Visual Studio Icon Informacje o wersji 15.7 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.7 Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English. Język tej strony można zmienić, klikając ikonęYou can change the language of this page by clicking the w stopce strony i wybierając odpowiedni język. icon in the page footer and selecting your desired language.


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.


Co nowego w wersji 15.7What's New in 15.7

Blog dotyczący programu Visual Studio to oficjalne źródło informacji o produkcie pochodzących od zespołu inżynierów ds. programu Visual Studio.The Visual Studio Blog is the official source of product insight from the Visual Studio Engineering Team. Szczegółowe informacje na temat wydań programu Visual Studio 15.7 można znaleźć w następujących wpisach:You can find in-depth information about the Visual Studio 15.7 releases in the following posts:

Wydania wersji 15.7 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.7 Releases

Ogłoszenia dotyczące wersji 15.7 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.7 Announcements

Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.7Summary of Notable New Features in 15.7


Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.7Top Issues Fixed in 15.7

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w wersji 15.7:These are the customer-reported issues addressed in 15.7:

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.7.

The Developer Community Portal


Szczegóły nowości w wersji 15.7Details of What's New in 15.7

Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.7.0Visual Studio 2017 version 15.7.0

wydana 7 maja 2018 r.released on May 07, 2018

Nowe funkcje w wersji 15.7New Features in 15.7

WydajnośćPerformance

 • W tej wersji poprawiliśmy czas ładowania rozwiązań dla projektów w językach C# i VB średnio o 20%.In this release, we improved solution load time for C# and VB projects by an average of 20%.
 • Dla dużych projektów programu .NET Core skróciliśmy czas ładowania funkcji IntelliSense o 25%.In large .NET Core projects, we reduced the time to load IntelliSense by 25%.
 • Podczas przełączania gałęzi w usłudze Git modalne okno dialogowe postępu zostało usunięte, gdy rozwiązania i projekty nie muszą zostać ponownie załadowane.When switching branches in Git, the modal progress dialog has been removed when solutions and projects do not need to be reloaded.

Instalowanie programu Visual StudioInstalling Visual Studio

 • Okno dialogowe aktualizacji udostępnia więcej szczegółowych informacji o aktualizacji, takich jak nowości, rozmiar pobierania i najnowsza wersja aktualizacji.The update dialog provides more details about your update, such as what's new, the download size, and the latest update version.
 • Ulepszona funkcja zapisywania: przed aktualizacją programu Visual Studio wszystkie oczekujące zmiany będą najpierw zapisywane lokalnie przed uruchomieniem aktualizacji.Improved save experience: Before you update Visual Studio, all pending changes will be saved locally first -- before starting the update. W oknie dialogowym aktualizacji będzie widoczny przycisk Zapisz wszystko i zaktualizuj zamiast Zaktualizuj teraz.The update dialog, will show a Save All & Update button instead of Update Now.
 • Zmniejszyliśmy rozmiar instalacji na dysku systemowym przez przeniesienie pamięci podręcznej pobierania, składników udostępnionych oraz niektórych zestawów SDK i narzędzi na inne dyski (rysunek 1).We reduced the installation footprint on the system drive by moving the download cache, shared components, some SDKs, and tools to different drives (Figure 1).
Install Locations
(Rysunek 1) Wybieranie lokalizacji instalacji(Figure 1) Choose install locations

Istnieją trzy lokalizacje, którymi można zarządzać, i lokalizacje te można ustawić tylko dla **pierwszej instalacji**: * **podstawowy produkt Visual Studio:** ta lokalizacja jest przeznaczona na pliki specyficzne dla wersji Visual Studio wybranej do zainstalowania.

There are three locations you can manage, and these locations can only be set with your very **first installation**: * **Visual Studio core product:** This location is for files that are specific to the version of Visual Studio you selected to install. * Pamięć podręczna pobierania: do tej lokalizacji będą pobierane pliki instalacyjne i manifesty.* Download cache: Installation files and manifests will be downloaded to this location. Jeśli zdecydujesz się nie zachowywać pamięci podręcznej pobierania przez usunięcie zaznaczenia pola wyboru, pliki zostaną usunięte po ukończeniu instalacji.If you decide not to keep the download cache by unchecking the check box, the files will be removed after installation completes. * Składniki udostępnione, narzędzia i zestawy SDK: ta lokalizacja jest przeznaczona na pliki, które są współużytkowane przez instalacje programu Visual Studio istniejące obok siebie.* Shared components, tools, and SDKs: This location is for files that are shared by side-by-side Visual Studio installations.

> [!NOTE] Na tym dysku nie będą instalowane narzędzia i zestawy SDK, które mają różne reguły dotyczące miejsca instalacji.> [!NOTE] Tools and SDKs that have different rules as to where they are installed, won’t be installed to this drive. Pierwszeństwo mają reguły specyficzne dla narzędzia/zestawu SDK.The tool/SDK specific rules take precedence.

Uwaga

Użytkownicy mogą wyłączyć pamięć podręczną pakietów i ustawić lokalizację.Users can disable the package cache and set the location.

Środowisko IDE programu Visual StudioVisual Studio IDE

Okno dialogowe (rysunek 2) wskazujące, które długotrwałe operacje zajmują program Visual Studio, jest teraz dostępne dla czytników zawartości ekranu (na przykład NVDA, Narrator itp.).The dialog window (Figure 2) that indicates which long running operation is keeping Visual Studio busy, is now screen reader accessible (for example, NVDA, Narrator, etc.). Gdy okno dialogowe jest wyświetlane przez program Visual Studio, czytnik zawartości ekranu odtwarza podpowiedź dźwiękową wskazującą, że na ekranie jest widoczna nowa informacja.When the dialog is shown by Visual Studio, the screen reader plays an audio cue indicating new information is visible on the screen. Użytkownicy mogą przeczytać zawartość okna dialogowego lub użyć przycisku Anuluj, gdy będzie dostępny, wywołując polecenie Zmień widok w programie Narrator.Users can read the contents of the dialog or interact with the Cancel button when available by invoking the Change View command in Narrator.

Wait dialog
(Rysunek 2) Okno dialogowe ładowania jest teraz dostępne dla czytnika zawartości ekranu(Figure 2) Loading dialog window, now screen reader accessible

Uwaga

Do pełnej obsługi programu Narrator wymagane są kompilacje Windows 10 Redstone 4 (RS4).For full Narrator support, you must be using Windows 10 Redstone 4 (RS4) builds.

