Odinstalowywanie programu Visual Studio dla komputerów MacUninstalling Visual Studio for Mac

Za pomocą tego przewodnika można odinstalować każdy składnik Visual Studio dla komputerów Mac oddzielnie, przechodząc do odpowiedniej sekcji lub używając skryptów dostępnych w sekcji skrypt dezinstalacji , aby odinstalować wszystko.You can use this guide to uninstall each component in Visual Studio for Mac individually by navigating to the relevant section, or you can use the scripts provided in the Uninstall Script section to uninstall everything.

Note

Te informacje spowodują usunięcie z komputera programu Visual Studio 2019 lub 2017 dla komputerów Mac.This information will only remove Visual Studio 2019 or 2017 for Mac from your machine. Aby odinstalować Visual Studio Code, zobacz ten problem , aby uzyskać szczegółowe informacje.to uninstall Visual Studio Code, see this issue for details.

Odinstaluj skryptUninstall Script

Istnieją dwa skrypty, których można użyć do odinstalowania Visual Studio dla komputerów Mac i wszystkich składników maszyny:There are two scripts that can be used to uninstall Visual Studio for Mac and all components for your machine:

Poniższe sekcje zawierają informacje dotyczące pobierania i używania skryptów.The following sections provide information on downloading and using the scripts.

Skrypt Visual Studio dla komputerów Mac i XamarinVisual Studio for Mac and Xamarin script

Można odinstalować programy Visual Studio i Xamarin w jednym z nich za pomocą skryptu dezinstalacji.You can uninstall Visual Studio and Xamarin components in one go by using the uninstall script.

Ten skrypt dezinstalacji zawiera większość poleceń, które znajdziesz w artykule.This uninstall script contains most of the commands that you will find in the article. Istnieją trzy główne pominięcia ze skryptu i nie są uwzględniane ze względu na możliwe zależności zewnętrzne.There are three main omissions from the script and are not included due to possible external dependencies. Aby usunąć ten problem, przejdź do odpowiedniej sekcji poniżej i usuń je ręcznie:To remove this, jump to the relevant section below and remove them manually:

Aby uruchomić skrypt, wykonaj następujące czynności:To run the script, do the following steps:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrypt i wybierz polecenie Zapisz jako , aby zapisać plik na komputerze Mac.Right-click on the script and select Save As to save the file on your Mac.

 2. Otwórz Terminal i zmień katalog roboczy na lokalizację, w której został pobrany skrypt:Open Terminal and change the working directory to where the script was downloaded:

  cd /location/of/file
  
 3. Utwórz plik wykonywalny skryptu i uruchom go z sudo:Make the script executable and the run it with sudo:

  chmod +x ./uninstall-vsmac.sh
  sudo ./uninstall-vsmac.sh
  
 4. Na koniec Usuń skrypt dezinstalacji i Usuń Visual Studio dla komputerów Mac z doku (jeśli jest tam).Finally, delete the uninstall script and remove Visual Studio for Mac from the dock (if it's there).

Skrypt .NET Core.NET Core script

Skrypt dezinstalacji programu .NET Core znajduje się w repozytorium interfejsu wiersza polecenia dotnetThe uninstall script for .NET Core is located in the dotnet cli repo

Aby uruchomić skrypt, wykonaj następujące czynności:To run the script, do the following steps:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrypt i wybierz polecenie Zapisz jako , aby zapisać plik na komputerze Mac.Right-click on the script and select Save As to save the file on your Mac.

