Korzystanie z parametrów wiersza polecenia do zainstalowania programu Visual StudioUse command-line parameters to install Visual Studio

Podczas instalowania programu Visual Studio z poziomu wiersza polecenia można użyć różnych parametrów wiersza polecenia do kontrolowania lub dostosowywania instalacji.When you install Visual Studio from a command prompt, you can use a variety of command-line parameters to control or customize the installation. W wierszu polecenia należy wykonać następujące czynności:From the command line, you can perform the following actions:

  • Rozpocznij instalację z określonymi opcjami wstępnie wybrane.Start the install with certain options preselected.
  • Zautomatyzuj proces instalacji.Automate the installation process.
  • Tworzenie pamięci podręcznej (układ) plików instalacyjnych do późniejszego użycia.Create a cache (layout) of the installation files for later use.

Opcje wiersza polecenia są używane w połączeniu z programem inicjującym Instalatora, czyli małym (1 MB) plikiem inicjującym proces pobierania.The command-line options are used in conjunction with the setup bootstrapper, which is the small (1 MB) file that initiates the download process. Program inicjujący jest pierwszy plik wykonywalny, który jest uruchamiany, gdy można pobrać z witryny Visual Studio.The bootstrapper is the first executable that is launched when you download from the Visual Studio site.

Aby uzyskać program inicjujący dla programu Visual Studio 2017, zobacz stronę pobierania poprzednich wersji programu Visual Studio , aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić.To get a bootstrapper for Visual Studio 2017, see the Visual Studio previous versions download page for details on how to do so.

Aby uzyskać bezpośredni link do najnowszej wersji program inicjujący dla wydanie produktu, który instalujesz, użyj następujących linków:Use the following links to get a direct link to the latest release bootstrapper for the product edition that you're installing:

Plik programu inicjującego powinien być zgodny z jedną z następujących nazw plików lub być podobny:Your bootstrapper file should match or be similar to one of the following file names:

  • vs_enterprise.exevs_enterprise.exe
  • vs_professional.exevs_professional.exe
  • vs_community.exevs_community.exe

Porada

Jeśli wcześniej pobrano plik inicjujący i chcesz sprawdzić jego wersję, poniżej przedstawiono sposób.If you previously downloaded a bootstrapper file and want to verify its version, here's how. W systemie Windows otwórz Eksploratora plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu inicjującego, wybierz polecenie Właściwości, wybierz kartę szczegóły , a następnie Wyświetl numer wersji produktu .In Windows, open File Explorer, right-click the bootstrapper file, choose Properties, choose the Details tab, and then view the Product version number. Aby dopasować tę liczbę do wersji programu Visual Studio, zobacz stronę numery kompilacji i daty wydania programu Visual Studio .To match that number to a release of Visual Studio, see the Visual Studio build numbers and release dates page.

Parametry wiersza poleceniaCommand-line parameters

Visual Studio, parametry wiersza polecenia jest rozróżniana wielkość liter.Visual Studio command-line parameters are case-insensitive.

Składnia: vs_enterprise.exe [command] <options>...Syntax: vs_enterprise.exe [command] <options>...

Zastąp vs_enterprise.exe w zależności od wersji produktu, którą instalujesz.Replace vs_enterprise.exe as appropriate for the product edition you're installing. (Alternatywnie możesz użyć vs_installer.exe.)(Alternatively, you can use vs_installer.exe.)

Porada

Aby uzyskać więcej przykładów użycia wiersza polecenia do instalowania programu Visual Studio, zobacz stronę przykładów parametrów wiersza polecenia .For more examples of how to use the command line to install Visual Studio, see the Command-line parameter examples page.

PolecenieCommand OpisDescription
(pusty)(blank) Instaluje produkt.Installs the product.
modify Modyfikuje zainstalowany produkt.Modifies an installed product.
update Aktualizuje zainstalowany produkt.Updates an installed product.
repair Naprawia zainstalowany produkt.Repairs an installed product.
uninstall Odinstalowuje zainstalowany produkt.Uninstalls an installed product.
export Nowość w wersji 15,9: Eksportuje zaznaczenie instalacji do pliku konfiguracji instalacji.New in version 15.9: Exports installation selection to an installation configuration file. Uwaga: można używać tylko z vs_installer. exe.Note: Can only be used with vs_installer.exe.
PolecenieCommand OpisDescription
(pusty)(blank) Instaluje produkt.Installs the product.
modify Modyfikuje zainstalowany produkt.Modifies an installed product.
update Aktualizuje zainstalowany produkt.Updates an installed product.
repair Naprawia zainstalowany produkt.Repairs an installed product.
uninstall Odinstalowuje zainstalowany produkt.Uninstalls an installed product.
export Eksportuje zaznaczenie instalacji do pliku konfiguracji instalacji.Exports installation selection to an installation configuration file. Uwaga: można używać tylko z vs_installer. exe.Note: Can only be used with vs_installer.exe.

