Visual Studio Icon Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Program Visual Studio 2017 oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji i udoskonaleń dotyczących produktywności środowiska IDE. Umożliwia obsługę tworzenia aplikacji dla systemu Windows, tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji platformy Azure, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań.Visual Studio 2017 contains many new and exciting features and IDE productivity enhancements to support Windows app development, cross-platform mobile development, Azure development, web and cloud development, and more. Aby wypróbować program Visual Studio 2017, zobacz Visual Studio 2017 — pliki do pobrania.To try out Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Downloads. Aby uzyskać informacje o tym, co nowego w tej wersji, zobacz Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 i Co nowego w programie Visual Studio 2017.For more information about everything that's new in this release, see the Visual Studio 2017 release notes and What's New in Visual Studio 2017.

Dla programu Visual Studio Code zobacz Visual Studio Code FAQ (Visual Studio Code — często zadawane pytania).For Visual Studio Code, see Visual Studio Code FAQ.
W przypadku programu Visual Studio 2017 for Mac zobacz Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac.For Visual Studio 2017 for Mac, see Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.
Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 for Mac.For Visual Studio 2017 for Mac release notes.

InstalacjaInstallation

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i korzystać z niego razem z poprzednimi wersjami programu Visual Studio, w tym Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 i Visual Studio 2012.You can install and use Visual Studio 2017 alongside previous versions of Visual Studio, including Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, and Visual Studio 2012.

PobieranieDownload


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see the Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.microsoft.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Uwaga: Rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Wymagania systemoweSystem Requirements

Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących instalowania i uruchamiania rodziny produktów Visual Studio 2017, w tym serwera Team Foundation Server 2017, można znaleźć na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2017 oraz w artykule Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac.For information on the system requirements for installing and running the Visual Studio 2017 family of products, including Team Foundation Server 2017, see the Visual Studio 2017 System Requirement page and Visual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements.

Opinie i pomoc technicznaFeedback and Support

Aby uzyskać pomoc techniczną lub przesłać opinię dotyczącą programu Visual Studio, zobacz:For support, or to submit feedback on Visual Studio, see:

Uaktualnianie projektów do programu Visual Studio 2017Upgrade Projects to Visual Studio 2017

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki źródeł, rozwiązań i projektów programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać konieczności wprowadzenia pewnych zmian w źródłach.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solutions, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat migrowania projektów programu Visual Studio 2017, zobacz artykuł Przenoszenie, migrowanie i uaktualnianie projektów programu Visual Studio.For details on how to migrate your projects to Visual Studio 2017, see Porting, Migrating, and Upgrading Visual Studio Projects.

Obsługiwane platformyPlatform Targeting

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform takich jak Windows, Android, iOS i Linux.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platform capabilities, whether Windows, Android, iOS, or Linux. Program Visual Studio 2017 działa również na wcześniejszych platformach, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2017.Visual Studio 2017 also targets earlier platforms so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2017. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami w projekcie i Omówienie wielowersyjności kodu w programie Visual Studio.For more information, see Managing references in a project and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Windows Visual Studio 2017 Support for Windows Development

W poniższej tabeli przedstawiono platformy systemu Microsoft Windows, dla których można kompilować aplikacje przy użyciu programu Visual Studio 2017.The following table explains the Microsoft Windows platforms for which you can build apps by using Visual Studio 2017.

