Zarządzanie właściwościami projektów i rozwiązań

Opcje projektu

Project są specyficzne dla każdego projektu i mają wpływ na sposób pisano, budowaliśmy i uruchamialiśmy projekt. W Visual Studio dla komputerów Mac preferencji, które są ustawieniami specyficznym dla użytkownika, opcje projektu są przechowywane w pliku projektu (csproj), dzięki czemu inni deweloperzy mogą poprawnie skompilować i uruchomić projekt. Posiadanie określonych opcji projektu umożliwia wielu deweloperom pracę nad tym samym dokumentem bez naruszania formatowania pliku.

Aby otworzyć Project w Visual Studio dla komputerów Mac, kliknij dwukrotnie nazwę projektu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz pozycję Opcje:

Opcja w menu kontekstowym

Opcje edytowalne obejmują opcje kompilowania, uruchamiania i ustawienia kodu źródłowego i kontroli wersji.

Project są podzielone na pięć różnych kategorii:

  • Ogólne — Project, takie jak Nazwa, Opis i Domyślna przestrzeń nazw, są tutaj ustawiane wraz z lokalizacją projektu.
  • Kompilacja — służy do ustawienia lub zmiany profilów PCL dla bibliotek klas przenośnych. Umożliwia również ustawianie poleceń niestandardowych, konfiguracji i opcji kompilatora. Ścieżkę wyjściową i nazwę zestawu można również ustawić tutaj.
  • Uruchom — służy do tworzenia niestandardowych konfiguracji uruchamiania dla każdego projektu.
  • Kod źródłowy — steruje formatowaniem wielu różnych typów plików i konwencji nazewnictwa. W tym miejscu można również ustawić zasady nazewnictwa i domyślne style nagłówka.
  • Kontrola wersji — opcje służące do ustawienia stylu komunikatów zatwierdzania podczas korzystania z kontroli wersji w projekcie.

Każdy projekt może zawierać określone opcje projektu, w zależności od platformy. Na przykład projekt Xamarin.Android, jak pokazano na poniższej ilustracji, ma opcje odnoszące się do kompilacji systemu Android (na przykład opcje łączenia) i aplikacji (na przykład uprawnień):

Opcje Project systemu Android

Na stronie Xamarin.iOS dostępne są opcje związane z podpisywaniem pakietów, takie jak wymagany profil aprowowania do użycia:

Opcje Project systemu iOS

Opcje rozwiązania

Opcje rozwiązań są podobne Project, ale obejmują zakres całego rozwiązania. Umożliwiają one ustawianie informacji o autorze, ustawień kompilacji, stylów formatowania kodu i kontroli wersji oraz umożliwiają przypisywanie projektu startowego w rozwiązaniu. Dostęp do okna dialogowego Opcje rozwiązania można uzyskać z elementu menu Opcje rozwiązania Project >, z elementu menu kontekstowego Opcje w oknie Rozwiązania lub przez dwukrotne kliknięcie rozwiązania w oknie rozwiązania:

Opcje rozwiązania

Zobacz też