Team Foundation Server 2015 Update 2 Team Foundation Server 2015 Update 2

5 maja 2016 r.May 5, 2016

Dzisiaj mamy przyjemność poinformować o udostępnieniu programu Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2.Today, we are happy to announce the availability of the Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2. Jest to najnowsza wersja programu Team Foundation Server (TFS), platformy do współpracy stanowiącej podstawę rozwiązania do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) firmy Microsoft.This is the newest version of Team Foundation Server (TFS), the collaboration platform at the core of Microsoft's application lifecycle management (ALM) solution.

Serwer Team Foundation Server można zainstalować przy użyciu poniższego linku.You can install Team Foundation Server from the following link.

Pobierz najnowszą wersję aktualizacji Team Foundation Server UpdateDownload the latest Team Foundation Server Update

Uwaga: Serwer Team Foundation Server 2015 Update 2.1 zawiera poprawki błędów opracowane od czasu wydania aktualizacji Update 2.0.Note: Team Foundation Server 2015 Update 2.1 has had some bug fixes since Update 2.0. Listę poprawek można znaleźć w artykule KB3160281.Please refer to KB3160281 for the list of fixes. Jeśli to konieczne, dla konfiguracji takich jak wiele warstw aplikacji, które wymagają dopasowanych wersji, można nadal pobrać program Team Foundation Server 2015 Update 2.0.If needed, for configurations such as multiple application tiers that require matched versions, you can still download Team Foundation Server 2015 Update 2.0.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, odwiedź stronę pobierania.To learn more about the other related downloads, please see the download page.

Chętnie poznamy Twoją opinię.We welcome your feedback! W przypadku problemów skontaktuj się z nami przy użyciu opcji Prześlij opinię w programie Visual Studio.For problems, let us know via the Send Feedback option in Visual Studio. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas za pomocą usługi UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.

Co nowego w serwerze Team Foundation Server 2015 Update 2What's New in Team Foundation Server 2015 Update 2

Aktualizacje funkcji:Feature updates:

Ulepszenia interfejsu tworzenia i usuwania projektów zespołowych Team project creation and deletion experience improvements

Udostępniamy opcję tworzenia i usuwania projektów zespołowych z interfejsu internetowego i za pomocą interfejsów API REST.We're giving you the option to create and delete Team projects from the web experience and through the REST APIs. Te udoskonalenia wyrównują w pewnym stopniu dostępność operacji zarządzania projektem między usługą Visual Studio Team Services a serwerem Team Foundation Server.These improvements help to bring more parity between Visual Studio Team Services and Team Foundation Server for project management operations. Użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia projektów zespołowych mogą utworzyć projekt w widoku administrowania kolekcją lub za pomocą menu rozwijanego nawigacji.Users who have permission to create team projects can do so from the collection administration view or the navigation drop-down list. Więcej szczegółów zawiera sekcja dotycząca tworzenia projektu zespołowego.See creating a team project for more details.

Projekty zespołowe można teraz tworzyć i usuwać z interfejsu internetowego i za pomocą interfejsów API REST.

Podobnie użytkownicy z uprawnieniem do usuwania projektu zespołowego mogą usunąć projekt w widoku administrowania kolekcją.Similarly, users who have permission to delete a team project can do so from the collection administration view.

Projekt zespołowy można usunąć z widoku administrowania kolekcją

Program Release Management: nowe funkcje i ulepszenia Release Management: new features and improvements

 • Nowa wersja programu Release Management oparta na Internecie.New version of web-based Release Management. Program Release Management jest teraz zintegrowany z serwerem TFS.Release Management is now integrated into TFS. Funkcje programu Release Management są dostępne bezpośrednio w centrum WERSJA w interfejsie internetowym serwera TFS bez konieczności instalowania oddzielnego serwera lub klienta.You can access Release Management features directly from the RELEASE hub in TFS web access without having to install a separate server or client. Nowa wersja programu Release Management jest prostsza w użyciu niż starsza wersja oraz jest oparta na tej samej infrastrukturze i interfejsie użytkownika co nowy system kompilacji serwera TFS.This new version of Release Management is simpler to use than the earlier version and is based on the same infrastructure and experience as the new Build system in TFS.
  • Uproszczenie wdrażania aplikacji na serwerach lokalnych, w ramach programu SCVMM, na maszynach wirtualnych zarządzanych przez program VMware lub na platformie Azure.Simplify your application deployment to on-premises servers, SCVMM- or VMware-managed virtual machines, or to Azure.
  • Kontrolowanie wdrożeń przez konfigurowanie definicji wersji, które wyzwalają wdrożenia w środowiskach — kolejno lub równolegle.Control your deployments by setting up release definitions that trigger deployments to environments in sequence or in parallel. Śledzenie postępu wdrożenia elementów roboczych, zatwierdzeń, kompilacji i wersji.Track how far your work items, commits, builds, and releases have been deployed.
  • Dla testów zakończonych niepowodzeniem można tworzyć usterki.You can create bugs for failed tests. Informacje dotyczące debugowania, takie jak komunikaty o błędach i ślad stosu, zostaną automatycznie wypełnione w usterce.Debug information, like error message and stack trace, will be auto-populated in the bug.

