Visual Studio Icon Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Product Family System Requirements


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


OmówienieOverview

Ta strona zawiera minimalne wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017.This page contains the minimum system requirements for the Visual Studio 2017 family of products. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility (Przeznaczenie platformy i zgodność programu Visual Studio 2017).For information on compatibility, see Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie poprawy wydajności, zobacz temat Porady i wskazówki dotyczące wydajności programu Visual Studio.If you need help with improving performance, see Visual Studio performance tips and tricks.

NowościWhat's New

Zobacz nowości w programie Visual Studio 2017!See what's new in Visual Studio 2017!

PobieranieDownload


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see the Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.microsoft.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Uwaga

Rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Porada

W przypadku starszych wersji programu Visual Studio zobacz wymagania systemowe dla programu Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2012.For older versions of Visual Studio, see the system requirements for Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, or Visual Studio 2012.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Możesz śledzić problemy w witrynie społeczności deweloperów programu Visual Studio, która umożliwia zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Możesz też zgłosić sugestię dotyczącą produktu za pośrednictwem społeczności deweloperów lub uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji w ramach naszej pomocy technicznej na żywo w formie czatu.You can also make a product suggestion through Developer Community or get free installation help through our Live Chat support.


Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 System Requirements

Następujące produkty obsługują poniższe minimalne wymagania systemowe:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017Visual Studio Enterprise 2017
 • Visual Studio Professional 2017Visual Studio Professional 2017
 • Visual Studio Community 2017Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Team Explorer 2017Visual Studio Team Explorer 2017
 • Visual Studio Test Professional 2017Visual Studio Test Professional 2017
 • Visual Studio Test Agent 2017Visual Studio Test Agent 2017
 • Visual Studio Test Controller 2017Visual Studio Test Controller 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Visual Studio Feedback Client 2017Visual Studio Feedback Client 2017

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych:Visual Studio 2017 will install and run on the following operating systems:

 • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSC i S nie są obsługiwane)Windows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSC and S are not supported)
 • Windows Server 2016: Standard i DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

SprzętHardware

 • Procesor 1,8 GHz lub szybszy1.8 GHz or faster processor. (zalecany dwurdzeniowy lub lepszy).Dual-core or better recommended
 • 2 GB pamięci RAM; zalecane 4 GB pamięci RAM (co najmniej 2,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej).2 GB of RAM; 4 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
 • Miejsce na dysku twardym: maksymalnie 130 GB dostępnego miejsca (w zależności od instalowanych funkcji); typowe instalacje wymagają 20–50 GB wolnego miejsca.Hard disk space: up to 130 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
 • Szybkość dysku twardego: aby zwiększyć wydajność, system Windows i program Visual Studio należy zainstalować na dysku półprzewodnikowym (SSD).Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
 • Karta wideo obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 720p (1280 x 720); program Visual Studio będzie działać najlepiej przy rozdzielczości WXGA (1366 x 768) lub wyższej.Video card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.

Obsługiwane językiSupported Languages

Program Visual Studio jest dostępny w następujących językach: angielskim, chińskim (uproszczony), chińskim (tradycyjny), czeskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim (Brazylia), rosyjskim, hiszpańskim i tureckim.Visual Studio is available in English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, and Turkish.

Język programu Visual Studio można wybrać podczas instalacji.You can select the language of Visual Studio during installation. Instalator programu Visual Studio jest dostępny w tych samych czternastu językach i będzie zgodny z językiem systemu Windows, jeśli jest dostępny.The Visual Studio Installer is available in the same fourteen languages, and will match the language of Windows, if available.

Uwaga: program Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 jest dostępny w dziesięciu językach obsługiwanych przez serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017.Note: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 is available in the ten languages supported by Visual Studio Team Foundation Server 2017.

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do zainstalowania programu Visual Studio są wymagane uprawnienia administratora.Administrator rights are required to install Visual Studio.
 • Do zainstalowania programu Visual Studio jest wymagany program .NET Framework 4.5.2 lub nowszy..NET Framework 4.5.2 or above is required to install Visual Studio. Program Visual Studio wymaga do działania programu .NET Framework 4.7.2, który zostanie zainstalowany podczas instalacji.Visual Studio requires .NET Framework 4.7.2 to run, but this will be installed during setup.
 • Wersja LTSC systemu Windows 10 Enterprise oraz system Windows 10 S nie są obsługiwane na potrzeby tworzenia aplikacji.Windows 10 Enterprise LTSC edition and Windows 10 S are not supported for development. Aplikacje przeznaczone dla systemów Windows 10 LTSC i Windows 10 S można utworzyć przy użyciu programu Visual Studio 2017.You may use Visual Studio 2017 to build apps that run on Windows 10 LTSC and Windows 10 S.
 • W przypadku scenariuszy powiązanych z Internetem jest wymagany program Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge.Internet Explorer 11 or Edge is required for internet-related scenarios. Niektóre funkcje mogą nie działać, jeśli te lub nowsze wersje nie zostaną zainstalowane.Some features might not work unless these, or a later version, are installed.
 • Do obsługi emulatora jest wymagany system Windows 8.1 Pro lub Enterprise (x64).For emulator support, Windows 8.1 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Procesor obsługujący funkcję Hyper-V klienta i translację adresów drugiego poziomu (SLAT) jest również wymagany.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows, w tym projektowanie, edytowanie i debugowanie, wymaga systemu Windows 10.Universal Windows app development, including designing, editing, and debugging, requires Windows 10. Systemy Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 umożliwiają tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows z poziomu wiersza polecenia.Windows Server 2016 and Windows Server 2012 R2 may be used to build Universal Windows apps from the command line.
 • Opcje Server Core i Minimalny interfejs serwera nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemu Windows Server.The Server Core and Minimal Server Interface options are not supported when running Windows Server.
 • Kontenery systemu Windows nie są obsługiwane. Wyjątek stanowią narzędzia Visual Studio 2017 Build Tools.Windows containers are not supported, except for Visual Studio 2017 Build Tools.
 • Program Team Foundation Server 2017 Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010.Team Foundation Server 2017 Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010.
 • Platforma Xamarin.Android wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows i 64-bitowego zestawu deweloperskiego Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires a 64-bit edition of Windows and the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • W systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 do zainstalowania obciążeń programowania aplikacji mobilnych w języku C++, języka JavaScript i platformy .NET wymagany jest program PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej.PowerShell 3.0 or higher is required on Windows 7 SP1 to install the Mobile Development with C++, JavaScript, or .NET workloads.
Początek strony
Top of Page

Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymagań systemowych dla różnych scenariuszy wdrażania oraz informacje dotyczące integracji z programem Microsoft Office i Microsoft SharePoint, zobacz artykuł Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność.For detailed information on system requirements for various deployment scenarios, and for information on integration with Microsoft Office and Microsoft SharePoint, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Następujące produkty obsługują poniższe wymagania minimalne:The following products support the minimum requirements below:

 • Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Express 2017Visual Studio Team Foundation Server Express 2017

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Serwer Visual Studio Team Foundation Server 2017 może być instalowany i uruchamiany w 64-bitowych wersjach następujących systemów operacyjnych:Visual Studio Team Foundation Server 2017 will install and run on the 64-bit versions of the following operating systems:

 • Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej: Home, Professional i EnterpriseWindows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2016: Standard i DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012: Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012: Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, DatacenterWindows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

SprzętHardware

Zalecenia dotyczące sprzętu we wdrożeniach na jednym i wielu serwerach można znaleźć w artykule Visual Studio Team Foundation Server — wymagania i zgodność.For hardware recommendations on single-server and multi-server deployments, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Obsługiwane językiSupported Languages

Serwer Visual Studio Team Foundation Server jest dostępny w następujących językach:Visual Studio Team Foundation Server is available in the following languages:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, rosyjski i hiszpańskiEnglish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do zainstalowania serwera Visual Studio Team Foundation Server są wymagane uprawnienia administratora.Administrator rights are required to install Visual Studio Team Foundation Server.
 • Program .NET Framework 4.6.1 (zostanie zainstalowany podczas instalacji)..NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup
 • Microsoft SQL Server 2014 lub Microsoft SQL Server 2016.Microsoft SQL Server 2014 or Microsoft SQL Server 2016
 • Klient sieci Web serwera Team Foundation Server wymaga programu Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple SafariTeam Foundation Server Web Client requires Microsoft Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari
 • Program Team Foundation Server Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010Team Foundation Server Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010
Początek strony
Top of Page

Microsoft Visual Studio 2017 dla komputerów MacMicrosoft Visual Studio 2017 for Mac

Aby pobrać program Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz visualstudio.com/vs/visual-studio-mac.To download Visual Studio for Mac, see visualstudio.com/vs/visual-studio-mac.

Microsoft Visual Studio CodeMicrosoft Visual Studio Code

Aby pobrać program Microsoft Visual Studio Code, zobacz code.visualstudio.com.To download Microsoft Visual Studio Code, see code.visualstudio.com.

Porada

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Requirements for Visual Studio Code (Wymagania dotyczące programu Visual Studio Code), informacje o wersji i Visual Studio Code FAQ (Visual Studio Code — często zadawane pytania).For more information, see Requirements for Visual Studio Code, the release notes, and Visual Studio Code FAQ.

Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Narzędzia Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector mają te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można je również instalować w systemie Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Also installs on Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Wymagają procesora 1,6 GHz lub szybszegoRequires a 1.6 GHz or faster processor
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymagają 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 1 GB of available hard disk space
 • Wymagają rozdzielczości ekranu 1024 x 768 lub wyższejRequires 1024 by 768 or higher display resolution
 • Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy korzystać z najnowszej aktualizacji tych narzędzi diagnostycznych dla używanej wersji programu Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of these diagnostic tools for your version of Visual Studio

Microsoft Visual Studio Build Tools 2017Microsoft Visual Studio Build Tools 2017

Narzędzia Build Tools obsługują te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Build Tools support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Mają możliwość instalacji w systemie Windows Server 2008 R2 SP1 i w wersji Server Core systemu Windows Server 2016.Also installs on Windows Server 2008 R2 SP1 and on the Server Core option for Windows Server 2016.
 • Mają również możliwość instalacji w kontenerze systemu Windows.Also installs into a Windows container.
 • Wymagają od 2,3 GB do 60 GB dostępnego miejsca na dysku twardym, zależnie od instalowanych funkcji.Requires 2.3 GB to 60 GB of available hard disk space, depending on installed features.

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ dla Visual Studio 2017Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017

Aby pobrać pakiet redystrybucyjny programu Visual C++, zobacz visualstudio.microsoft.com/downloads.To download the Visual C++ Redistributable, see visualstudio.microsoft.com/downloads.

Pakiet redystrybucyjny Visual C++ obsługuje te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Visual C++ Redistributable supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można go również zainstalować w następujących systemach: Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3Also installs on Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, and Windows XP SP3
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymaga 50 MB dostępnego miejsca na dysku twardym.Requires 50 MB of available hard disk space

Góra strony
Top of Page