Ulepszenia programu Visual C++Visual C++ Improvements

 • Ta wersja zawiera poprawkę luki w zabezpieczeniach plików PDB polegającej na ujawnianiu informacji lokalnych, zgodnie z opisem we wpisie CVE-2018-1037.This release contains a fix for a local information disclosure vulnerability in PDB files as described in CVE-2018-1037.
 • C5045 jest nową diagnostyką kompilatora umożliwiającą zobaczenie wzorców kodu, w których kompilator wstawiłby zabezpieczenie przed luką Spectre.C5045 is a new compiler diagnostic that lets you see code patterns where the compiler would have inserted a Spectre mitigation.
 • Instalacja narzędzia CMake dostarczanego w pakiecie z programem Visual Studio została uaktualniona z wersji z 3.10 do wersji 3.11.Visual Studio's bundled CMake installation has been upgraded from 3.10 to 3.11.
 • Projekty narzędzia CMake obsługują analizę statyczną kodu w języku C++, np. VCXProj.CMake projects support static analysis of C++ code, such as VCXProj.
 • Program MSVC obsługuje funkcję P0426R1 „constexpr dla std::char_traits” języka C++17, co sprawia, że element std::string_view much jest bardziej użyteczny w czasie kompilacji.MSVC supports the C++17 feature P0426R1 "constexpr for std::char_traits," which makes std::string_view much more usable at compile time.
 • Użyj funkcji CodeLens nad każdym z testów jednostkowych w celu uruchamiania, debugowania i wyświetlania stanu testu (rysunek 3).Use CodeLens above each of your unit tests to Run, Debug, and view Test Status (Figure 3).
Use CodeLens above each of your unit tests
(Rysunek 3) Używanie funkcji CodeLens nad każdym z testów jednostkowych(Figure 3) Use CodeLens above each of your unit tests
 • Zaktualizowaliśmy narzędzia programistyczne programu Visual Studio dla systemu iOS i języka C++ do pracy ze środowiskiem Xcode 9.We updated the Visual Studio iOS development tools for C++ to work with Xcode 9.
 • Dodaliśmy opcję /analyze:ruleset do programu cl.exe na potrzeby filtrowania ostrzeżeń w narzędziach analizy kodu w języku C++ na podstawie konfiguracji zestawu reguł.We added /analyze:ruleset option to cl.exe for filtering down warnings in the C++ Code Analysis tools based on ruleset configuration. To daje w efekcie podobne działanie samodzielnych wywołań kompilatora i środowiska IDE oraz zwiększenie wydajności przez uruchamianie wyłącznie reguł wymienionych w zestawie reguł.This results in a consistent experience between standalone invocations of the compiler and the IDE and improves performance by running only the rules mentioned in ruleset.
 • Dziedziczenie konstruktora działa teraz tak samo jak dziedziczenie każdej innej składowej klasy bazowej.Inheriting a constructor now works the same as inheriting any other base class member. Wcześniej było to robione przez zadeklarowanie nowego konstruktora, który delegował do oryginalnego. Dzięki tej zmianie konstruktory klasy bazowej są widoczne w klasie pochodnej, tak jakby były konstruktorami klasy pochodnej, co poprawia spójność w języku C++.Previously, this worked by declaring a new constructor that delegates to the original; with this change, base class constructors are visible in a derived class as if they were derived class constructors, improving consistency in C++.
 • Szablony, które są zaprojektowane do przyjmowania dowolnego typu jako parametru bez typu, mogą teraz używać słowa kluczowego auto na liście parametrów szablonu.Templates that are designed to take any type as a non-type parameter can now use the auto keyword in the template parameter list. Pozwala to na używanie w operacjach tworzenia wystąpień dowolnego typu zamiast konieczności określania i dostarczania typu parametru szablonu w punkcie tworzenia wystąpienia.This allows instantiations to use any type instead of needing to determine and supply the type of template parameter at the point of instantiation.
 • Element std::launder jest teraz obsługiwany.std::launder is now supported.
 • Dwufazowe wyszukiwanie nazw działa poprawnie prawie we wszystkich przypadkach.Two-phase name lookup operates correctly in almost all cases. Niektóre skrajne przypadki, takie jak wywołania przeciążonych operatorów przez funkcje niezależne, zostaną naprawione w przyszłej poprawce.Some edge cases, such as non-dependent function calls to overloaded operators, will be fixed in a future update.
 • Zestaw narzędzi kompilatora MSVC jest zgodny ze standardem C++ 17.The MSVC compiler toolset conforms with the C++ 17 Standard. Podczas kompilowania z użyciem przełącznika /Zc:__cplusplus wartość makra __cplusplus odzwierciedla prawidłowe numery wersji standardu.When compiling with the /Zc:__cplusplus switch, the value of the __cplusplus macro reflects the correct Standard version numbers.
 • Środowisko uruchomieniowe języka Visual C++ obsługuje środki zaradcze dla wariantu 1 luki w zabezpieczeniach Spectre.The Visual C++ Runtime supports mitigations for the Spectre variant 1 vulnerability. Zestaw narzędzi zawiera biblioteki DLL w wersjach z zastosowanymi środkami zaradczymi i bez nich.The toolset includes mitigated and non-mitigated versions of the DLLs. Włączenie funkcji Eliminacja zagrożeń Spectre na stronie właściwości Generowanie kodu spowoduje także łączenie z wersją biblioteki DLL z zastosowanymi środkami zaradczymi.Enabling the Spectre Mitigation feature in the Code Generation property page will also cause linking to the mitigated version of the DLL. Więcej informacji na temat ograniczania ryzyka w związku z luką w zabezpieczeniach Spectre można znaleźć na blogu zespołu języka Visual C++.More information about Spectre mitigations is available on the Visual C++ Team Blog.
 • Włączono w kompilatorze obsługę ograniczania ryzyka w związku z luką w zabezpieczeniach Spectre w niezoptymalizowanych kompilacjach (/Od).Enabled compiler support for Spectre mitigations in non-optimized builds (/Od).
 • Przełącznik /Zf jest teraz włączony domyślnie, co umożliwia szybsze generowanie plików PDB podczas korzystania z wielu procesów kompilacji.The /Zf switch is now enabled by default, which enables faster PDB generation when using multiple compilation processes.
 • Znacznie ulepszyliśmy generowanie kodu dla instrukcji /await.We significantly improved the code generation for /await. Ponownie wdrożyliśmy koprocedury w generatorze kodu w celu poprawy niezawodności, usuwając ogromną większość usterek.We re-implemented coroutines in the code generator to improve reliability, fixing the vast majority of bugs.
 • Widok elementów docelowych narzędzia CMake udostępnia alternatywny sposób wyświetlania źródła projektu narzędzia CMake w Eksploratorze rozwiązań. Zamiast widoku bazującego na folderach organizuje ono kod w postaci pojedynczych elementów docelowych narzędzia CMake (rysunek 4).The CMake Targets View provides an alternative way to view a CMake project's source in the Solution Explorer; instead of a folder-based view, it organizes the code into individual CMake targets (Figure 4). Organizacja jest podobna do organizacji plików projektu i rozwiązania tworzonych przez generator „Visual Studio” narzędzia CMake.The organization is similar to the organization of the Project and Solution files created by the CMake "Visual Studio" generator.
CMake Targets View
(Rysunek 4) Widok elementów docelowych narzędzia CMake(Figure 4) CMake Targets View
 • Pliki źródłowe (cpp) należące do projektów narzędzia CMake można kompilować oddzielnie za pośrednictwem menu narzędzia CMake lub przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku źródłowego w Eksploratorze rozwiązań.Source files (.cpp) belonging to CMake projects can be built individually via the CMake menu or by right-clicking on a source file in the Solution Explorer.
 • Nieznane makra, które powodują błędy podczas analizowania tagów, są teraz podkreślane zielonymi zygzakami.Unknown macros that cause tag-parsing errors are now underlined with green squiggles. Dostępna jest szybka akcja do automatycznego dodawania makra do pliku podpowiedzi języka C++, która rozwiązuje ten problem.A quick action is available to automatically add the macro to a C++ Hint file to resolve the issue. Wszystkie błędy analizowania tagów w rozwiązaniu lub folderze można wyświetlić, klikając pozycję Wyświetl błędy parsera tagów w menu Projekt.All tag-parsing errors in the Solution or folder can be listed by clicking Display Tag Parser Errors on the Project menu.
 • Nagłówki do ścieżki dołączania w pliku CppProperties.json można dodawać za pomocą szybkich akcji w obszarze Otwórz folder.Add headers to the CppProperties.json include path with quick actions in Open Folder.
 • Nagłówki z systemów typu Linux i Unix są teraz automatycznie pobierane do użycia przez funkcję IntelliSense w systemie Windows.Headers from Linux and Unix-like systems are now automatically downloaded for use by IntelliSense on Windows. Są one również używane do zapewniania lepszego działania funkcji IntelliSense przy programowaniu natywnego oprogramowania platformy Linux.These are also used to provide an enhanced IntelliSense experience for Linux native Platform development.
 • Dodaliśmy pięć nowych reguł wymuszających elementy z podstawowych wytycznych dotyczących języka C++ w zakresie stosowania biblioteki Guidelines Support Library.We added five new rules enforcing items from the C++ Core Guidelines regarding use of the Guidelines Support Library.
 • Zezwalamy na publiczne klasy bazowe w typach agregatów, dzięki czemu można je inicjować przy użyciu składni inicjowania agregacji bez pisania konstruktorów standardowych.We allow public base classes in aggregate types, so that they can be initialized using aggregate initialization syntax without writing boilerplate constructors. Na liście inicjatora w nawiasach klamrowych klasy bazowe są inicjowane jako pierwsze, a następnie inicjowane są składowe danych.In the braced initializer list, bases are initialized first, followed by data members.
 • Rozszerzono wnioskowanie argumentów szablonu dla funkcji na konstruktory klas szablonów. Podczas tworzenia szablonu klasy nie trzeba już określać argumentów.Extend template argument deduction for functions to constructors of template classes; when you construct a class template, it is no longer necessary to specify the arguments.
 • W języku C++17 zmianie uległa definicja konwersji kwalifikacji.C++17 has changed the definition of qualification conversions. Wcześniej były one dozwolone między wskaźnikami wielopoziomowymi i wskaźnikami mieszanymi w taki sposób, że kwalifikatory często mogły być dodawane na poziomach innych niż pierwszy. Jednak to nie miało podobnego zastosowania do tablic.Previously, these were permitted between multi-level pointers and mixed pointers, such that qualifiers could often be added at levels other than the first; however, this did not similarly apply to arrays.
 • Ponownie zdefiniowano kolejność obliczania wyrażeń dla głównych operatorów języka C++, która wcześniej zależała od szczegółów implementacji kompilatora, na przykład dostęp do składowych, przypisania i indeksowanie tablic.Refined the expression evaluation order for major C++ operators that were previously left to compiler implementation detail, for example, member access, assignment, and array index.
 • Rozszerzono deklarację using o obsługę semantyki rozszerzania pakietów dla składowych klasy bazowej ze zmienną liczbą argumentów, których następnie można użyć w klasie pochodnej.Expand the using declaration to support pack expansion semantics for variadic base class members, which can then be used inside the derived class.
 • Ukończyliśmy pełną implementację funkcji SFINAE dla wyrażeń i wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do standardowej biblioteki szablonów.We are now complete with the full implementation of Expression SFINAE, and made the corresponding Standard Template Library changes.
 • Zaimplementowaliśmy algorytmy równoległe zgodne ze standardem ISO C++17.We implemented parallel algorithms conforming to the ISO C++17 standard. Zobacz plik źródłowy znajdujący się w lokalizacji [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\<ver>\include\yvals.h w celu uzyskania dodatkowych szczegółów.See the source file located at [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\<ver>\include\yvals.h for additional details.
 • W trybie /std:c++17 poziom ostrzeżenia C4834 (odrzucanie zwracanej wartości funkcji z atrybutem „nodiscard”) został podniesiony z W3 na W1.In /std:c++17 mode, the warning level of C4834 ("discarding return value of function with 'nodiscard' attribute") is increased from W3 to W1. Ponadto kompilator może teraz wywnioskować typ argumentu dla argumentu szablonu bez typu, który jest zadeklarowany z opcją auto.In addition, the compiler can now deduce the type of a non-type template argument that is declared with auto.
 • Debugowanie dużych rozwiązań przy użyciu plików PDB z poleceniem /Debug:fastlink działa bardziej niezawodnie.Debugging large solutions with /Debug:fastlink PDBs is more robust. Zmiany w pliku PDB umożliwiły zmniejszenie opóźnienia i zmniejszenie użycia pamięci sterty o 30% w debugerze programu VS.Changes in the PDB lead to reduced latency and a 30% reduction in heap memory consumption in the VS Debugger.
 • Podstawowe sprawdzanie języka C++ jest teraz częścią domyślnego zestawu narzędzi do analizy kodu natywnego.C++ Core Check is now part of the default toolset for native code analysis. Za każdym razem, gdy dla projektu wykonywana jest analiza kodu, oprócz domyślnych zalecanych reguł włączany jest podzbiór reguł podstawowego sprawdzania języka C++.Whenever code analysis is executed over a project, a subset of rules is enabled from C++ Core Check in addition to default recommended rules.
 • Dodaliśmy obsługę kompilacji równoległej dla projektów systemu Linux, która może znacznie poprawić czasy kompilacji.We added parallel compilation support for Linux projects, which may significantly improve build times. Można ją włączyć, używając pozycji Strony właściwości > C/C++ > Maksymalna liczna równoległych zadań kompilacji.This can be enabled via Property Pages > C/C++ > Max Number of Parallel Compilation Jobs.
 • Została dodana właściwość projektu systemu Linux „Katalogi dołączania projektu publicznego” w celu poprawienia użycia dołączeń z odwołań między projektami w rozwiązaniach systemu Linux.The "Public Project Include Directories" Linux project property has been added to improve consumption of includes from project-to-project references in Linux solutions.
 • Dodaliśmy obsługę formatu ClangFormat dla deweloperów języka C++ w środowisku IDE.We added ClangFormat support for C++ developers in the IDE. Podobnie jak w przypadku formatu EditorConfig, formatu ClangFormat można używać do automatycznego stosowania stylu i formatowania do kodu podczas wpisywania. Styl i formatowanie można wymusić w całym zespole deweloperów.Similar to EditorConfig, you can use ClangFormat to automatically style and format your code as you type, in a way that can be enforced across your development team.

