Visual Studio Icon Obsługa techniczna produktu Visual Studio for MacSpołeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa


Dla programu Visual Studio for Mac obowiązują nowoczesne zasady cyklu życia firmy Microsoft, począwszy od daty wydania ogólnodostępnej (RTW) wersji głównej produktu.

Obsługa techniczna jest realizowana za pośrednictwem aktualizacji (Update), które są pakietami nowych funkcji i zbiorczych poprawek dla istniejących funkcji produktu.

Aby produkt pozostawał w „stanie wspieranym”, muszą zaistnieć następujące okoliczności:

  • Korzystasz z najnowszej wersji produktu dystrybuowanej za pośrednictwem kanału Stabilne.
  • Masz licencję na korzystanie z tego produktu.
  • Firma Microsoft w dalszym ciągu oferuje wsparcie dla tego produktu.

Kanały

Produkt Visual Studio for Mac oferuje opcję subskrypcji kanałów Stabilne, Beta i Alpha. Kanał Stabilne jest jedynym obsługiwanym kanałem.

Kanały Beta i Alpha są traktowane jako kanały zapoznawcze dla klientów. Umożliwiają one przesyłanie opinii na temat wczesnych wersji zapoznawczych funkcji w wersjach wstępnych, które są nadal w fazie tworzenia, oraz uzyskiwanie takich funkcji. Kanały Beta i Alpha nie są obsługiwane.

Jak uzyskać aktualizacje

Aktualizacje możesz uzyskać, korzystając z monitów wyświetlanych przez produkt lub pobierając najnowsze z witryny VisualStudio.microsoft.com bądź My.VisualStudio.com.

Jeśli zdecydujesz się na przełączenie do kanału wersji wstępnej Beta lub Alpha, to dla tej instalacji produktu Visual Studio for Mac nie będzie udostępniane żadne wsparcie.

Wsparcie dla platformy Mono

Program Visual Studio for Mac jest tworzony przy użyciu oprogramowania Mono — deweloperskiej platformy typu „open source” opartej na sponsorowanym przez Microsoft programie .NET Framework. Nasze wsparcie platformy Mono obejmuje tylko program Visual Studio for Mac. Nie są nim objęte żadne projekty, które mogą zostać utworzone w programie Visual Studio for Mac za pomocą platformy Mono.

Przykład 1. Jeśli w programie Visual Studio dla komputerów Mac wystąpi usterka spowodowana użyciem platformy Mono, możemy udostępnić poprawkę lub obejście, aby przywrócić działanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Przykład 2. Korzystasz z platformy Mono do projektowania aplikacji, ale w platformie Mono występuje problem sprawiający, że Twoja aplikacja działa w nieoczekiwany sposób. W takim przypadku firma Microsoft nie udostępni żadnych poprawek ani obejść. Nie opracuje też żadnych poprawek dla platformy Mono.

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą platformy Mono, odwiedź stronę docelową społeczności projektu Mono.

Składniki nieobjęte obsługą techniczną programu Visual Studio

Program Visual Studio for Mac obejmuje zestaw kompilatorów, języków i środowisk, w tym uruchomieniowych, oraz inne zasoby i narzędzia umożliwiające wdrożenie go na wielu platformach. Te składniki mogą być instalowane razem z programem Visual Studio for Mac, ale podlegają własnej licencji oraz zasadom wsparcia technicznego i cyklu życia.

Oprócz składników program Visual Studio for Mac używa także kilku projektów i szablonów elementów projektów. Wsparcie dla tych szablonów podlega zasadom składnika, który udostępnia te szablony.


Top of Page