Rytm wydawania wersji programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Release Rhythm

Wraz z programem Visual Studio 2017 nieco zmieniamy sposób dostarczania, który był stosowany w przypadku programu Visual Studio 2015.With Visual Studio 2017, we slightly adjusted how we ship from Visual Studio 2015. Nie będą już stosowane duże kwartalne aktualizacje z dodatkowymi wersjami obsługi. Zamiast tego będziemy częściej wydawać mniejsze aktualizacje pomocnicze, które będą obejmować wersje obsługi.We have moved away from large quarterly updates with servicing releases on top of those, to smaller and more frequent minor updates that will have servicing releases. Wprowadziliśmy także nowy sposób uzyskiwania wersji zapoznawczych.We’ve also introduced a new way to get preview releases. Poniżej znajduje się więcej szczegółów na temat sposobu i terminu dostarczania aktualizacji programu Visual Studio 2017 oraz możliwości uzyskania dostępu do funkcji w wersji zapoznawczej przed udostępnieniem ich wszystkim użytkownikom.Below you can find more details about how and when updates to Visual Studio 2017 will ship, and how you can preview functionality before it’s released to the mainstream.

Tempo dostarczania aktualizacji i ich zawartośćShipping Cadence and Content

Aktualizacje programu Visual Studio 2017 dzielą się na dwie ogólne kategorie:Updates to Visual Studio 2017 fall into two general categories:

  • Aktualizacje pomocnicze są dostarczane mniej więcej co sześć tygodni.Minor Updates ship roughly every six weeks. Mogą one obejmować nowe funkcje, poprawki usterek i zmiany wymagane w celu odzwierciedlenia zmian platformy (np. zmian w systemie Windows).These updates may include new features, bug fixes, and changes needed to reflect platform changes (e.g. changes in Windows). Aby określić zainstalowaną aktualizację pomocniczą, będzie można wybrać pozycję Informacje w menu Pomoc i odczytać cyfrę na drugiej pozycji w numerze wersji, na przykład 15.1 lub 15.2.You’ll be able to tell which minor update you’re running by opening the Help, About and reading the second digit of the version number, for example 15.1 or 15.2.
  • Aktualizacje obsługi to bardzo ukierunkowane wersje, które zwykle zawierają poprawki usterek i są dostarczane szybciej.Servicing Updates are very targeted releases that typically contain bug fixes and ship more quickly. Aktualizacje obsługi mogą być dostarczane często (np. co tydzień).These servicing updates can ship often (e.g. weekly). Aby określić zainstalowaną aktualizację obsługi, będzie można wybrać pozycję Informacje w menu Pomoc i odczytać trzeci ciąg w wersji, na przykład 15.1.x lub 15.2.y.You’ll be able to tell which servicing update you’re running by opening the Help, About and reading the third string in the version, for example 15.1.x, 15.2.y.

Zarówno aktualizacje pomocnicze, jak i aktualizacje obsługi są obsługiwane i gotowe do użycia w środowiskach produkcyjnych.Both minor and servicing updates are supported and ready to be used in production environments. Szczególnie ciekawe aktualizacje będą ogłaszane na blogu dotyczącym programu Visual Studio, a do aktualizacji pomocniczych będą dołączane informacje o wersji.Particularly noteworthy updates will be announced via the Visual Studio blog, and minor updates will be accompanied by release notes. Program Visual Studio powiadomi Cię o dostępności nowej aktualizacji przez wyświetlenie flagi powiadomienia na pasku tytułu środowiska IDE.Visual Studio will notify you that a new update is available by raising the notification flag in the title bar of the IDE.

Zdecydowanie zachęcamy wszystkich użytkowników do jak najszybszego stosowania tych aktualizacji.We strongly encourage everyone to adopt these updates as soon as possible. Rozumiemy jednak, że niektórzy klienci nie mogą przetwarzać aktualizacji tak szybko, jak je dostarczamy.However, we do acknowledge that some customers can’t absorb the updates as fast as we release them. W takiej sytuacji zalecamy utworzenie własnego instalatora offline i zachowanie go do użycia w przyszłości.In those situations, we recommend you create your own offline installer and store the bits for future use. Można też poczekać na wydanie następnej aktualizacji, ponieważ będzie ona zawsze nadzbiorem najnowszej aktualizacji.Or, you can wait for the next released update which will always be a superset of the most current update.

Wersje zapoznawczePreviews

Począwszy od programu Visual Studio 2017, ułatwiliśmy klientom zapoznawanie się z nadchodzącymi funkcjami.Starting in Visual Studio 2017, we made it easier for customers to preview upcoming functionality.