Opcje instalacjiInstall options

Opcję instalacjiInstall option OpisDescription
--installPath <dir> Katalogu instalacyjnego dla wystąpienia wykonywane działania.The installation directory for the instance to act upon. W przypadku polecenia install jest opcjonalnie i zainstalowanym wystąpieniem.For the install command, this is Optional and is where the instance will be installed. W przypadku innych poleceń jest wymagane i zainstalowanym uprzednio zainstalowanego wystąpienia.For other commands, this is Required and is where the previously installed instance was installed.
--addProductLang <language-locale> Opcjonalnie: podczas instalacji lub zmodyfikować działanie, ta wartość określa pakiety językowe interfejsu użytkownika, które są instalowane z produktem.Optional: During an install or modify operation, this determines the UI language packs that are installed to the product. Może występować wiele razy w wierszu polecenia, aby dodać wiele pakietów językowych.It can appear multiple times on the command line to add multiple language packs. Jeśli nie występuje instalacja używa ustawień regionalnych komputera.If not present, the installation uses the machine locale. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--removeProductLang <language-locale> Opcjonalnie: podczas instalacji lub zmodyfikować działanie, ta wartość określa pakiety językowe interfejsu użytkownika, które mają zostać usunięte z produktu.Optional: During an install or modify operation, this determines the UI language packs that are to be removed from the product. Może występować wiele razy w wierszu polecenia, aby dodać wiele pakietów językowych.It can appear multiple times on the command line to add multiple language packs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--add <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do dodania.Optional: One or more workload or component IDs to add. Wymagane składniki artefaktu są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane lub opcjonalne.The required components of the artifact are installed, but not the recommended or optional components. Można kontrolować dodatkowych składników przy użyciu --includeRecommended i/lub --includeOptional.You can control additional components globally using --includeRecommended and/or --includeOptional. Aby dołączyć wielu obciążeń i składników, powtórz --add polecenia (na przykład --add Workload1 --add Workload2).To include multiple workloads or components, repeat the --add command (for example, --add Workload1 --add Workload2). Aby uzyskać bardziej szczegółowej kontroli można dołączyć ;includeRecommended lub ;includeOptional identyfikator (na przykład --add Workload1;includeRecommended lub --add Workload2;includeRecommended;includeOptional).For finer-grained control, you can append ;includeRecommended or ;includeOptional to the ID (for example, --add Workload1;includeRecommended or --add Workload2;includeRecommended;includeOptional). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see the Workload and component IDs page. Możesz powtórzyć tę opcję, zgodnie z potrzebami.You can repeat this option as necessary.
--remove <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do usunięcia.Optional: One or more workload or component IDs to remove. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see our Workload and component IDs page. Możesz powtórzyć tę opcję, zgodnie z potrzebami.You can repeat this option as necessary.
--in <path> Opcjonalnie: identyfikator URI lub ścieżkę do pliku odpowiedzi.Optional: The URI or path to a response file.
--all Opcjonalnie: Określa, czy zainstalować wszystkie obciążenia i składniki dla produktu.Optional: Whether to install all workloads and components for a product.
--allWorkloads Opcjonalnie: instaluje wszystkich obciążeń i składników, nie zalecanych lub dodatkowych składników.Optional: Installs all workloads and components, no recommended or optional components.
--includeRecommended Opcjonalnie: obejmuje składniki zalecane dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie składniki opcjonalne.Optional: Includes the recommended components for any workloads that are installed, but not the optional components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--includeOptional Opcjonalnie: obejmuje składniki opcjonalne dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane.Optional: Includes the optional components for any workloads that are installed, but not the recommended components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--quiet, -q Opcjonalne: nie wyświetlaj interfejsu użytkownika podczas instalacji.Optional: Don't display any user interface while performing the installation.
--passive, -p Opcjonalnie: Wyświetl interfejs użytkownika, ale nie Żądaj żadnej interakcji z użytkownikiem.Optional: Display the user interface, but don't request any interaction from the user.
--norestart Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, polecenia z --passive lub --quiet nie będą automatycznie ponownie uruchamiać maszyny (jeśli to konieczne).Optional: If present, commands with --passive or --quiet won't automatically restart the machine (if necessary). To jest ignorowana, jeśli żadna --passive ani --quiet zostały określone.This is ignored if neither --passive nor --quiet are specified.
--nickname <name> Opcjonalnie: definiuje pseudonim w celu przypisania do zainstalowanego produktu.Optional: This defines the nickname to assign to an installed product. Pseudonim nie może być dłuższy niż 10 znaków.The nickname can't be longer than 10 characters.
--productKey Opcjonalnie: Określa klucz produktu na potrzeby zainstalowany produkt.Optional: This defines the product key to use for an installed product. Składa się z 25 znaków alfanumerycznych w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx lub xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.It's composed of 25 alphanumeric characters either in the format xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx or xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
--help, --?, -h, -? Wyświetl w trybie offline wersję tej strony.Display an offline version of this page.
--config <path> Opcjonalnie i Nowość w wersji 15.9: podczas instalacji lub zmodyfikować działanie, ta wartość określa obciążeń i składników, aby dodać opartego na pliku konfiguracji instalacji wcześniej zapisany.Optional and New in 15.9: During an install or modify operation, this determines the workloads and components to add based on a previously saved installation configuration file. Ta operacja jest dodatkiem i nie usuwa żadnego obciążenia ani składnika, jeśli nie znajdują się w pliku.This operation is additive and it won't remove any workload or component if they aren't present in the file. Ponadto elementy, które nie mają zastosowania do produktu, nie zostaną dodane.Also, items that don't apply to the product won't be added. Podczas operacji eksportowania Określa lokalizację do zapisania pliku konfiguracji instalacji.During an export operation, this determines the location to save the installation configuration file.
