Team Foundation Server 2015 Update 2 — informacje o wersji


| Developer Community | Wymagania systemowe i zgodność | Postanowienia licencyjne | Blog TFS DevOps | Wartości skrótów SHA-1 | | Najnowsze informacje o wersji programu Visual Studio 2019|


Uwaga

To nie jest najnowsza wersja serwera Team Foundation Server 2017. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji dla serwera Team Foundation Server 2018 Update 3. Język tej strony możesz zmienić, klikając ikonę kuli ziemskiej w stopce strony i wybierając żądany język.


Ten artykuł zawiera informacje dotyczące serwera Team Foundation Server 2015 Update 2.

Ważne

Serwer Team Foundation Server 2015 Update 2.1 zawiera poprawki błędów dodane od czasu wydania aktualizacji Update 2.0. Listę poprawek można znaleźć w artykule KB3160281. Jeśli to konieczne, dla konfiguracji takich jak wiele warstw aplikacji, które wymagają dopasowanych wersji, można nadal pobrać program Team Foundation Server 2015 Update 2.0.

Szczegółowe informacje na temat serwera Team Foundation Server 2015 można znaleźć na stronie Wymagania i zgodność serwera Team Foundation Server.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę instalacji serwera TFS.


Release Notes Icon Data wydania: 5 maja 2016 r.

Informacje o nowościach związanych z serwerem Team Foundation Server 2015 Update 2

Aktualizacje funkcji:


Informacje o nowościach związanych z serwerem Team Foundation Server 2015 Update 2

Ulepszenia funkcji tworzenia i usuwania projektów zespołowych

Udostępniamy opcję tworzenia i usuwania projektów zespołowych z interfejsu internetowego i za pomocą interfejsów API REST. Te udoskonalenia wyrównują w pewnym stopniu dostępność operacji zarządzania projektem między usługą Visual Studio Team Services a serwerem Team Foundation Server. Użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia projektów zespołowych mogą utworzyć projekt w widoku administrowania kolekcją lub za pomocą menu rozwijanego nawigacji. Więcej szczegółów zawiera sekcja dotycząca tworzenia projektu zespołowego.

Projekty zespołowe można teraz tworzyć i usuwać z interfejsu internetowego i za pomocą interfejsów API REST.

Podobnie użytkownicy z uprawnieniem do usuwania projektu zespołowego mogą usunąć projekt w widoku administrowania kolekcją.

Projekt zespołowy można usunąć z widoku administrowania kolekcją

Program Release Management: nowe funkcje i ulepszenia

 • Nowa wersja programu Release Management oparta na Internecie. Program Release Management jest teraz zintegrowany z serwerem TFS. Funkcje programu Release Management są dostępne bezpośrednio w centrum WERSJA w interfejsie internetowym serwera TFS bez konieczności instalowania oddzielnego serwera lub klienta. Nowa wersja programu Release Management jest prostsza w użyciu niż starsza wersja oraz jest oparta na tej samej infrastrukturze i interfejsie użytkownika co nowy system kompilacji serwera TFS.
  • Uproszczenie wdrażania aplikacji na serwerach lokalnych, w ramach programu SCVMM, na maszynach wirtualnych zarządzanych przez program VMware lub na platformie Azure.
  • Kontrolowanie wdrożeń przez konfigurowanie definicji wersji, które wyzwalają wdrożenia w środowiskach — kolejno lub równolegle. Śledzenie postępu wdrażania elementów roboczych, zatwierdzeń, kompilacji i wersji.
  • Dla testów zakończonych niepowodzeniem można tworzyć usterki. Informacje dotyczące debugowania, takie jak komunikaty o błędach i ślad stosu, zostaną automatycznie wypełnione w usterce.

Dostępna jest dokumentacja dotycząca tej nowej wersji.