Kompilator języka C#C# Compiler

Oprócz poprawek błędów w tej wersji pojawiły się następujące funkcje języka C# 7.3:In addition to bug fixes, this release brings the following C# 7.3 features:

PythonPython

 • Narzędzie MyPy możesz uruchamiać względem projektów, klikając projekt prawym przyciskiem myszy i wybierając pozycję Python > MyPy.You can run MyPy on a project by right-clicking on the project and selecting Python > MyPy. Narzędzie MyPy będzie sprawdzać Twój kod pod kątem wskazówek dotyczących typów, a wszelkie wykryte błędy typów będą pokazywane na liście błędów.MyPy will check your code against type hints, and any type errors detected will be shown in the error list.
 • Możesz tworzyć środowiska Conda i używać ich, a także zarządzać pakietami dla środowisk Conda przy użyciu narzędzia pip lub Conda.You can create and use Conda environments as well as manage packages for your Conda environments using pip or Conda.
 • Środowisko Anaconda w wersji 5.1.0 jest teraz dostępne w Instalatorze programu Visual Studio i jest instalowane domyślnie po wybraniu pakietu roboczego Nauka o danych.Anaconda version 5.1.0 is now available from the Visual Studio Installer and is installed by default when the Data Science workload is selected.
 • Dodaliśmy możliwość skorzystania z wersji ptvsd 4.0 debugera języka Python opartego na popularnym debugerze typu open source o nazwie pydevd.We added an opt-in to the ptvsd 4.0 version of the Python debugger based on the popular open source pydevd debugger. Ta wersja zapewnia większą wydajność debugowania aplikacji. Aby ją włączyć, zaznacz opcję Używaj debugera eksperymentalnego w obszarze Narzędzia > Opcje > Python > Eksperymentalne.The opt-in offers faster debugging performance for applicationscan and can be enabled by checking Use experimental debugger from Tools > Options > Python > Experimental.
 • Zapoznaj się z wpisem w blogu Python in Visual Studio 15.7 (Język Python w programie Visual Studio 15.7), aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z debugera, środowiska Conda i narzędzia MyPy oraz uzyskać wskazówki dotyczące typów.Check out the Python in Visual Studio 15.7 blog post for more on using the debugger, Conda, MyPy, and type hints.