Opcję instalacjiInstall option OpisDescription
--installPath <dir> Katalogu instalacyjnego dla wystąpienia wykonywane działania.The installation directory for the instance to act upon. W przypadku polecenia install jest opcjonalnie i zainstalowanym wystąpieniem.For the install command, this is Optional and is where the instance will be installed. W przypadku innych poleceń jest wymagane i zainstalowanym uprzednio zainstalowanego wystąpienia.For other commands, this is Required and is where the previously installed instance was installed.
--addProductLang <language-locale> Opcjonalnie: podczas instalacji lub zmodyfikować działanie, ta wartość określa pakiety językowe interfejsu użytkownika, które są instalowane z produktem.Optional: During an install or modify operation, this determines the UI language packs that are installed to the product. Może występować wiele razy w wierszu polecenia, aby dodać wiele pakietów językowych.It can appear multiple times on the command line to add multiple language packs. Jeśli nie występuje instalacja używa ustawień regionalnych komputera.If not present, the installation uses the machine locale. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--removeProductLang <language-locale> Opcjonalnie: podczas instalacji lub zmodyfikować działanie, ta wartość określa pakiety językowe interfejsu użytkownika, które mają zostać usunięte z produktu.Optional: During an install or modify operation, this determines the UI language packs that are to be removed from the product. Może występować wiele razy w wierszu polecenia, aby dodać wiele pakietów językowych.It can appear multiple times on the command line to add multiple language packs. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--add <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do dodania.Optional: One or more workload or component IDs to add. Wymagane składniki artefaktu są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane lub opcjonalne.The required components of the artifact are installed, but not the recommended or optional components. Można kontrolować dodatkowych składników przy użyciu --includeRecommended i/lub --includeOptional.You can control additional components globally using --includeRecommended and/or --includeOptional. Aby dołączyć wielu obciążeń i składników, powtórz --add polecenia (na przykład --add Workload1 --add Workload2).To include multiple workloads or components, repeat the --add command (for example, --add Workload1 --add Workload2). Aby uzyskać bardziej szczegółowej kontroli można dołączyć ;includeRecommended lub ;includeOptional identyfikator (na przykład --add Workload1;includeRecommended lub --add Workload2;includeRecommended;includeOptional).For finer-grained control, you can append ;includeRecommended or ;includeOptional to the ID (for example, --add Workload1;includeRecommended or --add Workload2;includeRecommended;includeOptional). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see the Workload and component IDs page. Możesz powtórzyć tę opcję, zgodnie z potrzebami.You can repeat this option as necessary.
--remove <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do usunięcia.Optional: One or more workload or component IDs to remove. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see our Workload and component IDs page. Możesz powtórzyć tę opcję, zgodnie z potrzebami.You can repeat this option as necessary.
--in <path> Opcjonalnie: identyfikator URI lub ścieżkę do pliku odpowiedzi.Optional: The URI or path to a response file.
--all Opcjonalnie: Określa, czy zainstalować wszystkie obciążenia i składniki dla produktu.Optional: Whether to install all workloads and components for a product.
--allWorkloads Opcjonalnie: instaluje wszystkich obciążeń i składników, nie zalecanych lub dodatkowych składników.Optional: Installs all workloads and components, no recommended or optional components.
--includeRecommended Opcjonalnie: obejmuje składniki zalecane dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie składniki opcjonalne.Optional: Includes the recommended components for any workloads that are installed, but not the optional components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--includeOptional Opcjonalnie: obejmuje składniki opcjonalne dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane.Optional: Includes the optional components for any workloads that are installed, but not the recommended components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--quiet, -q Opcjonalne: nie wyświetlaj interfejsu użytkownika podczas instalacji.Optional: Don't display any user interface while performing the installation.
--passive, -p Opcjonalnie: Wyświetl interfejs użytkownika, ale nie Żądaj żadnej interakcji z użytkownikiem.Optional: Display the user interface, but don't request any interaction from the user.
--norestart Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, polecenia z --passive lub --quiet nie będą automatycznie ponownie uruchamiać maszyny (jeśli to konieczne).Optional: If present, commands with --passive or --quiet won't automatically restart the machine (if necessary). To jest ignorowana, jeśli żadna --passive ani --quiet zostały określone.This is ignored if neither --passive nor --quiet are specified.
--nickname <name> Opcjonalnie: definiuje pseudonim w celu przypisania do zainstalowanego produktu.Optional: This defines the nickname to assign to an installed product. Pseudonim nie może być dłuższy niż 10 znaków.The nickname can't be longer than 10 characters.
--productKey Opcjonalnie: Określa klucz produktu na potrzeby zainstalowany produkt.Optional: This defines the product key to use for an installed product. Składa się z 25 znaków alfanumerycznych w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx lub xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.It's composed of 25 alphanumeric characters either in the format xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx or xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
--help, --?, -h, -? Wyświetl w trybie offline wersję tej strony.Display an offline version of this page.
--config <path> Opcjonalne: podczas operacji instalacji lub modyfikacji program określa obciążenia i składniki do dodania na podstawie wcześniej zapisanego pliku konfiguracji instalacji.Optional: During an install or modify operation, this determines the workloads and components to add based on a previously saved installation configuration file. Ta operacja jest dodatkiem i nie usuwa żadnego obciążenia ani składnika, jeśli nie znajdują się w pliku.This operation is additive and it won't remove any workload or component if they aren't present in the file. Ponadto elementy, które nie mają zastosowania do produktu, nie zostaną dodane.Also, items that don't apply to the product won't be added. Podczas operacji eksportowania Określa lokalizację do zapisania pliku konfiguracji instalacji.During an export operation, this determines the location to save the installation configuration file.