 2. Otwórz Terminal i zmień katalog roboczy na lokalizację, w której został pobrany skrypt:Open Terminal and change the working directory to where the script was downloaded:

  cd /location/of/file
  
 3. Utwórz plik wykonywalny skryptu i uruchom go z sudo:Make the script executable and the run it with sudo:

  chmod +x ./dotnet-uninstall-pkgs.sh
  sudo ./dotnet-uninstall-pkgs.sh
  
 4. Na koniec Usuń skrypt dezinstalacji programu .NET Core.Finally, delete the .NET Core uninstall script.

Odinstaluj Visual Studio dla komputerów MacUninstall Visual Studio for Mac

Pierwszym krokiem w odinstalowaniu programu Visual Studio z komputera Mac jest znalezienie programu Visual Studio. app w katalogu /aplikacje i przeciągnięcie go do kosza.The first step in uninstalling Visual Studio from a Mac is to locate Visual Studio.app in the /Applications directory and drag it to the Trash Can. Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Przenieś do kosza , jak pokazano na poniższej ilustracji:Alternatively, right-click and select Move to Trash as illustrated in the following image:

Przenoszenie aplikacji Visual Studio do kosza

Usunięcie tego zbioru aplikacji spowoduje usunięcie Visual Studio dla komputerów Mac, nawet jeśli inne pliki powiązane z platformą Xamarin nadal znajdują się w systemie plików.Deleting this app bundle removes Visual Studio for Mac, even though there may be other files related to Xamarin still on the file system.

Aby usunąć wszystkie ślady Visual Studio dla komputerów Mac, uruchom następujące polecenia w terminalu:To remove all traces of Visual Studio for Mac, run the following commands in Terminal:

sudo rm -rf "/Applications/Visual Studio.app"
rm -rf ~/Library/Caches/VisualStudio
rm -rf ~/Library/Preferences/VisualStudio
rm -rf ~/Library/Preferences/Visual\ Studio
rm -rf ~/Library/Logs/VisualStudio
rm -rf ~/Library/VisualStudio
rm -rf ~/Library/Preferences/Xamarin/
rm -rf ~/Library/Application\ Support/VisualStudio
rm -rf ~/Library/Application\ Support/VisualStudio/7.0/LocalInstall/Addins/
rm -rf ~/Library/Application\ Support/VisualStudio/8.0/LocalInstall/Addins/

Może być również konieczne usunięcie następującego katalogu zawierającego różne pliki i foldery platformy Xamarin.You may also want to remove the following directory containing various Xamarin files and folders. Jednak należy pamiętać, że ten katalog zawiera klucze podpisywania systemu Android.However, before you do you should be aware that this directory contains the Android signing keys. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję odinstalowywanie Android SDK i zestawu Java SDK :For more information refer to the section Uninstalling Android SDK and Java SDK:

rm -rf ~/Library/Developer/Xamarin

Odinstaluj zestaw mono SDK (MDK)Uninstall Mono SDK (MDK)

Mono to implementacja typu "open source" firmy Microsoft .NET Framework i jest używana przez wszystkie produkty platformy Xamarin — Xamarin. iOS, Xamarin. Android i Xamarin. Mac, aby umożliwić programowanie tych platform w C#programie.Mono is an open-source implementation of Microsoft's .NET Framework and is used by all Xamarin Products—Xamarin.iOS, Xamarin.Android, and Xamarin.Mac to allow development of these platforms in C#.

Warning

Istnieją inne aplikacje poza Visual Studio dla komputerów Mac, które również używają narzędzia mono, takiego jak Unity.There are other applications outside of Visual Studio for Mac that also use Mono, such as Unity. Przed odinstalowaniem narzędzia mono upewnij się, że nie ma innych zależności.Be sure that there are no other dependencies on Mono before uninstalling it.

Aby usunąć platformę mono z komputera, uruchom następujące polecenia w terminalu:To remove the Mono Framework from a machine, run the following commands in Terminal:

sudo rm -rf /Library/Frameworks/Mono.framework
sudo pkgutil --forget com.xamarin.mono-MDK.pkg
sudo rm -rf /etc/paths.d/mono-commands

Uninstall Xamarin.AndroidUninstall Xamarin.Android

Istnieje wiele elementów wymaganych do instalacji i korzystania z platformy Xamarin. Android, takich jak Android SDK i zestaw Java SDK.There are a number of items required for the installation and use of Xamarin.Android, such as the Android SDK and Java SDK.

