Zainstaluj program Visual StudioInstall Visual Studio

Witamy w programie Visual Studio 2019!Welcome to Visual Studio 2019! W tej wersji można łatwo wybrać i zainstalować tylko te funkcje, które są potrzebne.In this version, it's easy to choose and install just the features you need. I ze względu na obniżoną minimalną wartość, jest ona instalowana szybko i z mniejszym wpływem na system.And because of its reduced minimum footprint, it installs quickly and with less system impact.

Nowy sposób instalowania programu Visual Studio — Zapraszamy!Welcome to a new way to install Visual Studio! W tej wersji Ułatwiamy Wybieranie i Instalowanie tylko potrzebnych funkcji.In this version, we've made it easier for you to choose and install just the features you need. Również zmniejszyliśmy minimalnego śladu programu Visual Studio, tak aby zainstalował szybciej i z mniejszym wpływem na system niż kiedykolwiek wcześniej.We've also reduced the minimum footprint of Visual Studio so that it installs more quickly and with less system impact than ever before.

Note

Ten temat dotyczy programu Visual Studio w Windows.This topic applies to Visual Studio on Windows. Dla programu Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz Zainstaluj program Visual Studio dla komputerów Mac.For Visual Studio for Mac, see Install Visual Studio for Mac.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat inne nowości w tej wersji?Want to know more about what else is new in this version? Zobacz nasze informacje o wersji.See our release notes.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat inne nowości w tej wersji?Want to know more about what else is new in this version? Zobacz nasze informacje o wersji.See our release notes.

Gotowe do zainstalowania?Ready to install? Przeprowadzimy Cię przez nią krok po kroku.We'll walk you through it, step-by-step.

Krok 1 — Upewnij się, że Twój komputer jest gotowy dla programu Visual StudioStep 1 - Make sure your computer is ready for Visual Studio

Przed rozpoczęciem instalowania programu Visual Studio:Before you begin installing Visual Studio:

 1. Sprawdź wymagania systemowe.Check the system requirements. Te wymagania ułatwiają określenie, czy komputer obsługuje program Visual Studio 2017.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2017.

 2. Zastosowanie najnowszych aktualizacji Windows.Apply the latest Windows updates. Te aktualizacje upewnij się, że komputer ma najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i wymagane składniki systemowe dla programu Visual Studio.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Ponowne uruchomienie komputera.Reboot. Ponowne uruchomienie gwarantuje, że żadne oczekujące instalacje lub aktualizacje nie zakłócą instalacji programu Visual Studio.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Zwolnij miejsce.Free up space. Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje z usługi % SystemDrive %, na przykład uruchamianie aplikacji Oczyszczanie dysku.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

 1. Sprawdź wymagania systemowe.Check the system requirements. Te wymagania pomagają sprawdzić, czy komputer obsługuje program Visual Studio 2019.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2019.

 2. Zastosowanie najnowszych aktualizacji Windows.Apply the latest Windows updates. Te aktualizacje upewnij się, że komputer ma najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i wymagane składniki systemowe dla programu Visual Studio.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Ponowne uruchomienie komputera.Reboot. Ponowne uruchomienie gwarantuje, że żadne oczekujące instalacje lub aktualizacje nie zakłócą instalacji programu Visual Studio.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Zwolnij miejsce.Free up space. Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje z usługi % SystemDrive %, na przykład uruchamianie aplikacji Oczyszczanie dysku.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

Masz pytania dotyczące uruchamiania poprzednich wersji programu Visual Studio obok siebie przy użyciu programu Visual Studio 2017, zobacz informacjami o zgodności programu Visual Studio.For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2017, see the Visual Studio compatibility details.

Pytania dotyczące uruchamiania poprzednich wersji programu Visual Studio obok programu Visual Studio 2019 można znaleźć na stronie programu Visual studio 2019 platformy docelowej i zgodności .For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2019, see the Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility page.

Krok 2 — pobieranie programu Visual StudioStep 2 - Download Visual Studio

Następnie należy pobrać plik inicjujący programu Visual Studio.Next, download the Visual Studio bootstrapper file.

Aby uzyskać program inicjujący dla programu Visual Studio 2017, zobacz stronę pobierania poprzednich wersji programu Visual Studio , aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić.To get a bootstrapper for Visual Studio 2017, see the Visual Studio previous versions download page for details on how to do so.

Aby to zrobić, wybierz poniższy przycisk, wybierz wersję programu Visual Studio, a następnie wybierz pozycję Zapisz, a następnie wybierz pozycję Otwórz folder.To do so, choose the following button, choose the edition of Visual Studio that you want, choose Save, and then choose Open folder.

Krok 3 — instalowanie Instalatora programu Visual StudioStep 3 - Install the Visual Studio installer

Uruchom plik programu inicjującego, aby zainstalować Instalator programu Visual Studio.Run the bootstrapper file to install the Visual Studio Installer. Ten nowy Lightweight Installer zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zainstalowania i dostosowania programu Visual Studio.This new lightweight installer includes everything you need to both install and customize Visual Studio.

