Visual Studio 2017 for Mac Visual Studio 2017 for Mac


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | ObsługaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Ustawienie języka możesz zmienić, przechodząc do stopki w dolnej części strony.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Kliknij ikonę i wybierz żądany język.Click on the icon and select your desired language.


Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0.This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.0.

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Aby zgłosić problem, skorzystaj z opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.You can track your feedback in the Developer Community portal. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas za pomocą usługi UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.


Data wydania: 2 czerwca 2017 r. — Visual Studio for Mac 7.0.1.24Release Date: June 02, 2017 - Visual Studio for Mac 7.0.1.24

To wydanie zawiera poprawki do kilku usterek i przecieków pamięci.This release fixes a number of bugs and memory leaks.

Menedżer zestawów SDK dla systemu AndroidAndroid SDK Manager

 • Poprawiono: Licencja pakietu SDK nie jest prawidłowo stosowana.Fixed: SDK License is not wrapping correctly.
 • Poprawiono: Przycisk Anuluj nie zmienia etykiety z powrotem na Zainstaluj aktualizacje.Fixed: Cancel Button does not change label back to Install Updates.
 • Poprawiono: Podczas odinstalowywania najnowszej kompilacji narzędzi zestawu SDK odinstalowywane są wszystkie narzędzia SDK.Fixed: On uninstalling latest build of SDK Tools, all SDK tools are uninstalled.
 • Poprawiono: Istnieje możliwość modyfikowania składników w czasie trwania aktualizacji.Fixed: Able to modify components while updates are in progress.
 • Poprawiono: Nie można użyć narzędzi zestawu SDK pobranych za pomocą autonomicznego Instalatora z powodu problemów związanych z uprawnieniami.Fixed: Cannot use downloaded SDK tools from standalone installer due to permission issues.
 • Poprawiono: Nie można zainstalować wcześniej usuniętego składnika.Fixed: Not possible to install a previously removed component.
 • Poprawiono: Nie można zainstalować narzędzi zestawu SDK 25.2.5.Fixed: SDK Tools 25.2.5 fail to install.

Inne problemyOther issues

 • Poprawiono: Problem z przywracaniem dokumentów z okien wyświetlanych obok siebie.Fixed: Issue with restoring documents with side by side document windows.
 • Poprawiono: Nazwa „InitializeComponent” nie istnieje w bieżącym kontekście z przenośną biblioteką w formacie .NETStandard lub nowym formacie csproj.Fixed: The name 'InitializeComponent' does not exist in the current context with .NETStandard/new csproj format portable library.
 • Poprawiono: Wdrażanie w systemie Android kończy się dyskretnym niepowodzeniem w trybie wydania.Fixed: Android deployment is failing silently in release mode.
 • Poprawiono: Aktualizacja Quick Fix nie wprowadza żadnych zmian.Fixed: Quick Fix doesn't do anything.
 • Poprawiono: Usuwanie odwołania w oknie dialogowym Edytuj odwołania nie działa.Fixed: Removing a Reference in the Edit References Dialog does not work.
 • Poprawiono: Przekazywanie aplikacji PCL formularzy systemu iOS do chmury testowej kończy się niepowodzeniem w kroku budowania z komunikatem „Nieznany błąd MSBuild”.Fixed: Uploading iOS Forms PCL app to Test Cloud fails build step with "Unknown MSBuild Failure”.
 • Poprawiono: Nie można sprawdzić zmiennych w aplikacjach .Net Core.Fixed: Can not inspect variables in .Net core applications.
 • Poprawiono: Polecenia debugowania języka F# są wyświetlane we wszystkich plikach.Fixed: F# debugging commands show up in all files.
 • Poprawiono: Szablon formularzy F# Xamarin nie przywraca pakietów.Fixed: F# Xamarin Forms template doesn't restore packages.
 • Poprawiono: Stos wywołań znika po wybraniu wątku podczas debugowania aplikacji .NET Core.Fixed: Call Stack disappears when a thread selection is made while debugging .NET Core application.
 • Poprawiono: Przytrzymanie wciśniętych klawiszy Shift i Strzałka w dół powoduje dalsze zaznaczanie tekstu poza okienkiem ekranu.Fixed: Holding the shift and the down keys continues to select text past the viewport.
 • Poprawiono: Blokada interfejsu użytkownika podczas przywracania pakietów.Fixed: UI lockup while restoring packages.
 • Poprawiono: Edytor nie renderuje pełnego tekstu.Fixed: Editor doesn't render the full text.
 • Poprawiono: Problem z poleceniem otwarcia pliku po załadowaniu rozwiązania, jeśli do otwarcia plików użyto zdarzeń Apple.Fixed: File open ordering issue after solution load when using Apple events to open files.
 • Poprawiono: Zmiana nazwy pliku na zgodną z nazwą klasy powoduje usunięcie pliku.Fixed: Renaming a file to match class name deleted the file.
 • Poprawiono: Wykonanie procedury obsługi FooButton_Clicked nie generuje szablonu metody.Fixed: FooButton_Clicked handler completion does not generate method stub.
 • Poprawiono: Podzielenie ekranu powoduje wyłączenie elementów menu.Fixed: Split screen causes menu items to become disabled.