Visual Studio Tools dla programu XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Ta wersja zawiera rozszerzenia Xamarin.Android 8.3 i Xamarin.iOS 11.10.This release includes Xamarin.Android 8.3 and Xamarin.iOS 11.10.

Automatyczne zarządzanie zestawem Android SDKAutomatic Android SDK Management

Po załadowaniu projektu Xamarin.Android program Visual Studio może stwierdzić, czy poziom interfejsu API systemu Android używany przez projekt istnieje na Twojej maszynie i w razie potrzeby automatycznie zainstalować go w tle.When a Xamarin.Android project is loaded, Visual Studio can determine if the Android API level used by the project is missing from your machine and automatically install it for you in the background. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Xamarin > Ustawienia systemu Android > Automatycznie zainstaluj zestaw Android SDK.To enable this feature, go to Tools > Options > Xamarin > Android Settings > Auto Install Android SDKs.

Ulepszona funkcja IntelliSense dla kodu XAMLImproved XAML IntelliSense

Deweloperzy platformy Xamarin.Forms korzystający z programu Visual Studio 2017 wersji 15.7 zauważą znacznie lepsze działanie funkcji IntelliSense (rysunek 5).Xamarin.Forms developers using Visual Studio 2017 version 15.7 will notice a vastly improved IntelliSense experience (Figure 5). Środowisko edytowania kodu XAML na platformie Xamarin.Forms jest teraz wspierane przez ten sam aparat IntelliSense, który obsługuje platformy WPF i UWP.The Xamarin.Forms XAML editing experience is now powered by the same IntelliSense engine that powers WPF and UWP. Udostępnia to wiele udoskonaleń deweloperom, w tym lepsze dopasowywanie, sugestie z żarówką, nawigację po kodzie, linting, uzupełnianie zasobów i uzupełnianie rozszerzenia znaczników.This brings many enhancements to developers, including improved matching, light bulb suggestions, code navigation, linting, resource completion, and markup extension completion.

Xamarin.Forms XAML editing experience
(Rysunek 5) Środowisko edycji kodu XAML na platformie Xamarin.Forms(Figure 5) Xamarin.Forms XAML editing experience

Ulepszenia narzędzi dla warunkowego kodu XAMLTooling Enhancements for Conditional XAML

Edytor XAML udostępnia funkcję IntelliSense do tworzenia warunkowego kodu XAML.The XAML editor provides IntelliSense for authoring conditional XAML. Podczas korzystania z typu, którego nie ma w docelowej minimalnej wersji aplikacji, edytor XAML teraz nie tylko ostrzega, ale także zapewnia kilka opcji rozwiązania problemu.When using a type that is not present in the target min version of your app, the XAML editor now not only warns, but also, provides several options to fix it.

Automatyczne aprowizowanie systemu iOSAutomatic iOS Provisioning

Ułatwiliśmy aprowizowanie urządzeń z systemem iOS na potrzeby programowania (rysunek 6).We made iOS device provisioning for development easier (Figure 6). W programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7 istnieje usprawniona funkcja do zażądania certyfikatu deweloperskiego, wygenerowania klucza podpisywania, dodania urządzenia w Centrum deweloperów i utworzenia profilu aprowizacji — wszystko jednym kliknięciem przycisku.In Visual Studio 2017 version 15.7, there's a streamlined experience to request a development certificate, generate a signing key, add a device in the Developer Center, and create a provisioning profile, all with a single button click. Cała praca związana z aprowizowaniem urządzenia z systemem iOS jest wykonywana automatycznie w mniej niż 30 sekund.All the heavy lifting of provisioning an iOS device is handled for you in less than 30 seconds.

iOS & Android Project Templates
(Rysunek 6) Aprowizowanie aplikacji systemu iOS jest teraz prostsze dzięki funkcji automatycznej aprowizacji systemu iOS.(Figure 6) Provisioning iOS apps got easier with our automatic iOS provisioning feature.

Zarządzanie zestawami Android SDKAndroid SDK Management

Ustalenie, jakie zestawy Android SDK należy zainstalować w celu programowania aplikacji mobilnych, może być czasochłonne.Figuring out what Android SDKs to install for mobile development can be time consuming. W programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7 dodano nowego menedżera zestawów Android SDK, który eliminuje zgadywanie przy instalowaniu zestawów Android SDK.Visual Studio 2017 version 15.7 adds a new Android SDK manager that takes the guesswork out of managing Android SDK installations. Po otwarciu projektu, dla którego nie ma się zainstalowanych zestawów SDK potrzebnych do jego kompilacji, zostanie wyświetlone powiadomienie ułatwiające pobranie wymaganych zestawów SDK.After opening a project for which you don’t have SDKs installed to build it, a notice will appear to help you download the required SDKs. Po kliknięciu pozycji Pobierz i zainstaluj oraz zaakceptowaniu odpowiedniej umowy licencyjnej poprawny zestaw SDK zostanie automatycznie zainstalowany w tle.After clicking Download & Instal and accepting the relevant license agreement, the correct SDKs will automatically be installed in the background for you.

Nowe szablony projektów dla systemów iOS i AndroidNew iOS & Android Project Templates

Bez względu na to, czy jesteś nowym, czy doświadczonym deweloperem platformy Xamarin, szablony projektów są ważną częścią procesu tworzenia aplikacji.Whether you’re a new or seasoned Xamarin developer, project templates are an important part of the app building journey. Powinny być łatwe do znalezienia i od początku ukierunkowane na powodzenie (rysunek 7).They should be easy to find and set you up for success from the start (Figure 7). W tej wersji całkowicie przebudowaliśmy nasze szablony projektów natywnych dla systemów Android i iOS, aby można je było łatwiej odnajdywać i aby obsługiwały nowoczesne wzorce nawigacji, takie jak okna wysuwane czy karty na dole.In this release, we completely rebuilt our iOS and Android native project templates for better discoverability and support for modern navigation patterns like flyout or bottom tabs.

iOS & Android Project Templates
(Rysunek 7) Łatwe do znalezienia i skonfigurowania szablony projektów dla systemów iOS i Android(Figure 7) Easy to find and set your iOS & Android Project Templates

Ulepszenia dotyczące instalacjiImprovements to Installation

Instalator programu Visual Studio jest dostarczany ze zaktualizowaną konfiguracją zestawu Android SDK, w tym interfejsem Android API 27 i narzędziami Android SDK Tools 26.The Visual Studio Installer ships with an updated Android SDK configuration, including Android API 27 and Android SDK Tools 26. Obejmuje to obsługę szybkiego rozruchu, który pozwala uruchamiać emulator systemu Android w mniej niż 5 sekund.This includes support for quick boot, which enables your Android emulator to boot in less than five seconds.

Ponadto uwzględniamy program Android Device Manager jako część pakietu roboczego Opracowywanie aplikacji mobilnych za pomocą środowiska .NET, aby umożliwić łatwe tworzenie, edytowanie i usuwanie emulatorów.Additionally, we include the Android Device Manager as part of the Mobile development with .NET workload to easily create, edit, and delete emulators.