 • Nowe rozszerzenie na potrzeby integracji z programem VMWare. Łączenie z serwerem VMWare vCenter z usługi Visual Studio Team Services lub serwera TFS oraz tworzenie, usuwanie i stosowanie migawek maszyn wirtualnych zarządzanych przez program vCenter. W przypadku maszyn wirtualnych zarządzanych przez program VMWare możesz je dynamicznie aprowizować lub przywracać do czystych migawek, a następnie tworzyć definicje kompilacji i wersji do wdrożenia. Pobierz to nowe rozszerzenie z portalu Marketplace.
 • Nowe rozszerzenie programu System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Łącz się z serwerem SCVMM oraz twórz, usuwaj i stosuj migawki maszyn wirtualnych, które są zarządzane za pomocą konsoli administracyjnej programu SCVMM. Teraz możesz zreplikować jedną z kluczowych funkcji programu Lab Management serwera TFS: tworzenie definicji kompilacji i wersji na potrzeby wdrożenia na maszynach wirtualnych zarządzanych za pomocą programu SCVMM po przywróceniu ich czystej migawki. Pobierz to nowe rozszerzenie z portalu Marketplace.
 • Sekcja wdrożeń w podsumowaniu kompilacji. Ta nowa sekcja pokazuje listę środowisk, w których wdrożono kompilację za pomocą programu Release Management. Z tej sekcji możesz także utworzyć nową wersję.

Lista środowisk i informacje o tym, czy kompilacja zakończyła się powodzeniem, czy niepowodzeniem

 • Ustawianie docelowych środowisk podczas tworzenia lub wdrażania wersji. Dodaliśmy możliwość przesłaniania automatycznego wdrożenia. Gdy chcesz wyłączyć automatyczne wdrażanie dla konkretnych środowisk, przejdź do sekcji Zautomatyzowane wdrożenia w oknie dialogowym Tworzenie nowej wersji. Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Elastyczna edycja grafu przepływu wdrożenia w ramach środowisk jest w dalszym ciągu ograniczona tylko do autorów definicji wersji.

Okno dialogowe Tworzenie nowej wersji ma opcję wyzwalania wdrożeń po utworzeniu wersji

 • Tworzenie nowych wersji według harmonogramu. Dodaliśmy możliwość skonfigurowania harmonogramu na potrzeby tworzenia nowych wersji. Najnowsza wersja pomyślnie skompilowanych artefaktów jest wybierana w zaplanowanym czasie. Po utworzeniu wersji warunki wdrożenia skonfigurowane dla środowisk określają, czy ma nastąpić automatyczne wdrożenie w tych środowiskach. Aby skonfigurować zaplanowane wyzwalanie tworzenia nowych wersji, przejdź do karty Wyzwalacze w definicji wersji.

Na karcie Wyzwalacze wybierz przycisk radiowy o nazwie Zaplanowane

Wyniki testów dostępne w podsumowaniu wydania

Aby wyświetlić jakość testu i przeanalizować wyniki testu, przejdź do karty Testy w podsumowaniu wersji zawierającej stan testu dla każdego środowiska, w którym uruchomiono testy. Stan obejmuje liczbę testów zakończonych pomyślnie i niepowodzeniem, procent testów zakończonych pomyślnie oraz czas trwania testów dla określonego środowiska lub dla całej wersji we wszystkich środowiskach. Możesz przejść do szczegółów z komunikatu o błędzie, śladu stosu i załączników testu w poszukiwaniu testów zakończonych niepowodzeniem — bez opuszczania strony podsumowania wersji.

Karta Testy w podsumowaniu wersji pokazuje stan testu dla każdego środowiska. Można wyświetlić jakość testu i przeanalizować wyniki.

Zmiana kolejności kart na tablicach

Optymalizowanie tablic pod kątem sposobu pracy Twojego zespołu. Teraz możesz określić, w jaki sposób jest zmieniana kolejność kart w przypadku zmiany kolumn: zmiana kolejności bez ograniczeń lub ścisłe zachowanie kolejności na liście prac.

Usuwanie elementów roboczych

Teraz możesz usuwać elementy robocze — także przy użyciu interfejsu Kosza. Ta funkcja zastępuje stan Usunięto. Zaimplementowaliśmy uprawnienie do usuwania jako unikatowe, dzięki czemu masz szczegółową kontrolę nad tym, kto ma dostęp do tej możliwości.

