Visual Studio Icon Informacje o wersji 15.9 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.9 Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Co nowego w wersji 15.9What's New in 15.9


Wydania programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9Visual Studio 2017 version 15.9 Releases


Ważne

Powiadomienie o biuletynie zabezpieczeń programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9Visual Studio 2017 version 15.9 Security Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017 w wersji 15.9.19Visual Studio 2017 version 15.9.19 New Release icon

wydany 14 stycznia 2020 r.released on January 14, 2020

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.19Issues Fixed in 15.9.19

 • Rozwiązano problem w optymalizatorze kodu C++ polegający na tym, że wpływ zapisu do nieznanej pamięci wewnątrz wywołania nie był prawidłowo uwzględniany w elemencie wywołującym.Fixed an issue in C++ optimizer where the impact of writing to unknown memory inside a call wasn’t properly accounted for in the caller.

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.18Visual Studio 2017 version 15.9.18

wydana 10 grudnia 2019 r.released on December 10, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.18Issues Fixed in 15.9.18

 • Możliwość zezwalania na ograniczenie ryzyka dotyczącego awarii związanej z rozpoznawaniem monitorów w programie Visual StudioMay allow mitigation of a Per-Monitor awareness related crash in Visual Studio

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.9.17Visual Studio 2017 version 15.9.17

wydany 15 października 2019 r.released on October 15, 2019

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.9.16Visual Studio 2017 version 15.9.16

wydany 10 września 2019 r.released on September 10, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.16Issues Fixed in 15.9.16

Oto problemy rozwiązane w wersji 15.9.16:These are the issues addressed in 15.9.16:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon

wydany 13 sierpnia 2019 r.released on August 13, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.15Issues Fixed in 15.9.15

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.15:These are the issues addressed in 15.9.15:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.14Visual Studio 2017 version 15.9.14

wydany 9 lipca 2019 r.released on July 9, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.14Issues Fixed in 15.9.14

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.14:These are the issues addressed in 15.9.14:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.13Visual Studio 2017 version 15.9.13

wydany 11 czerwca 2019 r.released on June 11, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.13Issues Fixed in 15.9.13

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.13:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.13:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.12Visual Studio 2017 version 15.9.12

wydany 14 maja 2019 r.released on May 14, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.12Issues Fixed in 15.9.12

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.12:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.12:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017 w wersji 15.9.11Visual Studio 2017 version 15.9.11

wydany 2 kwietnia 2019 r.released on April 02, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.11Issues Fixed in 15.9.11

Są to problemy zgłaszane przez klientów i rozwiązane w wersji 15.9.11:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.11:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.10Visual Studio 2017 version 15.9.10

wydana 25 marca 2019 r.released on March 25, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.10Issues Fixed in 15.9.10

Oto problemy zgłaszane przez klientów i rozwiązane w wersji 15.9.10:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.10:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.9Visual Studio 2017 version 15.9.9

wydany 12 marca 2019 r.released on March 12, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.9Issues Fixed in 15.9.9

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.9:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.9:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.9.8Visual Studio 2017 version 15.9.8

wydany 5 marca 2019 r.released on March 05, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.8Issues Fixed in 15.9.8

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.8:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.8:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.7Visual Studio 2017 version 15.9.7

wydany 12 lutego 2019 r.released on February 12, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.7Issues Fixed in 15.9.7

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.7:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.7:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.9.6Visual Studio 2017 version 15.9.6

wydany 24 stycznia 2019 r.released on January 24, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.6Issues Fixed in 15.9.6

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.6:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.6:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.5Visual Studio 2017 version 15.9.5

wydany 08 stycznia 2019 r.released on January 08, 2019

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.5Issues Fixed in 15.9.5

Oto problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.5:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.5:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.4Visual Studio 2017 version 15.9.4

wydana 11 grudnia 2018 r.released on December 11, 2018

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.4Issues Fixed in 15.9.4

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w wersji 15.9.4:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.4:

Powiadomienia o biuletynach zabezpieczeńSecurity Advisory Notices


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.3Visual Studio 2017 version 15.9.3

wydana 28 listopada 2018 r.released on November 28, 2018

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.3Issues Fixed in 15.9.3

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.3:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.3:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.2Visual Studio 2017 version 15.9.2

wydana 19 listopada 2018 r.released on November 19, 2018

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.2Issues Fixed in 15.9.2

Oto problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.9.2:These are the customer-reported issues addressed in 15.9.2:


Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.1Visual Studio 2017 version 15.9.1

wydana 15 listopada 2018 r.released on November 15, 2018

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.1Issues Fixed in 15.9.1

Problemy rozwiązane w wersji 15.9.1:These are the issues addressed in 15.9.1:

 • Usunięto usterkę polegającą na tym, że kompilowanie projektów w programie Visual Studio z użyciem zestawu Microsoft Xbox One XDK kończyło się niepowodzeniem.Fixed a bug where Visual Studio would fail to build projects using the Microsoft Xbox One XDK.

Szczegółowe informacje o nowościach w wersji 15.9.1Details of What's New in 15.9.1

Zestaw SDK do programowania na platformie uniwersalnej systemu WindowsUniversal Windows Platform Development SDK

Zestaw Windows 10 SDK z aktualizacją z października 2018 r. (kompilacja 17763) jest teraz domyślnie wybranym zestawem SDK dla programistycznego pakietu roboczego Platforma uniwersalna systemu Windows.The Windows 10 October 2018 Update SDK (build 17763) is now the default selected SDK for the Universal Windows Platform development workload.


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.9Summary of Notable New Features in 15.9

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.9Top Issues Fixed in 15.9

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.9.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.9.

The Developer Community Portal


Szczegółowe informacje o nowościach w wersji 15.9Details of What's New in 15.9

Release Notes Icon Visual Studio 2017, wersja 15.9.0Visual Studio 2017 version 15.9.0

wydana 13 listopada 2018 r.released on November 13, 2018

Nowe funkcje w wersji 15.9New Features in 15.9

InstalowanieInstall

Ułatwiliśmy zachowanie spójnych ustawień instalacji w wielu instalacjach programu Visual Studio.We made it easier to keep your installation settings consistent across multiple installations of Visual Studio. Można teraz używać Instalatora programu Visual Studio do eksportowania pliku VSCONFIG dla danego wystąpienia programu Visual Studio.You can now use the Visual Studio Installer to export a .vsconfig file for a given instance of Visual Studio. Ten plik będzie zawierać informacje o zainstalowanych obciążeniach i składnikach.This file will contain information about what workloads and components you have installed. Następnie można zaimportować ten plik, aby dodać wybrane obciążenia i składniki do innej instalacji programu Visual Studio.You can then import this file to add these workload and component selections to another installation of Visual Studio.