Co nowego w programie Visual Studio for MacWhat's New in Visual Studio for Mac

Podstawowe funkcjeCore Functionality

Program Visual Studio for Mac oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego środowiska IDE, w tym w pełni funkcjonalny edytor źródła, funkcje wyszukiwania kodu i nawigacji po kodzie, zaawansowany debuger, obszar roboczy z możliwością dostosowywania, integrację z usługą Git oraz rozbudowany system rozszerzeń.Visual Studio for Mac has everything you would expect from a modern IDE, including a full-featured source editor, code search and navigation, a powerful debugger, a customizable workspace, Git integration, and a rich extension system.

Oto niektóre inne funkcje:Other features include:

 • Funkcja IntelliSense, operacje refaktoryzacji, analizatory i poprawki kodu języka C# oparte na programie Roslyn.Roslyn-based C# IntelliSense, refactoring, analyzers, and code fixes.
 • Zarządzanie pakietami oparte na pakietach NuGet.NuGet-based package management.
 • Format projektów zgodny z programem Visual Studio.Visual Studio compatible project format.
 • Aparat kompilacji Microsoft Build Engine (MSBuild).MSBuild build engine.
 • Zintegrowane testy jednostkowe.Integrated unit testing.
 • Wbudowana obsługa języka F#.Support for F# out-of-the-box.

Obsługa platformy .NET Core.NET Core Support

.NET Core to platforma do tworzenia aplikacji, które można uruchamiać w systemach Windows i Linux oraz na komputerach Mac..NET Core is a platform for creating applications that you can run on Windows, Linux, and Mac. Program Visual Studio for Mac oferuje obsługę ładowania, tworzenia, uruchamiania i debugowania projektów platformy .NET Core.Visual Studio for Mac provides you with support for loading, creating, running, and debugging .NET Core projects.

Aby można było uruchamiać projekty platformy .NET Core, należy pobrać i zainstalować zestaw SDK platformy .NET Core.In order to run .NET Core projects the .NET Core SDK should be downloaded and installed.

Obsługa platformy .NET Core obejmuje poniższe elementy:.NET Core support includes:

 • Funkcja IntelliSense języków C# i F#.C# and F# IntelliSense.
 • Szablony projektów platformy .NET Core dla aplikacji konsoli, biblioteki i sieci Web..NET Core project templates for console, library, and web applications.
 • Pełna obsługa debugowania, w tym punkty przerwania, stos wywołań i okno wyrażeń kontrolnych.Full debugging support, including breakpoints, call stack, watch window, etc.
 • Odwołania PackageReference do pakietów NuGet i przywracanie oparte na aparacie kompilacji MSBuild.NuGet PackageReferences and MSBuild-based restore.
 • Zintegrowana obsługa testów jednostkowych umożliwiająca uruchamianie i debugowanie testów za pomocą platformy testowej Visual Studio, która jest zawarta w zestawie SDK platformy .NET Core.Integrated unit testing support for running and debugging tests with the Visual Studio Test Platform that is included with the .NET Core SDK.
 • Migracja ze starego formatu project.json.Migration from old project.json format.

