Kod dystrybucyjny dla programu Microsoft Visual Studio 2017 (obejmuje programy narzędziowe, rozszerzalność i pliki BuildServer) Distributable Code for Microsoft Visual Studio 2017 (Includes Utilities, Extensibility, and BuildServer Files)

Na tej stronieOn this Page

Uwaga

Na poniższych listach...In the lists below...

 • oznaczenie [arch] wskazuje identyfikator architektury procesora, np. „x86”, „x64” lub „arm”.[arch] represents the processor architecture identifier, for instance "x86", "x64", or "arm".
 • Oznaczenie [ustawienia_regionalne] reprezentuje określony język, ustawienia regionalne lub identyfikator kultury, np. „PLK”, „pl-pl” lub „1045”.[locale] represents a specific language, locale, or culture identifier, for instance "ENU", "en-us", or "1033".
 • Oznaczenie [wersja] reprezentuje nazwę folderu wykorzystującą numer wersji.[version] represents a folder name that uses a version number.
 • Oznaczenie [FolderVisualStudio] wskazuje lokalizację, w której jest zainstalowany program Visual Studio 2017.[VisualStudioFolder] represents the install location for Visual Studio 2017.

Pobieranie Download

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie programu Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Uwaga

Rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Pliki kodu dystrybucyjnego dla programu Visual Studio 2017 Distributable Code Files for Visual Studio 2017

Poniższa sekcja to jest „lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programu Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017 i Visual Studio Community 2017 („oprogramowanie”).The following section is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Visual Studio Enterprise 2017, Visual Studio Professional 2017, Visual Studio Community 2017 ("the software"). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących tego oprogramowania.If you have a validly licensed copy of such software, you may copy and distribute with your program the unmodified form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

Biblioteki ASP.NETASP.NET Libraries

Następujące składniki oprogramowania są licencjonowane i wspierane oddzielnie zgodnie z warunkami biblioteki Microsoft .NET znajdującymi się na stronie http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm.The following software components are licensed and supported separately under the Microsoft .NET Library terms located at http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może używać tych składników.If you do not agree to the license terms for these software components, you may not use them.

 • MVCMVC
 • Interfejs API sieci WebWeb API
 • Strony internetowe ze składnią RazorWeb Pages with Razor
 • Entity FrameworkEntity Framework
 • SignalRSignalR
 • KatanaKatana
 • Microsoft XML Document TransformationMicrosoft XML Document Transformation

Microsoft AzureMicrosoft Azure

ŹródłoSource

 • MobileServices.jsMobileServices.js
 • MobileServices.min.jsMobileServices.min.js

Kod obiektuObject Code

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dllMicrosoft.WindowsAzure.Ext.dll

Projektant w programie Blend i projektant XAML dla programu Visual StudioBlend and XAML Designers for Visual Studio

Pliki redystrybucyjne szablonów projektów i elementów programu Blend dla programu Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:Redistributable files for Blend Project and Item Templates for Visual Studio are installed in the following locations:

 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\ProjectTemplates[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ProjectTemplates
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\ItemTemplates[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ItemTemplates
 • [FolderVisualStudio]\DesignTools\AppThemes[VisualStudioFolder]\DesignTools\AppThemes
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework[Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework

Blend for Visual StudioBlend for Visual Studio

Pliki redystrybucyjne programu Blend for Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:Redistributable files for Blend for Visual Studio are installed in the following locations:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5

Zasoby danych przykładowychSample Data Resources

 • [FolderVisualStudio]\DesignTools\SampleData[VisualStudioFolder]\DesignTools\SampleData

.NET Framework 4.6.2.NET Framework 4.6.2

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

Instalator offlineOffline Installer

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 w programie Visual Studio)dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 as present in Visual Studio)
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 w innych kanałach, takich jak Centrum pobierania firmy Microsoft)NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 as present on other channels, such as the Microsoft Download Center)

Uwaga: oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.Note: Both files are identical but may use different names for different distribution channels.