Udoskonalenia dotyczące produktywności na platformie .NET.NET Productivity Improvements

 • Używaj szybkich akcji i operacji refaktoryzacji (Ctrl+.), aby:Use Quick Actions and Refactorings (Ctrl+.) to:
  • Konwertować pętle for na foreach i odwrotnie.Convert for-to-foreach, and vice versa.
  • Tworzyć pola prywatne readonly.Make private fields readonly.
 • Funkcja Przejdź do definicji (F12) jest teraz obsługiwana dla klauzul zapytań LINQ i dekonstrukcji.Go To Definition (F12) is now supported for LINQ query clauses and deconstructions.
 • Używaj klawiszy Ctrl +.,Use Ctrl+. aby przełączać się między elementem var i jawnym typem, niezależnie od preferencji stylu kodu.to toggle between var and the explicit type, regardless of your code style preferences.
 • Funkcja Szybkie informacje przedstawia przechwycone dane wyrażeń lambda i funkcji lokalnych, dzięki czemu można zobaczyć, jakie zmienne są w zakresie.Quick Info shows captures on lambdas and local functions, so you can see what variables are in scope.
 • Refaktoryzacja Zmień sygnaturę (klawisze Ctrl+.Change Signature refactoring (Ctrl+. na sygnaturze) działa na funkcjach lokalnych.on signature) works on local functions.
 • Pliki projektu platformy .NET Core możesz edytować w miejscu, więc otwieranie folderu zawierającego, przywracanie kart i inne funkcje edytora są w pełni obsługiwane.You can edit .NET Core project files in-place, so opening containing folder, restoring tabs, and other Editor features are fully supported. Zmiany w środowisku IDE, takie jak dodanie połączonego pliku, zostaną scalone z niezapisanymi zmianami w edytorze.IDE changes, such as adding a linked file, will be merged with unsaved changes in the editor.

TestowanieTesting

 • Funkcja Live Unit Testing działa z osadzonymi plikami PDB i plikami PDB z parametrem /deterministic.Live Unit Testing works with embedded pdbs and pdbs specifying /deterministic.
 • Dodaliśmy obsługę funkcji Live Unit Testing dla projektów, które używają zestawów odwołań.We added Live Unit Testing support for projects that use reference assemblies.
 • Eksplorator testów ma więcej responsywnych ikon podczas przebiegów testów.The Test Explorer has more responsive icons during test runs. Gdy przebieg testu jest w toku, obok aktualnie wykonywanych testów widoczny jest pierścień postępu, a obok testów oczekujących na wykonanie widać ikonę zegara.When a test run is in progress, a progress ring appears next to tests that are currently executing, and a clock icon appears for tests that are pending execution.

Narzędzia internetoweWeb Tools

 • Szablony projektów aplikacji internetowych platformy ASP.NET zostały odświeżone przy użyciu nowszych wersji pakietów zależnych.The ASP.NET Web Application project templates have been refreshed to newer versions of the dependent packages.
 • Swoje niekonteneryzowane aplikacje możesz publikować w usłudze Azure App Service w systemie Linux.You can publish your non-containerized applications to Azure App Service on Linux.
 • Link do otwierania usługi Azure App Service w programie Cloud Explorer z poziomu strony Podsumowanie publikowania.Link to open your Azure App Service in Cloud Explorer from the Publish Summary page.
 • Obsługiwane jest publikowanie aplikacji zależnych od platformy .NET Core i aplikacji niezależnych.You have support for publishing .NET Core framework dependent and self-contained applications.
 • Obsługa publikowania aplikacji w języku F# do usługi App Service i folderu.Publish support for F# applications to App Service and folder.
 • Dodaliśmy obsługę hostowania aplikacji platformy ASP.NET Core bezpośrednio w procesie programu IIS Express.We added support for hosing ASP.NET Core applications directly in the IIS Express process.
 • Podczas publikowania w nowej usłudze Azure App Service możesz utworzyć konto magazynu i podać nazwę parametrów połączenia do przechowywania w ustawieniach usługi App Service.You can create a storage account and provide a connection string name to be stored in App Service settings when publishing to a new Azure App Service.
 • Ulepszyliśmy obsługę protokołu Kestrel HTTPS podczas debugowania.We improved Kestrel HTTPs support during debugging.
 • Aplikacje platformy ASP.NET Core obsługują wiele wartości rozdzielonych średnikami w polu „Adres URL aplikacji” we właściwościach projektu.ASP.NET Core applications support multiple semi-colon separated values in the "App URL" field under project properties. Gdy w tym polu znajduje się wiele adresów URL, pierwszy z nich jest używany do uruchomienia przeglądarki.When multiple URLs are present in this field, the first one is used to launch the browser.
 • Nowy generator szkieletu o nazwie „Tożsamość” jest dostępny za pośrednictwem wiersza polecenia (obsługa graficznego interfejsu użytkownika zostanie dodana wkrótce). Dodaje on interfejs użytkownika zarządzania tożsamościami do aplikacji platformy ASP.NET Core 2.1.New scaffolder called "Identity" is available via the command line (GUI support coming soon), which adds identity management UI to your ASP.NET Core 2.1 applications.
 • Projekty platform ASP.NET i ASP.NET Core mogą tworzyć i kojarzyć magazyny usługi Azure Key Vault z ich aplikacjami internetowymi w obrębie środowiska IDE przez skonfigurowanie usługi połączonej „Key Vault”.ASP.NET and ASP.NET Core projects can create and associate Azure Key Vaults with their web applications within the IDE by configuring the "Key Vault" Connected Service.
 • Gdy aplikacja platformy ASP.NET lub ASP.NET Core jest zależna od usługi Azure Key Vault, na liście błędów pojawia się błąd, jeśli aplikacja nie jest w stanie uzyskać dostępu do tej usługi Key Vault w czasie wykonywania z komputera dewelopera przy użyciu konta wybranego w obszarze Narzędzia > Opcje > Uwierzytelnianie w usłudze platformy Azure.When an ASP.NET or ASP.NET Core application depends on Azure Key Vault, an error appears in the error list if the app is unable to access that Key Vault at runtime from the developer’s machine given the account selected under Tools > Options > Azure Service Authentication. Skraca to czas do odnalezienia i usunięcia problemu z uprawnieniami lub kontem i pozwala zapobiec awarii aplikacji w czasie wykonywania.This shortens the time to discover and correct the permission or account issue and avoid an application failure at runtime.
 • Gdy aplikacja internetowa korzysta z usługi KeyVault, do której wybrane konto użytkownika usługi ASAL nie ma dostępu, teraz na liście błędów pojawi się ostrzeżenie.When your web app consumes a KeyVault to which your selected ASAL user account has no access, a warning will now appear in the Error List.

Visual Studio 2017 Build ToolsVisual Studio 2017 Build Tools

Obsługa platformy Azure, platformy uniwersalnej systemu Windows i innych obciążeńSupport for Azure, UWP, and Other Workloads

Narzędzia Visual Studio 2017 Build Tools obsługują kompilację z poziomu wiersza polecenia dla większości projektów programu Visual Studio.Visual Studio 2017 Build Tools support command-line builds for most Visual Studio projects. Obsługiwane projekty obejmują: ASP.NET, Azure, aplikacje klasyczne w języku C++, ClickOnce, kontenery, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office i SharePoint, Python, TypeScript, testy jednostkowe, UWP, WCF i Xamarin.Supported projects include: ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. Oczekujemy, że obsługa języka SQL zostanie dodana w przyszłym wydaniu.We expect to add support for SQL in a future release. Narzędzia Visual Studio Build Tools obsługują teraz także instalowanie w kontenerze.Visual Studio Build Tools now also support installing into a container. Narzędzia Visual Studio Build Tools możesz pobrać ze strony z plikami do pobrania dla programu Visual Studio.You can download Visual Studio Build Tools from Visual Studio Downloads. Listę identyfikatorów składników i pakietów roboczych, za pomocą których można dostosować obraz kontenera, można znaleźć w katalogu składników narzędzi Visual Studio Build Tools 2017.A list of workload and component IDs with which you can tailor your container image can be found in the Visual Studio Build Tools 2017 component directory.

