Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual StudioTroubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues

Important

Nie, problemów z instalacją?Having a problem installing? Możemy pomóc.We can help. Firma Microsoft oferuje Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko w języku angielskim).We offer a live chat (English only) support option.

Ten przewodnik rozwiązywania problemów zawiera instrukcje krok po kroku, które należy rozwiązać większość problemów z instalacją.This troubleshooting guide includes step-by-step instructions that should resolve most installation issues.

Instalacje onlineOnline installations

Poniższe kroki są zoptymalizowane pod kątem typowej instalacji w trybie online.The following steps are optimized for a typical online installation. Problem, który ma wpływ na instalacji w trybie offline, zobacz rozwiązywania problemów z instalacją w trybie offline.For an issue that affects an offline installation, please see How to troubleshoot an offline installation.

Krok 1. Sprawdź, czy ten problem jest znany problemStep 1 - Check whether this problem is a known issue

Istnieją znane problemy za pomocą Instalatora programu Visual Studio, firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem problemu.There are some known issues with the Visual Studio Installer that Microsoft is working on fixing. Aby sprawdzić, czy istnieje obejście dla danego problemu, sprawdź sekcji Znane problemy w naszych informacjach.To see if there's a workaround for your problem, check the Known Issues section of our release notes.

Istnieją znane problemy za pomocą Instalatora programu Visual Studio, firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem problemu.There are some known issues with the Visual Studio Installer that Microsoft is working on fixing. Aby sprawdzić, czy istnieje obejście dla danego problemu, sprawdź sekcji Znane problemy w naszych informacjach.To see if there's a workaround for your problem, check the Known Issues section of our release notes.

Krok 2 — skontaktuj się z społeczność deweloperówStep 2 - Check with the developer community

Wyszukiwanie w sieci komunikat o błędzie z społeczności deweloperów programu Visual Studio.Search on your error message with the Visual Studio Developer Community. Inni członkowie społeczności mogą mieć udokumentowane rozwiązanie problemu.Other members of the community might have documented a solution to your problem.

Krok 3 — Usuń katalog Instalatora programu Visual Studio, aby rozwiązać problemy z uaktualnianiemStep 3 - Delete the Visual Studio Installer directory to fix upgrade problems

Program inicjujący Instalatora programu Visual Studio jest minimalny plik wykonywalny lekki, który instaluje pozostałą część Instalatora programu Visual Studio.The Visual Studio Installer bootstrapper is a minimal light-weight executable that installs the rest of the Visual Studio Installer. Usuwanie plików Instalatora programu Visual Studio, a następnie ponowne uruchomienie program inicjujący może rozwiązać niektóre błędy aktualizacji.Deleting Visual Studio Installer files and then rerunning the bootstrapper might solve some update failures.

Note

Wykonując następujące czynności ponownie instaluje pliki Instalatora programu Visual Studio i resetuje metadanych instalacji.Performing the following actions reinstalls the Visual Studio Installer files and resets the installation metadata.

 1. Zamknij Instalatora programu Visual Studio.Close the Visual Studio Installer.
 2. Usuń katalog Instalatora programu Visual Studio.Delete the Visual Studio Installer directory. Zazwyczaj jest katalog C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer.Typically, the directory is C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer.
 3. Uruchom program inicjujący Instalatora programu Visual Studio.Run the Visual Studio Installer bootstrapper. Program inicjujący można znaleźć w folderze pobrane przy użyciu nazwy pliku, który następuje po vs_[Visual Studio edition]__*.exe wzorca.You might find the bootstrapper in your Downloads folder with a file name that follows a vs_[Visual Studio edition]__*.exe pattern. Jeśli nie możesz znaleźć tę aplikację, możesz pobrać program inicjujący, przechodząc do program Visual Studio pobiera strony i klikając Pobierz używanej wersji programu Visual Studio.If you don't find that application, you can download the bootstrapper by going to the Visual Studio downloads page and clicking Download for your edition of Visual Studio. Następnie uruchom plik wykonywalny, aby zresetować metadane instalacji.Then, run the executable to reset your installation metadata.
 4. Spróbuj zainstalować lub zaktualizować program Visual Studio ponownie.Try to install or update Visual Studio again. Jeśli Instalator zakończy się niepowodzeniem, przejdź do następnego kroku.If the Installer continues to fail, go to the next step.
 1. Zamknij Instalatora programu Visual Studio.Close the Visual Studio Installer.
 2. Usuń katalog Instalatora programu Visual Studio.Delete the Visual Studio Installer directory. Zazwyczaj jest katalog C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer.Typically, the directory is C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer.
 3. Uruchom program inicjujący Instalatora programu Visual Studio.Run the Visual Studio Installer bootstrapper. Program inicjujący można znaleźć w folderze pobrane przy użyciu nazwy pliku, który następuje po vs_[Visual Studio edition]__*.exe wzorca.You might find the bootstrapper in your Downloads folder with a file name that follows a vs_[Visual Studio edition]__*.exe pattern. Jeśli nie możesz znaleźć tę aplikację, możesz pobrać program inicjujący, przechodząc do program Visual Studio pobiera strony i klikając Pobierz używanej wersji programu Visual Studio.If you don't find that application, you can download the bootstrapper by going to the Visual Studio downloads page and clicking Download for your edition of Visual Studio. Następnie uruchom plik wykonywalny, aby zresetować metadane instalacji.Then, run the executable to reset your installation metadata.
 4. Spróbuj zainstalować lub zaktualizować program Visual Studio ponownie.Try to install or update Visual Studio again. Jeśli Instalator zakończy się niepowodzeniem, przejdź do następnego kroku.If the Installer continues to fail, go to the next step.

