Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4 Visual Studio 2017 for Mac version 7.4


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | ObsługaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Pobieranie bieżącej wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac 2017Download the Current Release of Visual Studio for Mac 2017

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Za pomocą opcji Zgłoś problem środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac możesz zgłosić problem i śledzić swoją opinię w portalu Społeczność deweloperów.You can report a problem via the Report a Problem option the Visual Studio for Mac IDE and track your feedback in the Developer Community portal. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas za pomocą usługi UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.

Historia wersjiRelease History


5 marca 2018 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4 (7.4.0.1033) March 5, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4 (7.4.0.1033)

W przypadku wersji 7.4 programu Visual Studio dla komputerów Mac poświęciliśmy sporo czasu na rozwiązanie niektórych najbardziej istotnych spośród zgłoszonych do nas problemów, takich jak przecieki pamięci, problemy z wydajnością i stabilnością.For the Visual Studio for Mac 7.4 release, we've taken time to focus on fixing some of the top memory leaks, performance problems, and stability issues that have been reported to us. Ta wersja zapewnia również obsługę programowania dla systemu Android 8.1 Oreo i kilka udoskonaleń dotyczących produktywności dla deweloperów programu Xamarin.This release also brings support for Android Oreo 8.1 development and several productivity enhancements for Xamarin developers.

Najważniejsze informacje o wersjiRelease Highlights

 • System macOS High Sierra jest już oficjalnie obsługiwany.macOS High Sierra is now officially supported.
 • Obsługa narzędzia Xcode 9.3.Support for Xcode 9.3.
 • Obsługiwany jest język C# 7.1 (zobacz artykuł Co nowego w języku C# 7.1).C# 7.1 is now supported (see what's new in C# 7.1).
 • Obsługa systemu Android 8.1 Oreo.Support for Android 8.1 Oreo.
 • Bezprzewodowe wdrażanie i debugowanie dla platformy Xamarin.iOS.Wireless deployment and debugging for Xamarin.iOS.
 • W edytorze języka C# wprowadzono głębokie zmiany dotyczące architektury. W ich wyniku zwiększono wydajność i niezawodność mechanizmu IntelliSense oraz skrócono czas reakcji na wpisywanie kolejnych znaków.Core architectural changes were made to the C# editor; both IntelliSense performance/reliability and typing responsiveness are improved as a result.

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues fixed in this release

Szczegóły wersjiRelease in Detail

 • Dodano menu Edytuj > Przełącz do trybu sugestii umożliwiające przełączanie pomiędzy trybem sugestii i trybem uzupełniania mechanizmu IntelliSense.Added an Edit > Switch to Suggestion Mode menu, to toggle between IntelliSense suggestion mode and completion mode. W trybie sugestii sugestie funkcji automatycznego uzupełniania IntelliSense nie zastępują wprowadzonego tekstu, jeśli nie zostaną ręcznie wybrane z listy.In suggestion mode, IntelliSense auto-complete suggestions will not override the text you've written unless you manually choose them from the IntelliSense suggestion list. Aby przełączyć się ponownie do trybu uzupełniania, można skorzystać z menu Edytuj | Przełącz do trybu uzupełniania.To switch back to Completion Mode you can choose the Edit | Switch to Completion Mode menu. Domyślny skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+spacja jest dostępny w przypadku używania schematów powiązań kluczy Visual Studio (mieszany) lub Visual Studio (Windows).A default keyboard shortcut of Ctrl+Alt+Space is provided if you're using Visual Studio (Mixed) or Visual Studio (Windows) key binding schemes.

 • Dodano skrót Cmd+Shift+P, który spowoduje otwarcie pola wyszukiwania Przejdź do, filtrowanego w sposób umożliwiający wyszukanie dostępnych poleceń w oparciu o bieżący kontekst.Added a Cmd+Shift+P shortcut that will open the Navigate To search box, filtered so you can search for available commands based on your current context.

Debug source files option
(Rysunek 1) Filtrowanie poleceń(Figure 1) Command Filtering
 • Wyszukiwanie źródła debuggera.Debugger source lookup.

  • Dodano obsługę karty Pliki źródłowe debugowania w opcjach rozwiązania (Rysunek 2).Added support for the Debug Source Files tab in solution options (Figure 2). Aby interfejs użytkownika był przejrzysty, to menu pojawia się dopiero po dodaniu pierwszego folderu.To keep the UI clean, this menu appears only after you add the first folder.