Usuwanie elementów roboczych zastępuje stan Usunięto

Globalne klawisze skrótów

Wprowadziliśmy skróty klawiaturowe dla centrów Kod i Praca. Nawiguj bez konieczności zdejmowania rąk z klawiatury.

Skróty klawiaturowe dla centrów Kod i Praca

Tryb edycji pulpitów nawigacyjnych

Do wszystkich pulpitów nawigacyjnych dodaliśmy nowy tryb o nazwie tryb edycji. Widżety nie będą przenoszone, chyba że wybierzesz tryb edycji, co zmniejsza szansę przypadkowego przeniesienia widżetu. W trybie edycji możesz przenosić widżety, zmieniać ich układ i konfigurować je, a także dodawać nowe widżety.

Tryb edycji pozwala zapobiegać niezamierzonym zmianom w widżetach

Automatyczne odświeżanie pulpitów nawigacyjnych

Dodaliśmy opcję automatycznego odświeżania określonego pulpitu nawigacyjnego co 5 minut. To ulepszenie umożliwia umieszczenie aktualizowanego pulpitu nawigacyjnego na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu w holu.

Opcja automatycznego odświeżania pulpitu nawigacyjnego co 5 minut

Widżety kompilacji w wykazie pulpitów nawigacyjnych

Nowa opcja umożliwia dodanie wykresu historii kompilacji z wykazu pulpitów nawigacyjnych, dzięki czemu możesz skonfigurować definicję kompilacji bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym.

Wykresy zapytań elementów roboczych w wykazie pulpitów nawigacyjnych

Teraz możesz dodać wykresy dla zapytań elementów roboczych do pulpitu nawigacyjnego z wykazu widżetów. Te wykresy można konfigurować. Możesz wybrać zapytanie, typ wykresu i opcje wizualizacji, cały czas pozostając w kontekście pulpitu nawigacyjnego. Typy wykresów obejmują wykres kołowy, słupkowy, kolumnowy, skumulowany słupkowy, liniowy, warstwowy i skumulowany warstwowy. Możesz także wyświetlić dane w postaci tabeli przestawnej. Ponadto w dalszym ciągu możesz dodawać wykresy z karty Wykresy w centrum Praca i konfigurować je tak jak zawsze.

Wykresy zapytań elementów roboczych można dodać do pulpitu nawigacyjnego

@mentions i #ID

Teraz możesz używać symbolu @, aby wspominać o osobach w dyskusjach dotyczących żądań ściągnięcia, w tym w dyskusjach dotyczących grup zmian zatwierdzenia i zestawów odłożonych na półkę.

Jeśli wspomnisz o osobie w dyskusji, otrzyma ona wiadomość e-mail z dyskusją i linkiem do żądania ściągnięcia, zatwierdzenia, grupy zmian lub zestawu odłożonego na półkę. Wzmianki o osobach można klikać w celu wyświetlenia wizytówki z dodatkowymi szczegółami. Jeśli wspomnisz o osobie, która nie ma uprawnień do żądania ściągnięcia, zatwierdzenia, grupy zmian lub zestawu odłożonego, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o tym, że wzmianka @mention nie zadziałała.

Dodatkowo teraz możesz użyć symbolu #, aby wspomnieć o elementach roboczych w dyskusjach dotyczących żądania ściągnięcia, w tym w dyskusjach dotyczących grup zmian zatwierdzenia i zestawów odłożonych na półkę.

Te elementy robocze można kliknąć, aby otworzyć nową kartę, na której będzie dostępny znajomy interfejs elementu roboczego.

Uwaga: obecnie wzmianki @//# nie są obsługiwane w dyskusjach dotyczących elementów roboczych ani komentarzach do kodu. Ich obsługa tam jest planowana w przyszłej wersji.