Ważne

Podczas określania wielu obciążeń i składników należy powtórzyć --add lub --remove przełącznik wiersza polecenia dla każdego elementu.When specifying multiple workloads and components, you must repeat the --add or --remove command-line switch for each item.

Opcje układuLayout options

Opcje układuLayout options OpisDescription
--layout <dir> Określa katalog do utworzenia w trybie offline instalować pamięci podręcznej.Specifies a directory to create an offline install cache. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz utworzenie instalacji sieciowej programu Visual Studio.For more information, see Create a network-based installation of Visual Studio.
--lang <one or more language-locales> Opcjonalnie: używany z --layout przygotować offline instalowanie pamięci podręcznej przy użyciu pakietów zasobów przy użyciu określonego języki.Optional: Used with --layout to prepare an offline install cache with resource packages with the specified language(s). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--add <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do dodania.Optional: One or more workload or component IDs to add. Wymagane składniki artefaktu są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane lub opcjonalne.The required components of the artifact are installed, but not the recommended or optional components. Można kontrolować dodatkowych składników przy użyciu --includeRecommended i/lub --includeOptional.You can control additional components globally using --includeRecommended and/or --includeOptional. Aby uzyskać bardziej szczegółowej kontroli można dołączyć ;includeRecommended lub ;includeOptional identyfikator (na przykład --add Workload1;includeRecommended lub --add Workload2;includeOptional).For finer-grained control, you can append ;includeRecommended or ;includeOptional to the ID (for example, --add Workload1;includeRecommended or --add Workload2;includeOptional). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see the Workload and component IDs page.
Uwaga: Jeśli --add jest używany, tylko określony obciążeń i składników oraz ich zależności są pobierane.Note: If --add is used, only the specified workloads and components and their dependencies are downloaded. Jeśli nie określono --add, wszystkie obciążenia i składniki zostaną pobrane do układu.If --add isn't specified, all workloads and components are downloaded to the layout.
--includeRecommended Opcjonalnie: obejmuje składniki zalecane dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie składniki opcjonalne.Optional: Includes the recommended components for any workloads that are installed, but not the optional components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--includeOptional Opcjonalnie: obejmuje zalecanym i składniki opcjonalne dla dowolnych obciążeń, które są uwzględniane w układzie.Optional: Includes the recommended and optional components for any workloads being included in the layout. Obciążenia są określane za pomocą --add.The workloads are specified with --add.
--keepLayoutVersion Nowość w wersji 15.3, opcjonalnie: Zastosuj zmiany do układu bez aktualizowania wersji układu.New in 15.3, optional: Apply changes to the layout without updating the version of the layout.
--verify Nowość w wersji 15.3, opcjonalnie: Sprawdź zawartość układu.New in 15.3, optional: Verify the contents of a layout. Są wyświetlane wszystkie pliki niepoprawne lub nieobecne.Any corrupt or missing files are listed.
--fix Nowość w wersji 15.3, opcjonalnie: Sprawdź zawartość układu.New in 15.3, optional: Verify the contents of a layout. Jeśli pliki są uszkodzone lub ich brakuje, są one pobierane.If any files are corrupt or missing, they're redownloaded. Dostęp do Internetu jest wymagany do napraw układu.Internet access is required to fix a layout.
--clean <one or more paths to catalogs> Nowość w wersji 15.3, opcjonalnie: usuwa stare wersje składników z układu, który został zaktualizowany do nowszej wersji.New in 15.3, optional: Removes old versions of components from a layout that has been updated to a newer version.
Opcje zaawansowane instalacjiAdvanced install options OpisDescription
--channelId <id> Opcjonalnie: identyfikator kanału dla tego wystąpienia do zainstalowania.Optional: The ID of the channel for the instance to be installed. Jest to wymagane przez polecenie instalacji i ignorowane dla innych poleceń, jeśli określono --installPath.This is required for the install command, and ignored for other commands if --installPath is specified.
--channelUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu kanału.Optional: The URI of the channel manifest. Jeśli aktualizacje nie są potrzebne, --channelUri może wskazywać na nieistniejący plik (na przykład--identyfikator channeluri C:\doesntExist.chman).If updates aren't wanted, --channelUri can point to a non-existent file (for example, --channelUri C:\doesntExist.chman). Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--installChannelUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu kanału do użycia podczas instalacji.Optional: The URI of the channel manifest to use for the installation. Identyfikator URI określony przez --channelUri (który musi być określony, gdy --installChannelUri określono) służy do wykrywania aktualizacji.The URI specified by --channelUri (which must be specified when --installChannelUri is specified) is used to detect updates. Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--installCatalogUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu katalogu do użycia podczas instalacji.Optional: The URI of the catalog manifest to use for the installation. Jeśli zostanie określony, menedżera kanałów próbuje pobrać manifestu katalogu z tego identyfikatora URI, przed rozpoczęciem korzystania z identyfikatora URI w manifeście kanału instalacji.If specified, the channel manager attempts to download the catalog manifest from this URI before using the URI in the install channel manifest. Ten parametr jest używany do obsługi instalacji w trybie offline, w której pamięci podręcznej układu zostanie utworzona z katalogu produktów już pobrane.This parameter is used to support offline install, where the layout cache will be created with the product catalog already downloaded. Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--productId <id> Opcjonalnie identyfikator produktu dla tego wystąpienia, który zostanie zainstalowany.Optional The ID of the product for the instance that will be installed. Jest to wstępne wypełnienie w normalnych warunkach instalacji.This is pre-populated in normal installation conditions.
--wait Opcjonalnie: proces będzie czekać, aż do zakończenia instalacji, zanim zwróci kod zakończenia.Optional: The process will wait until the install is completed before returning an exit code. Jest to przydatne podczas instalacji automatyzację, gdzie jeden musi czekać na instalacji na zakończenie obsługi kod powrotny od tej instalacji.This is useful when automating installations where one needs to wait for the install to finish to handle the return code from that install.
--locale <language-locale> Opcjonalnie: zmianę języka wyświetlania interfejsu użytkownika Instalatora, sam.Optional: Change the display language of the user interface for the installer itself. Ustawienia zostaną utrwalone.Setting will be persisted. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--cache Nowość w 15.2 opcjonalne: Jeśli jest obecny, pakiety zostaną zachowane po zainstalowaniu dla kolejnych naprawy.New in 15.2, optional: If present, packages will be kept after being installed for subsequent repairs. Zastępuje to ustawienie ma być używany dla kolejnych instalacji, napraw lub modyfikacji zasad globalnych.This overrides the global policy setting to be used for subsequent installs, repairs, or modifications. Domyślne zasady to do pamięci podręcznej pakietów.The default policy is to cache packages. To jest ignorowany dla polecenia dezinstalacji.This is ignored for the uninstall command. Przeczytaj, jak do wyłączone lub przenoszenie pamięci podręcznej pakietu Aby uzyskać więcej informacji.Read how to disable or move the package cache for more information.
--nocache Nowość w 15.2 opcjonalne: Jeśli jest obecny, pakiety zostaną usunięte po zainstalować lub naprawić.New in 15.2, optional: If present, packages will be deleted after being installed or repaired. Zostaną one pobrane ponownie tylko w razie konieczności i usunięte ponownie po użyciu.They'll be downloaded again only if needed and deleted again after use. Zastępuje to ustawienie ma być używany dla kolejnych instalacji, napraw lub modyfikacji zasad globalnych.This overrides the global policy setting to be used for subsequent installs, repairs, or modifications. Domyślne zasady to do pamięci podręcznej pakietów.The default policy is to cache packages. To jest ignorowany dla polecenia dezinstalacji.This is ignored for the uninstall command. Przeczytaj, jak do wyłączone lub przenoszenie pamięci podręcznej pakietu Aby uzyskać więcej informacji.Read how to disable or move the package cache for more information.
--noUpdateInstaller Nowość w 15.2 opcjonalne: Jeśli jest obecny, zapobiega sam aktualizacji, gdy określono quiet Instalator.New in 15.2, optional: If present, prevents the installer from updating itself when quiet is specified. Instalator spowoduje niepowodzenie polecenia i zwróci kod zakończenia różny od zera, jeśli noUpdateInstaller jest określony za pomocą cichy, gdy wymagana jest aktualizacja Instalatora.The installer will fail the command and return a non-zero exit code if noUpdateInstaller is specified with quiet when an installer update is required.
--noWeb Nowość w 15,3, opcjonalnie: Jeśli jest obecny, Instalator programu Visual Studio używa plików z katalogu układu do zainstalowania programu Visual Studio.New in 15.3, optional: If present, Visual Studio setup uses the files in your layout directory to install Visual Studio. Jeśli użytkownik spróbuje zainstalować składniki, które nie znajdują się w układzie, instalacja nie powiedzie się.If a user tries to install components that aren't in the layout, setup fails. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrażania z instalacji sieciowej.For more information, see Deploying from a network installation.