DebugowanieDebugging

Dodaliśmy obsługę użycia nowego formatu pakietu symboli opartego na przenośnym formacie PDB (snupkg).We have added support for consuming the new portable-pdb based symbol package format (.snupkg). Dodaliśmy narzędzia ułatwiające korzystanie z tych pakietów symboli i zarządzanie nimi w przypadku źródeł takich jak serwer symboli NuGet.org.We have added tooling to make it easy to consume and manage these symbol packages from sources like the NuGet.org symbol server.

C++C++

 • Dodaliśmy funkcję „krok do tyłu” w debugerze dla języka C++ w programie Visual Studio Enterprise Edition.We've added the "step back" feature in the debugger for C++ in the Visual Studio Enterprise Edition. Funkcja kroku w tył umożliwia przechodzenie wstecz w czasie w celu wyświetlenia stanu aplikacji w poprzednim punkcie w czasie.Step back enables you to go back in time to view the state of your application at a previous point in time.
 • Funkcja IntelliSense dla języka C++ reaguje teraz na zmiany w zdalnym środowisku dla przeznaczonych dla systemu Linux projektów CMake i MSBuild.C++ IntelliSense now responds to changes in the remote environment for both CMake and MSBuild projects targeting Linux. Podczas instalowania nowych bibliotek lub dokonywania zmian w projektach CMake funkcja IntelliSense dla języka C++ będzie automatycznie analizować nowe pliki nagłówków na maszynie zdalnej, aby zapewnić kompletne i bezproblemowe środowisko edytowania kodu C++.As you install new libraries or change your CMake projects, C++ IntelliSense will automatically parse the new headers files on the remote machine for a complete and seamless C++ editing experience.
 • Zaktualizowaliśmy pakiety struktury mostka dla aplikacji klasycznych platformy uniwersalnej systemu Windows, aby były zgodne z najnowszymi pakietami w Sklepie Windows, dla wszystkich obsługiwanych architektur, w tym ARM64.We've updated the UWP Desktop Bridge framework packages to match the latest in the Windows Store for all supported architectures, including ARM64.
 • Oprócz poprawienia 60 usterek uniemożliwiających działanie dodaliśmy obsługę biblioteki range-v3 w kompilatorze MSVC w wersji 15.9. Jest ona dostępna w wersji /std:c++17 /permissive-.In addition to fixing 60 blocking bugs, we have added support for the range-v3 library with the MSVC 15.9 compiler, available under /std:c++17 /permissive-.
 • Oficjalny pakiet platformy VCLibs w programie Visual Studio został zaktualizowany, aby zapewnić jego zgodność z najnowszą wersją dostępną w Sklepie z aplikacjami platformy uniwersalnej systemu Windows.The retail VCLibs framework package in Visual Studio has been updated to match the latest available version in the UWP Store.
 • Zapewniono pełną obsługę natywnych scenariuszy klasycznych ARM64 C++, w tym pakietu redystrybucyjnego VC++ 2017.Full support is now available for ARM64 C++ Native Desktop scenarios, including VC++ 2017 Redistributable.
 • Zaimplementowaliśmy najkrótsze dziesiętne przeciążenia obustronnej konwersji liczby zmiennoprzecinkowej w funkcji to_chars() w nagłówku charconv języka C++17.We implemented the shortest round-trip decimal overloads of floating-point to_chars() in C++17's charconv header. W przypadku notacji naukowej ta funkcja jest około 10 razy szybsza niż funkcja sprintf_s() "%.8e" dla liczb zmiennoprzecinkowych i 30 razy szybsza niż funkcja sprintf_s() "%.16e" dla liczb podwójnej precyzji.For scientific notation, it is approximately 10x as fast as sprintf_s() "%.8e" for floats, and 30x as fast as sprintf_s() "%.16e" for doubles. Ta metoda korzysta z nowego algorytmu Ulfa Adamsa — Ryu.This uses Ulf Adams' new algorithm, Ryu.
 • Listę ulepszeń dotyczących zgodności ze standardami kompilatora języka Visual C++, które mogą wymagać zmian źródła w trybie ścisłej zgodności, można znaleźć tutaj.A list of improvements to the standards conformance of the Visual C++ compiler, which potentially require source changes in strict conformance mode, can be found here.
 • Wycofaliśmy przełącznik /Gm kompilatora języka C++.We have deprecated the C++ Compiler /Gm switch. Rozważ wyłączenie przełącznika /Gm w skrypcie kompilacji, jeśli jest jawnie zdefiniowany.Consider disabling the /Gm switch in your build scripts if it's explicitly defined. Możesz również bezpiecznie zignorować ostrzeżenie o wycofaniu przełącznika /Gm, ponieważ nie będzie traktowane jako błąd podczas korzystania z opcji „Traktuj ostrzeżenia jako błędy” (/WX).Alternatively, you can also safely ignore the deprecation warning for /Gm as it will not be treated as error when using "Treat warnings as errors" (/WX).