Widżet żądania ściągnięcia

Administratorzy zespołu mogą teraz dodać widżet żądania ściągnięcia z wykazu pulpitów nawigacyjnych. Dla danego repozytorium widżet żądania ściągnięcia umożliwia użytkownikom wyświetlenie żądań ściągnięcia przypisanych do zespołu, przypisanych do osoby wyświetlającej i utworzonych przez osobę wyświetlającą. Użytkownicy mogą szybko przechodzić do poszczególnych żądań ściągnięcia lub wyświetlić podsumowanie żądań ściągnięcia w repozytorium.

Widżet markdown umożliwia wybranie istniejącego pliku w repozytorium kodu do wyświetlenia

Teraz możesz wybrać do wyświetlenia dowolny plik z kodem markdown znajdujący się w istniejącym repozytorium. Możesz także dodać plik do dowolnego pulpitu nawigacyjnego w projekcie zespołowym bezpośrednio z Eksploratora kodu.

Dodaj plik do pulpitu nawigacyjnego bezpośrednio z Eksploratora kodu

Wspólny selektor tożsamości

Wprowadzamy udoskonalony interfejs użytkownika na potrzeby wyszukiwania i odnajdywania użytkowników oraz grup w systemie kontroli wersji, programie Release Management i obszarach wzmianek @mention. Użytkownicy mogą teraz przeprowadzać bazujące na prefiksach wyszukiwanie atrybutów, takich jak Nazwa wyświetlana (np. „Jan Kowalski”) i SAM-Account-Name (np. „jkowalski”).

Bazujące na prefiksach wyszukiwanie atrybutów, takich jak nazwa wyświetlana lub SAM-Account_Name

Warunkowe ewidencjonowanie w ramach kontroli wersji w programie Team Foundation

Projekty funkcji Kontrola wersji serwera Team Foundation mogą mieć zasady gałęzi wymagające udanej kompilacji przed przesłaniem jakiegokolwiek kodu do gałęzi.

Internetowa usługa kontroli wersji

Centrum KOD zawiera kilka nowych funkcji oraz liczne ulepszenia dotyczące użyteczności i stylów. W Eksploratorze kodu jest teraz wyświetlany stan najnowszej kompilacji dla wybranej gałęzi oraz zawiera on całkiem nowe, nowoczesne ikony zwiększające czytelność w przypadku ekranów o wysokiej rozdzielczości.

Centrum KOD zawiera kilka nowych funkcji oraz liczne ulepszenia dotyczące użyteczności i stylów.

Widoki centrum Żądania ściągnięcia zostały udoskonalone w celu wyróżnienia żądań ściągnięcia utworzonych przez Ciebie i przypisanych do Ciebie oraz Twojego zespołu. Śledzenie wzajemnych powiązań żądań ściągnięcia, elementów roboczych i zatwierdzeń zostało usprawnione za pomocą nowych środowisk łączenia.

Widoki centrum Żądania ściągnięcia zostały udoskonalone w celu wyróżnienia żądań ściągnięcia utworzonych przez Ciebie i przypisanych do Ciebie oraz Twojego zespołu.

Rozszerzenia serwera Team Foundation Server

Rozszerzenia umożliwiają stosowanie zintegrowanych interfejsów, które rozbudowują i ulepszają interfejs internetowy serwera Team Foundation Server — dodając nowe możliwości lub zapewniając integrację z istniejącymi usługami.

Rozszerzenia lokalne można przekazać do serwera Team Foundation Server i zainstalować w konkretnych kolekcjach projektów zespołowych.

Rozszerzenia można także pobrać z portalu Visual Studio Marketplace i przekazać do serwera Team Foundation Server.

Rozszerzenia lokalne można przekazać do serwera Team Foundation Server i zainstalować w konkretnych kolekcjach projektów zespołowych. Rozszerzenia można także pobrać z portalu Visual Studio Marketplace i przekazać do serwera Team Foundation Server.

