Informacje o wersji 15.0 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Rytm wydawania wersjiDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Aby wyświetlić informacje dotyczące najnowszej wersji programu Visual Studio 2017, odwiedź aktualną stronę Informacje o wersji.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Możesz śledzić problemy w witrynie społeczności deweloperów programu Visual Studio, która umożliwia zadawanie pytań i znajdowanie odpowiedzi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Możesz też zgłosić sugestię dotyczącą produktu za pomocą usługi UserVoice lub uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji w ramach naszej pomocy technicznej na żywo w formie czatu.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


Historia wersjiRelease History


Pobieranie bieżącej wersji programu Visual Studio 2017Download the Current Release of Visual Studio 2017

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie programu Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Uwaga: rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Data wydania: 10 kwietnia 2018 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.0 (26228.30)Release Date: April 10, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.30)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Visual Studio polegającej na ujawnieniu informacji Microsoft Security Advisories for Microsoft Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

CVE-2018-1037: Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawnienia informacji, która polega na tym, że program Visual Studio nieprawidłowo ujawnia ograniczoną zawartość niezainicjowanej pamięci podczas kompilowania plików bazy danych programu (PDB).CVE-2018-1037: An information disclosure vulnerability exists when Visual Studio improperly discloses limited contents of uninitialized memory while compiling program database (PDB) files. Osoba atakująca, która skorzystała z takiego ujawnienia informacji, może wyświetlić niezainicjowaną pamięć wystąpienia programu Visual Studio użytego do kompilowania pliku PDB.An attacker who took advantage of this information disclosure could view uninitialized memory from the Visual Studio instance used to compile the PDB file.

Aby wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, osoba atakująca potrzebuje dostępu do odpowiedniego pliku PDB utworzonego za pomocą zagrożonej wersji programu Visual Studio.To take advantage of the vulnerability, an attacker would require access to an affected PDB file created using a vulnerable version of Visual Studio. Osoba atakująca nie może w żaden sposób wymusić na deweloperach takiego ujawnienia informacji.An attacker would have no way to force a developer to produce this information disclosure.

Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób generowania plików PDB podczas kompilowania projektu.The security update addresses the vulnerability by correcting how PDB files are generated when a project is compiled.

Ważne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz aktualizację zabezpieczeń dla luki CVE-2018-1037.For more information, see the security update for CVE-2018-1037.


Data wydania: 13 marca 2018 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.0 (26228.29)Release Date: March 13, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.29)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0875: Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, w wyniku której złośliwy plik lub żądanie sieci Web może spowodować atak typu „odmowa usługi” (DoS).CVE-2018-0875: Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

 • Administratorom systemu zaleca się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.10, 1.1.7 i 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Deweloperom zaleca się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 1.1.8 lub 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Data wydania: 21 lutego 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.0 (26228.26)Release Date: February 21, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.26)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Program Team Explorer obsługuje zabezpieczenia TLSv1.2.Team Explorer supports TLSv1.2. Zaktualizowano składniki Git i Menedżer poświadczeń Git dostarczane razem z programem Visual Studio.We have updated the Git and the Git Credential Manager components that ship in Visual Studio. Zaktualizowany został również opcjonalny składnik Git dla systemu Windows.The optional Git for Windows component has also been updated. Ta aktualizacja umożliwia usłudze Git łączenie się z użyciem standardu zabezpieczeń TLSv1.2 z usługami, które mają przestarzałą obsługę zabezpieczeń TLSv1 i TLSv1.1.This update allows Git to connect to services that have deprecated support for TLSv1 and TLSv1.1 in favor of TLSv1.2.


Data wydania: 2 lutego 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.0 (26228.23)Release Date: February 2, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.23)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

 • Kompilator MSVC został zaktualizowany o obsługę przełącznika /Qspectre, który będzie automatycznie wstawiał barierę przewidywania, gdy kompilator wykryje wystąpienia luki Spectre w wariancie 1.The MSVC compiler has been updated with support for the /Qspectre switch which will automatically insert a speculation barrier when the compiler detects instances of Spectre variant 1. Aby uzyskać więcej informacji o przełączniku /Qspectre, zapoznaj się z blogiem zespołu języka Visual C++.For more information about /Qspectre please refer to the Visual C++ Team Blog.
 • Zestaw JDK został zaktualizowany do wersji 8u161, aby naprawić błędy pobierania.The JDK was bumped to 8u161 to fix download errors.

Data wydania: 9 stycznia 2018 r. — Visual Studio 2017, wersja 15.0 (26228.21)Release Date: January 9, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.21)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0786 Pominięcie funkcji zabezpieczeń w weryfikacji certyfikatu X509 Firma Microsoft opublikowała ten biuletyn zabezpieczeń, aby udostępnić informacje dotyczące luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0.CVE-2018-0786 Security Feature Bypass in X509 Certificate Validation Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. W tym biuletynie podano też wskazówki dla deweloperów dotyczące właściwego aktualizowania aplikacji.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly. Ten biuletyn zabezpieczeń ma również zastosowanie do natywnej platformy .NET dla platformy uniwersalnej systemu Windows.This security advisory is also applicable to .NET native for UWP.

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, która umożliwia atakującemu przedstawienie certyfikatu oznaczonego jako nieważny do określonego celu w taki sposób, że składnik użyje go do tego celu.Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where an attacker could present a certificate that is marked invalid for a specific use, but a component uses it for that purpose. Ta akcja pomija tagowanie ulepszonego użycia klucza.This action disregards the Enhanced Key Usage tagging.

Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, zapewniając, że składniki platformy .NET Core w pełni weryfikują certyfikaty.The security update addresses the vulnerability by ensuring that .NET Core components completely validate certificates. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.9, 1.1.6 i 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.1.4 lub 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.

CVE-2018-0764 Odmowa usługi podczas analizowania dokumentów XML Firma Microsoft opublikowała ten biuletyn zabezpieczeń, aby udostępnić informacje dotyczące luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0.CVE-2018-0764 Denial of Service when parsing XML documents Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. W tym biuletynie podano też wskazówki dla deweloperów dotyczące właściwego aktualizowania aplikacji.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly.

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach mogącej powodować odmowę usługi we wszystkich wersjach publicznych platformy .NET Core, która wynika z niewłaściwego przetwarzania dokumentów XML.Microsoft is aware of a Denial of Service vulnerability in all public versions of .NET core due to improper processing of XML documents. Tę lukę w zabezpieczeniach może wykorzystać atakujący i spowodować odmowę usługi dla aplikacji .NET.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET application. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji platformy .NET Core specjalnie przygotowane żądanie.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to a .NET Core application.

Aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając obsługę przetwarzania dokumentów XML przez platformę .NET Core.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET core handles XML document processing. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.9, 1.1.6 i 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.1.4 lub 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.


Data wydania: 6 grudnia 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.0 (26228.18)Release Date: December 6, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.18)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Biuletyny zabezpieczeń programów .NET Core i ASP.NET ASP.NET Core Security Advisories

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń dla programu ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for ASP.NET Core. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich anonsach w repozytorium programu ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the ASP.NET Core repo. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje: CVE-2017-8700 — obejście CORS może umożliwić ujawnienie informacji: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0 i 1.1, która umożliwia obejście funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), co może prowadzić do ujawnienia informacji.Please note the following information: CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure. Nowe projekty utworzone za pomocą programu ASP.NET Core 1.0 lub ASP.NET Core 1.1 będą teraz korzystały z wersji pakietu, które zawierają wymienioną powyżej aktualizację zabezpieczeń.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security update. W przypadku istniejących projektów użytkownicy mogą zaktualizować ich pakiety do nowszych wersji za pomocą okna dialogowego Zarządzaj pakietami NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Data wydania: 14 listopada 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.0 (26228.17)Release Date: November 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.17)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Biuletyny zabezpieczeń oprogramowania .NET Core i ASP.NET .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń dla platformy .NET Core i ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich anonsach w repozytoriach platform .NET Core i ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Należy zwrócić uwagę na następujące informacje:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Źle sformułowany certyfikat może spowodować odmowę usługi: istnieje luka w zabezpieczeniach platformy .NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, dla której źle sformułowany certyfikat lub inne dane sformatowane zgodnie z ASN.1 mogą doprowadzić do odmowy usługi z powodu nieskończonej pętli w systemie Linux i macOS.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service via an infinite loop on Linux and macOS. Administratorom systemu doradza się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych programu NET. Core do wersji 1.0.8, 1.1.5 i 2.0.1.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Deweloperom doradza się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 2.0.3 lub 1.1.5.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 — obejście CORS może umożliwić ujawnienie informacji: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0 i 1.1, która umożliwia obejście funkcji udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), co może prowadzić do ujawnienia informacji.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 — otwarcie przekierowania może spowodować podniesienie uprawnień: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET 2.0 Core, która umożliwia istnienie otwartego przekierowania, prowadzącego do podniesienia uprawnień.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 — odmowa usługi: istnieje luka w zabezpieczeniach w programie ASP.NET Core 1.0, 1.1 i 2.0, kiedy aplikacja jest obsługiwana za pośrednictwem sterownika Http.Sys systemu Windows, gdy źle sformułowane żądanie może prowadzić do odmowy usługi.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

Nowe projekty utworzone za pomocą programu ASP.NET Core 1.0 i ASP.NET Core 1.1 będą teraz korzystały z wersji pakietu, które zawierają wymienione powyżej aktualizacje zabezpieczeń.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security updates. W przypadku istniejących projektów użytkownicy mogą zaktualizować ich pakiety do nowszych wersji za pomocą okna dialogowego Zarządzaj pakietami NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Data wydania: 18 września 2017 r. — Visual Studio 2017 w wersji 15.0 (26228.16)Release Date: September 18, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.16)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release


Data wydania: 23 maja 2017 r. - Visual Studio 2017 wersja 15.0 (26228.13)Release Date: May 23, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.13)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

W scenariuszach instalacji w trybie offline nie jest już wymagany dostęp do Internetu.Offline install scenarios no longer require internet access.


