Tworzenie instalacji w trybie offline programu Visual StudioCreate an offline installation of Visual Studio

Został zaprojektowany programu Visual Studio 2017 działają poprawnie w kilku różnych konfiguracjach sieci i komputerów.We designed Visual Studio 2017 to work well in a variety of network and computer configurations. Chociaż zaleca się, że próbujesz Instalator sieci web programu Visual Studio—który to mały plik i pozwala na bieżąco ze wszystkimi najnowsze poprawki i funkcje—rozumiemy, że użytkownik może okazać się niemożliwe.While we recommend that you try the Visual Studio web installer—which is a small file and allows you to stay current with all the latest fixes and features—we understand that you might not be able to.

Program Visual Studio 2019 został zaprojektowany tak, aby działał prawidłowo w różnych konfiguracjach sieci i komputerów.We designed Visual Studio 2019 to work well in a variety of network and computer configurations. Chociaż zaleca się, że próbujesz Instalator sieci web programu Visual Studio—który to mały plik i pozwala na bieżąco ze wszystkimi najnowsze poprawki i funkcje—rozumiemy, że użytkownik może okazać się niemożliwe.While we recommend that you try the Visual Studio web installer—which is a small file and allows you to stay current with all the latest fixes and features—we understand that you might not be able to.

Na przykład może być zawodne połączenia internetowego lub taki, który ma o niskiej przepustowości.For example, you might have an unreliable internet connection or one that has low bandwidth. Jeśli tak, możesz skorzystać z kilku opcji: można użyć nowej "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj" funkcję, aby pobrać pliki, przed zainstalowaniem lub wiersza polecenia można użyć do utworzenia lokalnej pamięci podręcznej plików.If so, you have a few options: You can use the new "Download all, then install" feature to download the files before you install, or you can use the command line to create a local cache of the files.

Note

Jeśli jesteś administratorem przedsiębiorstwa, który chce wykonać wdrożenie programu Visual Studio w sieci stacji roboczych klienta, które są chronione przez Internet, zapoznaj się z artykułem Tworzenie instalacji sieciowej programu Visual Studio i Instalowanie certyfikatów wymaganych dla stron instalacji w trybie offline programu Visual Studio .If you are an enterprise administrator who wants to perform a deployment of Visual Studio to a network of client workstations that are firewalled from the internet, see our Create a network installation of Visual Studio and Install certificates required for Visual Studio offline installation pages.

Użyj "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj" funkcjiUse the "Download all, then install" feature

Nowość w wersji 15,8: po pobraniu Instalatora sieci Web wybierz opcję Nowy Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj z Instalator programu Visual Studio.New in version 15.8: After you download the web installer, select the new Download all, then install option from the Visual Studio Installer. Następnie kontynuuj instalację.Then, continue with your installation.

"Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj" opcja

Po pobraniu Instalatora sieci Web wybierz opcję Nowy Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj z Instalator programu Visual Studio.After you download the web installer, select the new Download all, then install option from the Visual Studio Installer. Następnie kontynuuj instalację.Then, continue with your installation.

"Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj" opcja

Zaprojektowano funkcję "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj", aby można było pobrać program Visual Studio jako pojedynczą instalację dla tego samego komputera, na którym został pobrany.We designed the "Download all, then install" feature so that you can download Visual Studio as a single installation for the same computer on which you downloaded it. Dzięki temu można bezpiecznie rozłączyć się z siecią Web przed zainstalowaniem programu Visual Studio.That way, you can safely disconnect from the web before you install Visual Studio.

Important

Nie należy używać funkcji "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj", aby utworzyć pamięć podręczną w trybie offline, która ma zostać przetransferowana na inny komputer.Do not use the "Download all, then install" feature to create an offline cache that you intend to transfer to another computer. Nie została zaprojektowana do pracy w ten sposób.It's not designed to work that way.

Jeśli chcesz utworzyć pamięć podręczną w trybie offline, aby zainstalować program Visual Studio na innym komputerze, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z wiersza polecenia w celu utworzenia lokalnej pamięci podręcznej na tej stronie, aby uzyskać informacje na temat sposobu tworzenia pamięci podręcznej sieci.If you want to create an offline cache to install Visual Studio on another computer, see the Use the command line to create a local cache section of this page for information about how to create a local cache, or the Create a network installation of Visual Studio page for information about how to create a network cache.

Użyj wiersza polecenia, aby utworzyć lokalną pamięć podręcznąUse the command line to create a local cache

Po pobraniu mały program inicjujący, należy użyć wiersza polecenia, aby utworzyć lokalną pamięć podręczną.After you download a small bootstrapper, use the command line to create a local cache. Następnie należy użyć lokalnej pamięci podręcznej, aby zainstalować program Visual Studio.Then, use the local cache to install Visual Studio. (Ten proces zastępuje pliki ISO, które były dostępne dla wcześniejszych wersji).(This process replaces the ISO files that were available for previous versions.)