   Debug source files option
   (Rysunek 2) Opcja Pliki źródłowe debugowania(Figure 2) Debug source files option
  • Jeśli spróbujesz przejść do ramki stosu lub wkroczyć do metody, a debugger nie wykryje plików źródłowych, zostanie wyświetlony nowy dokument Nie znaleziono źródła (Rysunek 3).If you try to navigate to a stack frame or step into a method and the debugger doesn't find source files, a new Source Not Found document (Figure 3) is shown. W tym dokumencie pokazano niektóre sposoby zlokalizowania plików źródłowych, jeśli one istnieją.This document helps to provide some options to locate source files if you have them. Jest to przydatne podczas debugowania zestawów, które zostały skompilowane w ramach ciągłej integracji, a użytkownik ma dostęp do plików źródłowych i pliku PDB.This is useful when debugging assemblies that were compiled on CI and user has access to source files and .pdb file.

   New 'source not found' dialog
   (Rysunek 3) Nowe okno dialogowe „nie znaleziono źródła”(Figure 3) New "source not found" dialog
 • Obserwator plików do wykrywania plików dodanych do projektu.File watcher to detect files added to the project.

  Program Visual Studio dla komputerów Mac wykrywa już pliki dodane lub usunięte z projektu platformy .NET Core i dynamicznie aktualizuje okno Rozwiązanie.Visual Studio for Mac will now detect files added to or removed from a .NET Core project and update the Solution window with the changes dynamically. To ulepszenie jest odpowiedzią na problem Wymagane zwolnienie/ponowne załadowanie po migracjach EF zgłoszony przez społeczność deweloperów.This improvement addressed the unload/reload required after EF migrations issue reported in the Developer Community.

 • Używanie katalogu .vs dla plików .userprefUse .vs directory for .userprefs

  • W celu zwiększenia zgodności z programem Visual Studio w systemie Windows plik preferencji użytkownika generowany przez program Visual Studio dla komputerów Mac nie jest już przechowywany w katalogu rozwiązania, ale w katalogu .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.To improve compatibility with Visual Studio on Windows the user preferences file generated by Visual Studio for Mac are no longer stored in the solution directory but are now stored in .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.

XamarinXamarin

 • Funkcja „Przekaż do chmury testowej programu Xamarin” w programie Visual Studio dla komputerów Mac (wywoływana przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy drzewa testu jednostkowego) nie jest już obsługiwana.We no longer support the “Upload to Xamarin Test Cloud” function in Visual Studio for Mac (invoked by right-clicking the Unit test tree). Testy można teraz przesyłać za pomocą interfejsu wiersza polecenia usługi Visual Studio App Center.Moving forwards tests can be submitted through the Visual Studio App Center CLI.

 • Usunięto wsparcie dla składników w środowisku IDE.We have removed the support for components in IDE. Po otwarciu projektu, który ma już odwołania do składników, wystąpi błąd.If you open a project that has components already referenced, you will be met with an error. Aby naprawić ten błąd, należy ręcznie edytować plik .csproj i usunąć wszystkie informacje zawarte w znacznikach <XamarinComponentReference/>.The fix this error, you must edit the .csproj file manually and remove all information in the <XamarinComponentReference/> tags. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Przewodnik po migracji składników.For more information see the Components migration guide.

iOSiOS

 • Dodano obsługę bezprzewodowego wdrażania i debugowania dla urządzeń systemu iOS lub AppleTV.We've added support for wireless deployment and debugging for iOS or AppleTV devices. Gdy urządzenie jest połączone za pośrednictwem sieci i gotowe do wdrożenia, jest wyświetlane na liście urządzeń docelowych, tak jakby zostało połączone za pośrednictwem portu USB.When a device is connected via a network and ready to be used for deployment, it now shows up in the device target list, as if the device were connected through USB. (Rysunek 4):(Figure 4):

  Apple device connected over Wi-Fi selected in device list
  (Rysunek 4) Urządzenie Apple połączone za pośrednictwem sieci jest wyświetlane na liście urządzeń(Figure 4) Apple device connected over a network is displayed in device list

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz przewodnik Wdrażanie bezprzewodowe.For more information on this feature, see the Wireless Deployment guide.