Pakiety językoweLanguage Packs

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exedotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exe
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exeNDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[locale].exe

Uwagi:Notes:

 • oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.Both files are identical but may use different names for different distribution channels.
 • Element [ustawienia_regionalne] oznacza trzyliterowy identyfikator języka.[locale] represents the specific three-letter language identifier. Na przykład NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exeFor instance, NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exe
  • Pakiety językowe są dostępne dla następujących ustawień regionalnych (wymienionych tutaj z odpowiednim identyfikatorem): arabski (ARA), chiński (CHS), chiński — Tajwan (CHT), czeski (CSY), duński (DAN), grecki (ELL), fiński (FIN), francuski (FRA), hebrajski (HEB), hiszpański (ESN), holenderski — niderlandzki (NLD), japoński (JPN), koreański (KOR), niemiecki (DEU), norweski (NOR), polski (PLK), portugalski — Brazylia (PTB), portugalski — Portugalia (PTG), rosyjski (RUS), szwedzki (SVE), turecki (TRK), węgierski (HUN) i włoski (ITA).Language Packs are available for the following (listed here with their associated identifier code): Arabic (ARA), Chinese-Taiwan (CHT), Czech (CSY), Danish (DAN), German (DEU), Greek (ELL), Finnish (FIN), French (FRA), Hebrew (HEB), Hungarian (HUN), Italian (ITA), Japanese (JPN), Korean (KOR), Dutch-Netherlands (NLD), Norwegian (NOR), Polish (PLK), Portuguese-Brazil (PTB), Russian (RUS), Swedish (SVE), Turkish (TRK), Chinese (CHS), Portuguese-Portugal (PTG), Spanish (ESN)

Środowisko uruchomieniowe F#F# Runtime

 • Fsharp.Core.dllFsharp.Core.dll

ADO.NETADO.NET

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • System.Data.dllSystem.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dllSystem.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dllSystem.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dllAdonetdiag.dll

DIA SDKDIA SDK

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll[VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++Visual C++ Runtime Files

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego programu:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, as a part of the installation package of your program:

 • [Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\[Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\
  • Microsoft_VC140_CRT_[arch].msmMicrosoft_VC140_CRT_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_CXXAMP_[arch].msmMicrosoft_VC140_CXXAMP_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFC_[arch].msmMicrosoft_VC140_MFC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_MFCLOC_[arch].msmMicrosoft_VC140_MFCLOC_[arch].msm
  • Microsoft_VC140_OpenMP_[arch].msmMicrosoft_VC140_OpenMP_[arch].msm

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów i ich podfolderów z wyjątkami opisanymi poniżej.Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute with your program any of the files within the following folder and its subfolders except as noted below. Pliki te nie mogą być modyfikowane.You may not modify these files.

 • [FolderVisualStudio]\VC\redist[VisualStudioFolder]\VC\redist
 • Nie można rozpowszechniać zawartości następujących folderów:You may not distribute the contents of the following folders:
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist[VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist[VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[wersja]\onecore\debug_nonredist[VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\onecore\debug_nonredist

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie ich do globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC):Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files with your program in your program’s application local folder or by deploying them into the Global Assembly Cache (GAC):

 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[wersja]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll[VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll

Aplikacje uniwersalne systemu Windows i aplikacje ze Sklepu WindowsUniversal Windows Apps and Windows Store Apps

Ładowanie bezpośrednie aplikacji uniwersalnych systemu WindowsSide-loading of Universal Windows Apps

Pliki AppX pobrane z następujących lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji uniwersalnych systemu Windows, które będą ładowane bezpośrednio:The AppX files contained in the following locations may be distributed unmodified with your Universal Windows apps that you intend to side-load:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx
 • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych wersji programu .NET Native, zobacz https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.For additional versions of .NET Native, see https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.

Pliki pobrane z następujących lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji uniwersalnych systemu Windows, które będą ładowane bezpośrednio:The files contained in the following locations may be distributed unmodified with your Universal Windows apps that you intend to side-load:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration[Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration

Pliki narzędzi bazy danych programu SQL ServerSQL Server Database Tooling files

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniami dll i exe w tym folderze:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the .dll files and .exe files, unmodified, in this folder with your program:

 • [FolderVisualStudio]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120[VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120
 • [FolderVisualStudio]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130[VisualStudioFolder]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Składniki redystrybucyjne programu SQL ServerSQL Server Redistributable Components

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • SqlCmdLnUtils.msiSqlCmdLnUtils.msi
 • sqlncli.msisqlncli.msi
 • SSCERuntime_x64-enu.exeSSCERuntime_x64-enu.exe
 • SSCERuntime_x86-enu.exeSSCERuntime_x86-enu.exe
 • sqllocaldb.msisqllocaldb.msi
 • SharedManagementObjects.msiSharedManagementObjects.msi
 • SqlDom.msiSqlDom.msi
 • SQLSysClrTypes.msiSQLSysClrTypes.msi
 • TSqlLanguageService.msiTSqlLanguageService.msi