Uwaga

Narzędzia Build Tools wymagają licencji programu Visual Studio 2017.Build Tools requires a license to Visual Studio 2017.

Obsługa platformy uniwersalnej systemu Windows w narzędziach Visual Studio 2017 Build ToolsUWP Support in Visual Studio 2017 Build Tools

Narzędzia Visual Studio Build Tools umożliwiają tworzenie serwerów kompilacji bez instalowania całego programu Visual Studio.Visual Studio Build Tools allow you to create build servers without installing all of Visual Studio. Na wniosek klientów uzupełniliśmy narzędzia Visual Studio Build Tools o obsługę dodatkowych typów projektów.In response to customer requests, we enhanced Visual Studio Build Tools to support additional project types. Te typy projektów obejmują narzędzia dla platformy uniwersalnej systemu Windows, więc lista obsługiwanych projektów prezentuje się następująco: ASP.NET, Azure, aplikacje klasyczne w języku C++, ClickOnce, kontenery, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office i SharePoint, Python, TypeScript, testy jednostkowe, UWP, WCF i Xamarin.These project types include UWP tools, bringing the supported project list ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. Oczekujemy, że obsługa języka SQL zostanie dodana w przyszłym wydaniu.We expect to add support for SQL in a future release.

Narzędzia dla deweloperów platformy uniwersalnej systemu Windows Tools for Universal Windows Platform Developers

 • Narzędzia do zarządzania stanami wizualnymi i animacji są dostępne w programie Blend z najnowszymi aktualizacjami do projektanta XAML.Visual State Management and Animation tooling is available in Blend with the latest updates to the XAML Designer. Dostęp do tych narzędzi mają wszyscy deweloperzy platformy UWP.All UWP developers have access to these tools. Dodatkowo funkcja edytowania i kontynuowania dla kodu XAML obsługuje edycję stanów wizualnych i animacji.In addition, XAML Edit & Continue supports editing Visual States and Animations.
 • Obsługa automatycznego generowania kodu z użyciem uczenia maszynowego w systemie Windows umożliwia generowanie klas otoki WinML przez dodanie plików modelu ONNX jako istniejącego elementu w projekcie.Windows Machine Learning automatic code generation support allows WinML wrapper classes to be generated by adding your ONNX model files as an existing item in the project.
 • Zestaw Windows 10 SDK z aktualizacją z kwietnia 2018 r. (kompilacja 17134) jest teraz domyślnym wymaganym zestawem SDK dla programistycznego pakietu roboczego Platforma uniwersalna systemu Windows w programie Visual Studio.The Windows 10 April 2018 Update SDK (Build 17134) is the default SDK for the Universal Windows Platform development workload in Visual Studio.
 • Powiązane zestawy z wykonywaniem kodu możesz tworzyć w opcjonalnych pakietach przy użyciu języka C# i nowego szablonu projektu Opcjonalny pakiet kodu.You can create related sets with code execution in optional packages using C# and the new Optional Code Package project template.
 • Dzięki nowemu szablonowi elementu „Układ pakietu” możesz łatwo tworzyć płaskie zbiory pakietów.With the new 'Package Layout' item template, you can easily construct flat package bundles.

Obsługa Instalatora aplikacji w pakietach APPXAppInstaller Support in APPX Packages

Platforma uniwersalna systemu Windows umożliwia dystrybucję aplikacji bez korzystania ze sklepu Microsoft Store. Służy do tego mechanizm nazywany „ładowaniem bezpośrednim”.The Universal Windows Platform allows distributing applications without the Microsoft Store by using a mechanism called “sideloading”. Ta wersja umożliwia wygenerowanie pliku instalatora aplikacji w celu uzyskiwania automatycznych aktualizacji z wdrożeń opartych na plikach APPX.This release allows you to generate the appinstaller file to get automatic updates from your APPX based deployments. Dowiedz się więcej na temat technologii, na której to bazuje.Learn more about the underlying technology.

NuGetNuGet

TypeScript i JavaScriptTypeScript and JavaScript

Język TypeScript 2.8 RC jest teraz zawarty w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7.TypeScript 2.8 RC is now included in Visual Studio 2017 version 15.7.
Ta wersja oferuje następujące ulepszenia:This release brings the following improvements:

 • Obsługę pliku jsconfig.json, czyli pliku, który może pomóc w kontrolowaniu opcji edytora, podobne jak plik tsconfig.json.Support for jsconfig.json, a file that can help control your editor options much like tsconfig.json.
 • Opcję zmniejszania użycia zasobów przez wyłączenie sprawdzania typów dla nieotwieranych plików.An option to reduce resource usage by turning off type-checking for unopened files.
  • Jest to opcja Zgłaszaj tylko diagnostykę dla plików otwartych w edytorze w obszarze Narzędzia > Opcje > Edytor tekstu > JavaScript/TypeScript > Projekt.This is the only report diagnostics for files opened in the editor option under Tools > Options > TextEditor > JavaScript/TypeScript > Project.
 • Nowe funkcje edytowania dla użytkowników języków TypeScript i JavaScript:New editing features for both TypeScript and JavaScript users:
  • Stosowanie wszystkich szybkich poprawek w pliku.Applying all quick fixes within a file.
  • Organizowanie importów.Organize imports.
  • Uzupełnianie elementów this. w klasach i nawiasach klamrowych w rozszerzeniu JSX.Completions for this. in classes and braces in JSX.
 • Funkcje języka TypeScript 2.8:TypeScript 2.8 features:
  • Typy warunkowe (A extends B ? C : D).Conditional types (A extends B ? C : D).
  • Nowe warunkowe pomocniki typów lib.d.ts, takie jak NonNullable, ReturnType, Extract i Exclude.New lib.d.ts conditional type helpers such as NonNullable, ReturnType, Extract, and Exclude.
  • Szczegółowa kontrola nad modyfikatorami w mapowanych typach.Granular control on modifiers in mapped types.
  • Kontrola nad fabrykami JSX w plikach za pomocą nowej dyrektywy pragma // @jsx.Control on JSX factories within files using the new // @jsx pragma.

Więcej informacji na temat języka TypeScript 2.8 można znaleźć na blogu języka TypeScript 2.8 RC.You can find more information on TypeScript 2.8 in the TypeScript 2.8 RC blog.

 • Funkcje języka TypeScript 2.7:TypeScript 2.7 features:
  • Ścisłe inicjowanie właściwości.Strict property initialization.
  • Separatory liczbowe.Numeric separators.
  • Inteligentniejsze pilnowanie typów.Smarter type guards.

Więcej informacji na temat języka TypeScript 2.7 można znaleźć na blogu języka TypeScript 2.7.You can find more information on TypeScript 2.7 in the TypeScript 2.7 blog.

Naprawiliśmy też niektóre najważniejsze problemy zgłaszane przez klientów, w tym przedwczesne wyzwalanie fragmentów kodu, niemożliwe do anulowania refaktoryzacje, trudne do wyłączenia formatowanie i niepoprawny wybór wersji języka TypeScript.We also fixed some of the top issues raised by customers, including premature triggering of snippets, uncancellable refactorings, hard-to-disable formatting, and incorrect TypeScript version selection.