Poniżej przedstawiono sposób.Here's how.

Krok 1 — pobieranie program inicjujący programu Visual StudioStep 1 - Download the Visual Studio bootstrapper

Musi mieć połączenie internetowe, aby ukończyć ten krok.You must have an internet connection to complete this step.

Aby uzyskać program inicjujący dla programu Visual Studio 2017, zobacz stronę pobierania poprzednich wersji programu Visual Studio , aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić.To get a bootstrapper for Visual Studio 2017, see the Visual Studio previous versions download page for details on how to do so.

Plik wykonywalny instalatora—lub być bardziej specyficzny,—pliku programu inicjującego powinien być zgodny z jedną z następujących czynności:Your setup executable—or to be more specific, the bootstrapper file—should match or be similar to one of the following.

WersjaEdition Nazwa plikuFilename
Visual Studio CommunityVisual Studio Community vs_community.exevs_community.exe
Visual Studio ProfessionalVisual Studio Professional vs_professional.exevs_professional.exe
Visual Studio EnterpriseVisual Studio Enterprise vs_enterprise.exevs_enterprise.exe
Visual Studio Build ToolsVisual Studio Build Tools vs_buildtools. exevs_buildtools.exe

Rozpocznij, pobierając program inicjujący Instalatora programu Visual Studio dla Twojej wybranej wersji programu Visual Studio.Start by downloading the Visual Studio bootstrapper for your chosen edition of Visual Studio. Plik Instalatora—lub program inicjujący—dopasować, lub być podobne do jednej z następujących czynności.Your setup file—or bootstrapper—will match or be similar to one of the following.

WersjaEdition PlikFile
Visual Studio CommunityVisual Studio Community vs_community.exevs_community.exe
Visual Studio ProfessionalVisual Studio Professional vs_professional.exevs_professional.exe
Visual Studio EnterpriseVisual Studio Enterprise vs_enterprise.exevs_enterprise.exe
Visual Studio Build ToolsVisual Studio Build Tools vs_buildtools. exevs_buildtools.exe

Tip

Jeśli wcześniej pobrano plik inicjujący i chcesz sprawdzić jego wersję, poniżej przedstawiono sposób.If you previously downloaded a bootstrapper file and want to verify its version, here's how. W systemie Windows otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu inicjującego, wybierz polecenie Właściwości, wybierz kartę szczegóły , a następnie Wyświetl numer wersji produktu .In Windows, open File Explorer, right-click the bootstrapper file, choose Properties, choose the Details tab, and then view the Product version number. Aby dopasować tę liczbę do wersji programu Visual Studio, zobacz stronę numery kompilacji i daty wydania programu Visual Studio .To match that number to a release of Visual Studio, see the Visual Studio build numbers and release dates page.

Krok 2 — Tworzenie instalacji lokalnej pamięci podręcznejStep 2 - Create a local install cache

Musi mieć połączenie internetowe, aby ukończyć ten krok.You must have an internet connection to complete this step.

Important

W przypadku instalowania programu Visual Studio Community należy aktywować go w ciągu 30 dni od instalacji.If you install Visual Studio Community, you must activate it within 30 days of installation. Wymaga to dostępu do Internetu.This requires an internet connection.

Otwórz wiersz polecenia i użyj jednego z poleceń w poniższych przykładach.Open a command prompt and use one of the commands from the following examples. Przykłady, które są wymienione w tym miejscu przyjęto założenie, że korzystasz z wersji Community programu Visual Studio; Dostosuj polecenia odpowiednie dla posiadanej wersji.The examples that are listed here assume that you're using the Community edition of Visual Studio; adjust the command as appropriate for your edition.

Tip

Aby zapobiec wystąpieniu błędu, upewnij się, że pełna ścieżka instalacji jest krótsza niż 80 znaków.To prevent an error, make sure that your full installation path is less than 80 characters.

 • Dla sieci web platformy .NET i programowanie aplikacji klasycznych dla platformy .NET Uruchom polecenie:For .NET web and .NET desktop development, run:

   vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US
  
 • .NET — aplikacje klasyczne i rozwoju pakietu Office Uruchom polecenie:For .NET desktop and Office development, run:

   vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.Office --includeOptional --lang en-US
  
 • Do tworzenia klasycznych aplikacji języka C++ Uruchom polecenie:For C++ desktop development, run:

   vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop --includeRecommended --lang en-US
  
 • Aby utworzyć pełną układ lokalnych ze wszystkich funkcji (spowoduje to przejście przez długi czas—mamy wiele funkcji!), uruchom:To create a complete local layout with all features (this will take a long time—we have lots of features!), run:

   vs_community.exe --layout c:\vslayout --lang en-US
  

Note

Pełny układ programu Visual Studio wymaga co najmniej 35 GB miejsca na dysku.A complete Visual Studio layout requires a minimum of 35 GB of disk space. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania systemowe.For more information, see System requirements. Aby uzyskać informacje na temat sposobu tworzenia układu tylko z składnikami, które chcesz zainstalować, zobacz Używanie parametrów wiersza polecenia do instalowania programu Visual Studio.And for information about how to create a layout with only the components you want to install, see Use command-line parameters to install Visual Studio.