Pliki usług danych Microsoft WCFMicrosoft WCF Data Services files

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.Data.Services.dllMicrosoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dllMicrosoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.OData.dllMicrosoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dllMicrosoft.Data.Edm.dll
 • System.Spatial.dllSystem.Spatial.dll

Microsoft Visual Studio Tools dla pakietu OfficeMicrosoft Visual Studio Tools for Office

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dllMicrosoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files with your program:

 • setup.exe (program inicjujący używany do instalowania dodatków pakietu Office)setup.exe (bootstrapper used to install Office Add-ins)

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer Distributable Code Files for the Concurrency Visualizer Software Development Kit

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 3.5)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 4.0)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 4.0)
 • cvmarkers.hcvmarkers.h
 • cvmarkersobj.hcvmarkersobj.h

Pliki kodu dystrybucyjnego do programowania rozszerzeń dla programu Visual Studio Distributable Code Files for Visual Studio extension development

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programu Visual Studio 2017 („oprogramowanie”).This is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Visual Studio 2017 ("the software"). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.If you have a validly licensed copy of the software, you may copy and distribute the unmodified object code form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

 • [FolderVisualStudio]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe[VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe
 • [FolderVisualStudio]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe[VisualStudioFolder]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe

Lista programów narzędziowych dla programu Visual Studio 2017 List of Utilities for Visual Studio 2017

To jest „Lista programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2017 („oprogramowanie”).This is the “Utilities List” that is referenced in the “Utilities” section of Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2017 (the “software”). W zależności od wersji oprogramowania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na tej liście.Depending on the specific edition of the software, the software you received may not include all of the files on this list. Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the Visual Studio License Terms that came with your edition of the software. Pliki te nie mogą być modyfikowane.You may not modify these files.

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\IntelliTrace\IntelliTraceCollection.cab[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\IntelliTrace\IntelliTraceCollection.cab

Remote Tools for Visual Studio 2017Remote Tools for Visual Studio 2017

 • vs_remotetools.exe (wersje x86 i x64)vs_remotetools.exe (both x86 and x64 versions)

Performance Tools for Visual Studio 2017Performance Tools for Visual Studio 2017

 • [FolderVisualStudio]\Team Tools\Performance Tools\Setups\vs_profiler\[arch]_x64_[ustawienia_regionalne].exe[VisualStudioFolder]\Team Tools\Performance Tools\Setups\vs_profiler\[arch]_x64_[locale].exe

Visual C++ UtilitiesVisual C++ Utilities

„Lista narzędzi użytkowych” zawiera następujące pliki w podfolderach określonych katalogów:The "Utilities List" includes the following files within in the subfolders of the directories specified:

 • [FolderVisualStudio]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\[VisualStudioFolder]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\
  • VsGraphicsHelper.dllVsGraphicsHelper.dll
  • VsGraphicsResources.dllVsGraphicsResources.dll
 • [FolderVisualStudio]\VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist\[VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[version]\debug_nonredist\
  • concrt140d.dllconcrt140d.dll
  • mfc140ud.dllmfc140ud.dll
  • mfcm140ud.dllmfcm140ud.dll
  • msvcp140d.dllmsvcp140d.dll
  • vcamp140d.dllvcamp140d.dll
  • vccorlib140d.dllvccorlib140d.dll
  • vcomp140d.dllvcomp140d.dll
  • vcruntime140d.dllvcruntime140d.dll
 • [FolderVisualStudio]\VC\Tools\MSVC\[wersja]\bin\[VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[version]\bin\
  • pgort140.dllpgort140.dll
  • pgort140ui.dllpgort140ui.dll
  • pgosweep.exepgosweep.exe

Lista plików serwera kompilacji do programu Visual Studio 2017 List of Build Server Files for Visual Studio 2017

To jest „Lista plików serwera kompilacji”, o której mowa w punkcie „Serwer kompilacji” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wersji programu Visual Studio 2017 („oprogramowanie”).This is the "Build Server List" that is referenced in the "Build Server" section of the Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2017 (the "software"). Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the License Terms that came with your edition of the software.

