Visual Studio 2017 for Mac Visual Studio 2017 for Mac


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | ObsługaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Ustawienie języka możesz zmienić, przechodząc do stopki w dolnej części strony.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Kliknij ikonę i wybierz żądany język.Click on the icon and select your desired language.


Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac (7.1).This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.1.

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Aby zgłosić problem, skorzystaj z opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.You can track your feedback in the Developer Community portal. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas za pomocą usługi UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.


Data wydania: 19 września 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.5.2Release Date: September 19, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.5.2

W tej wersji dodano obsługę wersji Xcode 9 firmy Apple.This release adds support for Apple's Xcode 9 release.


Data wydania: 11 września 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.3.1Release Date: September 11, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.3.1

W tej wersji rozwiązano następujący problem:This release fixes the following issue:


Data wydania: 14 sierpnia 2017 — Visual Studio dla komputerów Mac 7.1.0.1297Release Date: August 14, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.0.1297

W tej wersji położono nacisk na usunięcie usterek i wprowadzono następujące nowe funkcje:This release focused on bug fixes and introduces the following new features:

 • Obsługa tworzenia aplikacji przy użyciu programu .NET Core 2.0.Support for building applications using .NET Core 2.0.
 • Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOS.iOS signing workflow updates.

Obsługa programu .NET Core 2.NET Core 2 support

Program Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje tworzenie aplikacji .NET Core 2.0, w tym bibliotek, aplikacji konsolowych, a także aplikacji i usług internetowych za pomocą programu ASP.NET Core.Visual Studio for Mac supports building .NET Core 2.0 applications, including libraries, console apps, as well as web applications and services with ASP.NET Core.

Pamiętaj, że zestaw .NET Core 2.0 SDK należy zainstalować w ramach osobnego pobrania w celu umożliwienia tworzenia aplikacji w programie .NET Core 2.0 przy użyciu programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1.Note that the .NET Core 2.0 SDK needs to be installed via a separate download to enable .NET Core 2.0 development in Visual Studio 2017 for Mac Version 7.1. Możesz pobrać go na stronie www.dot.net/core.You can get it at www.dot.net/core. Program Visual Studio umożliwia równoczesną obsługę wielu zestawów .NET Core SDK.Visual Studio enables side-by-side support of multiple .NET Core SDKs. Oznacza to również, że możliwe jest eksperymentowanie z najnowszą dzienną kompilacją zestawu .NET Core SDK, jednocześnie programując za pomocą najnowszych wersji publicznych.This also means you can experiment with the latest daily build of the .NET Core SDK, while also developing with the latest public releases.

Aktualizacje przepływu pracy podpisywania systemu iOSiOS signing workflow updates

W tej wersji wprowadzono możliwość tworzenia wymaganych artefaktów podpisywania dla aplikacji systemu iOS i tvOS.This release introduces the ability to create required signing artifacts for iOS and tvOS apps. Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac możliwe jest:With Visual Studio for Mac, it's possible to:

 • Tworzenie nowych tożsamości podpisywania i instalowanie ich w ramach lokalnego pęku kluczy.Create new signing identities and install them to the local Keychain.
 • Tworzenie nowych profilów aprowizacji.Create new Provisioning Profiles.
 • Dodawanie nowej tożsamości podpisywania do istniejącego profilu.Add a new signing identity to an existing profile.
 • Aprowizowanie nowych urządzeń: rejestrowanie urządzenia w portalu Apple Developer Portal i dodawanie go do profilu aprowizacji.Provision new devices: register a device in the Apple Developer Portal and add them to a provisioning profile.

Aby wypróbować te nowe funkcje podpisywania, kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i przejdź do obszaru Options > iOS Bundle Signing (Opcje > Podpisywanie pakietu systemu iOS).To try out these new signing features right-click on your project and browse to Options > iOS Bundle Signing.

Korzystanie z sekcji Signing Identity (Tożsamość podpisywania)Using the Signing Identity section

Przed rejestracją należy spełnić następujące kryteria:Before signing, you must satisfy the following criteria:

 • Prawidłowy certyfikat (nieodwołany) jest wyświetlany w portalu Apple Developer Portal w sekcji „Certificates” („Certyfikaty”).A valid certificate (not revoked) is displayed on the Apple Developer Portal in the "Certificates" section.
 • Certyfikat został wystawiony dla wybranego zespołu lub dewelopera.The certificate is issued for selected team/developer.
 • Zarówno certyfikat, jak i klucz prywatny należy zainstalować w ramach lokalnego pęku kluczy.Both certificate and private key should be installed in your local Keychain.
 • Certyfikat musi być ważny.Certificate should not be expired.