Narzędzia sieci WebWeb Tooling

Program Visual Studio for Mac zapewnia obsługę nowych narzędzi sieci Web dla plików HTML, CSS i JSON.Visual Studio for Mac adds new web tooling support for HTML, CSS and JSON files.

HTMLHTML

 • Nowy szablon HTML.New HTML template.
 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.Improved smart indent and formatting.
 • Lepsze kolorowanie.Improved colorization.
 • Ulepszona funkcja Intellisense.Improved Intellisense.
 • Funkcja zwijania kodu (musi być włączona).Code folding (must be enabled).
 • Polecenie Odwróć minimalizację.Unminify command.
 • Ulepszone szablony kodu (fragmenty).Improved Code Templates (snippets).
 • Polecenie Otocz zaznaczenie za pomocą <div>.Surround selection with <div>.
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.Option up/down moves selected text up/down.

CSSCSS

 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.Improved smart indent and formatting.
 • Lepsze kolorowanie.Improved colorization.
 • Ulepszona funkcja IntelliSense.Improved IntelliSense.
 • Zwijanie kodu.Code folding.
 • Wiele szablonów kodu (fragmentów).Many Code Templates (snippets).
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.Option up/down moves selected text up/down.

JSONJSON

 • Selektor schematów z dostępem do kolekcji schemastore.org.Schema picker with access to schemastore.org.
 • Walidacja z poziomu schematu.Validation from schema.
 • Funkcja IntelliSense dostępna z poziomu schematu.IntelliSense from schema.
 • Ulepszone inteligentne wcięcia i formatowanie.Improved smart indent and formatting.
 • Lepsze kolorowanie.Improved colorization.
 • Funkcja dodawania/usuwania komentarzy.Comment/uncomment.
 • Iniekcja cytatów i parowanie nawiasów klamrowych.Quote injection and brace matching.
 • Opcja w górę/w dół przenosi zaznaczony tekst w górę/w dół.Option up/down moves selected text up/down.

XamarinXamarin

Najwyższej jakości pomoc techniczna dla platformy Xamarin umożliwia tworzenie rozbudowanych natywnych środowisk dla systemów Android, macOS, iOS, tvOS i watchOS.First-class support for Xamarin allows you to develop rich native experiences for Android, macOS, iOS, tvOS, and watchOS. Aplikacje dla wielu platform oparte na platformie Xamarin.Forms ułatwiają współużytkowanie kodu interfejsu użytkownika opartego na języku XAML między systemami Android, iOS i macOS bez ograniczania dostępu do funkcji natywnych.Xamarin.Forms cross-platform applications help you share XAML-based UI code between Android, iOS, and macOS without limiting access to native functionality.

Możliwości obejmują:This includes:

 • Tworzenie, wdrażanie, debugowanie i profilowanie.Building, deployment, debugging, and profiling.
 • Przeciąganie i upuszczanie projektantów interfejsu użytkownika dla systemów iOS i Android.Drag-and-drop UI designers for iOS and Android.
 • Podgląd na żywo w narzędziu Xamarin Forms.Live preview for Xamarin Forms.
 • Środowisko zgodne z technologią .NET Standard..NET Standard compatible framework.
 • Powiązania z natywnymi interfejsami API.Bindings to native APIs.

Szablony aplikacji dla wielu platformMultiplatform App Templates

Szablony projektów Xamarin.Forms App i Native App dla wielu platform udostępniają teraz szybki sposób tworzenia aplikacji mobilnej dla wielu platform oraz jej zaplecza w chmurze.The Multiplatform Xamarin.Forms App and the Native App project templates now provide you a quick way to create a multiplatform mobile app and its cloud backend.