Data wydania: 31 marca 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.0 (26228.12)Release Date: March 31, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.12)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Zapewniamy teraz obsługę interfejsów API i narzędzi środowisk Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2 oraz tvOS 10.2 w rozszerzeniu Xamarin.VS dla programu Visual Studio 2017.We now support Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2, and tvOS 10.2 tools and APIs in the Xamarin.VS Extension for Visual Studio 2017.


Data wydania: 28 marca 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.0 (26228.10)Release Date: March 28, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.10)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w kompilacji 26228.10:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.10:


Data wydania: 14 marca 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.0 (26228.09)Release Date: March 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.09)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w kompilacji 26228.09:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.09:


Data wydania: 7 marca 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.0 (26228.04)Release Date: March 7, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.04)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release

Programowanie: szybka nawigacja, pisanie i naprawa koduDevelop: Navigate, write, and fix your code fast

 • Nowe środowisko instalacji — minimalny rozmiar umożliwia szybsze działanie i szersze dostosowanie instalacji oraz zapewnia obsługę trybu offline.New Installation Experience has a reduced minimum footprint for faster and more customizable installations, as well as support for offline installs.
 • Środowisko IDE programu Visual Studio — szeroka gama rozszerzeń w programie Visual Studio 2017, m.in. ograniczenie czasu uruchamiania komputera i ładowania rozwiązań, ulepszenia logowania i tożsamości, łatwiejsza nawigacja w kodzie, widok otwartego folderu i podłączone usługi umożliwiają połączenia między aplikacją użytkownika a dowolną usługą lokalną lub w chmurze.Visual Studio IDE provides a broad range of enhancements in Visual Studio 2017, including reduction in startup and solution load times, sign in and identity improvements, improved code navigation, open folder view, and connected services enable connections between your app and any service on-premises or in the cloud.
 • W latach 2015–2017 nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w środowisku Visual C++.There are no breaking changes for Visual C++ between 2015 and 2017. Większy stopień zgodności ze standardem C++14, lepsza obsługa oprogramowania CMake, przepływność kompilacji i wydajność w edytorze.Better C++14 conformance level, CMake support, build throughput, and productivity in the editor.
 • C# i Visual Basic — rozszerzona obsługa nowych funkcji języków C# 7.0 i Visual Basic 15 oraz wprowadzenie nowych refaktoryzacji pozwalających organizować kod przy użyciu jednej akcji.C# and Visual Basic extend support for new C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, and introduces new refactorings that allow you to organize source code with one action.
 • F# — obsługa elementów języka F# 4.1, ulepszenia kompilatora F# i pakietu FSharp.Core oraz nowy edytor oparty na obszarach roboczych programu Roslyn.F# support for F# 4.1 language features, improvements to the F# compiler and FSharp.Core, and a new editor based on Roslyn Workspaces.
 • JavaScript i TypeScript — język TypeScript 2.1 jest dostępny dla wszystkich projektów TypeScript w programie Visual Studio.JavaScript and TypeScript has TypeScript 2.1 available for all TypeScript projects in Visual Studio. Jest dostępna i domyślnie włączona nowa usługa języka JavaScript.A new JavaScript language service is available and enabled by default.

Debugowanie: łatwe debugowanie, profilowanie i diagnozowanieDebug: Debug, profile, and diagnose with ease

Debugowanie i diagnostyka — całkowita przebudowa pomocnika wyjątków i szybsze nawigowanie po kodzie dzięki funkcji uruchamiania do kliknięcia.Debugging and Diagnostics overhaul of the Exception Helper and faster code navigation with Run to Click. Dodatkowo nowe podsumowanie zdarzeń aplikacji w oknie narzędzi diagnostycznych i kilka ulepszeń wprowadzonych w narzędziu procesora CPU.Plus, a new summary of your application events in the Diagnostic Tools window and several improvements to the CPU Tool.

Testowanie: pisanie wysokiej jakości kodu dzięki kompleksowym narzędziom do testowaniaTest: Write high-quality code with comprehensive testing tools

 • Live Unit Testing — wizualizacja wyników testów jednostkowych i pokrycia kodu na żywo w edytorze.Live Unit Testing can now visualize unit testing results and code coverage live in the editor.
 • Narzędzia do testowania — kojarzenie automatyzacji z elementami roboczymi przypadków testowych za pomocą Eksploratora testów.Testing Tools associate automation with test case work items using the Test Explorer.

Współpraca: korzystanie z kontroli wersji, elastyczność i efektywna współpracaCollaborate: Use version control, be agile, and collaborate efficiently

 • Nowe funkcje usługi Git w programie Team Explorer i zaktualizowane środowisko połączeń — więcej możliwości dzięki usłudze Git w programie Visual Studio 2017 i łatwe znajdywanie projektów oraz repozytoriów, z którymi chce się połączyć użytkownik.New Git features in Team Explorer and updated connect experience to do more with Git in Visual Studio 2017 and easily find the projects and repos to which you want to connect.
 • Rozszerzony przepływ pracy funkcji przesyłania opinii programu Visual Studio — ulepszone pod względem współpracy środowisko zgłaszania problemów.Enhanced Visual Studio Feedback Workflow has more collaborative Report-A-Problem. Wyszukiwanie, śledzenie i głosowanie w celu uzyskania najnowszych aktualizacji wszystkich opinii.Search, follow, and vote to get latest updates on all feedback.

Rozszerzenie funkcjonalności: dostosowanie do swoich potrzeb przez utworzenie własnych rozszerzeńExtend: Customize to your liking by building your own extensions

 • Rozszerzenia programu Visual Studio: dostosowanie programu Visual Studio do swoich potrzeb przez utworzenie własnych rozszerzeń.Visual Studio Extensions: Customize Visual Studio to your liking by building your own extensions.
 • Możliwość odnajdowania szablonów elementów i projektów: nastąpiła przełomowa zmiana sposobu, w jaki program Visual Studio korzysta z szablonów projektów i elementów. Zmiana ta znacznie zwiększa wydajność odnajdywania szablonów.Discoverability of Project and Item Templates: There is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve performance of template discovery.

Wyposażenie: Korzystanie z narzędzi do zwiększenia wydajności i eksploracji nowych możliwościEquip: Utilize tooling to increase productivity and explore new capabilities

 • .NET Core i ASP.NET Core: zawiera ostateczną wersję 1.0 nowych narzędzi programu .NET Core opartych na aparacie MSBuild..NET Core and ASP.NET Core: This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Za pomocą programu Visual Studio 2017 można utworzyć biblioteki .NET Standard, aplikacje i biblioteki .NET Core oraz projekty sieci web ASP.NET korzystające z nowego formatu csproj.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries, and ASP.NET web projects that use the new csproj format.
 • Tools for Universal Windows App Development: aktualizacje obejmują nową wersję łańcucha narzędzi .NET Native i platformy .NET Core NuGet. Oprogramowanie zawiera nowe narzędzia umożliwiające zwiększenie wydajności i obsługuje zestaw SDK aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców.Tools for Universal Windows App Development: Updates include a new version of the .NET Native toolchain, .NET Core NuGet framework, new productivity tools, and support for the Windows 10 "Creators Update" SDK.
 • Xamarin: w wersji 4.3 platformy Xamarin dodano obsługę systemu tvOS oraz poprawiono obsługę katalogu zasobów systemu iOS i środowisko edytowania plików XML.Xamarin: Xamarin 4.3 adds support for tvOS, while also improving iOS Assets Catalog support and the XML editing experience.
 • Visual Studio Tools for Apache Cordova: nowy, oparty na przeglądarce symulator umożliwia szybkie kodowanie i natychmiastowe wyświetlenie wyników w przeglądarce.Visual Studio Tools for Apache Cordova: A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately.
 • Node.js Tools for Visual Studio: aktualizacje mające na celu zwiększenie stabilności, wydajności i ogólnej jakości produktu.Node.js Tools for Visual Studio: Updates focused on stability, performance, and overall product quality.
 • Visual Studio Tools for Unity: program Visual Studio Tools for Unity 3 jest teraz dostępny z obciążeniem „Programowanie gier za pomocą aparatu Unity” w nowym instalatorze programu Visual Studio.Visual Studio Tools for Unity: Visual Studio Tools for Unity 3 is now available with the "Game Development with Unity" workload from the new Visual Studio installer.
 • Redgate Data Tools: aby rozszerzyć funkcje operacji programistycznych do tworzenia bazy danych SQL, program Visual Studio zawiera obecnie narzędzia Redgate Data Tools obejmujące Redgate ReadyRoll Core, SQL Search i SQL Prompt Core.Redgate Data Tools: To extend DevOps capabilities to SQL database development, Visual Studio now includes Redgate Data Tools, comprising Redgate ReadyRoll Core, SQL Search, and SQL Prompt Core.
 • NuGet: pakiet NuGet obsługuje obecnie informacje o zależnościach pakietu bezpośrednio w plikach projektu jako odwołania do pakietu, utrzymując jednocześnie postęp odwołań pakietów przechodnich.NuGet: NuGet now supports storing package dependency information directly in project files as package references, while maintaining the advances of transitive package references.
 • Narzędzia dla aplikacji XAML: pasek narzędzi środowiska uruchomieniowego języka XAML teraz pozwala na śledzenie fokusu.Tools for XAML Apps: The XAML runtime toolbar now lets you track focus. Poprawiono efektywność języka XAML — zoptymalizowano wydajność, udoskonalono edytor XAML oraz wprowadzono funkcję Edytuj i kontynuuj.XAML productivity has been improved with XAML Edit & Continue, improvements to the XAML Editor, and performance optimizations.
 • Data Tools i SQL Server: najnowsza aktualizacja narzędzi SQL Server Data Tools umożliwia obsługę najnowszych funkcji usługi Azure SQL Database i programu SQL Server 2016.Data Tools and SQL Server: The latest update of SQL Server Data Tools enables support for the newest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.
 • Developer Analytics Tools: program Visual Studio 2017 zawiera narzędzia Developer Analytics Tools w wersji 8.6 z wieloma ulepszeniami funkcji Application Insights i HockeyApp w programie Visual Studio.Developer Analytics Tools: Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6 with many improvements to the Application Insights and HockeyApp features in Visual Studio.
 • Office Developer Tools for Visual Studio: dodano narzędzia Office Developer Tools z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.Office Developer Tools for Visual Studio: Includes Office Developer Tools with the latest features and updates.
 • Weryfikacja zależności architektury na żywo: powiadomienia w czasie rzeczywistym o diagramach weryfikacji zależności (diagramach warstw).Live Architecture Dependency Validation: Real-time notifications of dependency validation diagrams (aka Layer diagrams).
 • Wiersz polecenia dla deweloperów: zaprojektowane od nowa skrypty obsługują nowe środowisko instalacji.Developer Command Prompt: Refactored scripts to support the new installation experience.
 • Zestaw Azure SDK dla platformy .NET: obecnie dostępny z nowego instalatora programu Visual Studio.Azure SDK for .NET: Now available from the new Visual Studio installer.