Narzędzie SharePoint dla programu Visual StudioSharePoint Tooling for Visual Studio

[FolderVisualStudio]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\[VisualStudioFolder]\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\SharePointTools\

 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targetsMicrosoft.VisualStudio.SharePoint.targets
 • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dllMicrosoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

[FolderVisualStudio]\Common7\IDE\[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\

 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
 • PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dllPrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
 • PublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dllPublicAssemblies\Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Pliki Visual C++ BuildServerVisual C++ Build Server files

Dowolne pliki znajdujące się w następujących folderach oraz ich podfolderach.Any of the files within the following folders and their subfolders.

 • Program Files\Common Files\Merge ModulesProgram Files\Common Files\Merge Modules
 • [FolderVisualStudio]\VC\[VisualStudioFolder]\VC\
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\VC\VCTargets[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\VC\VCTargets
 • [FolderVisualStudio]\Common7\Tools\vsdevcmd[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\vsdevcmd
 • [Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC[Program Files (x86)]\Microsoft Visual Studio\Shared\14.0\VC
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\[Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Osobne plikiIndividual Files

 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\msobj120.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj120.dll
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\msobj140.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msobj140.dll
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\msvcdis120.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\msvcdis140.dll[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\msvcdis140.dll
 • [FolderVisualStudio]\Common7\Tools\makehm.exe[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\makehm.exe
 • [FolderVisualStudio]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat[VisualStudioFolder]\Common7\Tools\VsDevCmd.bat

Pliki kodu dystrybucyjnego usługi Application Insights dla programu Visual Studio 2017 Distributable Code Files for Application Insights for Visual Studio 2017

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem utworzonym za pomocą oprogramowania Visual Studio 2017 kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program built with Visual Studio 2017:

 • Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkgMicrosoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
 • Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkgMicrosoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Pliki kodu dystrybucyjnego do tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą platformy Xamarin Distributable Code Files for Mobile Development with Xamarin

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania wraz z aplikacją utworzoną za pomocą programu Visual Studio lub Visual Studio for Mac użytkownik może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki (i skojarzone pliki symboli debugowania) zainstalowane w podfolderach następujących katalogów:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute with your application built using Visual Studio or Visual Studio for Mac the object code form of the following files (and associated debug symbol files) as installed within subfolders of the following directories:

W systemie operacyjnym macOS®:On macOS® operating system:

 • /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework/Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework/Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework/Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework

W systemie operacyjnym Windows:On Windows operating system:

 • [folder_programu_Visual_Studio]\MSBuild\Xamarin,[VisualStudioFolder]\MSBuild\Xamarin,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid,[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch,[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS,[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac,[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS, or[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS, or
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS[VisualStudioFolder]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS

Pliki kodu dystrybucyjnego platformy Xamarin:Xamarin Distributable Code Files:

 • FSharp.Compiler.CodeDom.dllFSharp.Compiler.CodeDom.dll
 • FSharp.Core.dllFSharp.Core.dll
 • FSharp.Core.optdataFSharp.Core.optdata
 • FSharp.Core.sigdataFSharp.Core.sigdata
 • FSharp.Core.xmlFSharp.Core.xml
 • I18N.CJK.dllI18N.CJK.dll
 • I18N.dllI18N.dll
 • I18N.MidEast.dllI18N.MidEast.dll
 • I18N.Other.dllI18N.Other.dll
 • I18N.Rare.dllI18N.Rare.dll
 • I18N.West.dllI18N.West.dll
 • Info.plistInfo.plist
 • Ionic.Zip.dllIonic.Zip.dll
 • Irony.dllIrony.dll
 • Java.Interop.dllJava.Interop.dll
 • Java.Interop.Tools.Cecil.dllJava.Interop.Tools.Cecil.dll
 • Java.Interop.Tools.Diagnostics.dllJava.Interop.Tools.Diagnostics.dll
 • Java.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dllJava.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dll
 • libapp.alibapp.a
 • libextension.alibextension.a
 • libmono-2.0.alibmono-2.0.a
 • libmono-2.0.dyliblibmono-2.0.dylib
 • libmono-android.debug.d.dyliblibmono-android.debug.d.dylib
 • libmono-android.debug.d.solibmono-android.debug.d.so
 • libmono-android.debug.dyliblibmono-android.debug.dylib
 • libmono-android.debug.solibmono-android.debug.so
 • libmono-android.release.d.dyliblibmono-android.release.d.dylib
 • libmono-android.release.d.solibmono-android.release.d.so
 • libmono-android.release.dyliblibmono-android.release.dylib
 • libmono-android.release.solibmono-android.release.so
 • libmono-btls-shared.d.solibmono-btls-shared.d.so
 • libmono-btls-shared.solibmono-btls-shared.so
 • libMonoPosixHelper.d.dyliblibMonoPosixHelper.d.dylib
 • libMonoPosixHelper.d.solibMonoPosixHelper.d.so
 • libMonoPosixHelper.dyliblibMonoPosixHelper.dylib
 • libMonoPosixHelper.solibMonoPosixHelper.so
 • libmono-profiler-log.alibmono-profiler-log.a
 • libmono-profiler-log.d.dyliblibmono-profiler-log.d.dylib
 • libmono-profiler-log.d.solibmono-profiler-log.d.so
 • libmono-profiler-log.dyliblibmono-profiler-log.dylib
 • libmono-profiler-log.solibmono-profiler-log.so
 • libmonosgen-2.0.alibmonosgen-2.0.a
 • libmonosgen-2.0.d.dyliblibmonosgen-2.0.d.dylib
 • libmonosgen-2.0.d.solibmonosgen-2.0.d.so
 • libmonosgen-2.0.dyliblibmonosgen-2.0.dylib
 • libmonosgen-2.0.solibmonosgen-2.0.so
 • libtvextension.alibtvextension.a
 • libwatchextension.alibwatchextension.a
 • libxamarin.alibxamarin.a
 • libxamarin.dyliblibxamarin.dylib
 • libxamarin-debug.alibxamarin-debug.a
 • libxamarin-debug.dyliblibxamarin-debug.dylib
 • libxammac.alibxammac.a
 • libxammac.dyliblibxammac.dylib
 • libxammac-debug.alibxammac-debug.a
 • libxammac-debug.dyliblibxammac-debug.dylib
 • libxammac-system.alibxammac-system.a
 • libxammac-system-debug.alibxammac-system-debug.a
 • libzip.3.0.dyliblibzip.3.0.dylib
 • libZipSharp.dlllibZipSharp.dll
 • libZipSharp.dll.configlibZipSharp.dll.config
 • machine.configmachine.config
 • Microsoft.CSharp.dllMicrosoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Win32.Primitives.dllMicrosoft.Win32.Primitives.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.AccessControl.dllMicrosoft.Win32.Registry.AccessControl.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.dllMicrosoft.Win32.Registry.dll
 • MonoMono
 • mono.android.dexmono.android.dex
 • Mono.Android.dllMono.Android.dll
 • Mono.Android.Export.dllMono.Android.Export.dll
 • mono.android.jarmono.android.jar
 • Mono.Btls.Interface.dllMono.Btls.Interface.dll
 • Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dllMono.CompilerServices.SymbolWriter.dll
 • Mono.CSharp.dllMono.CSharp.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dllMono.Data.Sqlite.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll.configMono.Data.Sqlite.dll.config
 • Mono.Data.Tds.dllMono.Data.Tds.dll
 • Mono.Messaging.dllMono.Messaging.dll
 • Mono.Posix.dllMono.Posix.dll
 • Mono.Security.dllMono.Security.dll
 • MonoTouch.Dialog-1.dllMonoTouch.Dialog-1.dll
 • monotouch.dllmonotouch.dll
 • MonoTouch.NUnitLite.dllMonoTouch.NUnitLite.dll