Skróty klawiaturowe dla tablicy kanban

Teraz możesz kliknąć element roboczy na tablicy kanban i używać klawiszy skrótów klawiaturowych dla typowych zadań. Oto przykładowe działania, które możesz wykonać:

 • tworzenie nowych elementów roboczych,
 • przenoszenie elementów roboczych w kolumnach i torach lub pomiędzy nimi,
 • rozwijanie i zwijanie elementów roboczych.

Ulepszone łączenie kodu z elementami roboczymi

Oprócz linków do zatwierdzeń dodaliśmy nowe możliwości łączenia. Możesz łączyć elementy robocze z gałęziami i żądaniami ściągnięcia w usłudze Git, a także tworzyć linki gałęzi bezpośrednio z elementów roboczych na tablicy kanban.

Pokazuje, jak tworzyć linki gałęzi na tablicy kanban

Podczas tworzenia żądania ściągnięcia wszystkie elementy robocze połączone z gałęzią źródłową lub zatwierdzeniami są automatycznie łączone z nowym żądaniem ściągnięcia. Widok szczegółów żądania ściągnięcia został także zaktualizowany i zawiera sekcję Powiązane elementy robocze. Sekcja Powiązane elementy robocze zawiera wszystkie elementy robocze połączone z danym żądaniem ściągnięcia i udostępnia prosty interfejs umożliwiający dodawanie linków do kolejnych elementów roboczych.

Widok szczegółów żądania ściągnięcia został także zaktualizowany i zawiera sekcję Powiązane elementy robocze.

 • Administrowanie kompilowaniem. Administratorzy kolejek kompilacji mogą teraz kontrolować dostęp do możliwości tworzenia definicji kompilacji i wersji, które używają danej kolejki. To umożliwia zespołowi korzystanie z własnych zasobów kompilacji w ramach danego konta lub kolekcji projektów.
 • Statystyki historyczne. Statystyki historyczne dla agentów kompilacji i wersji są dostępne w widoku kolejki i puli. Dzięki nim administratorzy kompilacji mogą lepiej poznać wielkość użycia dla danego zasobu kompilacji.
 • Ulepszenia interfejsu kompilacji. Uprościliśmy interfejs tworzenia nowej definicji kompilacji. Kluczowe informacje dotyczące Twoich źródeł i kolejki możesz określić po wybraniu szablonu.
 • Rozszerzony widok wyników kompilacji. Wynik kompilacji (czasem nazywany podsumowaniem kompilacji) można rozszerzyć za pomocą niestandardowych informacji i widoków, korzystając z platformy rozszerzeń. Widok można również rozszerzyć, publikując prosty plik markdown za pomocą tego polecenia: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.
 • Publikowanie zadań jako rozszerzeń. Za pomocą galerii można publikować zadania kompilacji i wersji jako część rozszerzenia.

Testowanie: nowe funkcje i ulepszenia

Planowanie testowania w narzędziu Build vNext

Jeśli zainwestowano w zaplanowane testowanie za pomocą planów testu i zestawów testów, możesz wyzwolić automatyczne uruchamianie w narzędziu Build vNext za pomocą zadania Uruchom testy funkcjonalne. Wyniki są wyświetlane na karcie Testy strony Podsumowanie kompilacji, a także w Centrum testów. Dodaliśmy nową opcję Grupuj według na karcie Testy. Grupowanie według zestawu testów zapewnia szybki widok wszystkich uruchomionych pakietów i ich jakości.

Wyniki testu w kompilacji

Jest dostępna pomoc ułatwiająca analizowanie wyników testu na stronie Podsumowanie kompilacji:

 • Zagregowane podsumowanie wyników testu z uwzględnieniem wszystkich uruchomień testu w ramach kompilacji.
 • Testy kończące się niepowodzeniem z powodu usterki po raz pierwszy są oznaczane jako nowe błędy, aby ułatwić zidentyfikowanie regresji. W przypadku testów, które kończą się niepowodzeniem dla wielu kompilacji, możesz wyświetlić stopień nieodświeżenia błędów oraz przejść do kompilacji, w której dany błąd został wprowadzony.
 • Wykresy trendu przedstawiają liczbę testów zakończonych niepowodzeniem i czas trwania testu dla ostatnich 10 kompilacji. Możesz dodać te wykresy do pulpitu nawigacyjnego.
 • Raportowanie pokrycia kodu zostało ulepszone — jest dostępny obrazkowy widok różnic między kompilacjami.
 • Stan testu jest teraz dostępny w wiadomości e-mail z powiadomieniem o zakończeniu kompilowania.