Jest dostępna dokumentacja dla nowej wersji, a także kilka świeżych wpisów w blogu.There's documentation about this new version and some recent blog posts.

 • Nowe rozszerzenie na potrzeby integracji z programem VMWare.A new extension for integration with VMWare. Łączenie z serwerem VMWare vCenter z usługi Visual Studio Team Services lub serwera TFS oraz tworzenie, usuwanie i stosowanie migawek maszyn wirtualnych zarządzanych przez program vCenter.Connect to a VMWare vCenter server from Visual Studio Team Services or from TFS and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in vCenter. W przypadku maszyn wirtualnych zarządzanych przez program VMWare możesz je dynamicznie aprowizować lub przywracać do czystych migawek, a następnie tworzyć definicje kompilacji i wersji do wdrożenia.For virtual machines that are managed in VMWare, dynamically provision or restore them to a clean snapshot, then create build and release definitions to deploy. Pobierz to nowe rozszerzenie z portalu Marketplace.Get this new extension from the Marketplace.
 • Nowe rozszerzenie programu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).A new extension for System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Łącz się z serwerem SCVMM oraz twórz, usuwaj i stosuj migawki maszyn wirtualnych, które są zarządzane za pomocą konsoli administracyjnej programu SCVMM.Connect to a SCVMM server and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in SCVMM administration console. Teraz możesz zreplikować jedną z kluczowych funkcji programu Lab Management serwera TFS: tworzenie definicji kompilacji i wersji na potrzeby wdrożenia na maszynach wirtualnych zarządzanych za pomocą programu SCVMM po przywróceniu ich czystej migawki.Now you can replicate one of the key features from TFS Lab Management: create build and release definitions to deploy to virtual machines that are managed in SCVMM after you've restored them to a clean snapshot. Pobierz to nowe rozszerzenie z portalu Marketplace.Get this new extension from the Marketplace.
 • Sekcja wdrożeń w podsumowaniu kompilacji.A deployments section in build summary. Ta nowa sekcja pokazuje listę środowisk, w których wdrożono kompilację za pomocą programu Release Management.This new section shows a list of environments where a build has been deployed through Release Management. Z tej sekcji możesz także utworzyć nową wersję.You can also create a new release from this section.

Lista środowisk i informacje o tym, czy kompilacja zakończyła się powodzeniem, czy niepowodzeniem

 • Ustawianie docelowych środowisk podczas tworzenia lub wdrażania wersji.Set target environments when you create and deploy a release. Dodaliśmy możliwość przesłaniania automatycznego wdrożenia.We've added the ability to override automatic deployment. Gdy chcesz wyłączyć automatyczne wdrażanie dla konkretnych środowisk, przejdź do sekcji Zautomatyzowane wdrożenia w oknie dialogowym Tworzenie nowej wersji. Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Elastyczna edycja grafu przepływu wdrożenia w ramach środowisk jest w dalszym ciągu ograniczona tylko do autorów definicji wersji.When you want to turn off automatic deployment to specific environments, go to the Automated deployments section in the Create New Release dialog box.A note on security: The flexibility to edit the deployment flow graph across environments is still restricted to release definition authors only.

Okno dialogowe Tworzenie nowej wersji ma opcję wyzwalania wdrożeń po utworzeniu wersji

 • Tworzenie nowych wersji według harmonogramu.Create new releases on a schedule. Dodaliśmy możliwość skonfigurowania harmonogramu na potrzeby tworzenia nowych wersji.We've added the ability to set up a schedule for creating new releases. Najnowsza wersja pomyślnie skompilowanych artefaktów jest wybierana w zaplanowanym czasie.The latest version of successful build artifacts is picked up at the scheduled time. Po utworzeniu wersji warunki wdrożenia skonfigurowane dla środowisk określają, czy ma nastąpić automatyczne wdrożenie w tych środowiskach.Once the release is created, automatic deployment to environments is determined by the deployment conditions configured on those environments. Aby skonfigurować zaplanowane wyzwalanie tworzenia nowych wersji, przejdź do karty Wyzwalacze w definicji wersji.To configure a scheduled trigger for creating new releases, go to the Triggers tab in the release definition.

Na karcie Wyzwalacze wybierz przycisk radiowy o nazwie Zaplanowane

Wyniki testu dostępne w podsumowaniu wersji Test results available in the Release summary

Aby wyświetlić jakość testu i przeanalizować wyniki testu, przejdź do karty Testy w podsumowaniu wersji zawierającej stan testu dla każdego środowiska, w którym uruchomiono testy.To view test quality and analyze test results, the Tests tab in the Release summary will show you test status of each environment in which tests have run. Stan obejmuje liczbę testów zakończonych pomyślnie i niepowodzeniem, procent testów zakończonych pomyślnie oraz czas trwania testów dla określonego środowiska lub dla całej wersji we wszystkich środowiskach.The status includes count of passed and failed tests, pass percentage, and test duration for a particular environment or for the entire release, across all environments. Możesz przejść do szczegółów z komunikatu o błędzie, śladu stosu i załączników testu w poszukiwaniu testów zakończonych niepowodzeniem — bez opuszczania strony podsumowania wersji.You can drill down into the error message, stack trace, and test attachments to look for failed tests - without leaving the Release summary page.