 • Przed uruchomieniem aplikacji w programie Visual Studio dla komputerów Mac zostanie wyświetlona prośba o odblokowanie wdrażanego urządzenia (Rysunek 5). Sesja debugowania nie zostanie przerwana:Visual Studio for Mac now asks to unlock the deployment device before launching the app (Figure 5) and does not interrupt the debugging session:

  Alert advising user to unlock iOS device
  (Rysunek 5) Monit o odblokowanie urządzenia z systemem iOS(Figure 5) Alert advising user to unlock iOS device
 • Program Visual Studio dla komputerów Mac generuje teraz automatycznie powiązania C# dla modeli CoreML po dodaniu ich do projektu, co pozwala na szybkie i łatwe użycie modeli CoreML.Visual Studio for Mac now auto-generates C# bindings for CoreML models when they are added to a project allowing for quick and easy usage of CoreML models.

 • Ulepszenia dotyczące inicjowania obsługi administracyjnej:Provisioning Improvements:

  • W tej wersji wprowadzono lepszy przepływ pracy instalacji fastlane.This release introduces a better fastlane installation workflow. Jeśli rozwiązanie fastlane nie jest zainstalowane, zamiast wyświetlania okna dialogowego błędu z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją inicjowania obsługi administracyjnej i zainstalowanie rozwiązania fastlane udostępniamy sposób przeprowadzenia tej operacji w środowisku IDE.If fastlane is not installed, instead of showing an error dialog asking you to read the provisioning documentation and install fastlane, we provide a way to do it within the IDE.
  • W zależności od szybkości Internetu i parametrów komputera instalacja może trwać do dwóch minut.Depending on the internet speed and computer parameters the installation can take up to two minutes. Z tego powodu dla Twojej wygody rozwiązanie fastlane zostanie pobrane w tle.For this reason, fastlane will be downloaded in the background for your convenience.
  • Wprowadziliśmy wiele ulepszeń interfejsu użytkownika do widżetu automatycznego inicjowania obsługi administracyjnej w edytorze Info.plist.We made a number of UI improvements to the automatic provisioning widget in Info.plist editor. Nowy widżet wprowadza ostateczne rozróżnienie modeli ręcznego i automatycznego inicjowania obsługi administracyjnej i powiadamia użytkownika o stanie inicjowania obsługi administracyjnej.The new widget draws a definite distinction between manual and automatic provisioning modes and communicates provisioning status to the user.

AndroidAndroid

System Android 8.1 Oreo jest najnowszą wersją systemu Android dostępną w sklepie Google.Android 8.1 Oreo is the latest version of Android available from Google. Android 8.1 Oreo oferuje wiele nowych funkcji przydatnych deweloperom platformy Xamarin.Android, takich jak Android Go, interfejs API sieci neuronowych, aktualizacje funkcji Autowypełnianie, interfejs API SharedMemory i wiele innych.Android 8.1 Oreo offers many new features of interest to Xamarin.Android developers such as Android Go, Neural Networks API, Autofill Framework updates, SharedMemory API, and many more. Te interfejsy API są dostępne dla aplikacji platformy Xamarin.Android pod warunkiem korzystania z platformy Xamarin.Android 8.2 lub nowszej.These APIs are available to Xamarin.Android apps when you use Xamarin.Android 8.2 and later.

 • Dodano integrację dla Menedżera urządzeń platformy Xamarin Android (wersja zapoznawcza) dla użytkowników z zainstalowanym zestawem SDK Tools 26.We've added integration for the Xamarin Android Device Manager (preview) for users with SDK Tools 26 installed. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do dokumentacji.For more information, refer to the documentation.

 • Jeśli emulator systemu Android nie używa aparatu HAXM, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.You'll now be warned if the Android emulator is not using HAXM.

Projektanci wizualniVisual Designers

iOS DesigneriOS Designer
 • Powiązania kluczy trybu ograniczeń:Constraints Mode Key Bindings:

  Nowe powiązania kluczy ułatwiają pracę w nowym trybie ograniczeń (wprowadzonym w wersji 15.5).New key bindings make it easier to work with the new constraints mode (introduced in 15.5). Na przykład:For example:

  • Przełącz tryb ograniczeń: ⌘ EToggle constraints mode: ⌘ E
  • Tymczasowo włącz tryb ograniczeń: Przytrzymaj ⌃Temporarily enable constraints mode: Hold ⌃
  • W trybie ograniczeń zaktualizuj ograniczenia, poza nim zaktualizuj ramki: ⇧ ⌘ RIn constraints mode, update constraints; else update frames: ⇧ ⌘ R
 • Odmiany cech mogą być teraz włączone dla systemu tvOS :Trait Variations can now be enabled for tvOS :

  Można teraz włączyć odmiany cech dla scenorysów i plików XIB systemu tvOS, co pozwala wprowadzać zmiany poprzez stosowanie stylu jasnego lub ciemnego.Trait variations can now be enabled for tvOS storyboards and XIBs, which enables variation by light style or dark style.