 • monotouch-fixes.dylibmonotouch-fixes.dylib
 • mscorlib.dllmscorlib.dll
 • netstandard.dllnetstandard.dll
 • OpenTK.dllOpenTK.dll
 • OpenTK.dll.configOpenTK.dll.config
 • OpenTK-1.0.dllOpenTK-1.0.dll
 • OpenTK-1.0.dll.configOpenTK-1.0.dll.config
 • System.AppContext.dllSystem.AppContext.dll
 • System.Collections.Concurrent.dllSystem.Collections.Concurrent.dll
 • System.Collections.dllSystem.Collections.dll
 • System.Collections.NonGeneric.dllSystem.Collections.NonGeneric.dll
 • System.Collections.Specialized.dllSystem.Collections.Specialized.dll
 • System.ComponentModel.Annotations.dllSystem.ComponentModel.Annotations.dll
 • System.ComponentModel.Composition.dllSystem.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dllSystem.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ComponentModel.dllSystem.ComponentModel.dll
 • System.ComponentModel.EventBasedAsync.dllSystem.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
 • System.ComponentModel.Primitives.dllSystem.ComponentModel.Primitives.dll
 • System.ComponentModel.TypeConverter.dllSystem.ComponentModel.TypeConverter.dll
 • System.configSystem.config
 • System.Configuration.dllSystem.Configuration.dll
 • System.Configuration.Install.dllSystem.Configuration.Install.dll
 • System.Console.dllSystem.Console.dll
 • System.Core.dllSystem.Core.dll
 • System.Data.Common.dllSystem.Data.Common.dll
 • System.Data.dllSystem.Data.dll
 • System.Data.Linq.dllSystem.Data.Linq.dll
 • System.Data.Services.Client.dllSystem.Data.Services.Client.dll
 • System.Data.SqlClient.dllSystem.Data.SqlClient.dll
 • System.Diagnostics.Contracts.dllSystem.Diagnostics.Contracts.dll
 • System.Diagnostics.Debug.dllSystem.Diagnostics.Debug.dll
 • System.Diagnostics.FileVersionInfo.dllSystem.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
 • System.Diagnostics.Process.dllSystem.Diagnostics.Process.dll
 • System.Diagnostics.StackTrace.dllSystem.Diagnostics.StackTrace.dll
 • System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dllSystem.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
 • System.Diagnostics.Tools.dllSystem.Diagnostics.Tools.dll
 • System.Diagnostics.TraceEvent.dllSystem.Diagnostics.TraceEvent.dll
 • System.Diagnostics.TraceSource.dllSystem.Diagnostics.TraceSource.dll
 • System.Diagnostics.Tracing.dllSystem.Diagnostics.Tracing.dll
 • PLik System.dllSystem.dll
 • System.Drawing.Primitives.dllSystem.Drawing.Primitives.dll
 • System.Dynamic.Runtime.dllSystem.Dynamic.Runtime.dll
 • System.EnterpriseServices.dllSystem.EnterpriseServices.dll
 • System.Globalization.Calendars.dllSystem.Globalization.Calendars.dll
 • System.Globalization.dllSystem.Globalization.dll
 • System.Globalization.Extensions.dllSystem.Globalization.Extensions.dll
 • System.IdentityModel.dllSystem.IdentityModel.dll
 • System.IdentityModel.Selectors.dllSystem.IdentityModel.Selectors.dll
 • System.IO.Compression.dllSystem.IO.Compression.dll
 • System.IO.Compression.FileSystem.dllSystem.IO.Compression.FileSystem.dll
 • System.IO.Compression.ZipFile.dllSystem.IO.Compression.ZipFile.dll
 • System.IO.dllSystem.IO.dll
 • System.IO.FileSystem.AccessControl.dllSystem.IO.FileSystem.AccessControl.dll
 • System.IO.FileSystem.dllSystem.IO.FileSystem.dll
 • System.IO.FileSystem.DriveInfo.dllSystem.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
 • System.IO.FileSystem.Primitives.dllSystem.IO.FileSystem.Primitives.dll
 • System.IO.FileSystem.Watcher.dllSystem.IO.FileSystem.Watcher.dll
 • System.IO.IsolatedStorage.dllSystem.IO.IsolatedStorage.dll
 • System.IO.MemoryMappedFiles.dllSystem.IO.MemoryMappedFiles.dll
 • System.IO.Pipes.dllSystem.IO.Pipes.dll
 • System.IO.UnmanagedMemoryStream.dllSystem.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
 • System.Json.dllSystem.Json.dll
 • System.Linq.dllSystem.Linq.dll
 • System.Linq.Expressions.dllSystem.Linq.Expressions.dll
