy SDK i pliki narzędzia.Specifically, you can use a different location for the download cache, shared components, SDKs, and tools files.

Note

Istnieją pewne narzędzia i zestawy SDK, które mają różne reguły, w którym można zainstalować.There are some tools and SDKs that have different rules on where they can be installed. Takie narzędzia i zestawy SDK są instalowane na dysku systemowym, nawet jeśli wybierz inną lokalizację.Such tools and SDKs are installed on your system drive even if you choose another location.

Chcesz rozpocząć pracę?Ready to get started? Poniżej przedstawiono sposób.Here's how.

 1. Po zainstalowaniu programu Visual Studio, wybierz lokalizacje instalacji kartę.When you install Visual Studio, choose the Installation locations tab.

  Visual Studio 2017 — wybierz lokalizację instalacjiVisual Studio 2017 - Select the installation location

 2. W środowiska IDE programu Visual Studio sekcji, zaakceptuj wartość domyślną.In the Visual Studio IDE section, accept the default. Visual Studio instaluje produkt core i zawiera pliki, które są specyficzne dla tej wersji programu Visual Studio.Visual Studio installs the core product and includes files that are specific to this version of Visual Studio.

  Sekcja środowiska IDE programu Visual Studio na karcie lokalizacje instalacjiVisual Studio IDE section of the Installation Locations tab

  Tip

  Jeśli dysk systemowy jest dysków półprzewodnikowych (SSD), firma Microsoft zaleca, zaakceptuj lokalizację domyślną na dysku systemowym.If your system drive is a solid-state drive (SSD), we recommend that you accept the default location on your system drive. Przyczyna?The reason? Podczas pracy z programem Visual Studio, możesz z do odczytu i zapisu wiele plików, co zwiększa dysku, operacje wejścia / wyjścia.When you develop with Visual Studio, you read from and write to a lot of files, which increases the disk I/O activity. Najlepiej wybrać dysk najszybszy do obsługi obciążenia.It's best to choose your fastest drive to handle the load.

 3. W pamięć podręczna pobierania sekcji, zdecyduj, czy chcesz zachować pamięci podręcznej pobierania i zdecydować, której chcesz przechowywać swoje pliki.In the Download cache section, decide if you want to keep the download cache, and then decide where you want to store its files.

  Sekcja pamięci podręcznej pobierania na karcie lokalizacje instalacjiDownload Cache section of the Installation Locations tab

  1. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru pamięci podręcznej pobierania Kontynuuj po zakończeniu instalacji.Check or uncheck Keep download cache after the installation.

   Jeśli nie chcesz przechowywać w pamięci podręcznej pobierania, ta lokalizacja będzie używana tylko tymczasowo.If you decide not to keep the download cache, the location is used only temporarily. Ta akcja nie będzie mieć wpływ na lub usuwania plików z poprzedniej instalacji.This action won't affect or delete files from previous installations.

  2. Określ dysk, na którym chcesz przechowywać pliki instalacyjne i manifesty z pamięci podręcznej pobierania.Specify the drive where you want to store installation files and manifests from the download cache.

   Na przykład jeśli wybierzesz obciążenie "Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++", tymczasowo wymagany rozmiar jest 1.58 GB na dysku systemowym, który następnie zostanie zwolniony, zaraz po zakończeniu instalacji.For example, if you select the "Desktop development with C++" workload, the temporarily required size is 1.58 GB on your system drive, which is then freed as soon as the installation completes.

   Important

   Ta lokalizacja została ustawiona za pomocą przez pierwszą instalację i nie można zmienić później z poziomu interfejsu użytkownika Instalatora.This location is set with your first installation and cannot be changed later from the installer UI. Zamiast tego należy użyć parametrów wiersza polecenia przenieść pamięci podręcznej pobierania.Instead, you must use command-line parameters to move the download cache.

 4. W udostępnione składniki, narzędzia i zestawy SDK sekcji, określ dysk, na którym chcesz przechowywać pliki, które są współużytkowane przez instalacje programu Visual Studio side-by-side.In the Shared components, tools, and SDKs section, specify the drive where you want to store the files that are shared by side-by-side Visual Studio installations. Zestawy SDK i narzędzia są także przechowywane w tym katalogu.SDKs and tools are also stored in this directory.