Ilustracja z wynikami testu w kompilacji, kompilacja częściowo udana

Ulepszenia zadań:
 • Nazwa zadania „Test programu Visual Studio używający agenta testowego” została zmieniona na „Uruchom test funkcjonalny”.
 • Zadanie testowe programu Visual Studio i zadania Uruchom test funkcjonalny są szybsze, bardziej intuicyjne i łatwiejsze w użyciu.
 • Dodaliśmy obsługę testów xUnit, NUnit, Junit i formatu plików trx do zadania Publikuj wyniki testu.
 • Nowe zadanie, Publikuj pokrycie kodu, umożliwia przekazanie danych z narzędzi do badania pokrycia kodu: Jacoco i Cobertura.
 • Dodatkowo wykonano wiele pracy związanej z umożliwieniem użytkownikom języka Java publikowania wyników i informacji o pokryciu kodu na serwerze TFS. Przeczytaj o tym w sekcji „Testowanie w języku Java”.
Ulepszenia dotyczące testowania ręcznego:
 • Filtrowanie planów testu. Ustawianie filtru na podstawie kolejki elementów roboczych dla planów testu.
 • Wyświetlanie testów z podrzędnych zestawów. Wyświetlanie wszystkich testów w bieżącym zestawie i jego zestawach podrzędnych za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Usuwanie planów testu. W tej wersji jest dostępny jeden z najwłaściwszych elementów opinii użytkowników na temat testowania. Teraz możesz usuwać plany bezpośrednio z Centrum testów.
Testowanie eksploracyjne (XT) w Internecie

Dowiedz się więcej o testowaniu eksploracyjnym w Internecie i rozpocznij pracę, instalując wtyczkę dla przeglądarki Chrome z portalu Marketplace. Funkcje obejmują:

 • Przechwytywanie zrzutów ekranu i notatek. Uproszczone przechwytywanie notatek i zrzutów ekranu z możliwością stosowania śródwierszowych adnotacji.

 • Tworzenie usterek i zadań. Przechwytywanie problemów napotkanych podczas testowania eksploracyjnego jako usterek lub zadań. Notatki, zrzuty ekranu z adnotacjami, wideo, dzienniki akcji obrazu, obszar zespołu, ścieżki iteracji oraz informacje o systemie i przeglądarce są przechwytywane automatycznie.

 • Wyszukiwanie i aktualizowanie istniejących usterek. Podczas tworzenia usterki rozszerzenie automatycznie wyszukuje i wyświetla istniejące usterki na podstawie dopasowania tytułu. Jest dostępna opcja aktualizacji istniejącej usterki za pomocą nowych informacji, co umożliwia uniknięcie duplikowania usterek.

 • Eksplorowanie elementów roboczych. Testowanie eksploracyjne dla konkretnego elementu roboczego. Umożliwia to skojarzenie wybranego elementu roboczego z trwającą sesją testowania i wyświetlenie kryteriów akceptacji oraz opisu w rozszerzeniu. Powoduje także utworzenie kompleksowych danych śledzenia łączących zgłaszane usterki lub zadania z wybranym elementem roboczym. Element roboczy można eksplorować bezpośrednio z jego poziomu lub z poziomu rozszerzenia:

  • Bezpośrednio z elementu roboczego. Uruchamianie sesji testowania eksploracyjnego dla konkretnego elementu roboczego bezpośrednio z produktu. Dodaliśmy punkty wejścia na wszystkich kartach, we wszystkich siatkach oraz w narzędziu Test Hub.
  • Z poziomu rozszerzenia. Wyszukiwanie elementu roboczego z sesji testowania eksploracyjnego, a następnie powiązanie go z trwającą sesją.
 • Zbieranie danych — dziennik akcji obrazu. Teraz jest dostępna opcja dodania kroków, które automatycznie powodują wywołanie usterki po pojedynczym kliknięciu. Wybierz opcję Dołącz dziennik akcji obrazu, aby przechwytywać akcje myszy, klawiatury i dotyku. Następnie możesz dodać odpowiedni tekst i obrazy bezpośrednio do usterki lub zadania.