Nowości w tej wersjiWhat's New in this Version

Środowisko instalacji Installation Experience

Z przyjemnością przedstawiamy nasz nowy instalator, który został zaprojektowany od podstaw w taki sposób, aby zapewnić:We're delighted to introduce our new installer, which was designed from the ground up to:

 • Zmniejszenie minimalnego miejsca zajmowanego przez program Visual StudioReduce the minimum footprint of Visual Studio.
 • Szybsze instalowanie z mniejszym wpływem na system oraz czysta dezinstalacjaInstall more quickly, with less system impact, and uninstall cleanly.
 • Ułatwienie wybierania i instalowania tylko potrzebnych funkcjiMake it easier for you to select and install just the features you need.

Podczas pierwszej instalacji programu Visual Studio 2017 zostanie wyświetlone nowe środowisko (Rysunek 1):When you first install Visual Studio 2017, you'll see the new experience (Figure 1):

The new installation experience in Visual Studio 2017
(Rysunek 1) Nowe środowisko instalacji programu Visual Studio 2017(Figure 1) The new installation experience in Visual Studio 2017

Najmniejsza instalacja ma rozmiar zaledwie kilkuset megabajtów, a jednak umożliwia podstawową edycję kodu w ponad dwudziestu językach oraz kontrolę kodu źródłowego.The smallest install is just a few hundred megabytes, yet still contains basic code editing support for more than twenty languages including source code control. Większość użytkowników prawdopodobnie zdecyduje się na szerszą instalację.Most users will want to install more. Można dodać co najmniej jedno „obciążenie” reprezentujące typowe struktury, języki i platformy — od programowania rozwiązań klasycznych w architekturze .NET po programowanie gier z użyciem aparatu Unity.You can add one or more 'workloads' that represent common frameworks, languages, and platforms - covering everything from .NET desktop development to game development with Unity.

Jak zaktualizować program Visual StudioHow to Update Visual Studio

Aby zaktualizować program Visual Studio, uruchom Instalatora programu Visual Studio, a następnie kliknij przycisk „Aktualizuj”.To update Visual Studio, run the Visual Studio Installer and click the "Update" button.

Opinie na temat nowego instalatoraFeedback on the New Installer

Problemy i pochwały można zgłaszać przy użyciu poleceń Zgłoś problem i Przekaż sugestię dostępnych w nowym kliencie instalatora w prawym górnym rogu paska tytułu.You can report problems or praise using the Report a Problem and Provide a Suggestion commands from the new installer client in the upper right corner of the title bar. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy występują błędy podczas instalowania lub odinstalowywania programu albo podczas modyfikowania instalacji, czy instalacja nie trwa zbyt długo (np. zawiesza się) oraz czy występują nieoczekiwane komunikaty o błędach.We want to know if you experience errors installing, uninstalling, or modifying your installation, as well as abnormal installation times (e.g. hangs) or unexpected error messages.

Tworzenie układu instalacji w trybie offline i obsługa nowej instalacji z wiersza poleceniaCreating a Layout for Offline Installation and New Command-Line Installation Support

Administratorzy systemu i inni użytkownicy mogą teraz utworzyć układ programu Visual Studio w trybie offline, który zawiera całą zawartość wymaganą do zainstalowania produktu bez dostępu do Internetu.System administrators and other users can now create an offline layout of Visual Studio that contains all content needed to install the product without requiring internet access. Układ ten może być pełnym produktem, podzbiorem obciążeń lub składników albo pewną liczbą ustawień regionalnych produktu.This layout can be the full product, a subset of workloads and/or components, and one or more product locales. Należy pamiętać, że tworzenie układu offline wymaga dostępu do Internetu.Note that creating the offline layout requires internet access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie instalacji w trybie offline programu Visual Studio 2017.For more information, see Create an offline installation of Visual Studio 2017.

Pseudonim instalacji Installation Nickname

Programy Visual Studio Enterprise i Visual Studio Community (oraz inne produkty) mogą teraz zostać zainstalowane na tym samym komputerze.Visual Studio Enterprise and Community (among other products) can now be installed side-by-side on the same computer. Aby uprościć identyfikowanie tych instalacji, można określić dla nich krótkie nazwy lub „pseudonimy”.To make identifying these installations simpler, you can specify a short name or "nickname". Jeśli na przykład zainstalujesz program Visual Studio Enterprise, a następnie wersję Community, obie instalacje będą wyglądać tak samo w menu Start.For example, if you were to install Visual Studio Enterprise, and then install Community, both would appear the same on the start menu. Drugiej instalacji możesz przypisać pseudonim, np. „społeczność”. Dzięki temu elementy menu Start będą wyglądać na przykład tak: „Visual Studio 2017 (społeczność)” i „Wiersz polecenia dla deweloperów w programie Visual Studio 2017 (społeczność)”.You can give the second one a nickname like "community", and the start menu items will appear with names such as "Visual Studio 2017 (community)" and "Developer Command Prompt for Visual Studio 2017 (community)".


Visual Studio IDE Visual Studio IDE

Ulepszenia w środowisku IDEIDE Improvements

 • Program Visual Studio został zoptymalizowany pod kątem skrócenia czasu uruchamiania i czasu ładowania rozwiązania.Visual Studio has been optimized to reduce startup time and solution load time. Pierwsze uruchomienie programu Visual Studio jest przynajmniej o 50% szybsze.The very first launch of Visual Studio is at least 50% faster.
 • Program Visual Studio będzie teraz monitorować wydajność rozszerzenia, która ma wpływ na uruchamianie, ładowanie rozwiązania lub edycję.Visual Studio will now monitor extension performance that impacts startup, solution load, or editing. Alerty dotyczące niskiej wydajności rozszerzeń będą pojawiać się na pasku powiadomień w środowisku IDE.You will receive alerts about poorly performing extensions via the Notification bar in the IDE. Nowe Centrum wydajności (dostępne również w sekcji Pomoc > Zarządzanie wydajnością programu Visual Studio) umożliwia nie tylko wyświetlanie tych rozszerzeń, które wpływają na wydajność, ale również odnalezienie okien narzędzi mających wpływ na uruchamianie oraz zmianę ich zachowania w zakresie ładowania przy uruchamianiu.The new Performance Center (also available via Help > Manage Visual Studio Performance) lets you view not only extensions that are impacting performance, but also discover tool windows that are impacting your startup performance and change their startup load behavior.
 • W nowym Instalatorze programu Visual Studio można wybrać rozszerzenie GitHub dla programu Visual Studio.The GitHub extension for Visual Studio can be selected in the new Visual Studio installer.
 • Pozycja Załaduj ponownie wszystkie projekty została zastąpiona pozycją Załaduj ponownie rozwiązanie, aby zwiększyć wydajność przełączania gałęzi zewnętrznych względem programu VS.Reload All Projects has been replaced with Reload Solution to support better performance when switching branches external to VS. W przypadku używania wiersza polecenia usługi Git do przełączania gałęzi wybierz pozycję Załaduj ponownie rozwiązanie po przełączeniu gałęzi, aby osiągnąć maksymalną poprawę wydajności.When using the Git command line to switch branches, choose Reload Solution after the branch has switched to achieve the maximum performance improvement.
 • Zostały rozszerzone możliwości obsługi symboli wieloznacznych w plikach dla projektów .NET Core i ASP.NET Core.File globbing capabilities for .NET Core and ASP.NET Core projects have been enhanced. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz obsługa symboli wieloznacznych w pliku projektu.See project file globbing for more details.
 • Po sklonowaniu następuje teraz automatyczne przeniesienie do widoku folderu repozytorium.You are now automatically taken to the folder view of your repository after cloning. Możesz wyświetlić pliki lub w Eksploratorze rozwiązań otworzyć rozwiązania za pomocą nowej listy wyboru rozwiązania.You can view files or open Solutions with the new Solution selection list in the Solution Explorer.
 • Zostaje wprowadzony nowy host usługi zewnętrznej, który zastąpi VSHub.A new external service host is being introduced that will replace VSHub. Ten nowy host usług to proces zewnętrzny. Będzie on wyświetlany w Menedżerze zadań jako zadanie ServiceHub.Host.CLR.*.exe oraz jako zadanie ServiceHub.Host.node.x86.exe.This new service host is an external process and will appear in Task Manager as ServiceHub.Host.CLR.*.exe, as well as ServiceHub.Host.Node.x86.exe. Użycie tego hosta ostatecznie wyeliminuje ruch HTTP hosta lokalnego wprowadzony wraz z narzędziem VSHub, co powinno usunąć zakłócenia zgłaszane przez użytkowników programu Fiddler.This host will ultimately eliminate the localhost http traffic that was introduced with VSHub which should alleviate the noise Fiddler users reported.
 • Komunikaty dotyczące wygaśnięcia licencji wersji wstępnej dokładniej informują o bieżącym stanie licencji.Pre-release license expiration messages more clearly communicate the current license state.
 • Okno dialogowe Ustawienia konta jest teraz łatwiej dostępne dla czytników ekranu.The Account Settings dialog is now more accessible to screen readers.
 • Pomoc w trybie offline jest teraz dostępna po zainstalowaniu składnika Podgląd Pomocy za pomocą Instalatora programu Visual Studio.Offline help is now available by installing the Help Viewer component from the Visual Studio installer.
 • Na karcie Pakiety językowe można teraz w dowolnym momencie dodawać i usuwać języki interfejsu użytkownika za pomocą Instalatora programu Visual Studio. Wybierając pozycję Narzędzia > Opcje > Ustawienia międzynarodowe, można wybrać język interfejsu użytkownika spośród zainstalowanych języków.You can now add and remove multiple user interface languages at any time using the Visual Studio installer on the Language Packs tab. You can select the current user interface language among those installed using Tools > Options > International Settings.
 • Pasek stanu kontroli wersji ułatwia publikowanie repozytoriów lokalnych na hoście SCC oraz śledzenie pracy z cofniętymi zatwierdzeniami (Rysunek 2) i wypchnięciami (Rysunek 3).The version control status bar makes it easier to publish local repos to an SCC host and keep track of uncommitted (Figure 2) and un-pushed work (Figure 3).
Version Control - Unpublished commits example
(Rysunek 2) Kontrola wersji — przykład zatwierdzeń z cofniętym publikowaniem(Figure 2) Version Control - Unpublished commits example
Version Control - No pending changes example
(Rysunek 3) Kontrola wersji — przykład braku zmian oczekujących(Figure 3) Version Control - No pending changes example