Ważne: ten przełącznik nie zatrzymuje sprawdzania dostępności aktualizacji przez Instalatora programu Visual Studio.Important: This switch doesn't stop Visual Studio setup from checking for updates. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie aktualizacji dla wdrożeń programu Visual Studio opartych na sieci.For more information, see Control updates to network-based Visual Studio deployments.
--path <name>=<path> Nowość w wersji 15.7 opcjonalne: używany do określenia ścieżki instalacji niestandardowej instalacji.New in 15.7, optional: Used to specify custom install paths for the installation. Obsługiwana ścieżka, których nazwy są udostępniane, pamięci podręcznej i instalacji.Supported path names are shared, cache, and install.
--path cache=<path> Nowość w wersji 15.7 opcjonalne: korzysta z lokalizacji, należy określić, aby pobrać pliki instalacyjne.New in 15.7, optional: Uses the location you specify to download installation files. Tę lokalizację można ustawić tylko przy pierwszym jest zainstalowany program Visual Studio.This location can only be set the first time that Visual Studio is installed. Przykład: --path cache="C:\VS\cache"Example: --path cache="C:\VS\cache"
--path shared=<path> Nowość w wersji 15.7 opcjonalne: zawiera pliki udostępnione dla instalacji programu Visual Studio side-by-side.New in 15.7, optional: Contains shared files for side-by-side Visual Studio installations. Niektóre narzędzia i zestawy SDK zainstalować lokalizacji na tym dysku, podczas gdy inne mogą zastąpić to ustawienie i instalowane na innym dysku.Some tools and SDKs install to a location on this drive, while some others might override this setting and install to another drive. Przykład: --path shared="C:\VS\shared"Example: --path shared="C:\VS\shared"