Użyj opcji Create signing identity... (Utwórz tożsamość podpisywania...) z listy rozwijanej, jeśli żadne tożsamości nie są dostępne na bieżącej maszynie.Use Create signing identity... option of the dropdown if no identities are available on your current machine.

Korzystanie z sekcji Provisioning Profile (Profil aprowizacji)Using the Provisioning Profile section

Aby profil był wyświetlany na liście rozwijanej „Provisioning Profile” („Profil aprowizacji”), musi on spełniać następujące kryteria:In order to be shown in the "Provisioning Profile" drop-down profile must satisfy the following criteria:

 • Musi być ważny.Not expired.
 • Musi być prawidłowy (dotyczy to zarejestrowanych urządzeń i prawidłowych certyfikatów).Valid (include registered devices and valid certificates).
 • Musi być zgodny z bieżącym typem dystrybucji (debugowanie lub wydawanie na podstawie przełączników u góry).Match current distribution type (Debug or Release based on switches at the top).
 • Musi być zgodny z identyfikatorem pakietu.Match bundle identifier. Profile z symbolami wieloznacznymi ze zgodnym wzorcem również będą wyświetlane na tej liście.Wild card profiles with a matching pattern will be also displayed in this list.

Użyj elementu Create provisioning profile... (Utwórz profil aprowizacji...) z listy rozwijanej, jeśli nie odnaleziono żadnych profilów.Use Create provisioning profile... item of the dropdown if no profiles were found.

Jeśli konieczne jest przełączenie się z powrotem do poprzedniej wersji kontrolek podpisywania i ręczne ustawienie profilu aprowizacji i tożsamości podpisywania, należy ustawić zespół na wartość None (Brak).If you need to switch back to the previous version of signing controls, and set the provisioning profile and signing identity manually, set the team to None. Nowe kontrolki podpisywania zostaną zastąpione tymi używanymi wcześniej.New signing controls will be replaced with old ones. Zdecydowanie zachęcamy jednak do korzystania z nowych funkcji i zgłaszania problemów w przypadku ich wystąpienia.However, we strongly encourage you to try new functionality and provide us with feedback in case of any problems.

Ograniczenia:Limitations:

 • Profile aprowizacji utworzone w programie Visual Studio dla komputerów Mac nie będą uwzględniać uprawnień wybranych w projektach (plik Entitlements.plist).Provisioning profiles created in Visual Studio for Mac will not take into account entitlements selected in your projects (Entitlements.plist). Ta funkcja zostanie dodana w kolejnych wersjach środowiska IDE.This functionality will be added in future versions of the IDE.
 • Profile aprowizacji dystrybucji domyślnie będą dotyczyć sklepu App Store.Distribution provisioning profiles by default will target App Store. Profile wewnętrzne i tymczasowe powinny być tworzone ręcznie.In House or Ad Hoc profiles should be created manually.

Poprawki wprowadzone w tej wersjiFixes in this release

Menedżer zestawów SDK dla systemu AndroidAndroid SDK Manager

 • Menedżer zestawów SDK jest teraz zintegrowany w programie Visual Studio Preferences i nie jest już aplikacją zewnętrzną.Android SDK Manager is now integrated within Visual Studio Preferences instead of being an external application.
 • Naprawiono: w Menedżerze zestawów SDK wyświetlany jest nieprawidłowy stan składnika po przerwaniu instalacji.Fixed: The Android SDK Manager shows the wrong component status after an aborted installation.
 • Naprawiono: narzędzia zestawów SDK systemu Android są zainstalowane, ale nie są wybrane, jeśli jest dostępna aktualizacja, co może spowodować przypadkowe odinstalowanie składnika.Fixed: Android SDK Tools installed but not selected if update is available which can result in the component being uninstalled unintentionally.
 • Naprawiono: domyślna lokalizacja zestawu SDK systemu Android nie jest zapisywana, jeśli wprowadzono zmiany składnika zestawu SDK.Fixed: Default Android SDK location is not saved if no SDK component changes have been made.