Ulepszenia logowania i tożsamościSign In and Identity Improvements

Wprowadziliśmy nową usługę tożsamości, która umożliwia udostępnianie kont użytkowników w narzędziach deweloperskich firmy Microsoft.We introduced a new identity service that allows you to share user accounts across Microsoft developer tools. W programie Visual Studio udostępnianie to obejmuje m.in. takie funkcje, jak Team Explorer, Narzędzia platformy Azure, publikowanie w Sklepie Windows.Within Visual Studio, this sharing includes features such as Team Explorer, Azure Tools, Windows Store publishing, and more. Funkcje te mają teraz wspólne i spójne środowisko logowania.These features now share a common and consistent sign in experience.

Poza wprowadzeniem ulepszeń w programie Visual Studio ukończyliśmy wdrażanie pewnych ulepszeń po stronie usługi, które umożliwiają użytkownikom bezpieczne pozostawanie w stanie zalogowania i pozwalają wyeliminować wymuszone logowanie co 12 godzin.Along with improvements to Visual Studio, we have completed the deployment of some improvements on the service side that allow users to safely stay signed in and eliminate the forced sign in every 12 hours. Dotyczy to najczęściej zgłaszanego problemu z logowaniem.This addresses the most commonly reported sign in issue. Dowiedz się więcej o mniejszej liczbie monitów w programie Visual Studio.Learn more about fewer Visual Studio prompts.

Strona początkowaStart Page

Przeprojektowana strona startowa oferuje nowe funkcje otwierania i tworzenia:The redesigned Start Page has new Open and Create facilities:

 • Uzyskiwanie repozytoriów zdalnych z programu VSTS lub łatwe otwieranie lokalnych projektów i rozwiązań za pomocą ważniejszej listy ostatnio używanych elementów.Acquire remote repos from VSTS or use our more prominent MRU to open local projects and solutions easily.
 • Na liście MRU na stronie startowej są wyświetlane repozytoria sklonowane na innych urządzeniach, dzięki czemu można je łatwo sklonować na urządzeniu bieżącym.The Start Page MRU shows repos you've cloned on other machines so you can easily clone them on your current machine.
 • Tworzenie nowego projektu bezpośrednio z poziomu strony startowej przy użyciu szablonów, które można przeszukiwać, i listy ostatnio używanych szablonów.Create a new project directly from the Start Page with searchable templates and a list of recently used templates. Ostatnio używane szablony są także przenoszone między wystąpieniami programu Visual Studio przy użyciu konta personalizacji.Recently used templates will also roam across Visual Studio instances with a personalization account.
 • Szybkie uruchamianie nowej funkcji klonowania z poziomu środowiska programu VSTS przy użyciu opcji „Wyewidencjonuj z programu VSTS” na stronie startowej.Quickly launch the new Clone from VSTS experience through the "Checkout from VSTS" option on the Start Page.
 • Sekcja „Wprowadzenie”, którą można zamknąć.A dismissible "Get Started" section.
 • Sekcja Wiadomości jest teraz zwijana:The News section is now collapsible:
  • Zaktualizowany wskaźnik nowo dodanych elementów w Kanale aktualności.Updated badge on newly added items in the News Feed.
  • Wyróżnienie kanału aktualności, jeśli pojawią się nowe elementy, gdy kanał aktualności jest zwinięty.Badge on News Feed expander if new items appear when the News Feed is collapsed.
 • Udoskonalenie wyglądu w celu uniknięcia obcinania elementów na mniejszych ekranach i lepszego wykorzystania pustego miejsca.Refined visual design to address feedback about truncated elements on smaller screens and utilization of empty space.

Poniżej pokazano nową stronę początkową (Rysunek 4):The new Start page is shown below (Figure 4):

Start Page with Get Started and News
(Rysunek 4) Strona startowa z sekcjami Wprowadzenie i Wiadomości(Figure 4) Start Page with Get Started and News

Ulepszona nawigacja w kodzie Improved Code Navigation

W programie Visual Studio 2017 wprowadziliśmy znaczne ulepszenia funkcji nawigacji w kodzie:We've made significant improvements to code navigation features in Visual Studio 2017:

 • Funkcja Przejdź do wszystkich (Ctrl+ lub Ctrl+ T) pozwala na szybkie znajdowanie i przechodzenie do plików, typów, metod oraz innych elementów kodu.Go To All (Ctrl+, or Ctrl+ T) lets you quickly find and go to files, types, methods, and other elements in your code. Umożliwia zlokalizowanie dowolnych elementów, nawet w dużych bazach kodu.It allows you to locate items of any kind, even in large code bases. Ponadto jeśli wiadomo, jakiego rodzaju elementu się szuka, można go łatwo wyfiltrować.What’s more, if you know what kind of item you’re after, you can filter down easily. W językach C#, Visual Basic i F# dodaliśmy również funkcję dopasowywania „rozmytego”, więc w przypadku błędnego wpisania nazwy typu można mimo to uzyskać wyniki.In C#, Visual Basic, and F#, we have also added "fuzzy" matching such that if you misspell a type name you will still get results. Firma Microsoft zmodernizowała również obsługę funkcji Przejdź do wiersza (Ctrl + G).We've also modernized the Go To Line (Ctrl + G) experience. Rodzina poleceń Przejdź do znajduje się na górze menu Edycja (Rysunek 5) i (Rysunek 6).You can find the Go To family of commands at the top of the Edit Menu (Figure 5) and (Figure 6).
Go To Results Filtered
(Rysunek 5) Przejdź do odfiltrowanych wyników(Figure 5) Go To Results Filtered
Go To Line
(Rysunek 6) Przejdź do wiersza(Figure 6) Go To Line
 • Opcja Znajdź wszystkie odwołania (Shift+F12) została ulepszona (obecnie dla języków C#, Visual Basic, F# i C++) i umożliwia zaawansowane grupowanie, filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie w ramach wyników odwołań i kolorowanie wyników (dla języków C# i VB), a tym samym pełne zapoznanie się z odwołaniami oraz płynne przejście do potrzebnego wiersza kodu.Find All References (Shift+F12) has been overhauled (currently for C#, Visual Basic, F#, and C++), providing advanced grouping, filtering, sorting, searching within reference results, and colorization for results (for C# and VB), so you can get a clear understanding of your references and get to the line of code you need with confidence. Po przesunięciu myszy nad element odwołania zostanie wyświetlona etykietka narzędzia zawierająca kontekst odwołania w kodzie źródłowym (dla języków C# i VB).On mouse hover on a reference item, a tooltip is displayed with the context of the reference in source code (for C# and VB). Po przełączeniu przycisku Zachowaj wyniki na pasku narzędzi następne wywołanie polecenia Znajdź wszystkie odwołania spowoduje wypełnienie wyników odwołania w nowym oknie.By toggling on the Keep Results button in the toolbar, the next invocation of Find All References will populate reference results in a new window. Dzięki temu można zachować bieżące wyniki w istniejącym oknie (Rysunek 7).This allows you to keep the current results in the existing window (Figure 7).
Find All Reference
(Rysunek 7) Znajdź wszystkie odwołania(Figure 7) Find All Reference
 • Linie przewodnika struktury są teraz rysowane w edytorze, więc możesz łatwo uwidocznić strukturę kodu, nad którym pracujesz.Structure Guide Lines are now drawn in the editor so that you can easily visualize the structure of the code that you are working in. Po przesunięciu myszy zostanie wyświetlona etykietka narzędzia (Rysunek 8) zawierająca kontekst bieżącego bloku kodu względem jego bloków nadrzędnych.On mouse hover, a tooltip (Figure 8) is displayed containing the context of the current code block relative to its ancestor blocks. Wskazówki dotyczące struktury są obecnie obsługiwane dla plików języka C#, Visual Basic, F# i XAML, a także dla wszystkich plików obsługiwanych za pośrednictwem gramatyki TextMate.Structure Guide Lines are currently supported for C#, Visual Basic, F#, and XAML files, and for any files supported via TextMate grammars. Tę funkcję można wyłączyć w oknie dialogowym Narzędzia > Opcje, usuwając zaznaczenie pola wyboru Pokaż wskazówki dotyczące struktury w kategorii Edytor tekstu > Ogólne.This feature may be disabled in the Tools > Options dialog by unchecking the Show structure guide lines checkbox under the Text Editor > General category.
Structure Guide Lines
(Rysunek 8) Wskazówki dotyczące struktury(Figure 8) Structure Guide Lines

