Obsługa techniczna produktu Visual Studio for MacServicing for Visual Studio for Mac

Dla programu Visual Studio for Mac obowiązują nowoczesne zasady cyklu życia firmy Microsoft, począwszy od daty wydania ogólnodostępnej (RTW) wersji głównej produktu.Visual Studio for Mac follows the Microsoft Modern Lifecycle Policy, starting with the date the major product version is released to the world (RTW).

Obsługa techniczna jest realizowana za pośrednictwem aktualizacji (Update), które są pakietami nowych funkcji i zbiorczych poprawek dla istniejących funkcji produktu.Servicing is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

Aby produkt pozostawał w „stanie wspieranym”, muszą zaistnieć następujące okoliczności:You are in a 'supported state' as long as:

  • Korzystasz z najnowszej wersji produktu dystrybuowanej za pośrednictwem kanału Stabilne.You are using the latest release of the product distributed via the Stable channel.
  • Masz licencję na korzystanie z tego produktu.You remain licensed to use the product.
  • Firma Microsoft w dalszym ciągu oferuje wsparcie dla tego produktu.Microsoft continues to offer support for this product.

KanałyChannels

Produkt Visual Studio for Mac oferuje opcję subskrypcji kanałów Stabilne, Beta i Alpha.Visual Studio for Mac offers the option to subscribe to Stable, Beta, and Alpha channels. Kanał Stabilne jest jedynym obsługiwanym kanałem.The Stable channel is the only supported channel.

Kanały Beta i Alpha są traktowane jako kanały zapoznawcze dla klientów. Umożliwiają one przesyłanie opinii na temat wczesnych wersji zapoznawczych funkcji w wersjach wstępnych, które są nadal w fazie tworzenia, oraz uzyskiwanie takich funkcji.Beta and Alpha are considered preview channels for customers to provide feedback for and receive early previews of pre-release features that are still under development. Kanały Beta i Alpha nie są obsługiwane.Beta and Alpha channels are not supported.

Jak uzyskać aktualizacjeHow to Get Updates

Aktualizacje możesz uzyskać, korzystając z monitów wyświetlanych przez produkt lub pobierając najnowsze z witryny VisualStudio.com bądź My.VisualStudio.com.You can get updates by following in-product prompts or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Jeśli zdecydujesz się na przełączenie do kanału wersji wstępnej Beta lub Alpha, to dla tej instalacji produktu Visual Studio for Mac nie będzie udostępniane żadne wsparcie.If you choose to switch channels to either the pre-release Beta or Alpha channel, then no support is provided on that installation of Visual Studio for Mac.

Wsparcie dla platformy MonoSupport for the Mono Framework

Program Visual Studio for Mac jest tworzony przy użyciu oprogramowania Mono — deweloperskiej platformy typu „open source” opartej na sponsorowanym przez Microsoft programie .NET Framework.Visual Studio for Mac is created using Mono, an open source development platform based on the .NET Framework sponsored by Microsoft. Nasze wsparcie platformy Mono obejmuje tylko program Visual Studio for Mac. Nie są nim objęte żadne projekty, które mogą zostać utworzone w programie Visual Studio for Mac za pomocą platformy Mono.Our support of Mono extends only to the Visual Studio for Mac product, but not to any projects you might create within Visual Studio for Mac using the Mono Framework.

Przykład 1: Jeśli w programie Visual Studio dla komputerów Mac wystąpi usterka spowodowana użyciem platformy Mono, możemy udostępnić poprawkę lub obejście, aby przywrócić działanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.Example 1: If there is a bug in Visual Studio for Mac resulting from use of the Mono Framework, we may support you with a fix or workaround to get Visual Studio for Mac working again.

Przykład 2: Korzystasz z platformy Mono do projektowania aplikacji, ale w platformie Mono występuje problem sprawiający, że Twoja aplikacja działa w nieoczekiwany sposób.Example 2: You are developing an application utilizing the Mono Framework and encounter an issue in Mono which is causing your application to behave in an unexpected fashion. W takim przypadku firma Microsoft nie udostępni żadnych poprawek ani obejść. Nie opracuje też żadnych poprawek dla platformy Mono.Microsoft will not provide any fixes or workarounds to you or make any fixes to the Mono Framework as a result.

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą platformy Mono, odwiedź stronę docelową społeczności projektu Mono.For more assistance with Mono, please visit the Mono Project community landing page.

Składniki nieobjęte obsługą techniczną programu Visual StudioComponents not Covered by Visual Studio Servicing

Program Visual Studio for Mac obejmuje zestaw kompilatorów, języków i środowisk, w tym uruchomieniowych, oraz inne zasoby i narzędzia umożliwiające wdrożenie go na wielu platformach.Visual Studio for Mac includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Te składniki mogą być instalowane razem z programem Visual Studio for Mac, ale podlegają własnej licencji oraz zasadom wsparcia technicznego i cyklu życia.These components may be installed with Visual Studio for Mac but are subject to their own license and support & lifecycles policies.

Oprócz składników program Visual Studio for Mac używa także kilku projektów i szablonów elementów projektów.In addition to components, Visual Studio for Mac also uses several projects and project item templates. Wsparcie dla tych szablonów podlega zasadom składnika, który udostępnia te szablony.The support for these templates is governed by the component that provides those templates.