Szablony te umożliwiają utworzenie kilku projektów: projektu aplikacji platformy Xamarin.iOS i projektu aplikacji platformy Xamarin.Android, które współużytkują kod za pośrednictwem projektu udostępnionego, oraz projektu interfejsu API sieci Web platformy .NET Core, który umożliwia zaimplementowanie usługi zaplecza dla aplikacji (Rysunek 1).These templates create multiple projects: a Xamarin.iOS app project and a Xamarin.Android app project that share code via a shared project, and a .NET Core Web API project that implements a back-end service for the apps (Figure 1).

Debugging with .NET Core

*(Rysunek 1) Debugowanie za pomocą platformy .NET Core*
Debugging with .NET Core
*(Figure 1) Debugging with .NET Core*

Publikowanie aplikacji sieci Web platformy ASP.NET Core w usługach Azure App ServicesPublishing ASP.NET Core Web Apps to Azure App Services

Istnieje możliwość opublikowania aplikacji sieci Web platformy ASP.NET Core w usługach Azure App Services (Rysunek 2).It is possible to publish your ASP.NET Core web apps to Azure App Services (Figure 2).

Publish to Azure content menu

*(Rysunek 2) Menu zawartości Opublikuj na platformie Azure*
Publish to Azure content menu
*(Figure 2) Publish to Azure Content Menu*

Aby opublikować aplikację sieci Web, wybierz polecenie Opublikuj | Opublikuj na platformie Azure w okienku rozwiązania lub w menu Projekt.To publish your web app, select the Publish | Publish to Azure command from the Solution Pad or from the Project menu. Następnie wybierz usługę App Service, w której chcesz przeprowadzić wdrożenie, lub utwórz nową usługę Azure App Service (Rysunek 3).Then choose the App Service you wish to deploy to, or create a new Azure App Service (Figure 3). Dane wyjściowe publikowania zostaną zarejestrowane w okienku danych wyjściowych Publikowanie, a profil publikowania zostanie utworzony w obszarze Właściwości > PublishProfiles w projekcie.Output from the publishing will be logged to a Publish output pad and a publishing profile will be created under Properties > PublishProfiles in the project.

Publish a new app service

*(Rysunek 3) Publikowanie nowej usługi App Service*
Publish a new app service
*(Figure 3) Publish a New App Service*

Wszystkie profile publikowania zdefiniowane w projekcie pojawią się jako opcje w menu Publikuj, aby można było wdrożyć projekt ponownie bez wybierania po raz drugi usługi App Service.All publish profiles defined in the project will be shown as options within the Publish menu so that you can deploy again without having to select the App Service a second time.

Debugowanie wielu procesówMulti-Process Debugging

Projekty zawierają konfiguracje uruchomieniowe projektów, w których są określone opcje i argumenty używane do uruchamiania projektu.Projects have Project Run Configurations which specify options and arguments for running your project. Menu rozwijane na pasku narzędzi umożliwia wyświetlanie i zmianę bieżącej aktywnej konfiguracji uruchomieniowej.A dropdown in the toolbar lets you view and change the current active Run Configuration.

Okno Konfiguracje uruchomieniowe rozwiązania w programie Visual Studio for Mac pozwala uruchamiać wiele projektów naraz.Visual Studio for Mac's Solution Run Configurations window allows multiple projects to be launched at once. Konfiguracje uruchomieniowe rozwiązania można tworzyć w oknie dialogowym Opcje rozwiązania.You can create solution run configurations in the Solution Options dialog. Jest to bardzo przydatne do debugowania sposobu interakcji aplikacji mobilnej z jej usługą zaplecza.This is very useful for debugging how a mobile app interacts with its backend service.

Pakiety TextMateTextMate Bundles

Program Visual Studio for Mac obsługuje pakiety językowe TextMate, za pomocą których można dodawać następujące elementy:Visual Studio for Mac has support for TextMate language bundles, which you can use to add:

 • Motywy kolorów w edytorze.Editor color themes.
 • Fragmenty kodu.Code snippets.
 • Gramatykę dla nowych języków, obsługę wyróżniania i podstawową funkcjonalność IntelliSense.Grammars for new languages, enabling highlighting, and basic IntelliSense.