Uwaga

Te ulepszenia są obsługiwane przez język TypeScript 2.8.These improvements are powered by TypeScript 2.8. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaktualizuj istniejące projekty do najnowszej wersji języka TypeScript.For the best experience, update your existing projects to the latest TypeScript version.

Debugowanie języka JavaScript za pomocą przeglądarki Microsoft EdgeJavaScript debugging with Microsoft Edge

Deweloperzy korzystający z programów Visual Studio ASP.NET i .NET Core w kompilacjach dla niejawnych testerów systemu Windows mogą ustawiać punkty przerwania i debugować swoje pliki JavaScript za pomocą przeglądarki Microsoft Edge.Visual Studio ASP.NET and .NET core developers on Windows Insider builds, can set breakpoints and debug their JavaScript files using a Microsoft Edge browser. Gdy elementem docelowym jest przeglądarka Microsoft Edge, program Visual Studio będzie korzystać z nowego protokołu Edge DevTools Protocol opracowanego przez zespół przeglądarki Microsoft Edge.Visual Studio will use the new Edge DevTools Protocol developed by the Microsoft Edge team when targeting Microsoft Edge browser. Deweloperzy mogą debugować i rozwiązywać problemy z językiem JavaScript z poziomu programu Visual Studio w przeglądarkach Microsoft Edge i Google Chrome.Developers can debug and fix JavaScript issues from within Visual Studio in both Microsoft Edge and Google Chrome browsers. Z radością udostępniamy tę funkcję, o którą często pytali klienci.We are glad to enable this often-requested feature from our customers. Chętnie poznamy Twoją opinię na temat tej funkcji, co pomoże nam w ulepszeniu programu Visual Studio.We would love to hear your feedback on the feature to help us improve and build a better Visual Studio.

Debugowanie i diagnostykaDebugging and Diagnostics

Ta wersja dodaje obsługę uwierzytelniania usług VSTS i GitHub dla linku źródłowego.This release adds VSTS and GitHub authentication support for Source Link. Uwierzytelnianie będzie automatycznie dodawane do żądań dotyczących linku źródłowego, jeśli jest dostępne za pośrednictwem środowiska IDE.Authentication will be added to Source Link requests automatically if it is available through the IDE. Jeśli użytkownik nie będzie jeszcze uwierzytelniony, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika logowania w celu umożliwienia uwierzytelniania.If the user is not already authenticated, the sign in UI will be shown to enable authentication.

Przy debugowaniu projektów programu .NET Core obsługiwana jest funkcja debugowania typu Krok do tyłu funkcji IntelliTrace.IntelliTrace’s step-back debugging feature is supported for debugging .NET Core projects.

 • Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Narzędzia > Opcje > Ustawienia funkcji IntelliTrace, a następnie wybierz opcję Zdarzenia i migawki funkcji IntelliTrace.To enable the feature, go to Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the IntelliTrace events and snapshots option.
 • Funkcja debugowania typu Krok do tyłu obsługuje tworzenie migawek przy wyjątkach.IntelliTrace's step-back debugging feature supports taking snapshots on exceptions. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Ustawienia funkcji IntelliTrace i wybierz opcję Zdarzenia i migawki funkcji IntelliTrace (rysunek 8).To enable the feature, go to Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the option IntelliTrace events and snapshots (Figure 8).
Snapshot on exception
(Rysunek 8) Migawka przy wyjątku(Figure 8) Snapshot on exception

Uruchamianie i dołączanie debugera skryptów do przeglądarki Microsoft Edge dla projektów platformy ASP.NETLaunch and Attach Script Debugger to Microsoft Edge for ASP.NET Projects

Gdy przeglądarka Google Chrome jest używana jako wybrana przeglądarka, można debugować kod JavaScript i TypeScript bezpośrednio w programie Visual Studio.You can debug both JavaScript and TypeScript directly in Visual Studio when using Google Chrome as your browser of choice. Wszystko, co trzeba zrobić, to wybrać przeglądarkę Chrome w programie Visual Studio i nacisnąć klawisz F5 w celu debugowania.All you need to do is select Chrome as your browser in Visual Studio and hit F5 to debug. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Client-side debugging of ASP.NET projects in Google Chrome (Debugowanie projektów ASP.NET po stronie klienta w przeglądarce Google Chrome).See the Client-side debugging of ASP.NET projects in Google Chrome for additional information.

Team ExplorerTeam Explorer

W Ustawieniach usługi Git i Ustawieniach globalnych w programie Team Explorer istnieje możliwość wyboru między biblioteką OpenSSL i Secure Channel.In Git Settings, Global Settings in Team Explorer, there is an option to choose between OpenSSL and Secure Channel. Biblioteka OpenSSL jest ustawieniem domyślnym.OpenSSL is the default.

Narzędzia usługi Service Fabric dla wersji 6.2 usługi Service FabricService Fabric Tooling for the 6.2 Service Fabric release

Narzędzia Service Fabric Tools dla wersji 6.2 usługi Service Fabric zapewniają zgodność z wersją 6.2 środowiska uruchomieniowego oraz 3.1 zestawu SDK.The Service Fabric Tools for the Service Fabric 6.2 release provide compatibility support for the 6.2 runtime and 3.1 SDK. Wraz z kilkoma poprawkami usterek wprowadzono nową funkcję umożliwiającą dodawanie obsługi kontenerów do istniejących projektów ASP.NET lub konsoli.Along with several bug fixes, a new feature enables adding container support to existing ASP.NET or Console projects. Zarówno projekty .NET Framework, jak i .NET Core 2.0 są obsługiwane za pomocą nowego okna dialogowego i menu kontekstowego „Dodaj obsługę aranżacji”.Both .NET Framework and .NET Core 2.0 projects are supported through a new "Add Orchestration Support" context menu and dialog. Po dodaniu obsługi aranżacji usługi Service Fabric do tych projektów mogą one być wdrażane zdalnie i debugowane na lokalnym klastrze usługi Service Fabric.Once these projects have added Service Fabric orchestration support, they can be deployed remotely and debugged on the local Service Fabric cluster.

Ulepszenia narzędzi Entity Framework ToolsEntity Framework Tools Improvements

Ulepszenia języka F# i narzędzi F# ToolsF# and F# Tools Improvements

Wprowadziliśmy wiele ulepszeń języka F# i jego narzędzi.We made many improvements to F# and its tools. W tym wydaniu skupiono się na wydajności i uporządkowaniu istniejących funkcji dotyczących projektów w stylu zestawu .NET SDK.Performance and cleaning up existing experiences with .NET SDK-style projects has been the focus for this release. Jak zawsze ogromny wkład wniosła wspaniała społeczność języka F#.As always, we also received significant contributions from the wonderful F# community.

Ulepszenia kompilatora i podstawowej biblioteki języka F#F# Compiler and Core Library Improvements

 • Umożliwiono generowanie informacji AssemblyInfo języka F# na podstawie właściwości za pomocą kompilatora języka F# w zestawie .NET SDK.Enabled generating F# AssemblyInfo from properties with the F# compiler in the .NET SDK.
 • Opcja --debug:full jest obsługiwana dla kompilatora języka F# programu .NET Core w systemie Windows.--debug:full is supported for the F# .NET Core compiler on Windows.
 • Polecenie MakeTuple jest obsługiwane dla krotek struktur.MakeTuple is supported for struct tuples.
 • Rozwiązano problem z niepotrzebnym ostrzeżeniem przy używaniu metody rozszerzenia dla krotki.An unnecessary warning when using an extension method for a tuple is now resolved.
 • Element MailboxProcessor.PostAndAsyncReply poprawnie obsługuje anulowanie po anulowaniu procesu nadrzędnego.MailboxProcessor.PostAndAsyncReply properly handles cancellation when a parent process is cancelled.
 • Równość typów float32 jest teraz poprawna, gdy używane jest porównanie NonStructuralComparison.Equality for float32 types is now correct when NonStructuralComparison is used.
 • Ostrzeżenia są teraz przekazywane dalej przy wyszukiwaniu przeciążeń metod (autor: Matthias Dittrich).Warnings are now forwarded when searching for method overloads, by Matthias Dittrich.
 • Poprawiono ostrzeżenie przy dopasowywaniu wzorca dla wyliczenia, dodając przykład niedopasowanego wyliczenia (autor: John Wostenberg).An improvement to a warning when pattern matching on an enum to emit an example of an unmatched enum, by John Wostenberg.