Ważne: To można ustawić tylko raz, w pierwszym, który jest zainstalowany program Visual Studio.Important: This can be set only once and on the first time that Visual Studio is installed.
--path install=<path> Nowość w wersji 15.7 opcjonalne: odpowiednikiem –-installPath.New in 15.7, optional: Equivalent to –-installPath. W szczególności --installPath "C:\VS" i --path install="C:\VS" są równoważne.Specifically, --installPath "C:\VS" and --path install="C:\VS" are equivalent. Można używać tylko jednego z tych poleceń jednocześnie.Only one of these commands can be used at a time.
Opcje układuLayout options OpisDescription
--layout <dir> Określa katalog do utworzenia w trybie offline instalować pamięci podręcznej.Specifies a directory to create an offline install cache. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz utworzenie instalacji sieciowej programu Visual Studio.For more information, see Create a network-based installation of Visual Studio.
--lang <one or more language-locales> Opcjonalnie: używany z --layout przygotować offline instalowanie pamięci podręcznej przy użyciu pakietów zasobów przy użyciu określonego języki.Optional: Used with --layout to prepare an offline install cache with resource packages with the specified language(s). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--add <one or more workload or component IDs> Opcjonalnie: obciążenia lub identyfikatory składników do dodania.Optional: One or more workload or component IDs to add. Wymagane składniki artefaktu są zainstalowane, ale nie na składnikach zalecane lub opcjonalne.The required components of the artifact are installed, but not the recommended or optional components. Można kontrolować dodatkowych składników przy użyciu --includeRecommended i/lub --includeOptional.You can control additional components globally using --includeRecommended and/or --includeOptional. Aby uzyskać bardziej szczegółowej kontroli można dołączyć ;includeRecommended lub ;includeOptional identyfikator (na przykład --add Workload1;includeRecommended lub --add Workload2;includeOptional).For finer-grained control, you can append ;includeRecommended or ;includeOptional to the ID (for example, --add Workload1;includeRecommended or --add Workload2;includeOptional). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obciążenia i identyfikatory składników strony.For more information, see the Workload and component IDs page.
Uwaga: Jeśli --add jest używany, tylko określony obciążeń i składników oraz ich zależności są pobierane.Note: If --add is used, only the specified workloads and components and their dependencies are downloaded. Jeśli nie określono --add, wszystkie obciążenia i składniki zostaną pobrane do układu.If --add isn't specified, all workloads and components are downloaded to the layout.
--includeRecommended Opcjonalnie: obejmuje składniki zalecane dla dowolnych obciążeń, które są zainstalowane, ale nie składniki opcjonalne.Optional: Includes the recommended components for any workloads that are installed, but not the optional components. Obciążenia są określane za pomocą --allWorkloads lub --add.The workloads are specified either with --allWorkloads or --add.
--includeOptional Opcjonalnie: obejmuje zalecanym i składniki opcjonalne dla dowolnych obciążeń, które są uwzględniane w układzie.Optional: Includes the recommended and optional components for any workloads being included in the layout. Obciążenia są określane za pomocą --add.The workloads are specified with --add.
--keepLayoutVersion Opcjonalne: Zastosuj zmiany do układu bez aktualizowania wersji układu.Optional: Apply changes to the layout without updating the version of the layout.
--verify Opcjonalne: Sprawdź zawartość układu.Optional: Verify the contents of a layout. Są wyświetlane wszystkie pliki niepoprawne lub nieobecne.Any corrupt or missing files are listed.
--fix Opcjonalne: Sprawdź zawartość układu.Optional: Verify the contents of a layout. Jeśli pliki są uszkodzone lub ich brakuje, są one pobierane.If any files are corrupt or missing, they're redownloaded. Dostęp do Internetu jest wymagany do napraw układu.Internet access is required to fix a layout.
--clean <one or more paths to catalogs> Opcjonalne: usuwa stare wersje składników z układu, który został zaktualizowany do nowszej wersji.Optional: Removes old versions of components from a layout that has been updated to a newer version.
Opcje zaawansowane instalacjiAdvanced install options OpisDescription
--channelId <id> Opcjonalnie: identyfikator kanału dla tego wystąpienia do zainstalowania.Optional: The ID of the channel for the instance to be installed. Jest to wymagane przez polecenie instalacji i ignorowane dla innych poleceń, jeśli określono --installPath.This is required for the install command, and ignored for other commands if --installPath is specified.
--channelUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu kanału.Optional: The URI of the channel manifest. Jeśli aktualizacje nie są potrzebne, --channelUri może wskazywać na nieistniejący plik (na przykład--identyfikator channeluri C:\doesntExist.chman).If updates aren't wanted, --channelUri can point to a non-existent file (for example, --channelUri C:\doesntExist.chman). Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--installChannelUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu kanału do użycia podczas instalacji.Optional: The URI of the channel manifest to use for the installation. Identyfikator URI określony przez --channelUri (który musi być określony, gdy --installChannelUri określono) służy do wykrywania aktualizacji.The URI specified by --channelUri (which must be specified when --installChannelUri is specified) is used to detect updates. Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--installCatalogUri <uri> Opcjonalnie: identyfikator URI manifestu katalogu do użycia podczas instalacji.Optional: The URI of the catalog manifest to use for the installation. Jeśli zostanie określony, menedżera kanałów próbuje pobrać manifestu katalogu z tego identyfikatora URI, przed rozpoczęciem korzystania z identyfikatora URI w manifeście kanału instalacji.If specified, the channel manager attempts to download the catalog manifest from this URI before using the URI in the install channel manifest. Ten parametr jest używany do obsługi instalacji w trybie offline, w której pamięci podręcznej układu zostanie utworzona z katalogu produktów już pobrane.This parameter is used to support offline install, where the layout cache will be created with the product catalog already downloaded. Ta wartość może być używana w przypadku polecenia install; jest on ignorowany dla innych poleceń.This can be used for the install command; it's ignored for other commands.
--productId <id> Opcjonalnie identyfikator produktu dla tego wystąpienia, który zostanie zainstalowany.Optional The ID of the product for the instance that will be installed. Jest to wstępne wypełnienie w normalnych warunkach instalacji.This is pre-populated in normal installation conditions.
--wait Opcjonalnie: proces będzie czekać, aż do zakończenia instalacji, zanim zwróci kod zakończenia.Optional: The process will wait until the install is completed before returning an exit code. Jest to przydatne podczas instalacji automatyzację, gdzie jeden musi czekać na instalacji na zakończenie obsługi kod powrotny od tej instalacji.This is useful when automating installations where one needs to wait for the install to finish to handle the return code from that install.
--locale <language-locale> Opcjonalnie: zmianę języka wyświetlania interfejsu użytkownika Instalatora, sam.Optional: Change the display language of the user interface for the installer itself. Ustawienia zostaną utrwalone.Setting will be persisted. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę ustawień regionalnych języka sekcji na tej stronie.For more information, see the List of language locales section on this page.
--cache Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, pakiety będą przechowywane po zainstalowaniu do kolejnych napraw.Optional: If present, packages will be kept after being installed for subsequent repairs. Zastępuje to ustawienie ma być używany dla kolejnych instalacji, napraw lub modyfikacji zasad globalnych.This overrides the global policy setting to be used for subsequent installs, repairs, or modifications. Domyślne zasady to do pamięci podręcznej pakietów.The default policy is to cache packages. To jest ignorowany dla polecenia dezinstalacji.This is ignored for the uninstall command. Przeczytaj, jak do wyłączone lub przenoszenie pamięci podręcznej pakietu Aby uzyskać więcej informacji.Read how to disable or move the package cache for more information.
--nocache Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, pakiety zostaną usunięte po zainstalowaniu lub naprawieniu.Optional: If present, packages will be deleted after being installed or repaired. Zostaną one pobrane ponownie tylko w razie konieczności i usunięte ponownie po użyciu.They'll be downloaded again only if needed and deleted again after use. Zastępuje to ustawienie ma być używany dla kolejnych instalacji, napraw lub modyfikacji zasad globalnych.This overrides the global policy setting to be used for subsequent installs, repairs, or modifications. Domyślne zasady to do pamięci podręcznej pakietów.The default policy is to cache packages. To jest ignorowany dla polecenia dezinstalacji.This is ignored for the uninstall command. Przeczytaj, jak do wyłączone lub przenoszenie pamięci podręcznej pakietu Aby uzyskać więcej informacji.Read how to disable or move the package cache for more information.
--noUpdateInstaller Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, zapobiega aktualizacji samego Instalatora po określeniu cichym.Optional: If present, prevents the installer from updating itself when quiet is specified. Instalator spowoduje niepowodzenie polecenia i zwróci kod zakończenia różny od zera, jeśli noUpdateInstaller jest określony za pomocą cichy, gdy wymagana jest aktualizacja Instalatora.The installer will fail the command and return a non-zero exit code if noUpdateInstaller is specified with quiet when an installer update is required.
--noWeb Opcjonalnie: Jeśli jest obecny, Instalator programu Visual Studio używa plików w katalogu układu do instalowania programu Visual Studio.Optional: If present, Visual Studio setup uses the files in your layout directory to install Visual Studio. Jeśli użytkownik spróbuje zainstalować składniki, które nie znajdują się w układzie, instalacja nie powiedzie się.If a user tries to install components that aren't in the layout, setup fails. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wdrażania z instalacji sieciowej.For more information, see Deploying from a network installation.