Karta Testy w podsumowaniu wersji pokazuje stan testu dla każdego środowiska.

Zmiana kolejności kart na tablicach Reordering cards on boards

Optymalizowanie tablic pod kątem sposobu pracy Twojego zespołu.Optimize boards for the way your team works. Teraz możesz określić, w jaki sposób będzie zmieniana kolejność kart w przypadku zmiany kolumn: zmiana kolejności bez ograniczeń lub ścisłe zachowanie kolejności na liście prac.You can now specify how cards will be reordered when you change columns: reorder with no restrictions or strictly follow the backlog order.

Usuwanie elementów roboczych Deleting work items

Teraz możesz usuwać elementy robocze — także przy użyciu interfejsu Kosza.You now have the ability to delete work items, complete with a recycle bin experience! Ta funkcja zastępuje stan Usunięto.This capability replaces the Removed state. Zaimplementowaliśmy uprawnienie usuwanie jako unikatowe, dzięki czemu masz szczegółową kontrolę nad tym, kto ma dostęp do tej funkcji.We’ve implementeddelete as a unique permission, so you have fine-grained control over who has access to this capability.

Usuwanie elementów roboczych zastępuje stan Usunięto

Globalne skróty klawiaturowe Global shortcut keys

Wprowadziliśmy skróty klawiaturowe dla centrów Kod i Praca.Introducing keyboard shortcuts for the Code and Work hubs! Nawiguj bez konieczności zdejmowania rąk z klawiatury.Navigate without ever taking your hands off the keyboard.

Skróty klawiaturowe dla centrów Kod i Praca

Tryb edycji pulpitów nawigacyjnych Dashboards edit mode

Do wszystkich pulpitów nawigacyjnych dodaliśmy nowy tryb o nazwie tryb edycji.We’ve added a new mode called edit mode to all dashboards. Widżety nie będą przenoszone, chyba że wybierzesz tryb edycji, co zmniejsza szansę przypadkowego przeniesienia widżetu.Widgets won't move unless you select edit mode, reducing the chances of "accidentally" moving a widget. W trybie edycji możesz przenosić widżety, zmieniać ich układ i konfigurować je, a także dodawać nowe widżety.While you're in edit mode, you can remove, rearrange, and configure widgets, as well as add new widgets.

Tryb edycji pozwala zapobiegać niezamierzonym zmianom w widżetach

Automatyczne odświeżanie pulpitów nawigacyjnych Auto-refresh dashboards

Dodaliśmy opcję automatycznego odświeżania określonego pulpitu nawigacyjnego co 5 minut.We've added an option to auto-refresh a specific dashboard every 5 minutes. To ulepszenie umożliwia umieszczenie aktualizowanego pulpitu nawigacyjnego na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu w holu.This is a great way to put the dashboard on your TV monitor or hallway screen and keep it updated.

Opcja automatycznego odświeżania pulpitu nawigacyjnego co 5 minut

Widżety kompilacji w wykazie pulpitów nawigacyjnych Build widgets in the dashboard catalog

Nowa opcja umożliwia dodanie wykresu historii kompilacji z wykazu pulpitów nawigacyjnych, dzięki czemu możesz skonfigurować definicję kompilacji bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym.A new option to add a build history chart from the dashboard catalog lets you configure the build definition directly from the dashboard. Przeczytaj blog planowanych funkcji pulpitów nawigacyjnych, aby dowiedzieć się, jak ulepszamy możliwości odnajdywania i ułatwiamy umieszczanie różnych wykresów na pulpicie nawigacyjnym.Read thedashboards futures blog to learn how we’re improving the discoverability and ease in bringing different charts to your dashboard.

Wykresy zapytań elementów roboczych w wykazie pulpitów nawigacyjnych Work item query charts in the dashboard catalog

Teraz możesz dodać wykresy dla zapytań elementów roboczych do pulpitu nawigacyjnego z wykazu widżetów.You can now add charts for work item queries to the dashboard from the widget catalog. Te wykresy można konfigurować.These charts are configurable. Możesz wybrać zapytanie, typ wykresu i opcje wizualizacji, cały czas pozostając w kontekście pulpitu nawigacyjnego.You can choose a query, a chart type, and visualization options while staying in the dashboard context. Typy wykresów obejmują wykres kołowy, słupkowy, kolumnowy, skumulowany słupkowy, liniowy, warstwowy i skumulowany warstwowy.Chart types include pie, bar, column, stacked bar, line, area, and stacked area. Możesz także wyświetlić dane w postaci tabeli przestawnej.You can also display data in a pivot table. W dalszym ciągu możesz dodawać wykresy z karty Wykresy w centrum Praca i konfigurować je tak jak zawsze.And, you can still add charts from the Charts tab in the Work hub and configure them just like you've always done.