Użyj następujących poleceń, aby usunąć platformę Xamarin. Android:Use the following commands to remove Xamarin.Android:

sudo rm -rf /Developer/MonoDroid
rm -rf ~/Library/MonoAndroid
sudo pkgutil --forget com.xamarin.android.pkg
sudo rm -rf /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework

Odinstalowywanie Android SDK i zestawu Java SDKUninstall Android SDK and Java SDK

Android SDK jest wymagana do tworzenia aplikacji dla systemu Android.The Android SDK is required for development of Android applications. Aby całkowicie usunąć wszystkie części Android SDK, Znajdź plik w lokalizacji ~/Library/Developer/Xamarin/ i przenieś go do kosza.To completely remove all parts of the Android SDK, locate the file at ~/Library/Developer/Xamarin/ and move it to Trash.

Warning

Należy pamiętać, że klucze podpisywania systemu Android, które są generowane przez Visual Studio dla komputerów Mac, znajdują się w ~/Library/Developer/Xamarin/Keystore.You should be aware that Android signing keys that are generated by Visual Studio for Mac are located in ~/Library/Developer/Xamarin/Keystore. Upewnij się, że odpowiednie kopie zapasowe zostały odpowiednio wykonane, lub Unikaj usuwania tego katalogu, jeśli chcesz zachować Magazyn kluczy.Make sure to back these up appropriately, or avoid removing this directory if you wish to keep your keystore.

Zestawu Java SDK (JDK) nie trzeba odinstalowywać, ponieważ jest już wstępnie spakowany jako część Mac OS X/macOS.The Java SDK (JDK) does not need to be uninstalled, as it is already pre-packaged as part of Mac OS X / macOS.

Odinstaluj AVD systemu AndroidUninstall Android AVD

Warning

Istnieją inne aplikacje poza Visual Studio dla komputerów Mac, które również używają systemu Android AVD i tych dodatkowych składników systemu Android, takich jak Android Studio. usunięcie tego katalogu może spowodować przerwanie projektów w Android Studio.There are other applications outside of Visual Studio for Mac that also use Android AVD and these additional android components, such as Android Studio.Removing this directory may cause projects to break in Android Studio.

Aby usunąć wszystkie AVDs systemu Android i dodatkowe składniki systemu Android, użyj następującego polecenia:To remove any Android AVDs and additional Android components use the following command:

rm -rf ~/.android

Aby usunąć tylko AVDs systemu Android, użyj następującego polecenia:To remove only the Android AVDs use the following command:

rm -rf ~/.android/avd

Odinstalowywanie platformy Xamarin. iOSUninstall Xamarin.iOS

Platforma Xamarin. iOS umożliwia tworzenie aplikacji dla C# systemu F# iOS przy użyciu programu lub z Visual Studio dla komputerów Mac.Xamarin.iOS allows iOS application development using C# or F# with Visual Studio for Mac.

Użyj następujących poleceń w terminalu, aby usunąć wszystkie pliki Xamarin. iOS z systemu plików:Use the following commands in Terminal to remove all Xamarin.iOS files from a file system:

rm -rf ~/Library/MonoTouch
sudo rm -rf /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
sudo rm -rf /Developer/MonoTouch
sudo pkgutil --forget com.xamarin.monotouch.pkg
sudo pkgutil --forget com.xamarin.xamarin-ios-build-host.pkg
sudo pkgutil --forget com.xamarin.xamarin.ios.pkg

Uninstall Xamarin.MacUninstall Xamarin.Mac

Program Xamarin. Mac można usunąć z maszyny przy użyciu następujących dwóch poleceń w celu wyeliminowania produktu i licencji z komputera Mac odpowiednio:Xamarin.Mac can be removed from your machine using the following two commands to eradicate the product and license from your Mac respectively:

sudo rm -rf /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework
rm -rf ~/Library/Xamarin.Mac

