Widok drzewa wywołań — dane instrumentacji

Wartości funkcji w drzewie wywołań wskazują czas wystąpień funkcji, które zostały wywołane przez funkcję nadrzędną w drzewie wywołań. Wartości procentowe są obliczane przez porównanie wartości wystąpień funkcji z łącznym czasem włącznie, który upłynął dla wszystkich funkcji w przebiegu profilowania.

Ogólne

Kolumny ogólne identyfikują funkcję w wierszu widoku.

Kolumna Opis
Nazwa funkcji Nazwa funkcji.
Adres funkcji Adres funkcji.
Numer wiersza funkcji Numer wiersza początku tej funkcji w pliku źródłowym.
Liczba połączeń Łączna liczba wywołań wykonanych do tej funkcji.
Plik źródłowy Plik źródłowy zawierający definicję tej funkcji.
Nazwa modułu Nazwa modułu, który zawiera funkcję .
Ścieżka modułu Ścieżka modułu, który zawiera funkcję .
Identyfikator procesu Identyfikator procesu (PID) przebiegu profilowania.
Nazwa procesu Nazwa przypisana do procesu.
Narzut sondy na wyłączność czasu Narzut czasu dla tej funkcji, który został spowodowany przez instrumentację. Obciążenie sondy zostało odjęte od wszystkich czasów wyłączności.
Czas narzut na sondę inkluzywną Czas narzut na tę funkcję i jej funkcje podrzędne, które były spowodowane przez instrumentację. Obciążenie sondy zostało odjęte od wszystkich godzin włącznie.
Poziom Głębokość funkcji w drzewie wywołań. Tylko w raportach wiersza polecenia VSPerfReport.

Wartości włącznie, które upłynął

Upłynęły wartości włącznie wskazują czas na stosie wywołań tych wystąpień funkcji, które zostały wywołane przez funkcję nadrzędną w drzewie wywołań. Ten czas obejmuje czas spędzony w funkcjach podrzędnych wywoływanych przez funkcję i w wywołaniach systemu operacyjnego, takich jak przełączniki kontekstu i operacje wejścia/wyjścia.

Kolumna Opis
Czas włącznie, który upłynął Łączny czas włącznie, który upłynął dla wszystkich wywołań tej funkcji w tym kontekście.
Procent czasu włącznie, który upłynął Wartość procentowa łącznego czasu, który upłynął włącznie dla przebiegu profilowania, który został spędzony w łącznym czasie, który upłynął włącznie dla tej funkcji w tym kontekście.
Średni czas włącznie, który upłynął Średni czas, który upłynął włącznie dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Maksymalny czas włącznie, który upłynął Maksymalny czas włącznie, który upłynął dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Minimalny czas włącznie, który upłynął Minimalny czas włącznie, który upłynął dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.

Wartości wykluczające, które upłynął

Wartości wykluczające, które upłynął, wskazują czas wykonywania kodu w treści funkcji przez wystąpienia funkcji wywoływanej przez funkcję nadrzędną w drzewie wywołań; oznacza to, że gdy funkcja była w górnej części stosu wywołań. Czas obejmuje czas w wywołaniach systemu operacyjnego, takich jak przełączniki kontekstu i operacje wejścia/wyjścia. Jednak czas nie obejmuje czasu spędzonego w funkcjach podrzędnych, które zostały wywołane przez funkcję.

Kolumna Opis
Upłynął wyłączny czas Łączny upłynął wyłączny czas wszystkich wywołań tej funkcji w tym kontekście.
Procent czasu wyłączności, który upłynął Wartość procentowa łącznego czasu, który upłynął jako wyłączny czas przebiegu profilowania, który został spędzony w łącznym, upłynął wyłączny czas tej funkcji w tym kontekście.
Średni czas wyłączny, który upłynął Średni upłynął wyłączny czas wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Maksymalny czas wyłączny, który upłynął Maksymalny upłynął wyłączny czas wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Minimalny czas wyłączny, który upłynął Minimalny upłynął wyłączny czas wywołania tej funkcji w tym kontekście.

Wartości inkluzywne aplikacji

Wartości inkluzywne aplikacji wskazują czas, przez który wystąpienia funkcji wywoływane przez funkcję nadrzędną w drzewie wywołań były w stosie wywołań. Czas nie obejmuje czasu spędzonego w wywołaniach systemu operacyjnego, takich jak przełączniki kontekstu i operacje wejścia/wyjścia, jednak czas obejmuje czas spędzony w funkcjach podrzędnych wywoływanych przez funkcję.

Kolumna Opis
Czas inkluzywny aplikacji Łączny czas włącznie aplikacji dla wszystkich wywołań tej funkcji w tym kontekście.
Procent czasu włącznie aplikacji Procent łącznego czasu, który upłynął włącznie z uruchomieniem profilowania, który został spędzony w łącznym czasie włącznie aplikacji dla tej funkcji w tym kontekście.
Średni czas włącznie aplikacji Średni czas włącznie aplikacji dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Maksymalny czas włącznie aplikacji Maksymalny czas włącznie aplikacji dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Minimalny czas włącznie aplikacji Minimalny czas włącznie aplikacji dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.

Wartości wykluczające aplikacje

Wartości wykluczające aplikację wskazują czas, przez który wystąpienia funkcji wywoływane przez funkcję nadrzędną w drzewie wywołań bezpośrednio wykonywały kod w treści funkcji; oznacza to, że gdy funkcja była w górnej części stosu wywołań. Czas nie obejmuje czasu spędzonego w wywołaniach systemu operacyjnego, takich jak przełączniki kontekstu i operacje wejścia/wyjścia. Nie obejmuje również czasu spędzonego w funkcjach podrzędnych, które zostały wywołane przez funkcję.

Kolumna Opis
Czas wyłączności aplikacji Łączny czas wyłączności aplikacji dla wszystkich wywołań tej funkcji w tym kontekście.
Procent czasu wyłączności aplikacji Procent łącznego czasu, który upłynął jako wyłączny czas przebiegu profilowania, który został spędzony w łącznym czasie wyłączności aplikacji tej funkcji w tym kontekście.
Średni czas wyłączności aplikacji Średni czas wyłączności aplikacji dla wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Maksymalny czas wyłączności aplikacji Maksymalny czas wyłączności aplikacji wywołania tej funkcji w tym kontekście.
Minimalny czas wyłączności aplikacji Minimalny wyłączny czas aplikacji wywołania tej funkcji w tym kontekście.

Zobacz też