Ważne: ten przełącznik nie zatrzymuje sprawdzania dostępności aktualizacji przez Instalatora programu Visual Studio.Important: This switch doesn't stop Visual Studio setup from checking for updates. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie aktualizacji dla wdrożeń programu Visual Studio opartych na sieci.For more information, see Control updates to network-based Visual Studio deployments. Nowość w 16.3.5: ten przełącznik uniemożliwia błędy i poprawia wydajność przy użyciu instalacji i aktualizacji w trybie offline.New in 16.3.5: This switch prevents errors and improves performance with offline installs and updates.
--path <name>=<path> Opcjonalne: służy do określania niestandardowych ścieżek instalacji dla instalacji.Optional: Used to specify custom install paths for the installation. Obsługiwana ścieżka, których nazwy są udostępniane, pamięci podręcznej i instalacji.Supported path names are shared, cache, and install.
--path cache=<path> Opcjonalnie: używa określonej lokalizacji do pobrania plików instalacyjnych.Optional: Uses the location you specify to download installation files. Tę lokalizację można ustawić tylko przy pierwszym jest zainstalowany program Visual Studio.This location can only be set the first time that Visual Studio is installed. Przykład: --path cache="C:\VS\cache"Example: --path cache="C:\VS\cache"
--path shared=<path> Opcjonalne: zawiera udostępnione pliki do instalacji obok siebie w programie Visual Studio.Optional: Contains shared files for side-by-side Visual Studio installations. Niektóre narzędzia i zestawy SDK zainstalować lokalizacji na tym dysku, podczas gdy inne mogą zastąpić to ustawienie i instalowane na innym dysku.Some tools and SDKs install to a location on this drive, while some others might override this setting and install to another drive. Przykład: --path shared="C:\VS\shared"Example: --path shared="C:\VS\shared"