Wykresy zapytań elementów roboczych można dodać do pulpitu nawigacyjnego

@mentions i #ID @mentions and #ID

Teraz możesz używać symbolu @, aby wspominać o osobach w dyskusjach dotyczących żądań ściągnięcia, w tym w dyskusjach dotyczących grup zmian zatwierdzenia i zestawów odłożonych na półkę.Now you can use the @ symbol to mention people in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Jeśli wspomnisz o osobie w dyskusji, otrzyma ona wiadomość e-mail z dyskusją i linkiem do żądania ściągnięcia, zatwierdzenia, grupy zmian lub zestawu odłożonego na półkę.When you mention a person in a discussion, they receive an email alert that includes the discussion and a link to the pull request, commit, changeset, or shelveset. Wzmianki o osobach można klikać w celu wyświetlenia wizytówki z dodatkowymi szczegółami.People mentions are clickable and display an identity card, with additional details. Jeśli wspomnisz o osobie, która nie ma uprawnień do żądania ściągnięcia, zatwierdzenia, grupy zmian lub zestawu odłożonego, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o tym, że wzmianka @mention nie zadziałała.If you mention individuals who do not have permission to the pull request, commit, changeset, or shelveset, you’ll receive an email indicating that the @mention has failed.

Dodatkowo teraz możesz użyć symbolu #, aby wspomnieć o elementach roboczych w dyskusjach dotyczących żądania ściągnięcia, w tym w dyskusjach dotyczących grup zmian zatwierdzenia i zestawów odłożonych na półkę.In addition, you can now use the # symbol to mention work items in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Te elementy robocze można kliknąć, aby otworzyć nową kartę, na której będzie dostępny znajomy interfejs elementu roboczego.These work items are clickable and open a new tab, where you’ll see the work item experience that you’re already familiar with.

Obecnie wzmianki @//# nie są obsługiwane w dyskusjach dotyczących elementów roboczych i komentarzach do kodu.Note: We don’t currently support @/# mentions in work item discussions and code comments. Ich obsługa tam jest planowana w przyszłej wersji.This is something we are planning on supporting in a future release.

Widżet żądania ściągnięcia Pull request widget

Administratorzy zespołu mogą teraz dodać widżet żądania ściągnięcia z wykazu pulpitów nawigacyjnych.Team admins can now add the pull request widget from the dashboards catalog. Dla danego repozytorium widżet żądania ściągnięcia umożliwia użytkownikom wyświetlenie żądań ściągnięcia przypisanych do zespołu, przypisanych do osoby wyświetlającej i utworzonych przez osobę wyświetlającą.For a specific repository, the pull request widget lets users see pull requests that are assigned to the team, assigned to me, and created by me. Użytkownicy mogą szybko przechodzić do poszczególnych żądań ściągnięcia lub wyświetlić podsumowanie żądań ściągnięcia w repozytorium.Users can quickly navigate to an individual pull request or they can view the summary of pull requests in the repository.

Widżet kodu Markdown umożliwia wybranie do wyświetlenia istniejącego pliku w repozytorium kodu Markdown widget lets you choose an existing file in a code repository to display

Teraz możesz wybrać do wyświetlenia dowolny plik z kodem markdown znajdujący się w istniejącym repozytorium.You can now choose to display any markdown file in your existing repository. Możesz także dodać plik do dowolnego pulpitu nawigacyjnego w projekcie zespołowym bezpośrednio z Eksploratora kodu.You can also add the file to any dashboard in your team project directly from the Code Explorer.

Dodaj plik do pulpitu nawigacyjnego bezpośrednio z Eksploratora kodu

Wspólny selektor tożsamości Common identity picker

Wprowadzamy udoskonalony interfejs użytkownika na potrzeby wyszukiwania i odnajdywania użytkowników oraz grup w systemie kontroli wersji, programie Release Management i obszarach wzmianek @mention.We're rolling out an improved experience to search and discover users and groups in version control, release management, and @mention areas. Użytkownicy mogą teraz przeprowadzać bazujące na prefiksach wyszukiwanie atrybutów, takich jak Nazwa wyświetlana (np. „Jan Kowalski”) i SAM-Account-Name (np. „jkowalski”).Users can now do prefix-based searches on attributes like Display Name (such as ‘john doe’) and SAM-Account-Name (such as ‘jdoe’).

Bazujące na prefiksach wyszukiwanie atrybutów, takich jak nazwa wyświetlana lub SAM-Account_Name

Warunkowe ewidencjonowanie w ramach kontroli wersji w programie Team Foundation Gated check-in for Team Foundation Version Control

Projekty TFVC mogą teraz mieć zasady gałęzi wymagające udanej kompilacji przed umożliwieniem przesłania jakiegokolwiek kodu do gałęzi.TFVC projects can now have branch policies to require a successful build before any code can be submitted into a branch.