Odinstaluj skoroszyty i inspektorUninstall Workbooks and Inspector

Począwszy od 1.2.2, Xamarin Workbooks Inspektor & można odinstalować z terminalu, uruchamiając następujące polecenie:Starting with 1.2.2, Xamarin Workbooks & Inspector can be uninstalled from a terminal by running:

sudo /Library/Frameworks/Xamarin.Interactive.framework/Versions/Current/uninstall

W przypadku starszych wersji należy ręcznie usunąć następujące artefakty:For older versions, you need to manually remove the following artifacts:

 • Usuń aplikację skoroszyty pod adresem "/Applications/Xamarin Workbooks.app"Delete the Workbooks app at "/Applications/Xamarin Workbooks.app"
 • Usuń aplikację inspektora pod adresem "Applications/Xamarin Inspector.app"Delete the Inspector app at "Applications/Xamarin Inspector.app"
 • Usuń dodatki: "~/Library/Application Support/XamarinStudio-6.0/LocalInstall/Addins/Xamarin.Interactive" i "~/Library/Application Support/XamarinStudio-6.0/LocalInstall/Addins/Xamarin.Inspector"Delete the add-ins: "~/Library/Application Support/XamarinStudio-6.0/LocalInstall/Addins/Xamarin.Interactive" and "~/Library/Application Support/XamarinStudio-6.0/LocalInstall/Addins/Xamarin.Inspector"
 • Usuń Inspektor i pliki pomocnicze tutaj: /Library/Frameworks/Xamarin.Interactive.framework i /Library/Frameworks/Xamarin.Inspector.frameworkDelete Inspector and supporting files here: /Library/Frameworks/Xamarin.Interactive.framework and /Library/Frameworks/Xamarin.Inspector.framework

Odinstaluj Xamarin ProfilerUninstall the Xamarin Profiler

sudo rm -rf "/Applications/Xamarin Profiler.app"

Odinstaluj Instalator programu Visual StudioUninstall the Visual Studio Installer

Użyj następujących poleceń, aby usunąć wszystkie ślady programu Xamarin Universal Installer:Use the following commands to remove all traces of the Xamarin Universal Installer:

rm -rf ~/Library/Caches/XamarinInstaller/
rm -rf ~/Library/Caches/VisualStudioInstaller/
rm -rf ~/Library/Logs/XamarinInstaller/
rm -rf ~/Library/Logs/VisualStudioInstaller/
rm -rf ~/Library/Preferences/Xamarin/
rm -rf "~/Library/Preferences/Visual Studio/"

Odinstalowywanie programu Visual Studio 2019 for Mac (wersja zapoznawcza)Uninstall Visual Studio 2019 for Mac Preview

Program Visual Studio 2019 for Mac Preview został uruchomiony jako oddzielny Podgląd, dzięki czemu można nadal korzystać z instalacji programu Visual Studio 2017 for Mac obok siebie.Visual Studio 2019 for Mac Preview was launched as a separate preview, allowing you to continue to work with your Visual Studio 2017 for Mac install side-by-side.

Po udostępnieniu programu Visual Studio 2019 for Mac można bezpiecznie usunąć aplikację Visual Studio 2019 for Mac Preview.Now that Visual Studio 2019 for Mac has been released, you can now safely remove the Visual Studio 2019 for Mac Preview application.

Aby odinstalować pakiet aplikacji w wersji zapoznawczej, wybierz pozycję Visual Studio (wersja zapoznawcza) z folderu aplikacje i kliknij pozycję Przenieś do kosza, jak przedstawiono na poniższej ilustracji:To uninstall the preview application bundle, select Visual Studio (Preview) from your Applications folder and click Move to Trash, as depicted in the following image:

Wybieranie opcji "Przenieś do kosza" w programie Finder

Możesz również usunąć plik podglądu plist za pomocą następującego polecenia:You can also remove the Preview plist file with the following command:

rm -rf ~/Library/Preferences/com.microsoft.visual-studio-preview.plist

Zobacz takżeSee also