Obsługa techniczna produktów Visual Studio i Team Foundation ServerServicing for Visual Studio and Team Foundation Server Products

Dotyczy produktów Visual Studio i Team Foundation Server 2012–2018For Visual Studio and Team Foundation Server 2012 - 2018

Dla tych produktów obowiązują zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft przez okres 10 lat (5 lat wsparcia podstawowego i 5 lat wsparcia dodatkowego), począwszy od daty wydania ogólnodostępnej (RTW) wersji głównej produktu.These products follow the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years of Mainstream Support and 5 years of Extended Support), starting with the date the major product version is released to the world (RTW). Na przykład program Visual Studio 2017 został wydany w 2017 roku i jego cykl wsparcia technicznego zakończy się w roku 2027.For example, Visual Studio 2017 was released in 2017; its support lifecycle will end in 2027.

Obsługa techniczna tych produktów jest realizowana za pośrednictwem aktualizacji (Update), które są pakietami nowych funkcji i zbiorczych poprawek dla istniejących funkcji produktu.Servicing for these products is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

Dla tych wersji produktów firma Microsoft wspiera wersję RTW przez okres podany poniżej oraz poprzez najnowszą aktualizację do chwili zakończenia cyklu życia.For these product versions, we support the RTW version for a period of time as detailed below, and the latest Update until the lifecycle completes.

Wsparcie dla aktualizacjiSupport for Updates

Po zainstalowaniu aktualizacji produktu RTW trzeba następnie kontynuować uaktualnianie do najnowszej aktualizacji, aby produkt pozostawał w stanie wspieranym do chwili zakończenia cyklu życia.Once you install an Update over the RTW product, you must then continue to upgrade to the latest Update to remain in a supported state until the lifecycle completes.

Przykład 1: Jeśli masz produkt Visual Studio 2017 w wersji 15.1, gdy zostanie wydana wersja 15.2, musisz przejść do wersji 15.2, aby nadal korzystać ze wsparcia technicznego.Example 1: If you have Visual Studio 2017 version 15.1, when 15.2 is released, you must move to 15.2 to continue being supported.

Przykład 2: Jeśli masz produkt Visual Studio 2015 Update 2, gdy zostanie wydana aktualizacja Update 3, musisz przejść do aktualizacji Update 3, aby nadal korzystać ze wsparcia technicznego.Example 2: If you have Visual Studio 2015 Update 2, when Update 3 is released, you must move to Update 3 to continue being supported.

Jak uzyskać aktualizacjeHow to get Updates

Klienci mogą uzyskać aktualizacje, korzystając z monitów wyświetlanych przez produkt w celu aktualizacji posiadanych przez nich wersji lub pobierając najnowsze z witryny VisualStudio.com lub My.VisualStudio.com.Customers can get the Updates by following in-product prompts to update their version or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Dodatki Service PackService Packs

W czasie cyklu wsparcia technicznego firma Microsoft wyznaczy jedną z aktualizacji danego produktu jako „dodatek Service Pack”.During the support lifecycle, Microsoft will designate one of the Updates of that product as the “Service Pack”.

  • Dla produktu Team Foundation Server 2018 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony.For Team Foundation Server 2018, the service pack has not yet been designated.

  • Dla produktu Visual Studio 2017 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony.For Visual Studio 2017, the service pack has not yet been designated. Dla produktu Team Foundation Server 2017 dodatek Service Pack nie został jeszcze wyznaczony.For Team Foundation Server 2017, the service pack has not yet been designated.

  • Dla programu Visual Studio 2015 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 3 z najnowszą wersją poprawki  KB3165756.For Visual Studio 2015, the designated Service Pack is Update 3 with the latest release of  KB3165756. Dla serwera Team Foundation Server 2015 były dwa wyznaczone dodatki Service Pack – aktualizacje Update 3 i Update 4.For Team Foundation Server 2015, there were two designated Service Packs - Update 3 and Update 4. Daty można znaleźć we wpisie produktu Team Foundation Server w witrynie Zasady cyklu życia.Please see the Team Foundation Server product entry on the Lifecycle Policy site for dates.

  • Dla produktów Visual Studio 2013 i Team Foundation Server 2013 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 5.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, the designated Service Pack is Update 5.

  • Dla produktów Visual Studio 2012 i Team Foundation Server 2012 wyznaczonym dodatkiem Service Pack jest aktualizacja Update 4.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, the designated Service Pack is Update 4.

Gdy firma Microsoft wyznaczy aktualizację jako dodatek Service Pack, baza danych cyklu wsparcia technicznego będzie odzwierciedlać odpowiednie daty dla wsparcia technicznego.When Microsoft designates an Update as a Service Pack, the Support Lifecycle Database will reflect the appropriate dates for support.

Wsparcie dla wersji RTWSupport for RTW

Dla klientów, którzy nadal korzystają z wersji RTW, data wydania dodatku Service Pack jest ważnym kamieniem milowym.For customers who are still on the RTW version, the Service Pack date is an important milestone. Wsparcie dla wersji RTW zakończy się 1 rok po wyznaczeniu aktualizacji jako „dodatku Service Pack” zgodnie z  zasadami cyklu życia dodatku Service Pack pomocy technicznej firmy Microsoft.Support for RTW will be discontinued 1 year after an Update is designated as the “Service Pack”, per the Microsoft Support Service Pack Lifecycle Policy. Klienci nadal korzystający z wersji RTW powinni przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej dostępnej aktualizacji przed upływem tego jednego roku, aby ich produkt był nadal wspierany.Customers still on the RTW version should upgrade to the latest available Update before the end of that 1 year to continue to be in a supported state.