Internetowa usługa kontroli wersji Version control web

Centrum KOD zawiera kilka nowych funkcji oraz liczne ulepszenia dotyczące użyteczności i stylów.The CODE hub has several new features and numerous usability and style improvements. W Eksploratorze kodu jest teraz wyświetlany stan najnowszej kompilacji dla wybranej gałęzi oraz zawiera on całkiem nowe, nowoczesne ikony zwiększające czytelność w przypadku ekranów o wysokiej rozdzielczości.The Code Explorer now shows the status of the latest build for the selected branch, and has all new, modern icons to improve readability on high resolution displays.

Centrum KOD zawiera kilka nowych funkcji oraz liczne ulepszenia dotyczące użyteczności i stylów.

Widoki centrum Żądania ściągnięcia zostały udoskonalone w celu wyróżnienia żądań ściągnięcia utworzonych przez Ciebie i przypisanych do Ciebie oraz Twojego zespołu.The Pull Requests hub has improved views to highlight the pull requests you've created and those assigned to you and your team. Śledzenie wzajemnych powiązań żądań ściągnięcia, elementów roboczych i zatwierdzeń zostało usprawnione za pomocą nowych łączy.Traceability between pull requests, work items, and commits has been improved by new linking experiences.

Widoki centrum Żądania ściągnięcia zostały udoskonalone w celu wyróżnienia żądań ściągnięcia utworzonych przez Ciebie i przypisanych do Ciebie oraz Twojego zespołu.

Rozszerzenia serwera Team Foundation Server Team Foundation Server extensions

Rozszerzenia umożliwiają stosowanie zintegrowanych interfejsów, które rozbudowują i ulepszają interfejs internetowy serwera Team Foundation Server — dodając nowe możliwości lub zapewniając integrację z istniejącymi usługami.Extensions enable integrated experiences that extend and enhance the Team Foundation Server web experience, either by adding new capabilities or integrating with existing services.

Rozszerzenia lokalne można przekazać do serwera Team Foundation Server i zainstalować w konkretnych kolekcjach projektów zespołowych.On-premises extensions can be uploaded to Team Foundation Server and installed on specific team project collections.

Rozszerzenia można także pobrać z portalu Visual Studio Marketplace i przekazać do serwera Team Foundation Server.Extensions can also be downloaded from the Visual Studio Marketplace and uploaded to a Team Foundation Server.

Rozszerzenia lokalne można przekazać do serwera Team Foundation Server i zainstalować w konkretnych kolekcjach projektów zespołowych.

Skróty klawiaturowe dla tablicy kanban Keyboard shortcuts for Kanban board

Teraz możesz kliknąć element roboczy na tablicy kanban i używać klawiszy skrótów klawiaturowych dla typowych zadań.You can now click a work item on the Kanban board and use keyboard shortcut keys for common tasks. Oto przykładowe działania, które możesz wykonać:Here's a sample of what you can do:

 • tworzenie nowych elementów roboczych,create new work items
 • przenoszenie elementów roboczych w kolumnach i torach lub pomiędzy nimi,move work items within or across columns and swimlanes
 • rozwijanie i zwijanie elementów roboczych.expand and collapse work items

Ulepszone łączenie kodu z elementami roboczymi Improved linking between code and work items

Oprócz linków do zatwierdzeń dodaliśmy nowe możliwości łączenia.In addition to commit linking, we've added new linking capabilities. Możesz łączyć elementy robocze z gałęziami i żądaniami ściągnięcia w usłudze Git, a także tworzyć linki gałęzi bezpośrednio z elementów roboczych na tablicy kanban.You can link work items to Git branches and pull requests and also create branch links directly from backlog items or the Kanban board.

Pokazuje, jak tworzyć linki gałęzi na tablicy kanbanShows how to create branch links on the Kanban board with

Podczas tworzenia żądania ściągnięcia wszystkie elementy robocze połączone z gałęzią źródłową lub zatwierdzeniami zostaną automatycznie połączone z nowym żądaniem ściągnięcia.When you create a pull request, any work items linked to the source branch or the commits will automatically be linked to the new pull request. Widok szczegółów żądania ściągnięcia został także zaktualizowany i zawiera sekcję Powiązane elementy robocze.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section. Sekcja Powiązane elementy robocze zawiera wszystkie elementy robocze połączone z danym żądaniem ściągnięcia i udostępnia prosty interfejs umożliwiający dodawanie linków do kolejnych elementów roboczych.The Related Work Items section lists all of the work items that are linked to a given pull request and provides a simple experience for adding links to more work items.

Widok szczegółów żądania ściągnięcia został także zaktualizowany i zawiera sekcję Powiązane elementy robocze.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section.