Ważne: To można ustawić tylko raz, w pierwszym, który jest zainstalowany program Visual Studio.Important: This can be set only once and on the first time that Visual Studio is installed.
--path install=<path> Opcjonalne: równoważne –-installPath.Optional: Equivalent to –-installPath. W szczególności --installPath "C:\VS" i --path install="C:\VS" są równoważne.Specifically, --installPath "C:\VS" and --path install="C:\VS" are equivalent. Można używać tylko jednego z tych poleceń jednocześnie.Only one of these commands can be used at a time.

Lista identyfikatorów obciążenia i identyfikatory składnikówList of workload IDs and component IDs

Aby uzyskać listę identyfikatorów obciążeń i składników posortowanych przez program Visual Studio, zobacz stronę obciążenia i identyfikatory składników programu Visual Studio .For a list of workload and component IDs sorted by Visual Studio product, see the Visual Studio workload and component IDs page.

Listę ustawień regionalnych językaList of language locales

Ustawienia regionalne na językLanguage-locale JęzykLanguage
CS-czCs-cz czeskiCzech
De-de.De-de niemieckiGerman
En-usEn-us angielskiEnglish
Es-esEs-es HiszpańskiSpanish
Fr-frFr-fr francuskiFrench
IT-itIt-it WłoskiItalian
Ja-jpJa-jp japońskiJapanese
Ko-krKo-kr koreańskiKorean
Pl-plPl-pl polskiPolish
pt-brPt-br Portugalski (Brazylia)Portuguese - Brazil
Ru-ruRu-ru rosyjskiRussian
Wersja tureckaTr-tr tureckiTurkish
Nazwy zh-cnZh-cn Chiński (uproszczony)Chinese - Simplified
Nazwy zh-twZh-tw Chiński (tradycyjny)Chinese - Traditional

Kody błędówError codes

W zależności od wyniku operacji %ERRORLEVEL% zmienna środowiskowa jest ustawiony na jedną z następujących wartości:Depending on the result of the operation, the %ERRORLEVEL% environment variable is set to one of the following values:

WartośćValue wynikResult
00 Operacja została ukończona pomyślnieOperation completed successfully
16021602 Operacja została anulowanaOperation was canceled
16411641 Operacja została ukończona pomyślnie i zainicjowano ponowne uruchomienieOperation completed successfully, and reboot was initiated
30103010 Operacja ukończona pomyślnie, ale instalacja wymaga ponownego uruchomienia, zanim będzie można jej używać.Operation completed successfully, but install requires reboot before it can be used
50035003 Pobranie instalatora przez program inicjujący nie powiodło sięBootstrapper failed to download installer
50045004 Operacja została anulowanaOperation was canceled
50055005 Błąd analizowania wiersza polecenia programu inicjującegoBootstrapper command-line parse error
50075007 Operacja została zablokowana — komputer nie spełnia wymagańOperation was blocked - the computer does not meet the requirements
-1073741510-1073741510 Zakończono działanie Instalatora Microsoft Visual Studio (przez użytkownika lub proces zewnętrzny)Microsoft Visual Studio Installer was terminated (by the user or external process)
InneOther
(na przykład:(for example:
-1, 1, 1603)-1, 1, 1603)
Wystąpił błąd warunek — Sprawdź dzienniki Aby uzyskać więcej informacjiFailure condition occurred - check the logs for more information

Każda operacja generuje kilka plików dziennika w %TEMP% katalogu, który wskazuje postęp instalacji.Each operation generates several log files in the %TEMP% directory that indicate the progress of the installation. Folder posortować według daty i poszukać plików, które zaczynają się od dd_bootstrapper, dd_client, i dd_setup dla programu inicjującego i instalację aplikacji Instalatora aparatu, odpowiednio.Sort the folder by date and look for files that begin with dd_bootstrapper, dd_client, and dd_setup for the bootstrapper, the installer app, and the setup engine, respectively.

Uzyskaj pomoc technicznąGet support

Czasami mogą wystąpić problemy.Sometimes, things can go wrong. Jeśli instalacja programu Visual Studio nie powiedzie się, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją i uaktualnieniem programu Visual Studio , aby uzyskać wskazówki krok po kroku.If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

Oferujemy również Czat na żywo opcję pomocy technicznej (tylko język angielski) w przypadku problemów związanych z instalacją.We also offer a live chat (English only) support option for installation-related issues.

Poniżej przedstawiono kilka więcej opcji pomocy technicznej:Here are a few more support options:

Zobacz takżeSee also