Visual Studio Icon Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8Visual Studio 2017 for Mac version 7.8 Release NotesSpołeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa |Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017 for Mac. Aby uzyskać instrukcje na temat instalowania i konfigurowania, zobacz dokumentację Setup and Install Visual Studio for Mac (Instalowanie i konfigurowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac).For instructions on setup and install, see the Setup and Install Visual Studio for Mac documentation.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.


Co nowego w wersji 7.8What's New in 7.8

Wydania programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8Visual Studio 2017 for Mac version 7.8 Releases

Najważniejsze informacje o wersjiRelease Highlights

W tej wersji skoncentrowano się na podniesieniu jakości w programie Visual Studio dla komputerów Mac przez usunięcie błędów oraz poprawienie wydajności i niezawodności.This release focuses on improving the quality in Visual Studio for Mac through bug fixes, performance improvements, and reliability improvements.

Ponadto zaktualizowaliśmy również pakiet NuGet do wersji 4.8, zestaw .NET Core SDK do wersji 2.1.504 i środowisko uruchomieniowe programu .NET Core do wersji 2.1.8We also updated the version of NuGet to 4.8, .NET Core SDK to 2.1.504, and .NET Core Runtime 2.1.8


Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8 (7.8.0.1624) Visual Studio 2017 for Mac version 7.8 (7.8.0.1624)

wydany 20 lutego 2019 r.released February 20, 2019

PowłokaShell

.NET Core.NET Core

ASP.NET CoreASP.NET Core

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że profil folderu mógł być tworzony przy użyciu konfiguracji „Domyślna” zamiast „Wersja”.We fixed an issue where the Folder profile would be created with "Default" configuration instead of "Release".

Narzędzia sieci WebWeb Tools

XamarinXamarin

  • Zaktualizowaliśmy wersję narzędzia NuGet agenta usługi Xamarin Test Cloud.We updated the Xamarin Test Cloud agent NuGet version.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że polecenie Wyświetl archiwa pojawiało się w projektach programu .NET Core.We fixed an issue where the View Archives command would appear in .NET Core projects.

Xamarin.FormsXamarin.Forms

  • Funkcja IntelliSense w plikach XAML zestawu narzędzi Xamarin.Forms jest teraz dostępna dla właściwości FontFamily.IntelliSense in Xamarin.Forms XAML files for FontFamily is now available.

ProjektanciDesigners

Xamarin.AndroidXamarin.Android

Xamarin.iOSXamarin.iOS

Xamarin.MacXamarin.Mac

Edytor koduCode Editor

NuGetNuGet

DebugerDebugger

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że występował błąd debugera, gdy był on uruchamiany w zewnętrznej konsoli w systemie Mojave.We fixed an issue where the debugger would fail when running on an external console on Mojave.

Narzędzia testoweTest Tools

F#F#

System projektuProject System

Przeglądarka zestawówAssembly Browser

Ułatwienia dostępuAccessibility

  • W tej wersji rozwiązaliśmy szereg problemów z dostępnością, w tym kilka problemów z funkcją VoiceOver występujących w debugerze i podczas tworzenia certyfikatów deweloperów systemu iOS, a także problemy z klawiaturą w menedżerze zestawów Android SDK.We fixed a number of accessibility issues in this release, including several VoiceOver issues in the Debugger and in creating iOS developer certificates, and Keyboard issues in the Android SDK Manager.

InneOther

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że usunięcie zaznaczenia ustawienia Organizuj za pomocą > Umieść najpierw dyrektywy System nie było zapisywane.We fixed an issue where unchecking the Organize Using > Place System directives first setting does not save.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że program Visual Studio dla komputerów Mac nie zapamiętuje ustawień.We fixed an issue where Visual Studio for Mac is not remembering settings.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że sprawdzanie dostępności aktualizacji mogło powodować wyświetlenie wielu monitów do zalogowania się.We fixed an issue where Checking for updates can result in multiple prompts to sign in.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.1.4 Visual Studio 2017 for Mac version 7.8.1.4

wydany 22 lutego 2019 r.released February 22, 2019

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.2.1 Visual Studio 2017 for Mac version 7.8.2.1

wydany 28 lutego 2019 r.released February 28, 2019

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.3.2 Visual Studio 2017 for Mac version 7.8.3.2

wydany 12 marca 2019 r.released March 12, 2019

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.4.1 Visual Studio 2017 for Mac version 7.8.4.1

wydany 13 maja 2019 r.released May 13, 2019

  • W tej wersji rozwiązano problem powodujący (awarię programu Visual Studio dla komputerów Mac 7.8.3 po załadowaniu drugiego rozwiązania)[https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/509716/visual-studio-783-build2-crashes-after-loading-a-s.html ].This release fixes an issue where (Visual Studio for Mac 7.8.3 crashes after loading a second solution)[https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/509716/visual-studio-783-build2-crashes-after-loading-a-s.html].

Opinie i sugestieFeedback & Suggestions

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Za pomocą opcji Zgłoś problem środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac możesz zgłosić problem i śledzić swoją opinię w portalu Developer Community.You can report a problem through the Report a Problem option in the Visual Studio for Mac IDE, and track your feedback in the Developer Community portal. Aby zasugerować nową funkcję, możesz użyć pozycji Zaproponuj funkcję. Te sugestie również można śledzić w portalu Developer Community.For suggesting new features you can use Suggest a Feature, these are also tracked in the Developer Community.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Można zapoznać się z poprzednimi wersjami informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac na stronie historii informacji o wersji.You can view prior versions of Visual Studio 2017 for Mac release notes on the Release notes history page.


Początek strony
Top of Page