F#F#

Kompilator języka F#F# Compiler

 • Usunięto usterkę umożliwiającą metodom rozszerzeń przyjmującym wartości byref zmienianie niezmienialnej wartości.We fixed a bug where extension methods that take byref values could mutate an immutable value.
 • Ulepszyliśmy informacje o błędzie kompilacji dla przeciążeń na byref/inref/outref, zamiast jak wcześniej wyświetlać wcześniej niejasny opis błędu.We improved the compile error information for overloads on byref/inref/outref, rather than displaying the previously obscure error.
 • Opcjonalne rozszerzenia typu byref są teraz całkowicie niedozwolone.Optional Type Extensions on byrefs are now disallowed entirely. Wcześniej można je było zadeklarować, ale były one bezużyteczne, co prowadziło do niejasności w środowisku użytkownika.They could be declared previously, but were unusable, resulting in a confusing user experience.
 • Usunęliśmy usterkę polegającą na tym, że użycie funkcji CompareTo na krotce struktury z utworzeniem równoważności typu z aliasowaną krotką struktury powodowało wyjątek środowiska uruchomieniowego.We fixed a bug where CompareTo on a struct tuple and causing a type equivalence with an aliased struct tuple would result in a runtime exception.
 • Usunęliśmy usterkę polegającą na tym, że użycie typu System.Void w kontekście tworzenia dostawcy typów dla specyfikacji .NET Standard mogło spowodować nieznalezienie typu System.Void w czasie projektowania.We fixed a bug where use of System.Void in the context of authoring a Type Provider for .NET Standard could fail to find the System.Void type at design-time.
 • Usunęliśmy usterkę polegającą na tym, że mógł wystąpić błąd wewnętrzny, gdy częściowo zastosowany konstruktor unii rozłącznej był niezgodny z typem adnotowanym lub wywnioskowanym dla unii rozłącznej.We fixed a bug where an internal error could occur when a partially applied Discriminated Union constructor is mismatched with an annotated or inferred type for the Discriminated Union.
 • Zmodyfikowaliśmy komunikat o błędzie kompilatora wyświetlany podczas próby uzyskania adresu wyrażenia (na przykład w przypadku uzyskiwania dostępu do właściwości), aby precyzyjniej wyjaśnić, że nastąpiło naruszenie reguł określania zakresów dla typów byref.We modified the compiler error message when attempting to take an address of an expression (such as accessing a property) to make it more clear that it violates scoping rules for byref types.
 • Usunęliśmy usterkę polegającą na tym, że program mógł ulegać awarii w czasie wykonywania, jeśli częściowo dodano typ byref do metody lub funkcji.We fixed a bug where your program could crash at runtime when partially applying a byref type to a method or function. Teraz jest wyświetlany komunikat o błędzie.An error message will now display.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nieprawidłowa kombinacja typu byref i typu odwołania (na przykład byref<int> option) powodowała niepowodzenie w czasie wykonywania i nie był emitowany komunikat o błędzie.We fixed an issue where an invalid combination of a byref and a reference type (such as byref<int> option) would fail at runtime and not emit an error message. Teraz komunikat o błędzie jest już emitowany.We now emit an error message.

Narzędzia języka F#F# Tools

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że metadane zestawów języka F# utworzone przy użyciu zestawu .NET Core SDK nie były wyświetlane we właściwościach pliku w systemie Windows.We resolved an issue where metadata for F# assemblies built with the .NET Core SDK was not shown in file properties on Windows. Te metadane są teraz widoczne po kliknięciu zestawu prawym przyciskiem myszy w systemie Windows i wybraniu pozycji Właściwości.You can now see this metadata by right-clicking an assembly on Windows and selecting Properties.
 • Usunięto usterkę polegająca na tym, że użycie opcji module global w źródle języka F# mogło powodować brak odpowiedzi programu Visual Studio.We fixed a bug where use of module global in F# source could cause Visual Studio to become unresponsive.
 • Usunięto usterkę polegająca na tym, że metody rozszerzeń korzystające z opcji inref<'T> nie były wyświetlane na listach uzupełniania.We fixed a bug where extension methods using inref<'T> would not show in completion lists.
 • Usunięto usterkę polegająca na tym, że lista rozwijana TargetFramework we właściwościach projektów języka F# dla programu .NET Framework była pusta.We fixed a bug where the TargetFramework dropdown in Project Properties for .NET Framework F# projects was empty.
 • Usunięto usterkę polegająca na tym, że próba utworzenia nowego projektu języka F# przeznaczonego dla programu .NET Framework 4.0 kończyła się niepowodzeniem.We fixed a bug where creating a new F# project targeting .NET Framework 4.0 would fail.

Repozytorium kodu open source w języku F#F# Open Source Repository

Projekt VisualFSharpFull teraz jest ustawiony jako domyślny projekt startowy, co eliminuje konieczność ręcznego ustawiania tej opcji przed debugowaniem.The VisualFSharpFull project is now set as the default startup project, eliminating the need to manually set that before debugging. Podziękowania dla Roberta Jeppesena!Thanks, Robert Jeppesen!

Obsługa usługi językowej JavaScript i TypeScriptJavaScript and TypeScript Language Service Support

 • Dodano refaktoryzację w celu naprawienia odwołań do pliku po zmianie jego nazwy.We added refactoring to fix up references to a file after it has been renamed. Dodano również obsługę odwołań do projektu, pozwalając na podzielenie projektu TypeScript na oddzielne kompilacje, które odwołują do siebie nawzajem.We also added support for project references, letting you split your TypeScript project up into separate builds that reference each other.
 • Zaktualizowano najnowszy interfejs wiersza polecenia Vue CLI 3.0 i ulepszono zaznaczanie błędów w plikach szablonu Vue.js.We updated to the latest Vue CLI 3.0 and improved linting in Vue.js template files. Można również zapisywać i uruchamiać testy jednostkowe przy użyciu struktury Jest.You can also write and run unit tests using the Jest framework.
 • Dodaliśmy obsługę języka TypeScript 3.1.We have added support for TypeScript 3.1.

Obsługa programu SharePoint 2019SharePoint 2019 Support

Dodaliśmy nowe szablony, które pozwalają na tworzenie projektów dla programu SharePoint 2019.We added new templates that allow you to create projects for SharePoint 2019. Będzie możliwe migrowanie istniejących projektów do nowego szablonu projektu zarówno z programu SharePoint 2013, jak i programu SharePoint 2016.You will have the ability to migrate existing SharePoint projects from both SharePoint 2013 and SharePoint 2016 to the new project template.

Visual Studio Tools dla programu XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Narzędzia Visual Studio Tools dla programu Xamarin obsługują teraz środowisko Xcode 10, co umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemów iOS 12, tvOS 12 i watchOS 5.Visual Studio Tools for Xamarin now supports Xcode 10, which allows you to build and debug apps for iOS 12, tvOS 12, and watchOS 5. Zobacz artykuł, jak można się przygotować na system iOS 12, i nasze wprowadzenie do systemu iOS 12, aby uzyskać więcej informacji na temat nowych dostępnych funkcji.See how to get ready for iOS 12and our introduction to iOS 12for more details on the new features available.

Wstępne ulepszenia wydajności kompilacji rozszerzenia Xamarin.AndroidInitial Xamarin.Android Build Performance Improvements

Rozszerzenie Xamarin.Android 9.1 obejmuje wstępne ulepszenia wydajności kompilacji.Xamarin.Android 9.1 includes initial build performance improvements. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji zobacz nasze porównanie wydajności kompilacji Xamarin.Android 15.8 i 15.9.See our Xamarin.Android 15.8 vs. 15.9 build performance comparison for more details.