Obsługa konwencji kodowania przy użyciu pliku EditorConfigCoding Convention Support via EditorConfig

Edytor programu Visual Studio obsługuje teraz polecenie EditorConfig, które umożliwia deweloperom definiowanie i utrzymywanie spójnych konwencji stylistycznych kodowania między różnymi edytorami i środowiskami IDE.The Visual Studio editor now supports EditorConfig, which allows developers to define and maintain consistent coding style conventions between different editors and IDEs. Zobacz dokumentację, aby poznać więcej szczegółów, i dokumentację dotyczącą platformy .NET, aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z plików .editorconfig w celu zarządzania stylem kodu platformy .NET.See documentation for more details, and .NET documentation for information on how to use .editorconfig files to govern your .NET code style.

Otwórz folderOpen Folder

Funkcja otwierania folderu to wygodny sposób pracy z bazami kodu bez projektów i rozwiązań.Open Folder is a convenient way for you to work with code bases without projects and solutions. Otwórz widok folderu, wybierając kolejno pozycje Plik > Otwórz > Folder, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przejść.Open Folder View from File > Open > Folder, and then select a folder to navigate. Możesz otwierać i edytować pliki przy użyciu Eksploratora rozwiązań (Rysunek 9).You can open and edit files using the Solution Explorer (Figure 9). Wiele popularnych języków ma wyróżnianie składni i obsługę nawigacji symbolicznej (GoTo).Many popular languages have syntax highlighting and support for symbol navigation (GoTo).

The new Open Folder feature in Visual Studio IDE
(Rysunek 9) Nowa funkcja otwierania folderu w środowisku IDE programu Visual Studio(Figure 9) The new Open Folder feature in Visual Studio IDE

Ponadto niektóre języki mają zaawansowaną obsługę funkcji IntelliSense i debugowania bezpośrednio z folderu:Additionally, some languages have advanced IntelliSense and debugging support directly from the folder:

 • C++ (CMake).C++ (CMake).
 • Node.js — JavaScript/TypeScript.Node.js - JavaScript/TypeScript.
 • C# i VB.C# & VB.

W Eksploratorze rozwiązań możesz kompilować lub debugować przy użyciu klawisza F5 i menu kontekstowego pliku.You can build or debug by using F5 and the file context menu in the Solution Explorer. Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że masz zainstalowane obciążenie dla języków, z którymi pracujesz.For the best experience, make sure you install the workload for the languages you are working with.

Widok folderu obsługuje również następujące funkcje:The folder view also supports the following:

 • Wyszukiwanie w kodzie w folderze za pomocą funkcji Przejdź do (Ctrl+).Search across the code in your folder with GoTo (Ctrl+).
 • Określanie zakresu widoku folderu Eksploratora rozwiązań dla podfolderów.Scope the Solution Explorer folder view to subfolders.
 • Otwieranie folderów w Eksploratorze lub wiersza polecenia z poziomu Eksploratora rozwiązań.Open folders in Explorer or the Command Prompt from the Solution Explorer.
 • Łatwe przełączanie się między rozwiązaniami w otwartym folderze lub repozytorium przy użyciu listy rozwijanej wyboru rozwiązania.Easily toggle between Solutions in the opened folder or repository with the Solution selection dropdown.
 • Konfigurowanie ustawień debugowania i uruchamiania za pomocą pliku launch.vs.json.Configure debug and launch settings with launch.vs.json. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który można debugować, i wybierz pozycję Ustawienia debugowania i uruchamiania.Right-click on a file that can be debugged and select Debug and Launch Settings.
 • Konfigurowanie zadań i dostosowywanie kompilacji za pomocą pliku tasks.vs.json.Configure tasks and customize build with tasks.vs.json. Kliknij dowolny plik prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Konfiguruj ustawienia zadania.Right-click on any file and select Configure Task Settings.
 • Pliki launch.vs.json i tasks.vs.json obsługują funkcję IntelliSense w edytorze kodu JSON.Launch.vs.json and tasks.vs.json have IntelliSense in the JSON editor.

Znaczne zwiększenie wydajności otwierania folderów i przełączania się między widokiem folderu a widokiem rozwiązania.The performance of opening folders and toggling between folder view and solution view has been drastically improved.

Uproszczone ładowanie rozwiązańLightweight Solution Load

Uproszczone ładowanie rozwiązań umożliwia szybsze ładowanie dużych rozwiązań.Lightweight Solution load enables faster loading of large Solutions. W przypadku dużych rozwiązań funkcja ta może zapewnić znaczną poprawę czasu ładowania rozwiązań oraz użycia pamięci.It can provide substantial improvements in Solution load time and memory usage for large Solutions. Funkcja ta nie jest domyślnie włączona i można ją włączyć dla poszczególnych rozwiązań lub globalnie w środowisku IDE.The feature is not enabled by default and can be enabled on a Solution-by-Solution basis or globally in the IDE. Aby włączyć ją globalnie, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje, wybierając pozycję Ogólne w obszarze Projekty i rozwiązania (Rysunek 10) lub wyszukując pozycję „Uproszczone ładowanie rozwiązań” za pomocą szybkiego uruchamiania.To enable globally, navigate to Tools > Options, select General under Projects and Solutions (Figure 10) or by searching for "Lightweight Solution load" with Quick Launch. Tę funkcję można włączać i wyłączać dla poszczególnych rozwiązań w okienku właściwości rozwiązania.The feature can be turned on and off for individual Solutions in the Solution properties pane.

The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE
(Rysunek 10) Nowa funkcja Uproszczone ładowanie rozwiązań w środowisku IDE programu Visual Studio(Figure 10) The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE

Uproszczone ładowanie rozwiązań jest najbardziej odpowiednie dla dużych rozwiązań, które zawierają projekty w języku C# lub mieszankę projektów w językach C# i C++.Lightweight Solution Load is best suited for large solutions that contain C# or a mix of C# and C++ projects. Może pojawić się prośba o włączenie tej funkcji, jeśli wykryjemy, że pracujesz z dużymi rozwiązaniami.You may be prompted to enable the feature if we detect that you are working with large solutions. Więcej informacji na temat tej funkcji możesz znaleźć w blogu programu Visual Studio.You can find more details about this feature on the Visual Studio blog.

Znacznie podniesiono wydajność pełnych kompilacji rozwiązań — do poziomu konwencjonalnego ładowania rozwiązań.Performance of full Solution builds has been improved substantially, now at parity with conventional Solution load.

Kolorowanie składni, automatyczne uzupełnianie, fragmenty kodu i obsługa wyszukiwania typu „Przejdź do” dla większej liczby języków.Syntax Colorization, Autocomplete, Snippet, and "Navigate To" Search Support for More Languages

Kontynuując rozwój obsługi zapoczątkowany w aktualizacjach programu Visual Studio 2015, w programie Visual Studio 2017 zapewniamy obecnie obsługę kolorowania składni i automatycznego uzupełniania dla szerszego zestawu języków.Building on the support we added in the Visual Studio 2015 updates, Visual Studio 2017 now supports syntax colorization and autocomplete for an increased range of languages. Oprócz tego w niektórych z tych języków jest także obsługiwana nawigacja przy użyciu funkcji „Przejdź do” (Ctrl+) i/lub fragmentów kodu.In addition, some of these languages also support navigation via "Navigate To" (Ctrl+), and/or Code Snippets.

Pliki języków wymienionych poniżej obsługują te funkcje w nowym Edytorze podstawowych funkcji programu Visual Studio, nawet jeśli nie zainstalowano obciążeń w celu jawnego zapewnienia obsługi określonego języka.Files for the languages noted below, support these features in the new Visual Studio Core Editor even when no workloads have been installed to explicitly support the language in question. Jeśli zainstalowano obciążenie zapewniające obsługę danego języka (np. obciążenie Programowanie aplikacji klasycznych na platformie .NET, Programowanie aplikacji klasycznych dla systemu Windows w języku C++ itp.), wówczas może być dostępna szersza obsługa tego języka obejmująca między innymi funkcję IntelliSense i inne zaawansowane funkcje językowe, takie jak Żarówki.If a workload that provides language support is installed (e.g., the .NET Desktop Application Development workload, the Windows Desktop App Development with C++ workload, etc.), then more extensive language support including IntelliSense and other advanced language features like Light Bulbs may be provided.

Typy plików języka według poziomu wsparcia:Language file types listed by support level:

 • Obsługuje tylko kolorowanie składni i automatyczne uzupełnianie:Supports only Syntax Colorization and Autocomplete:
  • Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.
 • Obsługuje fragmenty kodu (oprócz kolorowania składni i automatycznego uzupełniania):Supports Code Snippets (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.
 • Obsługuje przechodzenie do (oprócz kolorowania składni i automatycznego uzupełniania):Supports Navigate To (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.