 • System.Linq.Parallel.dllSystem.Linq.Parallel.dll
 • System.Linq.Queryable.dllSystem.Linq.Queryable.dll
 • System.Messaging.dllSystem.Messaging.dll
 • System.Net.AuthenticationManager.dllSystem.Net.AuthenticationManager.dll
 • System.Net.Cache.dllSystem.Net.Cache.dll
 • System.Net.dllSystem.Net.dll
 • System.Net.Http.dllSystem.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.WinHttpHandler.dllSystem.Net.Http.WinHttpHandler.dll
 • System.Net.HttpListener.dllSystem.Net.HttpListener.dll
 • System.Net.Mail.dllSystem.Net.Mail.dll
 • System.Net.NameResolution.dllSystem.Net.NameResolution.dll
 • System.Net.NetworkInformation.dllSystem.Net.NetworkInformation.dll
 • System.Net.Ping.dllSystem.Net.Ping.dll
 • System.Net.Primitives.dllSystem.Net.Primitives.dll
 • System.Net.Requests.dllSystem.Net.Requests.dll
 • System.Net.Security.dllSystem.Net.Security.dll
 • System.Net.ServicePoint.dllSystem.Net.ServicePoint.dll
 • System.Net.Sockets.dllSystem.Net.Sockets.dll
 • System.Net.Utilities.dllSystem.Net.Utilities.dll
 • System.Net.WebHeaderCollection.dllSystem.Net.WebHeaderCollection.dll
 • System.Net.WebSockets.Client.dllSystem.Net.WebSockets.Client.dll
 • System.Net.WebSockets.dllSystem.Net.WebSockets.dll
 • System.Numerics.dllSystem.Numerics.dll
 • System.Numerics.Vectors.dllSystem.Numerics.Vectors.dll
 • System.ObjectModel.dllSystem.ObjectModel.dll
 • System.Reflection.Context.dllSystem.Reflection.Context.dll
 • System.Reflection.DispatchProxy.dllSystem.Reflection.DispatchProxy.dll
 • System.Reflection.dllSystem.Reflection.dll
 • System.Reflection.Emit.dllSystem.Reflection.Emit.dll
 • System.Reflection.Emit.ILGeneration.dllSystem.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
 • System.Reflection.Emit.Lightweight.dllSystem.Reflection.Emit.Lightweight.dll
 • System.Reflection.Extensions.dllSystem.Reflection.Extensions.dll
 • System.Reflection.Primitives.dllSystem.Reflection.Primitives.dll
 • System.Reflection.TypeExtensions.dllSystem.Reflection.TypeExtensions.dll
 • System.Resources.ReaderWriter.dllSystem.Resources.ReaderWriter.dll
 • System.Resources.ResourceManager.dllSystem.Resources.ResourceManager.dll
 • System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dllSystem.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
 • System.Runtime.dllSystem.Runtime.dll
 • System.Runtime.Extensions.dllSystem.Runtime.Extensions.dll
 • System.Runtime.Handles.dllSystem.Runtime.Handles.dll
 • System.Runtime.InteropServices.dllSystem.Runtime.InteropServices.dll
 • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dllSystem.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dllSystem.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
 • System.Runtime.Numerics.dllSystem.Runtime.Numerics.dll
 • System.Runtime.Serialization.dllSystem.Runtime.Serialization.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.dllSystem.Runtime.Serialization.Formatters.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dllSystem.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
 • System.Runtime.Serialization.Json.dllSystem.Runtime.Serialization.Json.dll
 • System.Runtime.Serialization.Primitives.dllSystem.Runtime.Serialization.Primitives.dll
 • System.Runtime.Serialization.Xml.dllSystem.Runtime.Serialization.Xml.dll
 • System.Security.AccessControl.dllSystem.Security.AccessControl.dll
 • System.Security.Claims.dllSystem.Security.Claims.dll
 • System.Security.Cryptography.Algorithms.dllSystem.Security.Cryptography.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Cng.dllSystem.Security.Cryptography.Cng.dll
 • System.Security.Cryptography.Csp.dllSystem.Security.Cryptography.Csp.dll
 • System.Security.Cryptography.DeriveBytes.dllSystem.Security.Cryptography.DeriveBytes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encoding.dllSystem.Security.Cryptography.Encoding.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dllSystem.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dllSystem.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.dllSystem.Security.Cryptography.Hashing.dll