 • Administrowanie kompilowaniem.Build administration. Administratorzy kolejek kompilacji mogą teraz kontrolować dostęp do możliwości tworzenia definicji kompilacji i wersji, które używają danej kolejki.Administrators for build queues can now control who is able to create build and release definitions that use a given queue. To umożliwia zespołowi korzystanie z własnych zasobów kompilacji w ramach danego konta lub kolekcji projektów.This allows a team to have its own build resources within a given account or project collection.
 • Statystyki historyczne.Historical statistics. Statystyki historyczne dla agentów kompilacji i wersji są dostępne w widoku kolejki i puli.Historical statistics for build and release agents are available from the queue and pool view. Dzięki nim administratorzy kompilacji mogą lepiej poznać wielkość użycia dla danego zasobu kompilacji.This can give build administrators a better understanding of how much usage there is for a given build resource.
 • Ulepszenia interfejsu kompilacji.Build interface improvements. Uprościliśmy interfejs tworzenia nowej definicji kompilacji.We've simplified the interface for creating new build definition. Kluczowe informacje dotyczące Twoich źródeł i kolejki możesz określić po wybraniu szablonu.You can set key information about your sources and queue after selecting a template.
 • Rozszerzony widok wyników kompilacji.Extend build results view. Wynik kompilacji (czasem nazywany podsumowaniem kompilacji) można rozszerzyć za pomocą niestandardowych informacji i widoków, korzystając z platformy rozszerzeń.The build result (sometimes called build summary) view can be extended with custom information and views by using the extension framework. Widok można również rozszerzyć, publikując prosty plik markdown za pomocą tego polecenia: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.You can also extend the view by publishing a simple markdown file using this command: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.
 • Publikowanie zadań jako rozszerzeń.Publish tasks as extensions. Za pomocą galerii można publikować zadania kompilacji i wersji jako część rozszerzenia.Using the gallery, build and release tasks can be published as part of an extension.

Testowanie: nowe funkcje i ulepszenia Testing: new features and improvements

Planowanie testowania w narzędziu Build vNextPlanned testing in Build vNext

Jeśli zainwestowano w zaplanowane testowanie za pomocą planów testu i zestawów testów, możesz wyzwolić automatyczne uruchamianie w narzędziu Build vNext za pomocą zadania Uruchom testy funkcjonalne.If you've invested in planned testing using test plans and test suites, you can trigger automated runs in Build vNext by using the Run Functional Tests task. Wyniki są wyświetlane na karcie Testy strony Podsumowanie kompilacji, a także w Centrum testów.Results are displayed in the Tests tab on the Build Summary page, as well as in the Test Hub. Dodaliśmy nową opcję Grupuj wg na karcie Testy. Grupowanie według zestawu testów umożliwia szybkie wyświetlenie wszystkich zestawów, które zostały uruchomione, i ich jakości.We've added a new Group By option on the Tests tab. Grouping by Test Suite gives you a quick view of all suites that were run and their quality.

Wyniki testu w kompilacjiTest results in build

Jest dostępna pomoc ułatwiająca analizowanie wyników testu na stronie Podsumowanie kompilacji:There’s help for you to analyze test results in the Build summary page:

 • Zagregowane podsumowanie wyników testu z uwzględnieniem wszystkich uruchomień testu w ramach kompilacji.An aggregate summary of test results across all test runs in the build.
 • Testy kończące się niepowodzeniem z powodu usterki po raz pierwszy są oznaczane jako nowe błędy, aby ułatwić zidentyfikowanie regresji.Tests failing for the first time in the bug are flagged as New failures to help you identify regressions. W przypadku testów, które kończą się niepowodzeniem dla wielu kompilacji, możesz wyświetlić stopień nieodświeżenia błędów oraz przejść do kompilacji, w której dany błąd został wprowadzony.For tests that continue to fail across multiple builds, you can see how stale the failures have become and navigate to the build in which a failure was introduced.
 • Wykresy trendu przedstawiają liczbę testów zakończonych niepowodzeniem i czas trwania testu dla ostatnich 10 kompilacji.Trend charts that show the count of failed tests and test duration for the last 10 builds. Możesz dodać te wykresy do pulpitu nawigacyjnego.You can add these charts to the dashboard.
 • Raportowanie pokrycia kodu zostało ulepszone — jest dostępny obrazkowy widok różnic między kompilacjami.Code coverage reporting has been enhanced to show a pictorial view with build-to-build deltas.
 • Stan testu jest teraz dostępny w wiadomości e-mail z powiadomieniem o zakończeniu kompilowania.Test status is now available the build completion email notification.