Wprowadzenie do stron Przegląd projektówGetting Started with Project Overview Pages

Wprowadziliśmy zupełnie nowe środowisko pierwszych kroków dla świeżo utworzonych projektów.We have introduced a completely new getting started experience for freshly created projects. Strony wprowadzające zostały zastąpione kartą Przegląd w nowym programie App Configuration Designer. Na stronie zostały wyróżnione akcje, które pozwalają szybko rozpocząć pracę.We've replaced current getting started pages with an Overview tab in our new App Configuration Designer and focused the page on the actions that will get you up and running quickly! Ta opcja jest dostępna w projektach programów ASP.NET 4.x, ASP.NET Core i platformy Cordova (Rysunek 11).This has been enabled in ASP.NET 4.x ASP.NET Core, and Cordova projects (Figure 11).

(Figure 11) Project Overview
(Rysunek 11) Omówienie projektu(Figure 11) Project Overview

Łączenie się z usługami przy użyciu podłączonych usług Connecting to Services Using Connected Services

W poprzedniej wersji funkcja ta nosiła nazwę Możliwości usługi.In a previous release, this feature was named Service Capabilities. Nazwa została zmieniona na Podłączone usługi.We've changed the name to Connected Services.

W programie Visual Studio 2017 Podłączone usługi to nowoczesna wersja funkcji „Dodaj podłączoną usługę” lub „Dodaj odwołanie do usługi”.Connected Services is the modern "Add Connected Service" or "Add Service Reference" feature of Visual Studio 2017. Funkcja Podłączone usługi ułatwia łączenie aplikacji z usługami.The Connected Services feature makes it easier to connect your app to services. Nowy węzeł o nazwie „Podłączone usługi” jest dostępny w Eksploratorze rozwiązań dla typów projektów sieci Web i mobilnych.A new node called "Connected Services" is available in the Solution Explorer for Web and Mobile project types. Dwukrotne kliknięcie tego węzła spowoduje otwarcie nowej karty na pełnej stronie w programie Visual Studio, gdzie możesz znaleźć popularne usługi firmy Microsoft, z którymi możesz się połączyć.Double-clicking this node will open a new full page tab in Visual Studio where you can discover popular Microsoft services you can connect to.

Wybranie usługi na stronie Podłączone usługi (Rysunek 12) spowoduje wywołanie Kreatora podłączonych usług, który skonfiguruje projekt i pobierze niezbędne pakiety NuGet umożliwiające szybkie i bezproblemowe rozpoczęcie kodowania dla usługi.Selecting a service on the Connected Services page (Figure 12) will invoke the Connected Services Wizard that configures your project, and downloads the necessary NuGet packages to get you started coding against your service quickly and painlessly.

Connected Services
(Rysunek 12) Podłączone usługi(Figure 12) Connected Services

Uzyskiwanie narzędzi i funkcji w ramach produktu In-Product Acquisition of Tools and Features

Program Visual Studio 2017 umożliwia łatwe uzyskiwanie dodatkowych obciążeń bez opuszczania środowiska IDE (Rysunek 13).Visual Studio 2017 makes it easy to acquire additional workloads and components without leaving the IDE (Figure 13). Szybkie uruchamianie pozwala znaleźć i uruchomić Instalator programu Visual Studio dla dowolnego obciążenia lub pojedynczego składnika.Leverage Quick Launch to find and kick-off the Visual Studio Installer for any Workload or Individual component.

In-product acquisition via Quick Launch
(Rysunek 13) Uzyskiwanie narzędzi w ramach produktu przy użyciu Szybkiego uruchamiania(Figure 13) In-product acquisition via Quick Launch

Jeśli nie można znaleźć odpowiednich szablonów, można skorzystać z opcji uruchomienia Instalatora programu Visual Studio z poziomu okna dialogowego Nowy projekt (Rysunek 14).If you can't find the templates you’re looking for, the Visual Studio Installer can also be opened from within the New Project dialog (Figure 14).

In-product Quick Launch dialogue
(Rysunek 14) Okno dialogowe Szybkie uruchamianie w ramach produktu(Figure 14) In-product Quick Launch dialogue

Visual C++ Visual C++

Program Visual Studio 2017 obejmuje wiele aktualizacji i poprawek dotyczących środowiska Visual C++.Visual Studio 2017 brings many updates and fixes to the Visual C++ environment. Dziękujemy za zgłaszanie usterek!Thank you for reporting bugs! Firma Microsoft usunęła ponad 250 usterek i zgłoszonych problemów w kompilatorze i narzędziach — wiele z nich było zgłoszonych przez klientów za pośrednictwem witryny Microsoft Connect.We've fixed over 250 bugs and reported issues in the compiler and tools, many submitted by customers through Microsoft Connect. W tej wersji poprawiono wydajność biblioteki STL.In this release, we worked on performance improvement of the STL. Nowy aparat bazy danych oparty na SQLite jest teraz używany domyślnie.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Przyspieszy to wykonywanie operacji bazy danych, takich jak przechodzenie do definicji i wyszukiwanie wszystkich odwołań, oraz znacznie skróci czas analizy początkowej rozwiązania.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Zapewniamy obecnie bardziej zaawansowane środowisko instalacji oryginalnego obciążenia C++.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Dodaliśmy możliwe do wybrania składniki pozwalające na zainstalowanie tylko tych narzędzi, których potrzebujesz.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Obsługa CMake w programie Visual Studio jest prawie gotowa!CMake support in Visual Studio is ready for primetime! Projekty CMake można załadować bezpośrednio do programu VS i rozpocząć kodowanie.Load your CMake projects directly into VS and start coding now. Środowisko C++ „Otwórz folder” zostało ulepszone — można przenieść kod źródłowy do programu VS bez konieczności tworzenia żadnych rozwiązań i projektów w programie VS.“Open Folder” C++ experience has been improved – so bring your source code to VS without the need to create any VS solutions and projects. Polecenie Nawiguj do zostało zmienione na Przejdź do — ogólny termin dla zestawu nowych filtrów nawigacji.Navigate To is now known as Go To, an umbrella term for a set of new navigation filters. Dzięki temu będzie można łatwiej znajdować odpowiednie wyniki, szczególnie w przypadku większych baz kodu.This will make it easier to find the right results, especially in larger code bases.

Analiza kodu języka C++C++ Code Analysis

Podstawowe narzędzia do sprawdzania kodu C++ wymuszające stosowanie podstawowych wytycznych dotyczących języka C++ są obecnie dystrybuowane z programem Visual Studio.The C++ Core Checkers for enforcing the C++ Core Guidelines are now distributed with Visual Studio. Po prostu włącz narzędzia do sprawdzania w oknie dialogowym Rozszerzenia analizy kodu na stronach właściwości projektu (Rysunek 15), a rozszerzenia zostaną uwzględnione podczas uruchamiania analizy kodu.Simply enable the checkers in the Code Analysis Extensions dialog in the project's property pages (Figure 15) and the extensions will be included when you run code analysis.

CppCoreCheck properties page
(Rysunek 15) Strona właściwości CppCoreCheck(Figure 15) CppCoreCheck properties page

Kompilator C++C++ Compiler

Zaktualizowaliśmy standardową bibliotekę i kompilator języka C++ o rozszerzoną obsługę funkcji języków C++ 11 i C++ 14, a także wstępną obsługę niektórych funkcji, które mają zostać uwzględnione w standardowym języku C++ 17.We've updated the C++ compiler and standard library with enhanced support for C++11 and C++14 features, as well as preliminary support for certain features expected to be in the C++17 standard. Dzięki obsłudze uogólnionego wyrażenia constexpr i NSDMI dla wartości zagregowanych kompilator obsługuje teraz w pełni funkcje dodane w standardowym języku C++14.With support for generalized constexpr and NSDMI for aggregates, the compiler is complete for features added in the C++14 Standard. Należy zauważyć, że w kompilatorze nadal brakuje kilku funkcji ze standardowych języków C++11 i C++98.Note that the compiler still lacks a few features from the C++11 and C++98 Standards. Program Visual Studio 2017 umożliwia korzystanie z opcji /sdl z opcją /await.Visual Studio 2017 allows using /sdl with /await. Usunęliśmy ograniczenie dotyczące parametru /rtc dla procedur wspólnych.We removed /rtc limitation with Coroutines.

Ta wersja obejmuje szereg ulepszeń w zakresie optymalizacji i generowania kodu.This release brings several improvements in optimization and code generation. Do istotnych ulepszeń należą:Some notable improvements include:

 • Ulepszone generowanie kodu pętli: obsługa automatycznej wektoryzacji dzielenia stałych liczb całkowitych, lepsza identyfikacja wzorców funkcji memset.Improved code generation of loops: support for automatic vectorization of division of constant integers, better identification of memset patterns.
 • Ulepszone zabezpieczenia kodu: ulepszona emisja diagnostyki kompilatora w zakresie przepełnienia buforu. Opcja /guard:cf chroni teraz instrukcje switch, które generują tabele przeskoków.Improved code security: improved emission of buffer overrun compiler diagnostics, and /guard:cf now guards switch statements that generate jump tables.
 • Opcja /debug:fastlink została ulepszona i w porównaniu z programem Visual Studio 2015 czas łączenia dużych składników skrócił się o 30%.The /debug:fastlink option has been improved to provide 30% faster link times on large components than in Visual Studio 2015.
 • W przypadku korzystania z procedur wspólnych eksperymentalne słowo kluczowe „yield” (dostępne w obszarze przełącznika /await) zostało usunięte.When using co-routines, the Experimental keyword "yield" (available under /await switch) has been removed. Zamiast tego kod powinien zostać zaktualizowany do korzystania z obiektu „co_yield”.Your code should be updated to use the "co_yield” instead. Więcej informacji można znaleźć na blogu zespołu Visual C++.For more information, see the Visual C++ Team blog.