  • W przypadku programu Visual Studio 2017 klienci, którzy pozostali przy wersji RTW 15.0.x, będą nadal wspierani do chwili wyznaczenia dodatku Service Pack, a po tym czasie będą mieć jeden (1) rok, aby przejść do najnowszej dostępnej wersji produktu.For Visual Studio 2017, customers who remain on the RTW version 15.0.x will continue to be supported until a service pack is designated, at which time, they will have one (1) year to move to the latest version of the product available.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2015 i Team Foundation Server 2015 wersja RTW nie jest już wspierana.For Visual Studio 2015 and Team Foundation Server 2015, RTW is no longer supported.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2013 i Team Foundation Server 2013 wersja RTW nie jest już wspierana.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, RTW is no longer supported.

  • W przypadku produktów Visual Studio 2012 i Team Foundation Server 2012 wersja RTW nie jest już wspierana.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, RTW is no longer supported.

Dotyczy produktów Visual Studio i Team Foundation Server 2008–2010For Visual Studio and Team Foundation Server 2008 – 2010

Dla cyklu życia tych produktów obowiązują zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft przez okres 10 lat (5 lat wsparcia podstawowego i 5 lat wsparcia dodatkowego), począwszy od daty wydania wersji RTW produktu.The lifecycle for these products follows the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years Mainstream Support and 5 years Extended Support), starting with the date RTW is released. Te produkty są teraz objęte okresem wsparcia dodatkowego i są uprawnione tylko do poprawek zabezpieczeń.These products are now in Extended Support and are only eligible for security fixes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft  lub przeszukaj  bazę danych cyklu wsparcia technicznego , aby znaleźć odpowiednie daty.For more information, please see the Microsoft support lifecycle policy or search the Support Lifecycle Database for relevant dates.

Składniki nieobjęte obsługą techniczną programu Visual StudioComponents not covered by Visual Studio servicing

Program Visual Studio obejmuje zestaw kompilatorów, języków i środowisk, w tym uruchomieniowych, oraz inne zasoby i narzędzia umożliwiające wdrożenie go na wielu platformach.Visual Studio includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Jako udogodnienie dla klientów programu Visual Studio składniki na liście poniżej, które mogą być instalowane z programem Visual Studio, podlegają własnej licencji oraz zasadom wsparcia technicznego i cyklu życia.As a convenience to Visual Studio customers, the components in the list below may be installed with Visual Studio are subject to their own license and support & lifecycles policies. Należy pamiętać, że ta lista nie reprezentuje całej listy składników programu Visual Studio, które podlegają własnym zasadom, ale ma na celu wyróżnienie najczęściej używanych.Please note this list does not represent the entire list of Visual Studio components which are governed by their own policy but aims to highlight the most used.

Dla tych składników, które są instalowane przez program Visual Studio i nie mają jawnych zasad cyklu wsparcia w bazie danych cyklu wsparcia, wspieraną wersją jest najnowsza wersja, która jest obecnie dostępna do pobrania:For those components that are installed by Visual Studio and do not have an explicit lifecycle policy in the lifecycle database, the supported version is the latest version that is currently available for download:

.NET.NET ASP.NET Web StackASP.NET Web Stack .NET Core.NET Core
Entity FrameworkEntity Framework ExchangeExchange OfficeOffice
WindowsWindows Windows ServerWindows Server Online ServicesOnline Services
SharePointSharePoint SilverlightSilverlight SQL ServerSQL Server
Microsoft AzureMicrosoft Azure Application InsightsApplication Insights XamarinXamarin
Narzędzia oprogramowania Cordova dla programu Visual StudioCordova Tools for Visual Studio Narzędzia języka Python dla programu Visual StudioPython Tools for Visual Studio Narzędzia języka R dla programu Visual StudioR Tools for Visual Studio
VCMDDVCMDD TypeScriptTypeScript NuGetNuGet
Unity Tools for Visual StudioUnity Tools for Visual Studio Zestaw narzędzi Clang/C2 ToolsetClang/C2 Toolset Git dla systemu WindowsGit for Windows
SignalRSignalR Struktura optymalizacji sieci WebWeb Optimization Framework WebGreaseWebGrease
Emulator programu Visual Studio dla systemu AndroidVisual Studio Emulator for Android JSON Web Token Handler dla platformy Microsoft .Net FrameworkJSON Web Token Handler for the Microsoft .Net Framework Zestaw SDK systemu WindowsWindows SDK

Oprócz składników program Visual Studio używa także kilku projektów i szablonów elementów projektów.In addition to components, Visual Studio also uses several projects and project item templates. Wsparcie dla tych szablonów podlega zasadom składnika, który udostępnia te szablony.The support for these templates is governed by the component that provides those templates. Na przykład jeśli używasz szablonu języka Python, wsparcie dla szablonu będzie podlegało zasadom wsparcia narzędzi języka Python dla programu Visual Studio.For example, if you use a Python template, then support for the template will follow the Python Tools for Visual Studio support policy.