Usprawnienia wydajnościPerformance Improvements

 • Zwiększono wydajność operacji otwierania, renderowania i wpisywania w dokumencie.Improved performance for opening, rendering, typing in a document.
 • Zoptymalizowano pracę w tle wykonywaną podczas wpisywania.Optimized background work done while typing.
 • Skrócono czas ładowania podczas otwierania rozwiązania.Improved load time of opening a solution.
 • Zoptymalizowano ładowanie wyników na pasku wyszukiwania.Optimized loading the search bar results.
 • Zoptymalizowano wiele reguł analizy źródła.Optimized a lot of source analysis rules.
 • Zoptymalizowano kod niskopoziomowy odpowiedzialny za działanie interfejsu użytkownika.Optimized the low level code of the UI work.
 • Rozwiązano problemy, które mogły spowodować zwiększenie użycia pamięci przez środowisko IDE z upływem czasu.Fixed issues that would cause the memory usage of the IDE to grow over time.
 • Zoptymalizowano uzupełnianie kodu, podpowiadanie parametrów i wyróżnianie semantyczne.Optimized code completion, parameter hinting, semantic highlighting.
 • Zoptymalizowano rozwijanie folderów w okienku rozwiązania — jest to zauważalne w przypadku folderów zawierających setki elementów.Optimized folder expansion in the solution pad - noticeable with folders which contain hundreds of items.
 • Zoptymalizowano czas pierwszego uruchomienia środowiska IDE i jego kolejnych uruchomień.Optimized IDE startup time for both the first run and subsequent runs.
 • Ogólnie zoptymalizowano użycie procesora CPU i pamięci podczas korzystania ze środowiska IDE.In general, optimized CPU usage and memory traffic for using the IDE.