Tworzenie aplikacji uruchamianych na klientach systemu WindowsBuild Apps that Run on Windows Clients Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWPUsing Tools for UWP App Development
Windows 10Windows 10 TakYes
(zobacz uwagi poniżej)(see notes below)
TakYes
(zobacz uwagi poniżej)(see notes below)
HoloLensHoloLens NieNo TakYes
Odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows Holographic.See the Windows Holographic Dev Center.
Xbox OneXbox One Nie dotyczyNot applicable TakYes
Odwiedź Centrum deweloperów konsoli Xbox.See the Xbox Dev Center.
Windows 8.1 (Windows 8)Windows 8.1 (Windows 8) TakYes Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.Windows Store app development is not available.
Windows 7Windows 7 TakYes Nie dotyczyNot applicable
Windows VistaWindows Vista TakYes
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nie dotyczyNot applicable
Windows XPWindows XP TakYes
Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu w programie Visual Studio .NET.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting. Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nie dotyczyNot applicable
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows PhoneBuild Apps that Run on Windows Phone Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWPUsing Tools for UWP App Development
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile NieNo TakYes
(zobacz uwagi poniżej)(see notes below)
Windows Phone 8.1 i starsze wersjeWindows Phone 8.1 and earlier NieNo Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.Windows Store app development is not available.
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows ServerBuild Apps that Run on Windows Server Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWPUsing Tools for UWP App Development
Windows Server 2016Windows Server 2016 TakYes TakYes
(zobacz uwagi poniżej)(see notes below)
Windows Server 2016, opcja instalacji Nano ServerWindows Server 2016, Nano Server Installation Option Tak, dla platformy .NET Core i podzestawu systemu Win32Yes, for .NET Core and a subset of Win32
Odwiedź Centrum deweloperów Nano Server.See the Nano Server Dev Center.
NieNo
Windows Server 2012 z dodatkiem R2Windows Server 2012 R2 TakYes Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.Windows Store app development is not available.
Windows Server 2012Windows Server 2012 TakYes Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.Windows Store app development is not available.
Windows Server 2008 z dodatkiem R2Windows Server 2008 R2 TakYes Nie dotyczyNot applicable
Windows Server 2008Windows Server 2008 TakYes
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nie dotyczyNot applicable
Windows Server 2003Windows Server 2003 TakYes
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.Remote debugging and profiling tools are not available. Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu programu Visual Studio .NET oraz równoległej instalacji programu Visual Studio 2010.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting and requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Perspektywiczne spojrzenie na ofertę produktów Visual Studio 2012 i pomoc techniczną platformy.For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
Nie dotyczyNot applicable
Tworzenie aplikacji uruchamianych na urządzeniach z systemem Windows EmbeddedBuild Apps that Run on Windows Embedded Devices Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWPUsing Tools for UWP App Development
Windows 10 IoT CoreWindows 10 IoT Core Tak, dla podzestawu interfejsów API systemu Win32Yes, for a subset of Win32 APIs
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł IoT Core API Porting Tool (Narzędzie przenoszenia interfejsu API IoT Core).See the IoT Core API Porting Tool for information.
TakYes
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT Mobile EnterpriseWindows 10 IoT Mobile Enterprise NieNo TakYes
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT EnterpriseWindows 10 IoT Enterprise TakYes
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
TakYes
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows Embedded 8 Standard i 8.1 IndustryWindows Embedded 8 Standard and 8.1 Industry TakYes NieNo
Windows Embedded Compact 2013Windows Embedded Compact 2013 NieNo Nie dotyczyNot applicable
Windows Embedded 7 (Compact, Standard i POSReady)Windows Embedded 7 (Compact, Standard, and POSReady) NieNo Nie dotyczyNot applicable
Windows Embedded CE 6.0 i starsze wersjeWindows Embedded CE 6.0 and earlier NieNo Nie dotyczyNot applicable
Windows XP Embedded (w tym POSReady 2009, WES 2009, WEPOS)Windows XP Embedded (Including POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) NieNo Nie dotyczyNot applicable

UwagiNotes

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji .NET Visual Studio 2017 Support for .NET Development

Program Visual Studio 2017 obsługuje tworzenie aplikacji, w których używane są dowolne z implementacji .NET.Visual Studio 2017 supports development of apps that use any of the .NET implementations. Wśród obciążeń i typów projektów można znaleźć obsługę platform .NET Framework, .NET Core, Mono i .NET Native dla platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP).Among the workloads and project types, you can find support for .NET Framework, .NET Core, Mono, and .NET Native for Universal Windows Platform (UWP). Program Visual Studio 2017 obsługuje następujące implementacje:Visual Studio 2017 supports the following implementations:

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych z tych implementacji i na temat specyfikacji wspólnych interfejsów API .NET Standard, zobacz Składniki architektury .NET.For more information on each of these implementations, and on the common API specification .NET Standard, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Android Visual Studio 2017 Support for Android Development