 • System.Security.Cryptography.OpenSsl.dllSystem.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
 • System.Security.Cryptography.Pkcs.dllSystem.Security.Cryptography.Pkcs.dll
 • System.Security.Cryptography.Primitives.dllSystem.Security.Cryptography.Primitives.dll
 • System.Security.Cryptography.ProtectedData.dllSystem.Security.Cryptography.ProtectedData.dll
 • System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dllSystem.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dll
 • System.Security.Cryptography.RSA.dllSystem.Security.Cryptography.RSA.dll
 • System.Security.Cryptography.X509Certificates.dllSystem.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
 • System.Security.dllSystem.Security.dll
 • System.Security.Principal.dllSystem.Security.Principal.dll
 • System.Security.Principal.Windows.dllSystem.Security.Principal.Windows.dll
 • System.Security.SecureString.dllSystem.Security.SecureString.dll
 • System.ServiceModel.dllSystem.ServiceModel.dll
 • System.ServiceModel.Duplex.dllSystem.ServiceModel.Duplex.dll
 • System.ServiceModel.Http.dllSystem.ServiceModel.Http.dll
 • System.ServiceModel.Internals.dllSystem.ServiceModel.Internals.dll
 • System.ServiceModel.NetTcp.dllSystem.ServiceModel.NetTcp.dll
 • System.ServiceModel.Primitives.dllSystem.ServiceModel.Primitives.dll
 • System.ServiceModel.Security.dllSystem.ServiceModel.Security.dll
 • System.ServiceModel.Web.dllSystem.ServiceModel.Web.dll
 • System.ServiceProcess.ServiceController.dllSystem.ServiceProcess.ServiceController.dll
 • System.Text.Encoding.CodePages.dllSystem.Text.Encoding.CodePages.dll
 • System.Text.Encoding.dllSystem.Text.Encoding.dll
 • System.Text.Encoding.Extensions.dllSystem.Text.Encoding.Extensions.dll
 • System.Text.RegularExpressions.dllSystem.Text.RegularExpressions.dll
 • System.Threading.AccessControl.dllSystem.Threading.AccessControl.dll
 • System.Threading.dllSystem.Threading.dll
 • System.Threading.Overlapped.dllSystem.Threading.Overlapped.dll
 • System.Threading.Tasks.dllSystem.Threading.Tasks.dll
 • System.Threading.Tasks.Parallel.dllSystem.Threading.Tasks.Parallel.dll
 • System.Threading.Thread.dllSystem.Threading.Thread.dll
 • System.Threading.ThreadPool.dllSystem.Threading.ThreadPool.dll
 • System.Threading.Timer.dllSystem.Threading.Timer.dll
 • System.Transactions.dllSystem.Transactions.dll
 • System.ValueTuple.dllSystem.ValueTuple.dll
 • System.Web.Services.dllSystem.Web.Services.dll
 • System.Windows.dllSystem.Windows.dll
 • System.Xml.dllSystem.Xml.dll
 • System.Xml.Linq.dllSystem.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.ReaderWriter.dllSystem.Xml.ReaderWriter.dll
 • System.Xml.Serialization.dllSystem.Xml.Serialization.dll
 • System.Xml.XDocument.dllSystem.Xml.XDocument.dll
 • System.Xml.XmlDocument.dllSystem.Xml.XmlDocument.dll
 • System.Xml.XmlSerializer.dllSystem.Xml.XmlSerializer.dll
 • System.Xml.XPath.dllSystem.Xml.XPath.dll
 • System.Xml.XPath.XDocument.dllSystem.Xml.XPath.XDocument.dll
 • System.Xml.XPath.XmlDocument.dllSystem.Xml.XPath.XmlDocument.dll
 • System.Xml.Xsl.Primitives.dllSystem.Xml.Xsl.Primitives.dll
 • XamarinXamarin
 • Xamarin.Android.NUnitLite.dllXamarin.Android.NUnitLite.dll
 • Xamarin.iOS.dllXamarin.iOS.dll
 • Xamarin.Mac.dllXamarin.Mac.dll
 • Xamarin.Mac.registrar.full.aXamarin.Mac.registrar.full.a
 • Xamarin.Mac.registrar.mobile.aXamarin.Mac.registrar.mobile.a
 • Xamarin.TVOS.dllXamarin.TVOS.dll
 • Xamarin.TVOS.registrar.aXamarin.TVOS.registrar.a
 • Xamarin.WatchOS.dllXamarin.WatchOS.dll
 • Xamarin.WatchOS.registrar.aXamarin.WatchOS.registrar.a
 • Xamarin-debugXamarin-debug
 • XamMac.CFNetwork.dllXamMac.CFNetwork.dll
 • XamMac.dllXamMac.dll
 • XamMacLauncherXamMacLauncher

Początek strony
Top of Page