 • Automatyczne zmniejszanie podczas przeciągania dużych elementów z przybornika:Automatic Zoom Out when dragging large items from the Toolbox:

  Powierzchnia projektowa zmniejsza się teraz automatycznie podczas przeciągania dużego elementu z przybornika.The design surface now automatically zooms out when you drag a large item from the toolbox. Ułatwia to umieszczanie dużych elementów w pliku XIB lub scenorysie.This makes it easier to place large items on your XIB or storyboard.

 • Wskaźnik i selektor powiększenia:Zoom Indicator and Selector:

  Wskazuje bieżący procentowy poziom powiększenia i umożliwia wybranie poziomu powiększenia z listy w menu podręcznym.Indicates current zoom level percentage and enables selecting zoom levels from a pop up list.

Android DesignerAndroid Designer
 • Analizowanie i przetwarzanie zasobów systemu Android zostało w tej wersji znacząco odświeżone, dzięki czemu uzyskano większą wydajność i dokładność.Android resource parsing and processing has been vastly revamped in this release resulting in increased performance and accuracy across the board.
 • Dodano obsługę renderowania w systemie Android Oreo (interfejs API 26).Added Android Oreo (API 26) rendering support.
 • Funkcje Oreo, takie jak niestandardowe czcionki i ikony adaptacyjne, są już obsługiwane.Oreo features like custom fonts and adaptive icons are now supported.
 • Ulepszenia dotyczące prędkości renderowania.Rendering speed improvements.
 • Udoskonalony sposób uzupełniania IntelliSense.Improved IntelliSense completion experience.

Xamarin.FormsXamarin.Forms

Usunięto niektóre błędy w celu usprawnienia edytowania plików XAML:We fixed a number of bugs to improve XAML editing:

 • [NAPRAWIONO] Niespójne zachowanie w edytorze XML/XAML w wersjach programu vs/vsmac po naciśnięciu klawisza „ENTER” w celu dodania nowego atrybutu do elementu.[FIXED] Inconsistent behavior in XML/XAML editor between vs/vsmac when hitting "ENTER" in to add a new attribute to an element.
 • [NAPRAWIONO] Wielu elementów, np. ResourceDictionary, x:Double, x:Key, brakuje w kompilacji.[FIXED] Many elements are missing from completion: ResourceDictionary, x:Double, x:Key etc.
 • [NAPRAWIONO] Po wpisaniu kropki w nazwie nie działa mechanizm IntelliSense.[FIXED] No IntelliSense after typing period in name.
 • [NAPRAWIONO] W mechanizmie IntelliSense brakuje jednej platformy.[FIXED] One Platform is missing from IntelliSense.
 • [NAPRAWIONO] Klawisz tabulacji wstawia spacje, funkcja wcięć wstawia znaki tabulacji.[FIXED] Tab key inserts spaces, indenter inserts tabs.
 • [NAPRAWIONO] Mechanizm IntelliSense w języku XAML wyświetla właściwości elementów posortowane według długości nazwy.[FIXED] XAML IntelliSense lists element properties sorted by length of name.

Xamarin Workbooks i InstalatorXamarin Workbooks and Installer

Dokonano pełnego wydzielenia programu Xamarin Inspector ze środowiska Xamarin Workbooks.We have fully split Xamarin Inspector from Xamarin Workbooks. Rozszerzenie Inspector nie wymaga już instalacji środowiska Xamarin Workbooks.The Inspector extension no longer requires a Workbooks installation to function.

Wszystkie informacje o wersji produktu XamarinAll Xamarin Product release notes


26 marca 2018 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4.1 (7.4.1.48)March 26, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.1 (7.4.1.48)


3 kwietnia 2018 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4.2 (7.4.2.12)April 3, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.2 (7.4.2.12)

Ta wersja obsługuje narzędzie Xcode 9.3 i rozwiązuje następujące problemy:This release includes support for Xcode 9.3 and addresses the following issues:


Znane problemyKnown Issues


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1Visual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0Visual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes


Góra strony
Top of Page