Ilustracja z wynikami testu w kompilacji, kompilacja częściowo udana

Ulepszenia zadań:Task improvements:

 • Nazwa zadania „Test programu Visual Studio używający agenta testowego” została zmieniona na „Uruchom test funkcjonalny”.Visual Studio Test using Test Agent task has been renamed to Run Functional Test.
 • Zadanie testowe programu Visual Studio i zadania Uruchom test funkcjonalny są szybsze, bardziej intuicyjne i łatwiejsze w użyciu.The Visual Studio test task and the Run Functional Test tasks are faster, more intuitive, and user-friendly.
 • Dodaliśmy obsługę testów xUnit, NUnit, Junit i formatu plików trx do zadania Publikuj wyniki testu.We’ve added support for xUnit, NUnit, Junit and the .trx file format to the Publish Test Results task.
 • Nowe zadanie, Publikuj pokrycie kodu, umożliwia przekazanie danych z narzędzi do badania pokrycia kodu: Jacoco i Cobertura.A new task, Publish Code Coverage, uploads data from Jacoco and Cobertura code coverage tools.
 • Dodatkowo wiele pracy włożono w umożliwienie użytkownikom języka Java publikowania wyników i informacji o pokryciu kodu na serwerze TFS.In addition, a lot of work has been done to enable our Java users to publish results and code coverage information to TFS. Przeczytaj o tym w sekcji „Testowanie w języku Java”.Read about it in the section, "Test in Java."

Ulepszenia dotyczące testowania ręcznego:Manual testing improvements:

 • Filtrowanie planów testu.Filter test plans. Ustawianie filtru na podstawie kolejki elementów roboczych dla planów testu.Set a work item query based filter for test plans.
 • Wyświetlanie testów z podrzędnych zestawów.Show test from child suites. Wyświetlanie wszystkich testów w bieżącym zestawie i jego zestawach podrzędnych za pomocą pojedynczego kliknięcia.See all tests that are present in the current suite and their child suites, with one click.
 • Usuwanie planów testu.Delete test plans. Jedna z funkcji najczęściej sugerowanych dla testu za pośrednictwem usługi UserVoice jest dostępna w tej wersji.One of the top UserVoice items for test is available in this release. Teraz możesz usuwać plany bezpośrednio z Centrum testów.Now you can delete plans directly from the Test Hub.

Testowanie eksploracyjne (XT) w InternecieExploratory testing (XT) on the web

Dowiedz się więcej o testowaniu eksploracyjnym w Internecie i rozpocznij pracę, instalując wtyczkę dla przeglądarki Chrome z portalu Marketplace.Learn about exploratory testing on the web and get started by installing the Chrome browser plug-in from the Marketplace. Funkcje obejmują:Features include:

 • Przechwytywanie zrzutów ekranu i notatek.Capture screenshots and notes. Uproszczone przechwytywanie notatek i zrzutów ekranu z możliwością stosowania śródwierszowych adnotacji.Simplified capture of notes and screenshots with inline annotation capability.

 • Tworzenie usterek i zadań.Create bugs and tasks. Przechwytywanie problemów napotkanych podczas testowania eksploracyjnego jako usterek lub zadań.Capture the issues found during the exploratory testing as either Bugs or Tasks. Notatki, zrzuty ekranu z adnotacjami, wideo, dzienniki akcji obrazu, obszar zespołu, ścieżki iteracji oraz informacje o systemie i przeglądarce są przechwytywane automatycznie.The notes, annotated screenshots, videos, image action logs, team area and iteration paths, and system and browser information are captured for you automatically.

 • Wyszukiwanie i aktualizowanie istniejących usterek.Search and update existing bugs. Podczas tworzenia usterki rozszerzenie automatycznie wyszukuje i wyświetla istniejące usterki na podstawie dopasowania tytułu.As you create a bug, the extension will automatically search and list existing bugs based on the Title match. Jest dostępna opcja aktualizacji istniejącej usterki za pomocą nowych informacji, co umożliwia uniknięcie duplikowania usterek.You have the option to update an existing bug with the new information so you can avoid duplicate bugs.

 • Eksplorowanie elementów roboczych.Explore work items. Testowanie eksploracyjne dla konkretnego elementu roboczego.Do exploratory testing for a specific work item. Umożliwia to skojarzenie wybranego elementu roboczego z trwającą sesją testowania i wyświetlenie kryteriów akceptacji oraz opisu w rozszerzeniu.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session and view the acceptance criteria and description from within the extension. Powoduje także utworzenie kompleksowych danych śledzenia łączących zgłaszane usterki lub zadania z wybranym elementem roboczym.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file and the selected work item. Element roboczy można eksplorować bezpośrednio z jego poziomu lub z poziomu rozszerzenia:You can explore the work item either directly from a work item or from within the extension:

  • Bezpośrednio z elementu roboczego.Directly from a work item. Uruchamianie sesji testowania eksploracyjnego dla konkretnego elementu roboczego bezpośrednio z produktu.Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product. Dodaliśmy punkty wejścia na wszystkich kartach, we wszystkich siatkach oraz w narzędziu Test Hub.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.
  • Z poziomu rozszerzenia.Within the extension. Wyszukiwanie elementu roboczego z sesji testowania eksploracyjnego, a następnie powiązanie go z trwającą sesją.Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.
 • Zbieranie danych — dziennik akcji obrazu.Data collection - image action log. Teraz jest dostępna opcja dodania kroków, które automatycznie powodują wywołanie usterki po pojedynczym kliknięciu.Now you have the option to add the steps that lead to the bug automatically with just one click. Wybierz opcję Dołącz dziennik akcji obrazu, aby przechwytywać akcje myszy, klawiatury i dotyku. Następnie możesz dodać odpowiedni tekst i obrazy bezpośrednio do usterki lub zadania.Select the Include image action log option to capture the mouse, keyboard, and touch actions and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