Narzędzia dla deweloperów platformy uniwersalnej systemu WindowsTools for Universal Windows Platform Developers

 • Najnowszy zestaw Windows 10 SDK (kompilacja 17763) został uwzględniony jako składnik opcjonalny w pakiecie roboczym programowania dla platformy uniwersalnej systemu Windows.The latest Windows 10 SDK (build 17763) is included as an optional component in the Universal Windows Platform development Workload.
 • Dodaliśmy obsługę tworzenia pakietów MSIX dla projektów platformy uniwersalnej systemy Windows, a także w szablonie projektu pakietu aplikacji systemu Windows.We added support for creating .MSIX packages for both the Universal Windows Platform projects, as well as in the Windows Application Packaging Project template. Aby móc utworzyć pakiet MSIX, minimalna wersja Twojej aplikacji musi być zgodna z najnowszą wersją zestawu Windows 10 SDK (kompilacja 17763).To create an .MSIX package, the minimum version of your application must be the latest Windows 10 SDK (build 17763).
 • Można teraz tworzyć aplikacje platformy UWP dla architektury ARM64.You can now build ARM64 UWP applications. W przypadku aplikacji platformy UWP .NET tylko technologia .NET Native jest obsługiwana dla architektury ARM64 i należy ustawić minimalną wersję aplikacji na Fall Creators Update (Build 16299) lub nowszą.For .NET UWP applications, only .NET Native is supported for ARM64, and you must set the Minimum Version of your application to the Fall Creators Update (Build 16299) or higher.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia szybkości funkcji F5 (kompilacja i wdrażanie) dla aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows.We made improvements to the F5 (Build + Deploy) speed for Universal Windows Platform applications. Najłatwiej będzie można to zauważyć w przypadku wdrożeń w zdalnych miejscach docelowych korzystających z uwierzytelniania systemu Windows, ale te ulepszenia wpłyną również na inne wdrożenia.This will be most noticeable for deployments to remote targets using Windows authentication, but will impact all other deployments as well.
 • Deweloperzy mogą teraz określać opcje wyświetlania kontrolek, jeśli korzystają z projektanta XAML podczas tworzenia aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows przeznaczonych dla systemu Windows 10 z aktualizacją Fall Creators Update (kompilacja 16299) lub nowszą.Developers now have the option to specify Control Display Options when using the XAML Designer while building UWP applications targeting the Windows 10 Fall Creators Update (build 16299) or later. Po wybraniu opcji „Wyświetl tylko kontrolki platformy” projektant nie musi wykonywać żadnego kodu kontrolki niestandardowej w celu poprawy niezawodności projektanta.Selecting "Only Display Platform Controls" prevents the designer from executing any custom control code to improve reliability of the designer.
 • Projektant XAML zastępuje teraz automatycznie mechanizmy kontroli, które zgłaszają wyjątki do przechwycenia przy użyciu kontrolek rezerwowych zamiast awarii projektanta.The XAML designer now automatically replaces controls that throw with catchable exceptions with fallback controls, rather than having the designer crash. Kontrolki rezerwowe mają żółte obramowanie, dzięki czemu deweloperzy wiedzą, że kontrolka została zastąpiona w czasie projektowania.Fallback controls have a yellow border to cue in developers that the control has been replaced at design time.
 • Projekt pakietu aplikacji systemu Windows obsługuje teraz debugowanie procesu w tle przy użyciu debugera typu Core CLR.The Windows Application Packaging project now supports debugging background process using the Core CLR debugger type.

NuGetNuGet

Ulepszenia dostawcy poświadczeń NuGetNuGet Credential Provider Improvements

W tej wersji znacznie poprawiono korzystanie z uwierzytelnionych źródeł danych pakietów, szczególnie w przypadku użytkowników systemów Mac i Linux:This release substantially improves the experience of using authenticated package feeds, especially for Mac and Linux users:

 • Platformy Visual Studio, MSBuild, NuGet.exe oraz .NET obsługują teraz nowy interfejs wtyczki dostawcy poświadczeń, który można zaimplementować za pomocą hostów pakietów prywatnych, takich jak Azure Artifacts.Visual Studio, MSBuild, NuGet.exe, and .NET now support a new Credential Provider plugin interface, which can be implemented by private package hosts like Azure Artifacts. Wcześniej tylko programy NuGet.exe i Visual Studio akceptowały dostawców poświadczeń.Previously, only NuGet.exe and Visual Studio accepted Credential Providers.
 • Wersje programu Visual Studio (w tym wersja Build Tools) dostarcza teraz dostawcę poświadczeń Azure Artifacts z niektórymi obciążeniami, dzięki czemu można łatwo używać źródeł danych Azure Artifacts w trakcie opracowywania.Visual Studio editions (including the Build Tools edition) now deliver the Azure Artifacts Credential Provider with certain workloads, so that you can easily use Azure Artifacts feeds in the course of your development. Aby korzystać z tych ulepszeń, zainstaluj składnik Menedżer pakietów NuGet lub Cele i zadania kompilacji NuGet albo obciążenie .NET Core.To use these improvements, install the NuGet package manager or NuGet targets and build tasks components, or the .NET Core workload.

Udoskonalenia menedżera pakietów NuGetNuGet Package Manager Improvements

 • Menedżer NuGet umożliwia teraz blokowanie pełnego zamknięcia pakietu w projektach opartych na elemencie PackageReference, dzięki czemu można wykonywać powtarzalne przywracanie pakietów.NuGet now enables locking the full package closure of PackageReference based projects, thereby enabling repeatable restore of packages.
 • Interfejs użytkownika menedżera pakietów NuGet programu Visual Studio udostępnia teraz informacje o licencji pakietów korzystających z nowego formatu licencji.The Visual Studio NuGet package manager UI now surfaces the license information for packages that use the new license format. Nowy format licencji osadza informacje o licencji w ramach pakietu w postaci wyrażenia SPDX lub pliku licencji.The new license format embeds the license information as part of the package in the form of an SPDX expression or a license file.