Pakiety TextMate można dodawać w obszarze Preferencje > Edytor tekstu > Pakiety językowe.You can add TextMate bundles in Preferences > Text Editor > Language Bundles.

iOSiOS

Kreator rozszerzenia Audio UnitAudio Unit Wizard

Nowy Kreator rozszerzenia Audio Unit (rysunek 4) zawiera 3 opcje służące do dostosowywania pliku preferencji (plist) szablonu projektu rozszerzenia Audio Unit.The new Audio Unit Extension wizard (Figure 4) adds 3 options to customize the Audio Unit project template's plist.

 • Typ jednostki audioAudio Unit Type
  • InstrumentyInstruments
  • GeneratorGenerator
  • EfektEffect
  • Efekt muzycznyMusic effect
 • Kod podtypu: musi zawierać dokładnie 4 znaki.Subtype Code: has to be 4 characters exactly.
 • Kod producenta: musi zawierać dokładnie 4 znaki.Manufacturer Code: has to be 4 characters exactly.

Audio Unit Wizard

*(Rysunek 4) Kreator rozszerzenia Audio Unit*
Audio Unit Wizard
*(Figure 4) Audio Unit Wizard*
Kreator rozszerzenia systemu watchOSwatchOS Extension Wizard

W programie Xcode 8.3 firma Apple wprowadziła rozszerzenia systemu watchOS (podobne do rozszerzeń systemu iOS), rozpoczynając od rozszerzenia Intents (Siri).In Xcode 8.3, Apple introduced watchOS extensions (similar to the iOS ones), starting with the Intents Extension (Siri).

Kreator rozszerzeń systemu watchOS (rysunek 5) został zaktualizowany do obsługi rozszerzeń systemu watchOS i teraz oferujemy dedykowany szablon rozszerzenia Intents.The watchOS Extension wizard (Figure 5) has been updated to support watchOS extensions, and we now have a dedicated Intents Extension template.

watchOS extension wizard

*(Rysunek 5) Kreator rozszerzenia systemu watchOS*
watchOS extension wizard
*(Figure 5) watchOS Extension Wizard*
Inne ulepszenia i poprawki błędówOther Improvements and Bug Fixes
 • Atrybuty Deprecated i Obsoleted są teraz obsługiwane w oknie automatycznego uzupełniania.We now handle Deprecated and Obsoleted attributes in autocompletion window. Dzięki temu zdezaktualizowane i przestarzałe interfejsy API platformy Xamarin.iOS mogą być wyświetlane jako przekreślone.This allows Xamarin.iOS obsoleted and deprecated APIs to be shown as struck through.
 • Podczas wdrażania aplikacji na urządzeniu jest wyświetlany pasek postępu.We show a progress bar when deploying to device. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku systemu watchOS.This is especially useful for watchOS. (Wymaga platformy Xamarin.iOS w wersji 10.5.0.323+).(Requires Xamarin.iOS 10.5.0.323+).
 • Do wypełniania docelowych list rozwijanych wdrożenia są używane znane wersje systemów operacyjnych z platformy Xamarin.iOS.We use known OS versions from Xamarin.iOS to populate the deployent target dropdowns.
  Rozwiązanie to ma dwie zalety: jest podawana dokładna minimalna wersja każdego typu rozszerzeń aplikacji, a ponadto można uniknąć pokazywania wersji systemu operacyjnego na podstawie programu Xcode, który jeszcze nie jest obsługiwany przez platformę Xamarin.iOS.Two advantages are that we can give you the exact minimum version for each App Extensions type, as well as avoid showing OS versions, based on Xcode, that Xamarin.iOS does not yet support.