Biblioteki języka C++C++ Libraries

 • [STL] Zwiększenie wydajności obiektu basic_string.[STL] Performance improvement of basic_string.
 • [STL] Dodanie obiektów <any>, <string_view>, apply() i make_from_tuple().[STL] Added <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple().
 • [STL] Obiekt std::vector został sprawdzony pod kątem prawidłowości i wydajności.[STL] std::vector has been overhauled for correctness and performance.
 • [STL] Biblioteka STL unika obecnie wyłuskiwania swobodnych pustych wskaźników.[STL] The STL now avoids dereferencing null fancy pointers.
 • [STL] Dodano obiekty <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type i <cstdalign>.[STL] Added <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type, and <cstdalign>.
 • [STL] Włączono słowo kluczowe constexpr języka C++14 w wyrażeniach min/max/minmax(initializer_list) oraz min_element/max_element/minmax_element().[STL] Enabled C++14 constexpr in min/max/minmax(initializer_list) and min_element/max_element/minmax_element().
 • [STL] Ponad trzykrotnie zwiększona wydajność konstruktorów przenoszenia std::string/std::wstring.[STL]Improved the performance of std::string/std::wstring's move constructors by more than 3x.
 • [STL] Aby uzyskać pełną listę ulepszeń biblioteki STL, zobacz blog zespołu Visual C++.[STL] For a complete list of STL improvements see: Visual C++ Team blog.
 • [ATL] Kolejny zbiór poprawek zgodności wyszukiwania nazw.[ATL] Yet another set of name-lookup conformance fixes.
 • [ATL] Istniejące konstruktory przenoszenia i operatory przypisania przenoszenia są teraz prawidłowo oznaczone jako niezwracalne.[ATL] Existing move constructors and move assignment operators are now properly marked as non-throwing.
 • [ATL] Cofnięto pomijanie prawidłowego ostrzeżenia C4640 o bezpiecznym wątkowo inicjowaniu lokalnych danych statycznych w pliku atlstr.h.[ATL] Un-suppress valid warning C4640 about thread safe init of local statics in atlstr.h.
 • [ATL] Bezpieczne wątkowo inicjowanie lokalnych danych statycznych było automatycznie wyłączone w zestawie narzędzi XP podczas [używania biblioteki ATL i tworzenia biblioteki DLL].[ATL] Thread Safe Initialization of local statics was automatically turned off in the XP toolset when [using ATL AND building a DLL]. Obecnie taka ewentualność nie zachodzi.This is no longer the case. W ustawieniach projektu można dodać parametr /Zc:threadSafeInit, jeśli wymagane jest wyłączenie bezpiecznego wątkowo inicjowania.You can add /Zc:threadSafeInit- in your Project settings if having thread safe initialization off is desired.
 • [AMP] Przejrzano bibliotekę i poprawiono literówki.[AMP] Audited library and fixed typos.
 • [VCRuntime] Nowy nagłówek „cfguard.h” dla symboli ochrony przepływu sterowania.[VCRuntime] New header ‘cfguard.h’ for Control Flow Guard symbols.

Środowisko IDE języka C++C++ IDE

Wydajność wprowadzania zmian w konfiguracji jest teraz lepsza w przypadku natywnych projektów w języku C++ i o wiele lepsza w projektach C++/CLI.Configuration change performance is now better for C++ native projects and much better for C++/CLI projects. W momencie pierwszej aktywacji konfiguracja rozwiązania będzie teraz szybsza, a wszystkie kolejne aktywacje konfiguracji rozwiązania będą prawie natychmiastowe.When a solution configuration is activated for the first time it will now be faster and all subsequent activations of this solution configuration will be almost instantaneous.

Nowy aparat bazy danych oparty na SQLite jest teraz używany domyślnie.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Przyspieszy to wykonywanie operacji bazy danych, takich jak przechodzenie do definicji i wyszukiwanie wszystkich odwołań, oraz znacznie skróci czas analizy początkowej rozwiązania.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. To ustawienie zostało przeniesione do obszaru Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > C/C++ > Zaawansowane (wcześniej znajdowało się w obszarze ...C/C++ > Eksperymentalne).The setting has been moved to Tools > Options > Text Editor > C/C++ > Advanced (it was formerly under ...C/C++ > Experimental).

Poprawiliśmy wydajność funkcji IntelliSense w zakresie projektów i plików, które nie korzystają z prekompilowanych nagłówków — w bieżącym pliku dla nagłówków będzie tworzony automatyczny prekompilowany nagłówek.We've improved IntelliSense performance on projects and files not using precompiled headers – an Automatic Precompiled Header will be created for headers in the current file.

Inne aktualizacje obejmują:Other updates include:

 • Do listy błędów dodaliśmy filtrowanie błędów i pomoc dotyczącą błędów funkcji IntelliSense (Rysunek 16).We've added error filtering and help for IntelliSense errors in the error list (Figure 16). Kliknięcie kolumny błędów umożliwia teraz filtrowanie (Rysunek 17).Clicking on the error column now allows for filtering (Figure 17). Ponadto kliknięcie konkretnego błędu lub naciśnięcie klawisza F1 uruchamia wyszukiwanie online dotyczące danego komunikatu o błędzie.Also, clicking on the specific errors or pressing F1 will launch an online search for the error message.
Error List
(Rysunek 16) Lista błędów(Figure 16) Error List
Error List Filtered
(Rysunek 17) Filtrowana lista błędów(Figure 17) Error List Filtered
 • Dodano możliwość filtrowania listy elementów członkowskich według rodzaju (Rysunek 18).Added the ability to filter Member List items by kind (Figure 18).
Member List Filtered
(Rysunek 18) Filtrowana lista elementów członkowskich(Figure 18) Member List Filtered
 • Dodano nową eksperymentalną funkcję Predictive IntelliSense, która pozwala na kontekstowe filtrowanie pozycji wyświetlanych na liście elementów członkowskich.Added a new experimental Predictive IntelliSense feature that provides contextually-aware filtering of what appears in the Member List.

 • Nowy interfejs użytkownika Znajdź wszystkie odwołania obejmuje informacje dotyczące tego, czy odczytujesz ze zmiennej czy zapisujesz do zmiennej w wynikach dla kodu C++.The new Find All References UI includes information about whether you are reading from or writing to a variable in the results for C++ code.

 • Funkcja zmiany kropki na strzałkę IntelliSense została przeniesiona z doświadczalnych do zaawansowanych i teraz jest domyślnie włączona.The Dot-to-Arrow IntelliSense feature has been moved from experimental to advanced, and is now enabled by default. Funkcje edytora Rozwiń zakresy i Rozwiń pierwszeństwo również zostały przeniesione z doświadczalnych do zaawansowanych.The editor features Expand Scopes and Expand Precedence have also been moved from experimental to advanced.

 • Eksperymentalne funkcje refaktoryzacji Zmień podpis i Wyodrębnij funkcję są teraz dostępne domyślnie.The experimental refactoring features Change Signature and Extract Function are now available by default.

 • Włączyliśmy nową eksperymentalną funkcję „Szybsze ładowanie projektu” dla projektów w języku C++.We've enabled the new experimental feature for C++ projects ‘Faster project load’. Przy następnym otwarciu projektu w języku C++ będzie on ładować się szybciej, a przy każdym następnym będzie ładować się jeszcze szybciej!The next time you open a C++ project it will load faster, and the time after that it will load even faster!

 • Ulepszenia obsługi polecenia Otwórz folder.Improvements to the Open Folder experience. Edytuj, twórz i debuguj projekt C++ inny niż MSBuild, ładując źródła za pomocą polecenia „Otwórz folder”.Edit, build, and debug your non-MSBuild C++ project by loading your sources through “Open Folder”. Dostosowywanie obsługi za pomocą tych plików json:Customize the experience through these json files:

  • CppProperties.json dostosowuje obsługę funkcji IntelliSense i przeglądania.CppProperties.json to customize the IntelliSense and browsing experience.
  • Tasks.vs.json dostosowuje kroki kompilacji.Tasks.vs.json to customize the build steps.
  • Launch.vs.json dostosowuje obsługę debugowania.Launch.vs.json to customize the debugging experience.
 • Funkcja IntelliSense w języku C++ będzie działać bez konieczności tworzenia pliku CppProperties.json w folderze głównym.C++ IntelliSense will work without the need to create a CppProperties.json file in the root folder. Wraz z tym dodaliśmy nowe listy rozwijane, aby użytkownicy mogli łatwo przełączać się między konfiguracjami dostarczonymi przez pliki CMake i CppProperties.json.Along with this, we've added a new dropdown to allow users to easily switch between configurations provided by CMake and CppProperties.json files. Obsługa CMake w opcji Otwórz folder: otwarcie projektu CMake za pomocą opcji „Otwórz folder” automatycznie skonfiguruje środowisko do edytowania, kompilowania i debugowania języka C++.CMake support in Open Folder: opening CMake projects with “Open Folder” will automatically configure the environment for C++ editing, building and debugging.

 • Dalsza konfiguracja jest obsługiwana przy użyciu pliku CMakeSettings.json, który znajduje się w tym samym folderze co plik CMakeLists.txt (Rysunek 19).Further configuration is supported via a CMakeSettings.json file that sits in the same folder as the CMakeLists.txt file (Figure 19).