Krok 4 — informacje o problemieStep 4 - Report a problem

W niektórych sytuacjach, takich jak powiązane z uszkodzonych plików problemy, być może trzeba rozważyć w przypadku przez.In some situations, such as those related to corrupted files, the problems might have to be looked at on a case-by-case basis. Aby pomóc nam sobie pomóc, wykonaj następujące czynności:To help us help you, please do the following:

 1. Zbieranie dzienników instalacji.Collect your setup logs. Zobacz jak uzyskać dzienniki instalacji programu Visual Studio Aby uzyskać szczegółowe informacje.See How to get the Visual Studio installation logs for details.
 2. Otwórz Instalatora programu Visual Studio, a następnie kliknij przycisk Zgłoś problem można otworzyć narzędzia Visual Studio opinii.Open the Visual Studio Installer, and then click Report a problem to open the Visual Studio Feedback tool. Ustawić tabulator, aby przycisk Podaj opinię, aby otworzyć narzędzie opiniiYou can tab to the Provide Feedback button to open the feedback tool
 3. Nadaj tytuł raport o problemie i podaj odpowiednie szczegóły.Give your problem report a title, and provide relevant details. Kliknij przycisk dalej można przejść do załączniki sekcji, a następnie dołącz plik dziennika wygenerowany (zazwyczaj plik znajduje się w %TEMP%\vslogs.zip).Click Next to go to the Attachments section, and then attach the generated log file (typically, the file is at %TEMP%\vslogs.zip).
 4. Kliknij przycisk dalej Przejrzyj raport o problemie, a następnie kliknij przycisk przesyłania.Click Next to review your problem report, and then click Submit.
 1. Zbieranie dzienników instalacji.Collect your setup logs. Zobacz jak uzyskać dzienniki instalacji programu Visual Studio Aby uzyskać szczegółowe informacje.See How to get the Visual Studio installation logs for details.
 2. Otwórz Instalatora programu Visual Studio, a następnie kliknij przycisk Zgłoś problem można otworzyć narzędzia Visual Studio opinii.Open the Visual Studio Installer, and then click Report a problem to open the Visual Studio Feedback tool. Ustawić tabulator, aby przycisk Podaj opinię, aby otworzyć narzędzie opiniiYou can tab to the Provide Feedback button to open the feedback tool
 3. Nadaj tytuł raport o problemie i podaj odpowiednie szczegóły.Give your problem report a title, and provide relevant details. Kliknij przycisk dalej można przejść do załączniki sekcji, a następnie dołącz plik dziennika wygenerowany (zazwyczaj plik znajduje się w %TEMP%\vslogs.zip).Click Next to go to the Attachments section, and then attach the generated log file (typically, the file is at %TEMP%\vslogs.zip).
 4. Kliknij przycisk dalej Przejrzyj raport o problemie, a następnie kliknij przycisk przesyłania.Click Next to review your problem report, and then click Submit.

Krok 5 — InstallCleanup.exe przebiegu można usunąć plików instalacyjnychStep 5 - Run InstallCleanup.exe to remove installation files

W ostateczności możesz usunąć program Visual Studio usunąć wszystkie pliki instalacyjne i informacje o produkcie.As a last resort, you can remove Visual Studio to remove all installation files and product information.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w usunięcie programu Visual Studio.Follow the instructions in Remove Visual Studio.
 2. Uruchom ponownie program inicjujący, który jest opisany w krok 3 — Delete katalogu Instalatora programu Visual Studio, aby rozwiązać problemy z uaktualnianiem.Rerun the bootstrapper that's described in Step 3 - Delete the Visual Studio Installer directory to fix upgrade problems.
 3. Spróbuj zainstalować lub zaktualizować program Visual Studio ponownie.Try to install or update Visual Studio again.

Krok 6 — skontaktuj się z nami (opcjonalnie)Step 6 - Contact us (optional)

Jeśli żaden z poprzednich kroków należy postępować instalacja lub uaktualnienie programu Visual Studio, skontaktuj się z nami za pomocą naszych Czat na żywo obsługuje opcji (tylko w języku angielskim), aby uzyskać dalszą pomoc.If none of the previous steps help you successfully install or upgrade Visual Studio, contact us by using our live chat support option (English only) for further assistance.