Zabezpieczenia pakietów NuGetNuGet Security

Wprowadziliśmy zasady klienta pakietów NuGet, które umożliwiają konfigurowanie ograniczeń dotyczących zabezpieczeń pakietów.We have introduced NuGet Client Policies which allow you to configure package security constraints. Oznacza to, że można blokować środowiska, aby mogły być instalowane tylko zaufane pakiety. Jest to realizowane na następujące sposoby:This means you can lock down environments so only trusted packages can be installed by:

 • Przez uniemożliwienie instalacji niepodpisanych pakietów.Disallowing the installation of unsigned packages.
 • Przez definiowanie listy zaufanych osób podpisujących na podstawie podpisu autora.Defining a list of trusted signers based on the author signature.
 • Przez definiowanie listy zaufanych właścicieli pakietów NuGet.org na podstawie metadanych w podpisie repozytorium.Defining a list of trusted NuGet.org package owners based on the metadata in the repository signature.

Narzędzia programu .NET Core dla programu Visual Studio.NET Core Tools for Visual Studio

Począwszy od tego wydania, narzędzia programu .NET Core dla programu Visual Studio domyślnie będą korzystały z najnowszej stabilnej wersji zestawu .NET Core SDK zainstalowanej na komputerze dla ogólnie dostępnych wersji programu Visual Studio.Starting with this release, the .NET Core tools for Visual Studio will now default to using only the latest stable version of a .NET Core SDK that is installed on your machine for GA releases of Visual Studio. W przyszłych wersjach zapoznawczych te narzędzia będą używały tylko zestawów .NET Core SDK w wersjach zapoznawczych.For future previews, the tools will use only preview .NET Core SDKs.


Release Notes Icon Powiadomienie o biuletynie zabezpieczeń programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9Visual Studio 2017 version 15.9 Security Advisory Notices

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 15.9.19 — wydane 14 stycznia 2020 r.Visual Studio 2017 15.9.19 Service Release -- released on January 14, 2020 New Release icon

CVE-2020-0602 Luka w zabezpieczeniach umożliwiająca atak typu „odmowa usługi” na platformie ASP.NET CoreCVE-2020-0602 ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability

Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji ASP.NET Core specjalnie przygotowane żądania.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to the ASP.NET Core application. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi żądań internetowych w aplikacji internetowej ASP.NET Core.The security update addresses the vulnerability by correcting how the ASP.NET Core web application handles web requests.

CVE-2020-0603 Luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu na platformie ASP.NET CoreCVE-2020-0603 ASP.NET Core Remote Code Execution Vulnerability

Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji ASP.NET Core specjalnie przygotowane żądania.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to the ASP.NET Core application. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi pamięci wewnętrznej przez aplikację internetową ASP.NET Core.The security update addresses the vulnerability by correcting how the ASP.NET Core web application handles in memory.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.18 — wydane 10 grudnia 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.18 Service Release -- released on December 10, 2019

CVE-2019-1349 Luka w zabezpieczeniach zdalnego wykonywania w narzędziu Git dla programu Visual Studio spowodowana zbyt łagodnymi ograniczeniami dla nazw modułów podrzędnychCVE-2019-1349 Git for Visual Studio Remote Excecution Vulnerability due to too lax restrictions on submodule names

Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu, gdy w narzędziu Git dojdzie do kolizji nazw modułów podrzędnych dla katalogów równorzędnych modułów podrzędnych.A remote code execution vulnerability exists when Git runs into collisions of submodule names for directories of sibling submodules. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby zdalnie wykonać kod na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could remote execute code on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ pobierana nowa wersja narzędzia Git dla systemu Windows wymaga, aby katalog dla klona modułów podrzędnych był pusty.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which requires the directory for the submodules’ clone to be empty.

CVE-2019-1350 Luka w zabezpieczeniach zdalnego wykonywania w narzędziu Git dla programu Visual Studio spowodowana niepoprawnym cytowaniem argumentów wiersza poleceniaCVE-2019-1350 Git for Visual Studio Remote Excecution Vulnerability due to incorrect quoting of command-line arguments

Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu, która występuje, gdy narzędzie Git interpretuje argumenty wiersza polecenia z pewnym cytowaniem podczas cyklicznego klonowania w połączeniu z adresami URL protokołu SSH.A remote code execution vulnerability exists when Git interprets command-line arguments with certain quoting during a recursive clone in conjunction with SSH URLs. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby zdalnie wykonać kod na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could remote execute code on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ w pobieranej nowej wersji narzędzia Git dla systemu Windows usunięto ten problem.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which fixes the issue.

CVE-2019-1351 Luka w zabezpieczeniach dotycząca dowolnego zastępowania plików w narzędziu Git dla programu Visual Studio, która występuje podczas klonowania w przypadku używania nazw dysków niebędących literamiCVE-2019-1351 Git for Visual Studio Arbitrary File Overwrite Vulnerability due to usage of non-letter drive names during clone

W usłudze Git istnieje luka w zabezpieczeniach powodująca dowolne zastępowanie plików, gdy nazwy dysków niebędące literami są pomijane podczas sprawdzania zabezpieczeń w poleceniu git clone.An arbitrary file overwrite vulnerability exists in Git when non-letter drive names bypass safety checks in git clone. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby wykonywać operacje zapisu w dowolnych plikach na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could write to arbitrary files on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ w pobieranej nowej wersji narzędzia Git dla systemu Windows usunięto ten problem.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which fixes the issue.

CVE-2019-1352 Luka w zabezpieczeniach zdalnego wykonywania w narzędziu Git dla programu Visual Studio spowodowana nieznajomością alternatywnych strumieni danych NTFSCVE-2019-1352 Git for Visual Studio Remote Excecution Vulnerability due to unawareness of NTFS Alternate Data Streams

W usłudze Git istnieje luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonywanie kodu w przypadku klonowania i zapisywania do katalogu .git/ za pośrednictwem alternatywnych strumieni danych NTFS.A remote code execution vulnerability exists in Git when cloning and writing to .git/ directory via NTFS alternate data streams. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby zdalnie wykonać kod na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could remote execute code on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ w pobieranej nowej wersji narzędzia Git dla systemu Windows wprowadzono świadomość istnienia alternatywnych strumieni danych.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which has been made aware of NTFS alternate data streams.

CVE-2019-1354 Luka w zabezpieczeniach dotycząca dowolnego zastępowania plików w narzędziu Git dla programu Visual Studio, która występuje z powodu braku odmowy zapisania śledzonych plików zawierających ukośniki odwrotneCVE-2019-1354 Git for Visual Studio Arbitrary File Overwrite Vulnerability due to not refusing to write out tracked files containing backslashes

W usłudze Git istnieje luka w zabezpieczeniach powodująca dowolne zastępowanie plików, ponieważ wpisy drzewa zawierające ukośniki odwrotne i złośliwe linki symboliczne mogą powodować uszkodzenie drzewa roboczego.An arbitrary file overwrite vulnerability exists in Git when tree entries with backslashes and malicious symlinks could break out of the work tree. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby wykonywać operacje zapisu w dowolnych plikach na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could write to arbitrary files on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ pobierana nowa wersja narzędzia Git dla systemu Windows nie zezwala na takie używanie ukośników odwrotnych.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which does not allow this usage of backslashes.