Analizator problemów z interfejsem API dla komputerów Mac/systemu iOSMac/iOS API Issue Analyzer

 • Naprawiono zduplikowany znacznik podczas wywoływania analizatora.Fix duplicated marker when analyzer is triggered.
 • Jest pobierany „komunikat” (informacje z platformy wyjaśniające, dlaczego interfejs API jest zdezaktualizowany/przestarzały) z atrybutu, który jest następnie dołączany do poszczególnych komunikatów dotyczących dostępności.Get the "message" (piece of information in the framework explaining why the API is deprecated/obsolete) from the attribute and append that information to the different availability messages.
 • Zaktualizowano wszystkie komunikaty dotyczące dostępności w celu zwiększenia przejrzystości.Updated all availability messages to improve clarity.
 • Większa przejrzystość w używaniu nazwy symbolu w komunikacie dotyczącym dostępności; zmieniono z:Improved clarity by using the symbol's name in the availability message, changed from:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  na:to:
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

AndroidAndroid

 • Nowy menedżer zestawu SDK — Program Visual Studio dla komputerów Mac zawiera swój własny menedżer zestawu SDK systemu Android (rysunek 6).New SDK Manager - Visual Studio for Mac includes its own Android SDK manager (Figure 6).

Android SDK Manager window

*(Rysunek 6) Menedżer zestawu SDK systemu Android*
Android SDK Manager window
*(Figure 6) Android SDK Manager*
 • Wdrażanie projektu na urządzeniu lub w emulatorze można teraz przeprowadzić, podając obiekt docelowy kompilacji msbuild w parametrze /t:Install.Deploying your project to device or emulator is now done via the /t:Install msbuild target. Wcześniej w programie Visual Studio for Mac była używana jego własna logika wewnętrzna do wdrażania aplikacji na urządzeniach, ale teraz są w nim używane te same typowe obiekty docelowe, których można używać w terminalu lub które są używane w programie Visual Studio w systemie Windows.Previously Visual Studio for Mac would use its own internal logic for deploying applications to devices but now it uses same common targets that you can employ from Terminal, or that are used in Visual Studio on Windows. Jedną z korzyści tego rozwiązania jest dostępność lepszych dzienników na potrzeby diagnozowania problemów z wdrożeniem.One of the benefits of this is that there are now better logs available to diagnose deployment issues.

 • Dla nowych powiązanych projektów element domyślny jest teraz następujący: class-parse.The default for new binding projects is now class-parse. Umożliwia one bezpośrednie analizowanie kodu bajtowego Java bez konieczności korzystania ze środowiska JVM.It can parse Java bytecode directly wihout the need for a JVM. Masz teraz możliwość wyodrębniania nazw parametrów z kodu bajtowego Java, który zawiera symbole debugowania,You now have the ability to extract parameter names from Java bytecode which contains debug symbols. na przykład kodu bajtowego skompilowanego z użyciem opcji javac -g.For example, bytecode compiled with javac -g. Ponadto element class-parse nie „pomija” klas, które dziedziczą po nierozpoznanych typach lub zawierają ich składowe.class-parse also doesn't "skip" classes which inherit from, or contain, members of unresolvable types.

Ułatwienia dostępuAccessibility

 • Ta wersja programu Visual Studio for Mac zapewnia obsługę technologii ułatwień dostępu takich jak funkcja Voice Over.This version of Visual Studio for Mac contains support for assistive technologies such as Voice Over. Wiele elementów interfejsu użytkownika, takich jak edytor i eksplorator rozwiązań, zostało udostępnionych za pośrednictwem tych technologii.Many parts of the user interface, such as the editor and solution explorer, have been made accessible through these technologies. Praca jednak nadal trwa i kolejne ulepszenia będą wprowadzane w przyszłych wersjach.However, it is still a work in progress and futher improvements will be made in future releases. Funkcje ułatwień dostępu można włączyć za pomocą preferencji Ułatwienia dostępu lub z poziomu wiersza polecenia, wpisując następujące polecenie:The accessibility features can be enabled either through the Accessibility preferences or through the commandline by entering:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1Visual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes


Góra strony
Top of Page