Program Visual Studio 2017 umożliwia tworzenie natywnych aplikacji dla systemu Android za pomocą platformy Xamarin i języka C# lub języka Java/C++, a także hybrydowych aplikacji systemu Android przy użyciu oprogramowania Apache Cordova 6.3.1 oraz języków JavaScript i TypeScript.Visual Studio 2017 enables you to build native Android apps using Xamarin and C# or using Java/C++, and hybrid Android apps using Apache Cordova 6.3.1 and JavaScript and TypeScript. Narzędzia Visual Studio Tools for Unity i Unreal Engine umożliwiają tworzenie gier dla systemu Android.The Visual Studio Tools for Unity and the Unreal Engine enable Android game development. Do tworzenia aplikacji dla systemu Android na komputerach Mac można również używać programu Visual Studio for Mac.You can also use Visual Studio for Mac to build Android apps using a Mac.

Instalator programu Visual Studio umożliwia łatwe uzyskanie dostępu do zestawów Android SDK i interfejsu API systemu Android na poziomach 19, 21, 22 i 23.You can use Visual Studio setup to easily obtain the Android SDK and Android API levels 19, 21, 22, and 23. Dodatkowe poziomy interfejsu API można pobrać osobno przy użyciu programu Android SDK Manager.You can download additional API levels separately using the Android SDK Manager. Instalator programu Visual Studio umożliwia również pobranie zestawów Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit i Apache Ant.You can also use Visual Studio Setup to obtain the Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit, and Apache Ant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Programowanie aplikacji dla systemu Android za pomocą programu Visual Studio i Tworzenie aplikacji mobilnych.For more information, see Android development with Visual Studio and Mobile App Development.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu Android, zobacz Składniki architektury .NET.For information on .NET development for Android, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu iOS Visual Studio 2017 Support for iOS Development

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu oprogramowania Apache Cordova, C++, Unity lub Xamarin oraz komputera Mac skonfigurowanego do tworzenia aplikacji dla systemu iOS w przypadku korzystania z narzędzi remotebuild, vcremote, Visual Studio Tools for Unity lub Xamarin Mac Agent.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for iOS by using Apache Cordova, C++, Unity, or Xamarin and a Mac configured for iOS development when using remotebuild, vcremote, the Visual Studio Tools for Unity, or the Xamarin Mac Agent. Program Xamarin obsługuje system iOS 7 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.10 „Yosemite” lub nowszej wersji.Xamarin supports iOS 7 and higher, and requires OS X 10.10 "Yosemite" or higher. Program Apache Cordova obsługuje system iOS 8 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.9 „Mavericks” lub nowszej wersji.Apache Cordova supports iOS 8 and higher, and requires OS X 10.9 "Mavericks" and higher. Do tworzenia aplikacji dla systemu iOS na komputerach Mac można również używać programu Visual Studio for Mac.You can also use Visual Studio for Mac to build iOS apps using a Mac.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cross-platform mobile development in Visual Studio (Tworzenie międzyplatformowych aplikacji mobilnych w programie Visual Studio).For more information, see Cross-platform mobile development in Visual Studio. Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu iOS, zobacz Składniki architektury .NET.For information on .NET development for iOS, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Linux Visual Studio 2017 Support for Linux Development

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu Linux przy użyciu języków C++, Python i Node.js.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for Linux using C++, Python, and Node.js. Tworzenie aplikacji C++ dla systemu Linux wymaga rozszerzenia języka Visual C++ umożliwiającego tworzenie takich aplikacji.Creating C++ apps for Linux requires the Visual C++ for Linux Development extension. Tworzenie aplikacji w języku Python lub Node.js wymaga włączenia debugowania zdalnego na docelowym komputerze z systemem Linux.Creating apps with Python or Node,js, requires that you enable remote debugging on the target Linux machine. Można również tworzyć, kompilować i debugować zdalnie aplikacje .NET Core i ASP.NET Core dla systemu Linux przy użyciu nowoczesnych języków, takich jak C#, VB i F#.You can also create, build and remote debug .NET Core and ASP.NET Core applications for Linux using modern languages such as C#, VB and F#.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu Linux, zobacz Składniki architektury .NET.For information on .NET development for Linux, see .NET architectural components.