 1. Z usługi pliki do pobrania folderu, kliknij dwukrotnie program inicjujący, który jest zgodny lub podobny do jednego z następujących plików:From your Downloads folder, double-click the bootstrapper that matches or is similar to one of the following files:

  • vs_community.exe dla Visual Studio Communityvs_community.exe for Visual Studio Community
  • vs_professional.exe for Visual Studio Professionalvs_professional.exe for Visual Studio Professional
  • vs_enterprise.exe programu Visual Studio Enterprisevs_enterprise.exe for Visual Studio Enterprise

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Kontrola konta użytkownika, wybierz opcję tak.If you receive a User Account Control notice, choose Yes.

 2. Poprosimy Cię potwierdzić Microsoft postanowienia licencyjne i Microsoft zasady zachowania poufności informacji.We'll ask you to acknowledge the Microsoft License Terms and the Microsoft Privacy Statement. Wybierz nadal.Choose Continue.

  Postanowienia licencyjne i zasady zachowania poufności informacjiLicense Terms and Privacy Statement

Krok 4. Wybieranie obciążeńStep 4 - Choose workloads

Po zainstalowaniu Instalatora, można go dostosować instalację, wybierając zestawy funkcji — lub obciążeń — przewidzianą.After the installer is installed, you can use it to customize your installation by selecting the feature sets—or workloads—that you want. Poniżej przedstawiono sposób.Here's how.

 1. Znajdź żądane obciążenie w Instalator programu Visual Studio.Find the workload you want in the Visual Studio Installer.

  Visual Studio 2017: Instalowanie obciążenia

  Na przykład wybierz obciążenie "Programowanie aplikacji klasycznych .NET".For example, choose the ".NET desktop development" workload. Dołączono edytora podstawowych domyślny, który zawiera podstawowe obsługę edytowania kodu dla ponad 20 języków, możliwość otwierania i edytowania kodu z dowolnego folderu bez konieczności korzystania z projektu i zintegrowane kontroli kodu źródłowego.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. Po wybraniu żądanych obciążeń wybierz pozycję Zainstaluj.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  Następnie ekranów statusu pojawiają się pokazujących postęp instalacji programu Visual Studio.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

 1. Znajdź żądane obciążenie w Instalator programu Visual Studio.Find the workload you want in the Visual Studio Installer.

  Visual Studio 2019: Instalowanie obciążenia

  Na przykład wybierz obciążenie "Programowanie ASP.NET i sieci Web".For example, choose the "ASP.NET and web development" workload. Dołączono edytora podstawowych domyślny, który zawiera podstawowe obsługę edytowania kodu dla ponad 20 języków, możliwość otwierania i edytowania kodu z dowolnego folderu bez konieczności korzystania z projektu i zintegrowane kontroli kodu źródłowego.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

 2. Po wybraniu żądanych obciążeń wybierz pozycję Zainstaluj.After you choose the workload(s) you want, choose Install.

  Następnie ekranów statusu pojawiają się pokazujących postęp instalacji programu Visual Studio.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

Tip

W dowolnym momencie po zakończeniu instalacji można zainstalować obciążeń lub składników, które nie są początkowo zainstalowano.At any time after installation, you can install workloads or components that you didn't install initially. Jeśli masz program Visual Studio, Otwórz, przejdź do strony narzędzia > Pobierz narzędzia i funkcje... która otwiera Instalatora programu Visual Studio.If you have Visual Studio open, go to Tools > Get Tools and Features... which opens the Visual Studio Installer. Lub Otwórz Instalatora programu Visual Studio z Start menu.Or, open Visual Studio Installer from the Start menu. W tym miejscu możesz wybrać obciążenia lub składniki, które chcesz zainstalować.From there, you can choose the workloads or components that you wish to install. Następnie wybierz Modyfikuj.Then, choose Modify.

Krok 5. Wybierz poszczególne składniki (opcjonalnie)Step 5 - Choose individual components (Optional)

Jeśli nie chcesz używać funkcji obciążeń do dostosowywania instalacji programu Visual Studio lub chcesz dodać więcej składników niż w przypadku instalacji obciążeń, możesz to zrobić, instalując lub dodając poszczególne składniki z karty poszczególne składniki . Wybierz, co chcesz zrobić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.If you don't want to use the Workloads feature to customize your Visual Studio installation, or you want to add more components than a workload installs, you can do so by installing or adding individual components from the Individual components tab. Choose what you want, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 — Zainstaluj poszczególne składnikiVisual Studio 2017 - Install individual components

Visual Studio 2019 — Zainstaluj poszczególne składnikiVisual Studio 2019 - Install individual components

Krok 6 — instalowanie pakietów językowych (opcjonalnie)Step 6 - Install language packs (Optional)

Domyślnie program instalacyjny próbuje jest zgodny z językiem systemu operacyjnego, gdy jest uruchamiany po raz pierwszy.By default, the installer program tries to match the language of the operating system when it runs for the first time. Aby zainstalować program Visual Studio w wybranym języku, wybierz kartę pakiety językowe z Instalator programu Visual Studio, a następnie postępuj zgodnie z monitami.To install Visual Studio in a language of your choosing, choose the Language packs tab from the Visual Studio Installer, and then follow the prompts.