 • Tworzenie przypadków testowych na podstawie dziennika akcji obrazu. Równoczesne projektowanie i wykonywanie testu to podstawa prawdziwego testowania eksploracyjnego. Gdy tworzysz przypadki testowe podczas sesji testowania eksploracyjnego, kroki testu są wypełniane automatycznie, przy czym dołączane są także obrazy. Możesz edytować przechwycony tekst, dodać oczekiwane wyniki, wykluczyć wiersze, które nie są istotne, i zapisać tekst na potrzeby przyszłych przebiegów oraz uruchomień testu.

 • Obsługa rejestrowania ekranu. Teraz możesz przechwycić swoje spostrzeżenia dotyczące wszystkich problemów za pomocą funkcji rejestrowania ekranu na żądanie. Nagranie jest automatycznie dołączane do wypełnionego zadania lub usterki. Obsługa dźwięku zostanie dodana w następnej kolejności.

 • Łączenie z urządzeniami. Testowanie aplikacji na urządzeniach za pomocą emulatorów pracujących w przeglądarce lub dostawców chmury urządzeń, takich jak Perfecto.

 • Tryb autonomiczny. Teraz możesz robić notatki, przechwytywać zrzuty ekranu (można dodać do nich adnotacje) i tworzyć usterki bez łączenia się z usługą Visual Studio Team Services ani serwerem TFS. Udostępnij swoje znaleziska zespołowi w postaci raportu zawierającego szczegóły wszystkich utworzonych przez Ciebie usterek, zrzuty ekranu i Twoje notatki.

Ilustracja przedstawiająca tryb autonomiczny usługi TS z nową usterką mającą dołączone uwagi i zrzuty ekranu

Testowanie w języku Java

 • Obsługa testów JUnit. Możesz przekazać wyniki testów JUnit do serwera TFS z zadań narzędzi Ant, Gradle i Maven.
 • Obsługa testów JUnit w zadaniu Publikuj wyniki testu. Uruchamianie testów za pomocą różnych narzędzi wiersza polecenia i przekazywanie wyników do serwera TFS.
 • Obsługa pokrycia kodu. Dla projektu Java możesz wybrać narzędzie Jacoco lub Cobertura jako narzędzie pokrycia kodu. Plik kompilacji jest modyfikowany w locie na potrzeby odpowiedniego narzędzia, a wyniki są przekazywane do serwera TFS.
 • Zadanie publikowania pokrycia kodu obsługuje narzędzia Jacoco i Cobertura. Jeśli plik kompilacji jest już skonfigurowany pod kątem zbierania informacji o pokryciu kodu lub jeśli używasz innego narzędzia do obsługi pokrycia kodu (np. Istanbul) obsługującego tworzenie wyników w formacie narzędzia Jacoco lub Cobertura, możesz użyć zadania Publikuj pokrycie kodu, aby przekazać dane pokrycia kodu do serwera TFS.

Poprawki błędów i znane problemy

Pełny opis ulepszeń technologii, poprawek i znanych problemów w tej wersji zawiera następujący artykuł MSDN: Description of Team Foundation Server 2015 Update 2 (Opis serwera Team Foundation Server 2015 Update 2).


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz zgłosić problem i śledzić go w portalu Developer Community oraz uzyskać porady w witrynie Stack Overflow. Jak zawsze, jeśli masz pomysły dotyczące ustalania priorytetów różnych zagadnień, przejdź do forum Developer Community, aby dodać swój pomysł lub oddać głos na jeden z istniejących.


Początek strony