CVE-2019-1387 Luka w zabezpieczeniach zdalnego wykonywania w narzędziu Git dla programu Visual Studio spowodowana zbyt łagodną weryfikacją nazw modułów podrzędnych w klonach cyklicznychCVE-2019-1387 Git for Visual Studio Remote Execution Vulnerability due to too lax validation of submodule names in recursive clones

W usłudze Git istnieje luka w zabezpieczeniach umożliwiająca zdalne wykonywanie kodu w przypadku klonowania cyklicznego z modułami podrzędnymi.A remote code execution vulnerability exists in Git when cloning recursively with submodules. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby zdalnie wykonać kod na maszynie docelowej.An attacker who successfully exploited this vulnerability could remote execute code on the target machine. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ponieważ pobierana nowa wersja narzędzia Git dla systemu Windows zwiększa wymagania walidacji względem nazw modułów podrzędnych.The security update addresses the vulnerability by taking a new version of Git for Windows which tightens validation of submodule names.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.17 — wydane 15 października 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.17 Service Release -- released on October 15, 2019

CVE-2019-1425 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień w pakietach NPM (opublikowana 12 listopada 2019 r.)CVE-2019-1425 NPM Package Elevation of Privilege Vulnerability (published November 12, 2019)

Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień, gdy program Visual Studio nie może poprawnie zweryfikować linków stałych podczas wyodrębniania zarchiwizowanych plików.An elevation of privilege vulnerability exists when Visual Studio fails to properly validate hardlinks when extracting archived files. Te luki w zabezpieczeniach zostały wprowadzone przez pakiety NPM używane przez program Visual Studio, jak opisano w 2 następujących poradnikach NPM: npmjs.com/advisories/803 and npmjs.com/advisories/886.The vulnerabilities were introduced by NPM packages used by Visual Studio as described in the following two NPM advisories: npmjs.com/advisories/803 and npmjs.com/advisories/886. Zaktualizowane wersje tych pakietów NPM zostały udostępnione w tej wersji programu Visual Studio.The updated versions of these NPM packages were included in this version of Visual Studio.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.16 — wydane 10 września 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.16 Service Release -- released on September 10, 2019

CVE-2019-1232 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostykiCVE-2019-1232 Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień występuje, gdy standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki nieprawidłowo personifikuje pewne operacje na plikach.An elevation of privilege vulnerability exists when the Diagnostics Hub Standard Collector Service improperly impersonates certain file operations. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby uzyskać podniesione przywileje.An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain elevated privileges. Atakujący z nieuprzywilejowanym dostępem do narażonego systemu może wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach.An attacker with unprivileged access to a vulnerable system could exploit this vulnerability. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, zapewniając, że standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki prawidłowo personifikuje operacje na plikach.The security update addresses the vulnerability by ensuring the Diagnostics Hub Standard Collector Service properly impersonates file operations.

CVE-2019-1301 Odmowa usługi na platformie .NET CoreCVE-2019-1301 Denial of Service Vulnerability in .NET Core

Luka w zabezpieczeniach typu „odmowa usługi” występuje na platformie .NET Core, gdy nieprawidłowo obsługuje ona żądania internetowe.A denial of service vulnerability exists when .NET Core improperly handles web requests. Tę lukę w zabezpieczeniach może wykorzystać atakujący i spowodować odmowę usługi dla aplikacji internetowej platformy .NET Core.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET Core web application. Lukę w zabezpieczeniach można wykorzystać zdalnie bez uwierzytelniania.The vulnerability can be exploited remotely, without authentication.

Aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi żądań internetowych w aplikacji internetowej .NET Core.The update addresses the vulnerability by correcting how the .NET Core web application handles web requests.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.15 — wydane 13 sierpnia 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.15 Service Release -- released on August 13, 2019

CVE-2019-1211 Luka w zabezpieczeniach podniesienia uprawnień w narzędziu Git dla programu Visual StudioCVE-2019-1211 Git for Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

W narzędziu Git dla programu Visual Studio występuje luka w zabezpieczeniach podniesienia uprawnień, która polega na tym, że pliki konfiguracji są nieprawidłowo analizowane.An elevation of privilege vulnerability exists in Git for Visual Studio when it improperly parses configuration files. Osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta tę lukę, może wykonać kod w kontekście innego użytkownika lokalnego.An attacker who successfully exploited the vulnerability could execute code in the context of another local user. Aby wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, uwierzytelniona osoba atakująca musi zmodyfikować pliki konfiguracji narzędzia Git w systemie przed pełną instalacją aplikacji.To exploit the vulnerability, an authenticated attacker would need to modify Git configuration files on a system prior to a full installation of the application. Osoba atakująca powinna następnie przekonać innego użytkownika w systemie, aby wykonał określone polecenia narzędzia Git.The attacker would then need to convince another user on the system to execute specific Git commands. Aktualizacja rozwiązuje problem, ponieważ zmienia uprawnienia wymagane do edytowania plików konfiguracji.The update addresses the issue by changing the permissions required to edit configuration files.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.14 — wydane 9 marca 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.14 Service Release -- released on July 9, 2019

CVE-2019-1075 Luka w zabezpieczeniach umożliwiająca podszywanie się na platformie ASP.NET CoreCVE-2019-1075 ASP.NET Core Spoofing Vulnerability

Dzisiaj zostały opublikowane aktualizacje platformy .NET Core, które uwzględniono w tej aktualizacji programu Visual Studio..NET Core updates have released today and are included in this Visual Studio update. W tej wersji rozwiązano problemy dotyczące zabezpieczeń i inne istotne problemy.This release addresses security and other important issues. Szczegóły można znaleźć w informacjach o wersji platformy .NET Core.Details can be found in the .NET Core release notes.

