Zarządzanie odwołaniami w Project

Visual Studio dla komputerów Mac zapewnia dwa sposoby dodawania dodatkowych odwołań do projektu:

Informacje o projekcie

Są to:

  • Odwołania
  • NuGet pakietów (dodane za pośrednictwem folderu Packages)

Ponadto odwołania internetowe i odwołania natywne można również dodawać do dowolnego projektu.

Odwołania do zestawu

Każda framework na platformie Xamarin jest dostarczana z ponad tuzami zestawów. Nie wszystkie te pakiety zestawów są domyślnie przywołyne w projekcie.

Aby edytować pakiety, do których odwołuje się projekt, użyj okna dialogowego Edytowanie odwołań, które można wyświetlić, klikając dwukrotnie folder Odwołania lub wybierając polecenie Edytuj odwołania w jego akcjach menu kontekstowego:

Okno dialogowe Odwołania do zestawu

Aby uzyskać informacje na temat zestawów dostępnych dla poszczególnych platform Xamarin, zapoznaj się z przewodnikiem Dostępne zestawy.

NuGet

NuGet to najpopularniejszy menedżer pakietów do tworzenia aplikacji .NET. Visual Studio dla komputerów Mac obsługa NuGet umożliwia wyszukiwanie pakietów do dodania do projektu.

W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy folder Pakiet w oknie rozwiązania i wybierz pozycję Dodaj pakiety.

Więcej informacji na temat używania pakietu NuGet znajduje się w przewodniku Including a NuGet package in your Project walkthrough (Włącznie z pakietem Project użytkownika).

Zobacz też