Możliwość korzystania z wersji zapoznawczych funkcji nie jest nowa w programie Visual Studio 2017.The ability to preview features is not new in Visual Studio 2017. Nowością jest jednak opcja zainstalowania wersji zapoznawczej obok i niezależnie od standardowej wersji (instalacja równoległa).What is new, however, is the ability to install a preview release next to, and independently of, a regular release (“side by side”). Standardowe i zapoznawcze wersje programu Visual Studio 2017 są celowo projektowane w taki sposób, aby mogły współistnieć na maszynie bez powodowania negatywnych skutków dla żadnej z instalacji.With Visual Studio 2017, releases and previews are explicitly designed to exist simultaneously on a machine without causing adverse impact to either installation. Wszystkie funkcje lub możliwości wprowadzane przez następną aktualizację pomocniczą będą najpierw dostarczane w wersji zapoznawczej.All features or experiences that are coming online in the next minor update will first ship in a preview. Wersje zapoznawcze są przeznaczone do użycia przez osoby, które są entuzjastycznie nastawione do próbowania nowości i wczesnego poznawania nadchodzącej funkcjonalności.Previews are meant to be used by those who are enthusiastic about trying out new bits and getting an early peek at upcoming functionality. Choć wersje zapoznawcze nie są przeznaczone do użycia w środowisku produkcyjnym, ich jakość będzie na wystarczającym poziomie, aby móc normalnie ich używać i przesyłać opinie, które będziemy mogli wykorzystać przed udostępnieniem funkcji większej liczbie użytkowników.Even though previews are not intended for use in production, they will be at a sufficient quality level for you to generally use and provide feedback that we can act upon before the functionality is released more broadly. Przed wydaniem aktualizacji pomocniczej będzie wydawanych kilka wersji zapoznawczych, ale harmonogram ich wydawania nie musi być z góry ustalony.There will be multiple previews leading up to the next minor update, and they don’t necessarily adhere to any preset schedule.

Podobnie jak w przypadku standardowych wersji, większość użytkowników dowie się o aktualizacjach wersji zapoznawczych dzięki fladze powiadomienia w środowisku IDE.Like regular releases, most people will become aware of updates to the previews via a notification flag in the IDE. Odpowiednia dokumentacja będzie zawierać informacje o zmianach ułatwiające zapoznanie się z zawartością aktualizacji i podjęcie świadomej decyzji o tym, kiedy ją zainstalować.The corresponding documentation will provide information about the changes to help you make an informed decision about what the update contains and when to install it. Ponadto będziemy aktualizować wszystkie odpowiednie pozycje opinii w portalu Developer Community, aby informować użytkowników o tym, kiedy i gdzie rozwiązano dany problem.Lastly, we’ll be updating all the relevant feedback items on the Developer Community portal to close the loop with you about when and where an issue was fixed.

Visual Studio Releases and Previews
(Rysunek 1) Standardowe i zapoznawcze wersje programu Visual Studio(Figure 1) Visual Studio Releases and Previews

Nowy cykl wydawniczy (rysunek 1) jest odpowiedzią na prośby klientów o szybsze dzielenie się postępami prac nad programem Visual Studio.The new release cycle (Figure 1) is a response to customer requests that we make more of the work we’re doing on Visual Studio available more quickly. Dzięki szybszemu dostarczaniu teraz możemy również szybciej reagować na opinie klientów.Because we can now ship quicker, we’re also able to respond to customer feedback quicker. Publikując opinie w portalu Developer Community, możesz zwiększyć świadomość naszych zespołów produktu i zmotywować innych klientów do wzięcia udziału w analizie.By reporting feedback on our Developer Community, you raise awareness to our product teams and motivate more customers to participate in the analysis. Zobowiązujemy się do częstego przeglądania opinii i będziemy informować o terminie rozwiązania problemów lub o wcześniej dostępnych obejściach.We are committed to reviewing feedback frequently and will inform you when issues will be fixed or when workarounds might be available sooner. W naszych informacjach o wersji wyróżniamy wszystkie rozwiązane problemy zgłaszane przez klientów w opiniach, dzięki czemu możesz poznać ulepszenia zaimplementowane dzięki tym opiniom.Our release notes highlight all addressed customer feedback for each release, providing another opportunity to learn more about the improvements we implemented based on your feedback. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to Report a Problem (Jak zgłosić problem).For more information, see How to Report a Problem.


Początek strony
Top of Page