Ulepszenia narzędzi języka F#F# Tooling Improvements

 • Znacznie obniżono użycie pamięci w usłudze kompilatora języka F# (autorzy: Avi Avni i Microsoft).Significant reductions in memory usage in the F# Compiler Service, by Avi Avni and Microsoft.
 • Istotnie poprawiono wydajność analizatora nieużywanych otwartych elementów, gdy jest włączony.Significant performance improvements for the Unused Open Analyzer when it is turned on.
 • Skrócono czas reakcji przy włączonych analizatorach i poprawkach kodu języka F# w taki sposób, że diagnostyka błędów ma zawsze wyższy priorytet od wszystkiego innego.Improved responsiveness when F# analyzers and code fixes are turned on, such that error diagnostics are always prioritized above the rest.
 • Dodaliśmy szablony platformy ASP.NET Core dla języka F#.We added ASP.NET Core templates for F#.
 • Wstępne porządkowanie wklejonych plików w folderach dla projektów zestawu .NET SDK: są one teraz prawidłowo umieszczane na samej górze zakresu, do którego zostały wklejone.The initial ordering for pasted files in folders for .NET SDK projects is now correctly at the top of the scope the file was pasted into.
 • Skrypty języka F# bez pliku projektu poprawnie wysyłają kod do okna F# Interactive po naciśnięciu klawiszy Alt+Enter.F# scripts without a project file correctly sends code to F# Interactive when Alt+Enter is pressed.
 • Widok debugera dla list języka F# został rozszerzony z 50 do 5000 elementów.The debugger view for F# lists has been extended from 50 items to 5000 items.
 • Klasyczne projekty języka F# (tylko platforma .NET Framework) przeprowadzają także kompilacje w czasie projektowania, co skraca czas ładowania rozwiązania.Classic F# projects (.NET Framework only) also perform design-time builds, which reduces solution load time.
 • Widoki wskazówek strukturalnych i tworzenia konspektu można teraz przełączać po wybraniu pozycji Ustawienia > Edytor tekstu > F# > Zaawansowane.The Structured Guidelines and Outlining views can now be toggled, under Settings > Text Editor > F# > Advanced.
 • Atrybuty na poziomie zestawu teraz są zwracane przez usługę kompilatora języka F#.Assembly level attributes are now returned by the F# Compiler Service.
 • Dodaliśmy element Entity.DeclaringEntity do usługi kompilatora języka F#.We added Entity.DeclaringEntity to the F# Compiler Service.
 • Optymalizacja jest dostępna za pośrednictwem interfejsu API usługi kompilatora języka F# (autorzy: Steffen Forkmann i ncave).Optimization is available via the F# Compiler Service API, by Steffen Forkmann and ncave.
 • Element GetDeclarationLocation nie wymaga już pliku w celu udostępnienia wyników dla danych poprawnych pod każdym innym względem (autor: amieres).GetDeclarationLocation no longer requires a file to provide results on otherwise correct data, by amieres.
 • Element IsNameGenerated jest teraz dostępny w interfejsie Symbols API języka F# (autor: Eugene Auduchinok).IsNameGenerated is now available in the F# Symbols API, by Eugene Auduchinok.

Ulepszenia infrastruktury języka F#F# Infrastructure Improvements

 • Element autoconf nie jest już wymagany w naszej kompilacji Mono.autoconf is no longer required in our Mono build.
 • Wszystkie projekty integracji programu Visual Studio teraz korzystają z zestawu .NET SDK.All Visual Studio integration projects now use the .NET SDK.
 • Skrót zatwierdzenia dla kompilacji narzędzi jest dostępny po wybraniu pozycji Pomoc > Microsoft Visual Studio — informacje.The commit hash for a build of the tools is available in Help > About Microsoft Visual Studio.

Aby zobaczyć pełny dziennik zatwierdzania elementów uwzględnionych w tym wydaniu, zapoznaj się z naszym tagiem wydania dla wersji 15.7.To see the full commit log of what went into this release, check out our release tag for 15.7.


Znane problemyKnown Issues

Zobacz wszystkie znane problemy w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.7 i dostępne dla nich obejścia.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.7.

Visual Studio 2017 Known Issues


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.7.1Visual Studio 2017 version 15.7.1 New Release icon

wydana 8 maja 2018 r.released on May 08, 2018

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.7.1Top Issues Fixed in 15.7.1

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w wersji 15.7.1:These are the customer-reported issues addressed in 15.7.1:

 • W tej wersji dodano poprawkę, która ogranicza użycie pamięci i wykorzystanie odzyskiwania pamięci podczas ładowania rozwiązania.This release includes a fix that reduces memory usage and GC pressure during solution load.

Release Notes Icon Powiadomienie o biuletynie zabezpieczeń programu Visual Studio 2017 w wersji 15.7 Visual Studio 2017 version 15.7 Security Advisory Notice

zaktualizowane 8 maja 2018 r.updated on May 08, 2018

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft dotyczący luki w zabezpieczeniach umożliwiającej przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” względem platformy .NET CoreMicrosoft Security Advisory for .NET Core Denial Of Service Vulnerability

CVE-2018-0765CVE-2018-0765

Firma Microsoft publikuje ten biuletyn zabezpieczeń, aby zapewnić informacje na temat luki w zabezpieczeniach platformy .NET Core i .NET Native w wersji 2.0.Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in .NET Core and .NET native version 2.0. W tym biuletynie podano też wskazówki dla deweloperów dotyczące aktualizowania aplikacji w celu usunięcia tej luki w zabezpieczeniach.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications to remove this vulnerability.

Firma Microsoft dowiedziała się o luce w zabezpieczeniach umożliwiającej przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi”, jeśli program .NET Framework lub .NET Core nieprawidłowo przetworzy dokumenty XML.Microsoft is aware of a denial of service vulnerability that exists when .NET Framework and .NET Core improperly process XML documents. Tę lukę w zabezpieczeniach może wykorzystać atakujący i spowodować odmowę usługi dla aplikacji .NET Framework, .NET Core lub .NET Native.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET Framework, .NET Core, or .NET native application.

Aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając obsługę przetwarzania dokumentów XML przez aplikacje .NET Framework, .NET Core i .NET Native.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework, .NET Core, and .NET native applications handle XML document processing.

W przypadku aplikacji ASP.NET Core deweloperom zaleca się również zaktualizowanie do platformy ASP.NET Core 2.0.8.If your application is an ASP.NET Core application, developers are also advised to update to ASP.NET Core 2.0.8.


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Możesz śledzić problemy w witrynie społeczności deweloperów programu Visual Studio, która umożliwia zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Możesz też zgłosić sugestię dotyczącą produktu za pomocą usługi UserVoice lub uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji w ramach naszej pomocy technicznej na żywo w formie czatu.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Można zapoznać się z poprzednimi wersjami informacji o wersji programu Visual Studio 2017:You can view prior versions of Visual Studio 2017 release notes:


Początek strony

Top of Page