Instalacje w trybie offlineOffline installations

Poniżej przedstawiono tabelę znanych problemów i niektórych obejść, które mogą pomóc podczas tworzenia instalacji w trybie offline , a następnie instalacji z układu lokalnego.Here is a table of known issues and some workarounds that might help you when you create an offline installation and then install from a local layout.

ProblemIssue ElementItem RozwiązanieSolution
Użytkownicy nie mają dostępu do plików.Users do not have access to files. uprawnienia (kontroli dostępu ACL)permissions (ACLs) Upewnij się, dostosowanie uprawnień (kontroli dostępu ACL), tak aby ich przyznawać innym użytkownikom dostęp do odczytu przed udostępnianie instalacji w trybie offline.Make sure that you adjust the permissions (ACLs) so that they grant Read access to other users before you share the offline install.
Nowych obciążeń i składników oraz języki, instalacja zakończyć się niepowodzeniem.New workloads, components, or languages fail to install. --layout Upewnij się, że masz dostęp do Internetu, jeśli instalacji z układu częściowe i wybierz obciążeń, składniki oraz języki, które nie zostały pobrane wcześniej w tym układzie częściowe.Make sure that you have internet access if you install from a partial layout and select workloads, components, or languages that were not downloaded previously in that partial layout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z instalacją sieciową, zobacz Rozwiązywanie problemów związanych z siecią podczas instalowania programu Visual Studio lub korzystaniaz niego.For more information about how to resolve issues with a network installation, see Troubleshoot network-related errors when you install or use Visual Studio.

Dzienniki instalacjiInstallation logs

Dzienniki instalacji są wymagane do większości rozwiązywania problemów z instalacją.Setup logs are needed to troubleshoot most installation issues. Gdy Prześlij problem za pomocą Zgłoś Problem w Instalatorze programu Visual Studio, te dzienniki są automatycznie uwzględniane w raporcie.When you submit an issue by using Report a Problem in the Visual Studio Installer, these logs are automatically included in your report.

Jeśli zamierzasz zgłosić Support firmy Microsoft, może być konieczne dostarczenie tych dzienników instalacji przy użyciu Microsoft Visual Studio i narzędzia do zbierania dzienników platformy .NET Framework.If you contact Microsoft Support, you might need to provide these setup logs by using the Microsoft Visual Studio and .NET Framework Log Collection Tool. Narzędzie do zbierania dzienników zbiera dzienniki instalacji ze wszystkich składników instalowanych przez program Visual Studio, w tym .NET Framework, Windows SDK i SQL Server.The log collection tool collects setup logs from all components installed by Visual Studio, including .NET Framework, Windows SDK, and SQL Server. Zbiera także informacje o komputerze, spis dla Instalatora Windows i Windows informacje dziennika zdarzeń dla Instalatora programu Visual Studio, Instalator Windows i przywracanie systemu.It also collects computer information, a Windows Installer inventory, and Windows event log information for Visual Studio Installer, Windows Installer, and System Restore.

Aby zebrać dzienniki:To collect the logs:

 1. Pobierz narzędzie.Download the tool.
 2. Otwórz administracyjny wiersz polecenia.Open an administrative command prompt.
 3. Uruchom Collect.exe z katalogu, w którym to narzędzie zostało zapisane.Run Collect.exe from the directory where you saved the tool.
 4. Znajdź wartość wynikowa vslogs.zip plików w Twojej %TEMP% katalogu, na przykład C:\Users\YourName\AppData\Local\Temp\vslogs.zip.Find the resulting vslogs.zip file in your %TEMP% directory, for example, C:\Users\YourName\AppData\Local\Temp\vslogs.zip.

Note

Narzędzie musi działać w ramach tego samego konta użytkownika w obszarze uruchomiona została Nieudana instalacja.The tool must be run under the same user account that the failed installation was run under. Jeśli uruchamiasz narzędzie z innego konta użytkownika, ustaw –user:<name> opcję, aby określić konto użytkownika w ramach której zostało uruchomione nieudanej instalacji.If you are running the tool from a different user account, set the –user:<name> option to specify the user account under which the failed installation was run. Uruchom Collect.exe -? w wierszu polecenia administratora, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji i użycia.Run Collect.exe -? from an administrator command prompt for additional options and usage information.

Pomoc na żywoLive help

Jeśli te rozwiązania wymienione w tym przewodniku rozwiązywania problemów nie pomogą pomyślnie zainstalować lub uaktualnić programu Visual Studio, użyj naszych Czat na żywo obsługuje opcji (tylko w języku angielskim), aby uzyskać dalszą pomoc.If the solutions listed in this troubleshooting guide do not help you to successfully install or upgrade Visual Studio, use our live chat support option (English only) for further assistance.

Zobacz takżeSee also