CVE-2019-1077 Luka w zabezpieczeniach dotycząca automatycznej aktualizacji rozszerzeń programu Visual StudioCVE-2019-1077 Visual Studio Extension Auto Update Vulnerability

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień występuje, gdy proces automatycznej aktualizacji rozszerzeń programu Visual Studio nieprawidłowo wykonuje pewne operacje na plikach.An elevation of privilege vulnerability exists when the Visual Studio Extension auto-update process improperly performs certain file operations. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby usuwać pliki w dowolnych lokalizacjach.An attacker who successfully exploited this vulnerability could delete files in arbitrary locations. Aby wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, atakujący potrzebuje nieuprzywilejowanego dostępu do narażonego systemu.To exploit this vulnerability, an attacker would require unprivileged access to a vulnerable system. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach przez zabezpieczenie lokalizacji, w których automatyczna aktualizacja rozszerzeń programu Visual Studio wykonuje operacje na plikach.The security update addresses the vulnerability by securing locations the Visual Studio Extension auto-update performs file operations in.

CVE-2019-1113 Deserializacja pliku XOML Projektanta przepływu pracy umożliwia wykonywanie koduCVE-2019-1113 WorkflowDesigner XOML deserialization allows code execution

Plik XOML przywołujący niektóre typy może powodować wykonywanie losowego kodu, kiedy plik XOML jest otwierany w programie Visual Studio.A XOML file referencing certain types could cause random code to be executed when the XOML file is opened in Visual Studio. Teraz wprowadzono ograniczenie dotyczące typów, których można używać w plikach XOML.There is now a restriction on what types are allowed to be used in XOML files. Po otwarciu pliku XOML zawierającego jeden z nowo nieautoryzowanych typów jest wyświetlany komunikat wyjaśniający, że ten typ nie ma autoryzacji.If a XOML file containing one of the newly unauthorized types is opened, a message is displayed explaining that the type is unauthorized.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem https://support.microsoft.com/en-us/help/4512190/remote-code-execution-vulnerability-if-types-are-specified-in-xoml.For further information, please refer to https://support.microsoft.com/en-us/help/4512190/remote-code-execution-vulnerability-if-types-are-specified-in-xoml.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.12 — wydane 14 marca 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.12 Service Release -- released on May 14, 2019

CVE-2019-0727 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostykiCVE-2019-0727 Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień występuje, gdy standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki nieprawidłowo wykonuje pewne operacje na plikach.An elevation of privilege vulnerability exists when the Diagnostics Hub Standard Collector Service improperly performs certain file operations. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby usuwać pliki w dowolnych lokalizacjach.An attacker who successfully exploited this vulnerability could delete files in arbitrary locations. Aby wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, atakujący potrzebuje nieuprzywilejowanego dostępu do narażonego systemu.To exploit this vulnerability, an attacker would require unprivileged access to a vulnerable system. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach przez zabezpieczenie lokalizacji, w których standardowy moduł zbierający centrum diagnostyki wykonuje operacje na plikach.The security update addresses the vulnerability by securing locations the Diagnostics Hub Standard Collector performs file operations in.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.9 — wydane 12 marca 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.9 Service Release -- released on March 12, 2019

CVE-2019-0809 Luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu w programie Visual StudioCVE-2019-0809 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

Wykryto lukę w zabezpieczeniach dotyczącą zdalnego wykonywania kodu występującą w przypadku, kiedy instalator pakietu redystrybucyjnego C++ programu Visual Studio nieprawidłowo sprawdza poprawność danych wejściowych przed załadowaniem plików biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL).A remote code execution vulnerability exists when the Visual Studio C++ Redistributable Installer improperly validates input before loading dynamic link library (DLL) files. Osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta tę lukę, może wykonać dowolny kod w kontekście bieżącego użytkownika.An attacker who successfully exploited the vulnerability could execute arbitrary code in the context of the current user. Użytkownicy, których konta mają mniejsze prawa użytkownika w systemie, mogą być narażeni na mniejsze ryzyko niż użytkownicy pracujący z uprawnieniami użytkownika administracyjnego.Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights. Aby wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, osoba atakująca musi umieścić złośliwą bibliotekę DLL w systemie lokalnym i przekonać użytkownika do wykonania określonego pliku wykonywalnego.To exploit the vulnerability, an attacker must place a malicious DLL on a local system and convince a user to execute a specific executable. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób sprawdzania poprawności danych wejściowych przed załadowaniem plików DLL przez instalator pakietu redystrybucyjnego C++ programu Visual Studio.The security update addresses the vulnerability by correcting how the Visual Studio C++ Redistributable Installer validates input before loading DLL files.

CVE-2019-9197 Luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu w edytorze środowiska UnityCVE-2019-9197 Unity Editor Remote Code Execution Vulnerability

W edytorze środowiska Unity istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu. Jest to oprogramowanie innych firm, które program Visual Studio oferuje do zainstalowania jako część obciążenia Opracowywanie gier za pomocą środowiska Unity.A remote code execution vulnerability exists in the Unity Editor, a 3rd party software that Visual Studio offers to install as part of the Game Development with Unity workload. Jeśli zainstalowano środowisko Unity z programu Visual Studio, należy zaktualizować używaną wersję środowiska Unity do wersji, w której usunięto tę lukę w zabezpieczeniach, postępując według instrukcji opisanych w CVE.If you've installed Unity from Visual Studio, please make sure to update the version of Unity you're using to a version that addresses the vulnerability as described in the CVE. Instalator programu Visual Studio został zaktualizowany i teraz oferuje do zainstalowania wersję edytora środowiska Unity, w której usunięto tę lukę w zabezpieczeniach.The Visual Studio installer has been updated to offer to install a Unity Editor version which addresses the vulnerability.