Note

Pełny układ programu Visual Studio wymaga co najmniej 35 GB miejsca na dysku.A complete Visual Studio layout requires a minimum of 35 GB of disk space. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania systemowe.For more information, see System requirements. Aby uzyskać informacje na temat sposobu tworzenia układu tylko z składnikami, które chcesz zainstalować, zobacz Używanie parametrów wiersza polecenia do instalowania programu Visual Studio.And for information about how to create a layout with only the components you want to install, see Use command-line parameters to install Visual Studio.

Jeśli chcesz zainstalować język inny niż angielski, zmień en-US regionalne z listę ustawień regionalnych języka.If you want to install a language other than English, change en-US to a locale from the List of language locales. Następnie należy użyć listą składników i dostępności obciążeń dodatkowo dostosować pamięci podręcznej instalacji.Then, use the list of the components and workloads available to further customize your installation cache.

Krok 3 — Instalowanie programu Visual Studio z lokalnej pamięci podręcznejStep 3 - Install Visual Studio from the local cache

Tip

Po uruchomieniu z pamięci podręcznej lokalnej instalacji, Instalator używa lokalnej wersji każdej z tych plików.When you run from a local install cache, setup uses the local versions of each of these files. Jednak jeśli zostanie wybrana podczas instalacji składników, które nie znajdują się w pamięci podręcznej, Instalator podejmuje próbę pobrania ich z Internetu.But if you select components during installation that aren't in the cache, setup attempts to download them from the internet.

Important

W przypadku instalacji w trybie offline, jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "nie można odnaleźć produktu zgodnego z następującymi parametrami", upewnij się, że używasz przełącznika --noweb w wersji 16.3.5 lub nowszej.For offline installations, if you get an error message that says "A product matching the following parameters cannot be found", make sure that you are using the --noweb switch with version 16.3.5 or later.

Aby upewnić się, instalowania tylko te pliki, które zostały wcześniej pobrane, należy użyć tych samych opcji wiersza polecenia, które zostało użyte do utworzenia pamięci podręcznej układu.To make sure that you install only the files that you've previously downloaded, use the same command-line options that you used to create the layout cache. Na przykład, jeśli utworzono układ pamięci podręcznej za pomocą następującego polecenia:For example, if you created a layout cache with the following command:

vs_community.exe --layout c:\vslayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US

Następnie użyj tego polecenia, aby uruchomić instalację:Then use this command to run the installation:

c:\vslayout\vs_community.exe --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional

Aby uzyskać więcej przykładów użycia parametrów wiersza polecenia, zobacz przykłady parametrów wiersza polecenia dla strony instalacji programu Visual Studio .For more examples of how to use command-line parameters, see the Command-line parameter examples for Visual Studio installation page.

Note

Jeśli wystąpi błąd, że podpis jest nieprawidłowy, należy zainstalować zaktualizowane certyfikaty.If you get an error that a signature is invalid, you must install updated certificates. Otwórz folder certyfikatów w pamięci podręcznej w trybie offline.Open the Certificates folder in your offline cache. Kliknij dwukrotnie plik certyfikatu, a następnie kliknij za pomocą Kreatora Menedżera certyfikatów.Double-click each of the certificate files, and then click through the Certificate Manager wizard. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, pozostaw to pole puste.If you're asked for a password, leave it blank.

Listę ustawień regionalnych językaList of language locales

Ustawienia regionalne na językLanguage-locale JęzykLanguage
cs-CZcs-CZ czeskiCzech
de-DE.de-DE niemieckiGerman
pl-plen-US angielskiEnglish
es-ESes-ES HiszpańskiSpanish
fr-FRfr-FR francuskiFrench
IT-ITit-IT WłoskiItalian
ja-JPja-JP japońskiJapanese
ko-KRko-KR koreańskiKorean
pl-PLpl-PL polskiPolish
pt-BRpt-BR Portugalski (Brazylia)Portuguese - Brazil
ru-RUru-RU rosyjskiRussian
tr-TRtr-TR tureckiTurkish
zh-CNzh-CN Chiński (uproszczony)Chinese - Simplified
zh-TWzh-TW Chiński (tradycyjny)Chinese - Traditional

Uzyskaj pomoc technicznąGet support

Czasami mogą wystąpić problemy.Sometimes, things can go wrong. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Oferujemy również Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko język angielski) w przypadku problemów związanych z instalacją.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Poniżej przedstawiono kilka więcej opcji pomocy technicznej:Here are a few more support options:

Zobacz takżeSee also