Visual Studio 2017 — Zainstaluj pakiety językoweVisual Studio 2017 - Install language packs

Visual Studio 2019 — Zainstaluj pakiety językoweVisual Studio 2019 - Install language packs

Zmień język Instalatora z poziomu wiersza poleceniaChange the installer language from the command line

Inny sposób, można zmienić domyślny język jest, uruchamiając Instalatora z poziomu wiersza polecenia.Another way that you can change the default language is by running the installer from the command line. Na przykład, możesz wymusić Instalatora Aby uruchomić w języku angielskim, za pomocą następującego polecenia: vs_installer.exe --locale en-US.For example, you can force the installer to run in English by using the following command: vs_installer.exe --locale en-US. Instalator zapamięta to ustawienie po jej uruchomieniu następnym razem.The installer will remember this setting when it is run the next time. Instalator obsługuje następujące generatory kodów języka: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru i tr-tr.The installer supports the following language tokens: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru, and tr-tr.

Krok 7 — Wybieranie lokalizacji instalacji (opcjonalnie)Step 7 - Select the installation location (Optional)

Nowość w wersji 15.7: mogą teraz zmniejszać miejsca zajmowanego przez instalację programu Visual Studio na dysku systemowym.New in 15.7: You can now reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. Można przenieść pamięci podręcznej pobierania, składników udostępnionych, zestawy SDK i narzędzi na różnych dyskach i zachować programu Visual Studio na dysku, na której działa najszybszej.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2017 — Zmień lokalizacje instalacjiVisual Studio 2017 - Change installation locations

Możesz zmniejszyć zasięg instalacji programu Visual Studio na dysku systemowym.You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. Można przenieść pamięci podręcznej pobierania, składników udostępnionych, zestawy SDK i narzędzi na różnych dyskach i zachować programu Visual Studio na dysku, na której działa najszybszej.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2019 — Wybieranie lokalizacji instalacjiVisual Studio 2019 - Select installation locations

Important

Inny dysk można wybrać tylko podczas pierwszej instalacji programu Visual Studio.You can select a different drive only when you first install Visual Studio. Jeśli został już zainstalowany i chcesz zmienić dyski, należy odinstalować program Visual Studio, a następnie zainstalować go ponownie.If you've already installed it and want to change drives, you must uninstall Visual Studio and then reinstall it.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Wybieranie lokalizacji instalacji .For more information, see the Select installation locations page.

Krok 8 — zacznij programowaćStep 8 - Start developing

 1. Po zakończeniu instalacji programu Visual Studio wybierz przycisk Uruchom , aby rozpocząć programowanie przy użyciu programu Visual Studio.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. Wybierz pozycję plik, a następnie wybierz pozycję Nowy projekt.Choose File, and then choose New Project.

 3. Wybierz typ projektu.Select a project type.

  Na przykład, aby skompilować C++ aplikację, wybierz pozycję zainstalowane, rozwiń pozycję C++Wizualizacja , a następnie C++ wybierz typ projektu, który chcesz skompilować.For example, to build a C++ app, choose Installed, expand Visual C++, and then choose the C++ project type that you want to build.

  Aby skompilować C# aplikację, wybierz pozycję zainstalowane, rozwiń pozycję C#Wizualizacja , a następnie C# wybierz typ projektu, który chcesz skompilować.To build a C# app, choose Installed, expand Visual C#, and then choose the C# project type that you want to build.

 1. Po zakończeniu instalacji programu Visual Studio wybierz przycisk Uruchom , aby rozpocząć programowanie przy użyciu programu Visual Studio.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. W oknie uruchamiania wybierz pozycję Utwórz nowy projekt.On the start window, choose Create a new project.

 3. W polu wyszukiwania wprowadź typ aplikacji, którą chcesz utworzyć, aby wyświetlić listę dostępnych szablonów.In the search box, enter the type of app you want to create to see a list of available templates. Lista szablonów zależy od obciążeń, które zostały wybrane podczas instalacji.The list of templates depends on the workload(s) that you chose during installation. Aby wyświetlić różne szablony, wybierz różne obciążenia.To see different templates, choose different workloads.

  Wyszukiwanie w określonym języku programowania można również filtrować za pomocą listy rozwijanej Język .You can also filter your search for a specific programming language by using the Language drop-down list. Można również filtrować za pomocą listy platform i listy Typ projektu .You can filter by using the Platform list and the Project type list, too.

 4. Program Visual Studio otwiera nowy projekt i wszystko jest gotowe do kodu!Visual Studio opens your new project, and you're ready to code!

Uzyskaj pomoc technicznąGet support

Czasami mogą wystąpić problemy.Sometimes, things can go wrong. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Oferujemy również Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko język angielski) w przypadku problemów związanych z instalacją.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Poniżej przedstawiono kilka więcej opcji pomocy technicznej:Here are a few more support options:

Zobacz takżeSee also