 • Tworzenie przypadków testowych na podstawie dziennika akcji obrazu.Create test cases based on image action log. Równoczesne projektowanie i wykonywanie testu to podstawa prawdziwego testowania eksploracyjnego.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing. Gdy tworzysz przypadki testowe podczas sesji testowania eksploracyjnego, kroki testu są wypełniane automatycznie, przy czym dołączane są także obrazy.Create test cases during your exploratory testing session and the test steps, with images, are automatically filled in for you. Możesz edytować przechwycony tekst, dodać oczekiwane wyniki, wykluczyć wiersze, które nie są istotne, i zapisać tekst na potrzeby przyszłych przebiegów oraz uruchomień testu.You can edit the text that's captured, add the expected result, exclude rows that aren't relevant, and save the text for upcoming test passes and runs.

 • Obsługa rejestrowania ekranu.Support for screen recording. Teraz możesz przechwycić swoje spostrzeżenia dotyczące wszystkich problemów za pomocą funkcji rejestrowania ekranu na żądanie. Nagranie zostanie automatycznie dołączone do wypełnionego zadania lub usterki.You can now capture your findings for all those problematic issues by using on-demand screen recording, which will be automatically attached to the task or bug that you file. Obsługa dźwięku zostanie dodana w następnej kolejności.Support for audio is coming next.

 • Łączenie z urządzeniami.Connect to devices. Testowanie aplikacji na urządzeniach za pomocą emulatorów pracujących w przeglądarce lub dostawców chmury urządzeń, takich jak Perfecto.Test your application on devices by using browser-based emulators or device cloud providers like Perfecto.

 • Tryb autonomiczny.Standalone mode. Teraz możesz robić notatki, przechwytywać zrzuty ekranu (można dodać do nich adnotacje) i tworzyć usterki bez łączenia się z usługą Visual Studio Team Services ani serwerem TFS.Now you can jot down notes, take screenshots (and annotate them if you want to), and create bugs without connecting to Visual Studio Team Services or to TFS. Udostępnij swoje znaleziska zespołowi w postaci raportu zawierającego szczegóły wszystkich utworzonych przez Ciebie usterek, zrzuty ekranu i Twoje notatki.Share your findings with your team in a report that includes details of all the bugs you created, screenshots, and your notes.

Ilustracja przedstawiająca tryb autonomiczny usługi TS z nową usterką mającą dołączone uwagi i zrzuty ekranu

Testowanie w języku Java Test in Java

 • Obsługa testów JUnit.Support for JUnit. Możesz przekazać wyniki testów JUnit do serwera TFS z zadań narzędzi Ant, Gradle i Maven.You can upload JUnit results to TFS from Ant, Gradle, and Maven tasks.
 • Obsługa testów JUnit w zadaniu Publikuj wyniki testu.Support for JUnit in Publish Test Results task. Uruchamianie testów za pomocą różnych narzędzi wiersza polecenia i przekazywanie wyników do serwera TFS.Run tests using a different command line tool and upload results to TFS.
 • Obsługa pokrycia kodu.Code Coverage support. Dla projektu Java możesz wybrać narzędzie Jacoco lub Cobertura jako narzędzie pokrycia kodu.Choose between Jacoco and Cobertura as Code Coverage tools for your Java project. Plik kompilacji jest modyfikowany w locie na potrzeby odpowiedniego narzędzia, a wyniki są przekazywane do serwera TFS.The build file is modified on the fly to use the correct tool and the results are uploaded to TFS.
 • Zadanie publikowania pokrycia kodu obsługuje narzędzia Jacoco i Cobertura.Publish Code Coverage task supports Jacoco and Cobertura. Jeśli plik kompilacji jest już skonfigurowany pod kątem zbierania informacji o pokryciu kodu lub jeśli używasz innego narzędzia do obsługi pokrycia kodu (np. Istanbul) obsługującego tworzenie wyników w formacie narzędzia Jacoco lub Cobertura, możesz użyć zadania Publikuj pokrycie kodu, aby przekazać dane pokrycia kodu do serwera TFS.If your build file is already set to collect code coverage information, or if you're using a different Code Coverage tool (such as Istanbul) that supports outputting results in Jacoco or Cobertura format, you can use the Publish Code Coverage task to upload code coverage data to TFS.

Inne zmiany: Poprawki błędów i znane problemyOther Changes: Bug Fixes & Known Issues

Pełny opis ulepszeń technologii, poprawek i znanych problemów w tej wersji zawiera następujący artykuł MSDN.For a complete description of technology improvements, bug fixes, and known issues in this release, see the following MSDN article.

Dowiedz się więcej: Opis serwera Team Foundation Server 2015 Update 2Learn More: Description of Team Foundation Server 2015 Update 2

Góra stronyTop of Page