Inne ulepszeniaOther Improvements

 • Ulepszono: zaktualizowano usługę tożsamości do używania w systemach za serwerem proxy.Improved: We have updated the identity service for use on systems behind a proxy. Spowoduje to otrzymanie szczegółów uwierzytelniania z pęku kluczy lub wyświetlenie dotyczącego ich monitu.This will get the authentication details from the keychain or prompt for them. Jeśli wcześniej występowały problemy dotyczące logowania, spróbuj ponownie, a następnie prześlij nam wszelkie opinie, abyśmy mogli dalej ulepszać obsługę serwerów proxy.If you have been having issues signing in previously please try again and send us any feedback you have so that we continue to improve support for proxies.
 • Naprawiono: wartość priorytetu ograniczenia jest wyświetlana jako 0 w okienku Właściwości; nie ma możliwości jej ustawienia z poziomu wyskakującego okienka Projektant.Fixed: Constraint Priority displays 0 in Properties pad; cannot be set from Designer pop-up.
 • Naprawiono: umożliwiono określenie elementu docelowego platformy dla projektów języka F#.Fixed: Add the ability to specify the Platform Target for F# projects.
 • Naprawiono: problem z kodem dotyczący nieużywanych przestrzeni nazw powoduje brak poprawnej obsługi przestrzeni nazw FSharp.Core.Fixed: Unused namespaces code issue doesn't handle FSharp.Core namespaces correctly.
 • Naprawiono: wiele okien dialogowych i ciągów „Nowy plik” jest niezlokalizowanych.Fixed: Many "New file" dialogs/strings are unlocalized.
 • Naprawiono: okna dialogowe „Nowe rozwiązanie” są niezlokalizowane.Fixed: "New Solution" dialogs are unlocalized.
 • Naprawiono: obcięty tekst w oknie dialogowym „Konfigurowanie nowej aplikacji z pojedynczym widokiem”.Fixed: Text is truncated in the "Configure your new Single View App" dialog.
 • Naprawiono: w etykietce narzędzia kreatora Nuget jest wyświetlane odwołanie do znaku w języku XML „'”.Fixed: Nuget Wizard tooltip is showing xml character reference '''.
 • Naprawiono: etykietka narzędzia aktualizatora jest pusta, gdy aktualizacje są wstrzymane.Fixed: Updater tooltip is empty when updates are paused.
 • Naprawiono: aktualizacja repozytorium git w usłudze VSTS kończy się niepowodzeniem z powodu błędu „nazwa użytkownika lub hasło ma wartość null”.Fixed: Update git repo on VSTS fails with "null username or password".
 • Naprawiono: pierwsza próba refaktoryzacji scenariusza „nameof” działa nieprawidłowo.Fixed: Refactoring for the "nameof" scenario on first use is wrong.
 • Naprawiono: na stronie powitalnej nie jest wyświetlany ostatni projekt, gdy istnieje wiele takich projektów.Fixed: Welcome page keeps losing my recent project when there are many recent projects.
 • Naprawiono: występuje błąd kompilacji systemu iOS, jeśli dla aplikacji kontenera włączono kompilacje specyficzne dla urządzenia, a dla rozszerzenia nie.Fixed: iOS Build error if container app has device-specific builds enabled, while the extension does not.
 • Naprawiono: podświetlanie składni nie działa w przypadku interpolacji ciągu C#6 dla zmiennych lokalnych.Fixed: Syntax Highlighting is not present with C#6 string interpolation for local variables.
 • Naprawiono: w niektórych przypadkach użytkownicy nie mogą uruchomić narzędzia Xamarin Inspector.Fixed: In some cases, users are unable to launch Xamarin Inspector.
 • Naprawiono: wyświetlane są ostrzeżenia podczas kompilowania aplikacji natywnej (i aplikacji systemu iOS) w trybie wydania.Fixed: Getting Warnings while building the Native app (and iOS) in release mode.
 • Naprawiono: biblioteka klas programu .NET Core wskazuje na platformę .NET Standard zamiast na element netcoreapp.Fixed: .NET Core Class Library targets .NET Standard instead of netcoreapp.
 • Naprawiono: środowisko IDE ulega awarii podczas dodawania obrazu (PNG lub JPG) w scenorysie systemu iOS.Fixed: IDE crashes when adding an image (.png or .jpg) to an iOS Storyboard.
 • Naprawiono: dodanie wszystkich pakietów usługi Google Play kończy się niepowodzeniem i występuje wyjątek „System.AggregateException: One or more errors occurred.Fixed: Adding all Google Play Services packages fails with "System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version” („System.AggregateException: Wystąpił co najmniej jeden błąd. ---> System.ArgumentNullException: Wartość nie może być wartością null. Nazwa parametru wersji: packageIdentity.Version”).---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version".
 • Naprawiono: podmenu szybkich poprawek wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy blokuje się i wyświetlana jest informacja „Trwa ładowanie...”.Fixed: Quick Fix right-click submenu gets stuck up on "Loading...".
 • Naprawiono: w przeglądarce plików nie jest wyświetlana lokalizacja zestawu SDK po kliknięciu opcji Eksploratora plików „...”Fixed: The file browser is not displaying SDK Location when clicking “…” na karcie Lokalizacje Menedżera zestawów SDK.file explorer option in Locations tab of the Android SDK Manager.
 • Naprawiono: nie można skompilować projektów programu .NET Core w języku F#.Fixed: F# .NET Core projects do not compile.
 • Naprawiono: logowanie do konta MS powoduje wyświetlenie monitu o podanie poświadczeń w celu uzyskania dostępu do serwera proxy graph.windows.net.Fixed: Logging in to MS Account prompts for credentials to access proxy server graph.windows.net.
 • Naprawiono: zakleszczenie podczas wyszukiwania odwołań i wyszukiwania typów pochodnych dla niektórych projektów w języku F#.Fixed: Deadlock in Find References and "Find Derived Types" for some F# projects.
 • Naprawiono: wyjątek odwołania o wartości null podczas próby dodania nowego konta systemu iOS w programie Visual Studio dla komputerów Mac.Fixed: Null Reference Exception when trying to add a new iOS account in Visual Studio for Mac.
 • Naprawiono: dodawanie projektu .NET Standard do istniejącej struktury rozwiązania lub katalogu powoduje ponowne zapisanie lub ponowne sformatowanie całego kodu źródłowego na dysku.Fixed: Adding .NET Standard project to existing solution/directory structure rewrites/reformats all source code on disk.
 • Usunięto wymaganie posiadania zainstalowanej określonej wersji programu .NET Core (wersja zapoznawcza 2) w celu używania programu .NET Core 2.0.Removes a requirement to have a specific .NET Core version (preview 2) installed to use .NET Core 2.0. Obsługiwane są teraz nowsze wersje zapoznawcze i program .NET Core RTW.Later previews and .NET Core RTW are now supported.

Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0Visual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes

Góra strony
Top of Page