  Sekcja składniki udostępnione, narzędzia i zestawy SDK na karcie lokalizacje instalacjiShared Components, Tools, And SDKs section of the Installation Locations tab

 1. Po zainstalowaniu programu Visual Studio, wybierz lokalizacje instalacji kartę.When you install Visual Studio, choose the Installation locations tab.

  Visual Studio 2019 — wybierz lokalizację instalacjiVisual Studio 2019 - Select the installation location

 2. W środowiska IDE programu Visual Studio sekcji, zaakceptuj wartość domyślną.In the Visual Studio IDE section, accept the default. Visual Studio instaluje produkt core i zawiera pliki, które są specyficzne dla tej wersji programu Visual Studio.Visual Studio installs the core product and includes files that are specific to this version of Visual Studio.

  Tip

  Jeśli dysk systemowy jest dysków półprzewodnikowych (SSD), firma Microsoft zaleca, zaakceptuj lokalizację domyślną na dysku systemowym.If your system drive is a solid-state drive (SSD), we recommend that you accept the default location on your system drive. Przyczyna?The reason? Podczas pracy z programem Visual Studio, możesz z do odczytu i zapisu wiele plików, co zwiększa dysku, operacje wejścia / wyjścia.When you develop with Visual Studio, you read from and write to a lot of files, which increases the disk I/O activity. Najlepiej wybrać dysk najszybszy do obsługi obciążenia.It's best to choose your fastest drive to handle the load.

 3. W pamięć podręczna pobierania sekcji, zdecyduj, czy chcesz zachować pamięci podręcznej pobierania i zdecydować, której chcesz przechowywać swoje pliki.In the Download cache section, decide if you want to keep the download cache, and then decide where you want to store its files.

  • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru pamięci podręcznej pobierania Kontynuuj po zakończeniu instalacji.Check or uncheck Keep download cache after the installation.

   Jeśli nie chcesz przechowywać w pamięci podręcznej pobierania, ta lokalizacja będzie używana tylko tymczasowo.If you decide not to keep the download cache, the location is used only temporarily. Ta akcja nie będzie mieć wpływ na lub usuwania plików z poprzedniej instalacji.This action won't affect or delete files from previous installations.

  • Określ dysk, na którym chcesz przechowywać pliki instalacyjne i manifesty z pamięci podręcznej pobierania.Specify the drive where you want to store installation files and manifests from the download cache.

   Na przykład jeśli wybierzesz obciążenie "Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++", tymczasowo wymagany rozmiar jest 1.58 GB na dysku systemowym, który następnie zostanie zwolniony, zaraz po zakończeniu instalacji.For example, if you select the "Desktop development with C++" workload, the temporarily required size is 1.58 GB on your system drive, which is then freed as soon as the installation completes.

   Important

   Ta lokalizacja została ustawiona za pomocą przez pierwszą instalację i nie można zmienić później z poziomu interfejsu użytkownika Instalatora.This location is set with your first installation and cannot be changed later from the installer UI. Zamiast tego należy użyć parametrów wiersza polecenia przenieść pamięci podręcznej pobierania.Instead, you must use command-line parameters to move the download cache.

 4. W sekcji współużytkowane składniki, narzędzia i zestawy SDK należy pamiętać, że program używa tego samego dysku, który został wybrany w sekcji "pamięć podręczna pobierania".In the Shared components, tools, and SDKs section, note that it uses the same drive that you chose in the "Download cache" section. Katalog \Microsoft\VisualStudio\Shared to miejsce, w którym program Visual Studio przechowuje pliki, które są współużytkowane przez instalacje programu Visual Studio obok siebie.The \Microsoft\VisualStudio\Shared directory is where Visual Studio stores the files that are shared by side-by-side Visual Studio installations. Zestawy SDK i narzędzia są także przechowywane w tym katalogu.SDKs and tools are also stored in this directory.

Uzyskaj pomoc technicznąGet support

Czasami mogą wystąpić problemy.Sometimes, things can go wrong. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Oferujemy również Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko język angielski) w przypadku problemów związanych z instalacją.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Poniżej przedstawiono kilka więcej opcji pomocy technicznej:Here are a few more support options:

Zobacz takżeSee also