CVE-2019-0757 Luka w zabezpieczeniach polegająca na nieuprawnionej modyfikacji na platformie .NET Core NuGetCVE-2019-0757 .NET Core NuGet Tampering Vulnerability

W oprogramowaniu NuGet istnieje luka w zabezpieczeniach polegająca na nieuprawnionej modyfikacji podczas wykonywania w środowisku Linux lub Mac.A tampering vulnerability exists in NuGet software when executed in a Linux or Mac environment. Osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta tę lukę, może uruchomić dowolny kod w kontekście bieżącego użytkownika.An attacker who successfully exploited the vulnerability could run arbitrary code in the context of the current user. Jeśli bieżący użytkownik jest zalogowany z prawami użytkownika administracyjnego, osoba atakująca może uzyskać kontrolę nad systemem, którego dotyczy ten problem.If the current user is logged on with administrative user rights, an attacker could take control of the affected system. Osoba atakująca może następnie instalować programy, wyświetlać, zmieniać lub usuwać dane albo tworzyć nowe konta z pełnymi prawami użytkownika.An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Użytkownicy, których konta mają mniejsze prawa użytkownika w systemie, mogą być narażeni na mniejsze ryzyko niż użytkownicy pracujący z uprawnieniami użytkownika administracyjnego.Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights. Wykorzystanie tej luki w zabezpieczeniach wymaga, aby osoba atakująca mogła zalogować się jako inny użytkownik na tym samym komputerze.Exploitation of the vulnerability requires that an attacker can login as any other user on that machine. W takim przypadku osoba atakująca będzie mogła zastąpić pliki lub dodać kod do plików utworzonych za pomocą operacji przywracania pakietu NuGet w ramach bieżącego konta użytkownika.At that point, the attacker will be able to replace or add to files that were created by a NuGet restore operation in the current users account.

Dzisiaj zostały opublikowane aktualizacje platformy .NET Core, które uwzględniono w tej aktualizacji programu Visual Studio..NET Core updates have released today and are included in this Visual Studio update. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób tworzenia uprawnień do plików przez operację przywracania pakietu NuGet dla wszystkich plików wyodrębnionych do komputera klienckiego.The security update addresses the vulnerability by correcting how NuGet restore creates file permissions for all files extracted to the client machine. Szczegółowe informacje o pakietach można znaleźć w informacjach o wersji platformy .NET Core.Details about the packages can be found in the .NET Core release notes.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.7 — wydane 12 lutego 2019 r.Visual Studio 2017 version 15.9.7 Service Release -- released on February 12, 2019

CVE-2019-0613 Deserializacja pliku XOML Projektanta przepływu pracy umożliwia wykonywanie koduCVE-2019-0613 WorkflowDesigner XOML deserialization allows code execution

Plik XOML przywołujący niektóre typy może powodować wykonywanie losowego kodu, kiedy plik XOML jest otwierany w programie Visual Studio.A XOML file referencing certain types could cause random code to be executed when the XOML file is opened in Visual Studio. Teraz wprowadzono ograniczenie dotyczące typów, których można używać w plikach XOML.There is now a restriction on what types are allowed to be used in XOML files. Po otwarciu pliku XOML zawierającego jeden z nowo nieautoryzowanych typów jest wyświetlany komunikat wyjaśniający, że ten typ nie ma autoryzacji.If a XOML file containing one of the newly unauthorized types is opened, a message is displayed explaining that the type is unauthorized.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem https://support.microsoft.com/en-us/help/4512190/remote-code-execution-vulnerability-if-types-are-specified-in-xoml..For further information, please refer to https://support.microsoft.com/en-us/help/4512190/remote-code-execution-vulnerability-if-types-are-specified-in-xoml..

CVE-2019-0657Luka w zabezpieczeniach umożliwiająca podszywanie się w programach .NET Framework i Visual StudioCVE-2019-0657 .NET Framework and Visual Studio Spoofing Vulnerability

Dzisiaj zostały opublikowane aktualizacje platformy .NET Core, które uwzględniono w tej aktualizacji programu Visual Studio..NET Core updates have released today and are included in this Visual Studio update. W tej wersji rozwiązano problemy dotyczące zabezpieczeń i inne istotne problemy.This release addresses security and other important issues. Szczegóły można znaleźć w informacjach o wersji platformy .NET Core.Details can be found in the .NET Core release notes.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.5 — wydane 08 stycznia 2018 r.Visual Studio 2017 version 15.9.5 Service Release -- released on January 08, 2018

CVE-2019-0546 Luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu w programie Visual StudioCVE-2019-0546 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

W programie Visual Studio występuje luka w zabezpieczeniach dotycząca zdalnego wykonywania kodu, w przypadku której kompilator języka C++ niepoprawnie obsługuje określone kombinacje konstrukcji języka C++.A remote code execution vulnerability exists in Visual Studio when the C++ compiler improperly handles specific combinations of C++ constructs. Osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta tę lukę, może uruchomić dowolny kod w kontekście bieżącego użytkownika.An attacker who successfully exploited the vulnerability could run arbitrary code in the context of the current user. Jeśli bieżący użytkownik jest zalogowany z prawami użytkownika administracyjnego, osoba atakująca może uzyskać kontrolę nad systemem, którego dotyczy ten problem.If the current user is logged on with administrative user rights, an attacker could take control of the affected system. Osoba atakująca może następnie instalować programy, wyświetlać, zmieniać lub usuwać dane albo tworzyć nowe konta z pełnymi prawami użytkownika.An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Użytkownicy, których konta mają mniejsze prawa użytkownika w systemie, mogą być narażeni na mniejsze ryzyko niż użytkownicy pracujący z uprawnieniami użytkownika administracyjnego.Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi określonych konstrukcji języka C++ przez kompilator języka C++.The security update addresses the vulnerability by correcting how the Visual Studio C++ compiler handles certain C++ constructs.

Wydanie usługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9.4 — wydane 11 grudnia 2018 r.Visual Studio 2017 version 15.9.4 Service Release -- released on December 11, 2018

CVE-2018-8599 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostykiCVE-2018-8599 Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień występuje, gdy standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki nieprawidłowo obsługuje pewne operacje na plikach.An elevation of privilege vulnerability exists when the Diagnostics Hub Standard Collector Service improperly handles certain file operations. Atakujący, któremu udałoby się wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, mógłby uzyskać podniesione przywileje.An attacker who successfully exploited this vulnerability could gain elevated privileges. Aby wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, atakujący potrzebuje nieuprzywilejowanego dostępu do narażonego systemu.To exploit this vulnerability, an attacker would require unprivileged access to a vulnerable system. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, zapewniając, że standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki prawidłowo personifikuje operacje na plikach.The security update addresses the vulnerability by ensuring the Diagnostics Hub Standard Collector Services properly impersonates file operations.


Rozwiązane problemyFixed Issues

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.9.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.9.

The Developer Community Portal


Znane problemyKnown Issues

Zobacz wszystkie znane problemy w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.9 i dostępne dla nich obejścia.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.9.

Visual Studio 2017 Known Issues Visual Studio 2017 Known Issues


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje.You can make a product suggestion or track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers, and propose new features. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can also get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.For more information relating to past versions of Visual Studio 2017, see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Początek strony
Top of Page