TaskExtension, klasa podstawowa

Wiele zadań dziedziczy z TaskExtension klasy , która sama dziedziczy z klasy Task . Ten łańcuch dziedziczenia dodaje kilka parametrów do zadań, które pochodzą z nich. Te parametry są wymienione w tym dokumencie.

Parametry

W poniższej tabeli opisano parametry klas bazowych.

Parametr Opis
BuildEngine Parametr IBuildEngine opcjonalny.

Określa interfejs aparatu kompilacji dostępny dla zadań. Aparat kompilacji automatycznie ustawia ten parametr, aby umożliwić podzdawom wywołanie do niego.
BuildEngine2 Parametr IBuildEngine2 opcjonalny.

Określa interfejs aparatu kompilacji dostępny dla zadań. Aparat kompilacji automatycznie ustawia ten parametr, aby umożliwić podzdawom wywołanie do niego.

Jest to właściwość wygodna, dzięki czemu autorzy zadań dziedziczący z tej klasy nie muszą rzutować wartości z IBuildEngine na IBuildEngine2 .
BuildEngine3 Parametr IBuildEngine3 opcjonalny.

Określa interfejs aparatu kompilacji dostarczony przez hosta.
HostObject Parametr ITaskHost opcjonalny.

Określa wystąpienie obiektu hosta (może mieć wartość null). Aparat kompilacji ustawia tę właściwość, jeśli host IDE skojarzył obiekt hosta z tym konkretnym zadaniem.
Log Opcjonalny TaskLoggingHelper parametr tylko do odczytu.

Pobiera obiekt TaskLoggingHelperExtension zawierający metody rejestrowania zadań.

Zobacz też