  • CentOS 7.1 i Oracle Linux 7.1CentOS 7.1 and Oracle Linux 7.1
  • Debian 8Debian 8
  • Fedora 23Fedora 23
  • Linux Mint 17Linux Mint 17
  • openSUSE 13.2openSUSE 13.2
  • Red Hat Enterprise Linux 7.2Red Hat Enterprise Linux 7.2
  • Ubuntu 14.04 i 16.04Ubuntu 14.04 and 16.04

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://dot.net/core.For more information see https://dot.net/core.

Visual Studio 2017 — obsługa tworzenia aplikacji dla systemu macOS Visual Studio 2017 Support for macOS Development

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie aplikacji konsoli i aplikacji platformy ASP.NET przeznaczonych dla systemu macOS.Visual Studio 2017 enables you to build console applications and ASP.NET applications that target macOS. Debugowanie nie jest jednak obsługiwane.However, debugging is not supported. Aby skorzystać z dodatkowych narzędzi do tworzenia aplikacji dla systemu macOS, wypróbuj program Visual Studio Code lub Visual Studio for Mac.For additional macOS development tools choices, try Visual Studio Code or Visual Studio for Mac. Program Visual Studio Code oferuje udoskonalone, rozszerzalne środowisko pracy z narzędziami deweloperskimi dla systemu macOS.Visual Studio Code provides a streamlined, extensible developer tool experience for macOS. Program Visual Studio for Mac oferuje bogate w funkcje środowisko IDE umożliwiające tworzenie aplikacji natywnych systemu macOS, w tym platformę ASP.NET, przy użyciu języka C#.Visual Studio for Mac provides a feature-rich IDE that enables you to build native macOS apps, including ASP.NET, using C#.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu MacOS, zobacz Składniki architektury .NET.For information on .NET development forMacOS, see .NET architectural components.

Inne platformy i technologie Other Platforms and Technologies

Program Visual Studio 2017 obsługuje również poniższe platformy i technologie.Visual Studio 2017 also supports the following platforms and technologies. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.For more information, see https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.

Zgodność z poprzednimi wersjamiCompatibility with Previous Releases

.NET Framework.NET Framework

Program .NET 4.7 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 i 4.6.2..NET 4.7 is is a highly compatible in-place update of .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, and 4.6.2.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migration Guide to the .NET Framework 4.7, 4.6, and 4.5 (Przewodnik migracji do programu .NET Framework 4.7, 4.6 i 4.5).For more information, see the Migration Guide to the .NET Framework 4.7, 4.6, and 4.5.

Team Explorer i Team Foundation ServerTeam Explorer and Team Foundation Server

Program Team Explorer for Visual Studio 2017 łączy się z serwerem Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 i Team Foundation Server 2010 z dodatkiem SP1.Team Explorer for Visual Studio 2017 will connect to Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012, and Team Foundation Server 2010 SP1.

SilverlightSilverlight

Projekty Silverlight nie są obsługiwane w tej wersji programu Visual Studio.Silverlight projects are not supported in this version of Visual Studio. Aby obsługiwać aplikacje Silverlight, należy nadal używać programu Visual Studio 2015.To maintain Silverlight applications, continue to use Visual Studio 2015.

Aplikacje Sklepu Windows i systemu Windows PhoneWindows Store and Windows Phone apps

Projekty dla Sklepu Windows 8.1 i 8.0 oraz Windows Phone 8.1 i 8.0 nie są obsługiwane w tej wersji.Projects for Windows Store 8.1 and 8.0, and Windows Phone 8.1 and 8.0 are not supported in this release. Aby obsługiwać te aplikacje, należy nadal używać programu Visual Studio 2015.To maintain these apps, continue to use Visual Studio 2015. Aby obsługiwać projekty systemu Windows Phone 7.x, należy używać programu Visual Studio 2012.To maintain Windows Phone 7.x projects, use Visual Studio 2012.


Góra strony
Top of Page