CMake Open Folder
(Rysunek 19) CMake w opcji Otwórz folder(Figure 19) CMake Open Folder

Obciążenia instalacji C++C++ Installation Workloads

 • Programowanie aplikacji klasycznych dla systemu Windows w języku C++:Windows Desktop Development with C++:

  • Zapewniamy obecnie bardziej zaawansowane środowisko instalacji oryginalnego obciążenia C++.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Dodaliśmy możliwe do wybrania składniki pozwalające na zainstalowanie tylko tych narzędzi, których potrzebujesz.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Należy pamiętać, że wskazane w interfejsie użytkownika instalatora rozmiary instalacji składników nie są prawidłowe i zaniżają całkowity rozmiar instalacji.Please note that the indicated installation sizes for the components listed in the installer UI are not accurate and underestimate the total size.

  • Aby pomyślnie tworzyć projekty Win32 w obciążeniu C++ dla komputerów stacjonarnych, musisz zainstalować zarówno zestaw narzędzi, jak i zestaw SDK systemu Windows.To successfully create Win32 projects in the C++ desktop workload, you must install both a toolset and a Windows SDK. Zainstalowanie zalecanych (zaznaczonych) składników „Zestaw narzędzi „VC++ 2017 w wersji 141 (x86, x64)” oraz „Zestaw SDK systemu Windows 10 (10.0.14393)” da pewność, że będzie to możliwe.Installing the recommended (selected) components “VC++ 2017 v141 toolset (x86, x64)” and “Windows 10 SDK (10.0.14393)” will ensure this will work. Jeśli potrzebne narzędzia nie zostaną zainstalowane, projekty nie będą pomyślnie tworzone i kreator będzie się zawieszać.If the necessary tools are not installed, projects will not be created successfully and the wizard will hang.

 • Programowanie dla systemu Linux w języku C++:Linux Development with C++:

  • Popularne rozszerzenie Visual C++ for Linux Development stanowi obecnie cześć programu Visual Studio.The popular extension Visual C++ for Linux Development is now part of Visual Studio. Ta instalacja zawiera wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia i debugowania aplikacji w języku C++ działających w środowisku systemu Linux.This installation provides everything you need to develop and debug C++ applications running on a Linux environment.
 • Programowanie gier w języku C++:Game Development with C++:

  • Pełnych możliwości języka C++ można użyć do tworzenia profesjonalnych gier obsługiwanych przy użyciu zestawu funkcji DirectX lub Cocos2d.Use the full power of C++ to build professional games powered by DirectX or Cocos2d.
 • Programowanie aplikacji mobilnych w języku C++ (systemy Android i iOS):Mobile Development with C++ (Android and iOS):

  • Program Visual Studio umożliwia obecnie programowanie i debugowanie aplikacji mobilnych przeznaczonych dla systemów Android oraz iOS.You can now create and debug mobile apps using Visual Studio that can target Android and iOS.
 • Programowanie na platformie uniwersalnej systemu Windows:Universal Windows Platform development:

  • Język C++ stanowi składnik opcjonalny obciążenia programowania zawartości dla platformy uniwersalnej systemu Windows.C++ comes as an optional component for the Universal Windows Platform development workload. Obecnie uaktualnianie projektów C++ należy wykonywać ręcznie.Upgrading C++ projects currently must be done manually. Po otwarciu projektu przeznaczonego dla wersji 140 platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) w programie Visual Studio 2017 musisz wybrać zestaw narzędzi platformy w wersji 141 na stronach właściwości projektu, jeśli nie masz zainstalowanego programu Visual Studio 2015.If you open a v140-targeted UWP project in Visual Studio 2017, you need to select the v141 platform toolset in the project property pages if you do not have Visual Studio 2015 installed.

Zestaw narzędzi platformy Clang/C2Clang/C2 Platform Toolset

Zestaw narzędzi Clang/C2 dostarczany z programem Visual Studio 2017 obsługuje teraz przełącznik /bigobj, który ma kluczowe znaczenie podczas kompilowania dużych projektów.The Clang/C2 toolset that ships with Visual Studio 2017 now supports the /bigobj switch, which is crucial for building large projects. Oferuje on również kilka ważnych poprawek, zarówno we frontonie, jak i zapleczu kompilatora.It also includes several important bug fixes, both in the front-end and the back-end of the compiler.


C# i Visual Basic C# and Visual Basic

Rozszerzenia językoweLanguage Extensions

W tej wersji wprowadzono obsługę funkcji języków C# 7.0 i Visual Basic 15, m.in.:This release introduces support for C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, including:

Dla języka C#:For C#:

Dla języka Visual Basic:For Visual Basic:

 • Krotki wartości wprowadzają obsługę języka, aby zapewnić możliwość korzystania z krotek w celu tymczasowego grupowania zestawu wartości z kontrolą typów: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().Value tuples introduce language support for using tuples to temporarily group a set of typed values: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().
 • Zużycie wartości zwracanej ByRef rozszerza język na potrzeby obsługi zużycia funkcji i właściwości z bibliotek, które zawierają wartości zwracane ByRef.ByRef return consumption extend the language to support consumption of functions and properties from libraries which have ByRef returns.
 • Literały binarne oraz separatory grup cyfr umożliwiają natywną reprezentację liczb binarnych.Binary literals and digit group separators allow native representation of binary numbers. Jest to bardzo korzystne w przypadku masek bitowych i wyliczeń flag: &B1001_0011.This is super convenient for bitmasks and flags enumerations: &B1001_0011.

Aby uzyskać więcej informacji, obserwuj projektowanie języków w serwisach CSharpLang GitHub i VBLang GitHub, aby dowiedzieć się więcej na temat tych i innych proponowanych rozszerzeń języków.For more information, follow our language design on the CSharpLang GitHub and VBLang GitHub to learn more about these and other proposed language extensions.

Szybkie akcje i operacje refaktoryzacjiQuick Actions and Refactorings

Program Visual Studio oferuje wiele operacji refaktoryzacji podnoszących wydajność i zwiększających czytelność kodu.Visual Studio provides lots of refactorings to help you be productive and make your code more readable. Oto kilka z nich:Here are just a few:

 • Uproszczenie inicjowania obiektu za pomocą inicjatora (Rysunek 20).Simplify object initialization with an initializer (Figure 20).
Use object initializer
(Rysunek 20) Użyj inicjatora obiektu(Figure 20) Use object initializer
 • Przeniesienie wbudowanych deklaracji zmiennej out za pomocą nowej funkcji języka C#7 (Rysunek 21).Move out variable declarations inline, leveraging a new C#7 feature (Figure 21).
Move out variable inline
(Rysunek 21) Wyprowadzanie wbudowanej zmiennej(Figure 21) Move out variable inline
 • Upraszcza sprawdzanie wartości null i wyrażeń throw za pomocą operatora łączenia wartości null, korzystając z nowej funkcji języka C#7 (Rysunek 22).Simplify null-checks and throw-expressions using null-coalescing operator, leveraging a new C#7 feature (Figure 22).
Use throw expression with null-coalescing operator
(Rysunek 22) Używanie wyrażenia throw z operatorem łączenia wartości null(Figure 22) Use throw expression with null-coalescing operator
 • Przeniesienie typu do pasującego pliku: wyodrębnienie typu z jednego pliku i umieszczenie go w innym pliku o zgodnej nazwie przez jedno kliknięcie za pośrednictwem obiektu Ctrl+.Move type to matching file: Extract a type from one file and put it in another file with a matching name with one click via Ctrl+.
 • Zsynchronizowanie nazwy pliku i typu: jeśli nazwa pliku i typu nie są zsynchronizowane, można użyć obiektu Ctrl+.Sync file and type name: If your file and type name are out of sync, you can use Ctrl+.
 • Konwertowanie obiektu String.Format do interpolacji ciągów: wykorzystaj funkcję 6 języków języka C#, używając tej szybkiej akcji.Convert String.Format to string interpolation: take advantage of the C# 6 language feature with this Quick Action.
 • Dodawanie brakujących przypadków do przełącznika C# lub Visual Basic Select.Add missing case(s) to a C# switch or a Visual Basic Select.
 • Konwertowanie właściwości do metody i na odwrót.Convert property to a method, and vice versa.
 • Dodawanie odwołania do pakietu: oferuje automatyczne pobieranie oraz instalowanie pakietu NuGet (i dodawanie przy użyciu przełącznika /Import) dla nieznanego typu.Add Package Reference: Offers to auto-retrieve and install a NuGet package (and add the using/Import) for an unrecognized type. Aby włączyć tę funkcję, przejdź kolejno do pozycji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > [C# / Basic] > Zaawansowane > Sugeruj dyrektywy using dla typów w zestawach referencyjnych/Sugeruj dyrektywy using dla typów w pakietach NuGet.To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > Advanced > Suggest usings for types in reference assemblies / Suggest usings for types in NuGet packages.
 • Oznaczanie metod asynchronicznych jako synchroniczne (gdy ma to zastosowanie).Make async methods synchronous where applicable.
 • Obsługa dopasowywania „rozmytego” dla błędnie wpisanych typów.Support for "fuzzy" matching for misspelled types.
Konfiguracja i wymuszanie konwencji kodowaniaCoding Convention Configuration and Enforcement

Korzystając z obsługi polecenia EditorConfig w programie Visual Studio, we współpracy ze społecznością dodaliśmy ustawienia stylu kodu .NET do formatu pliku.Building on Visual Studio's support for EditorConfig, we worked with the community to add .NET code style settings to the file format. Oznacza to, że można skonfigurować konwencje stylu kodu dla zespołu i zaewidencjonować je w systemie kontroli źródła w celu otrzymywania przez deweloperów błyskawicznych informacji o naruszeniach tych konwencji podczas pisania w edytorze.This means that you can configure your team's code style conventions, check them into source control, and have violations appear live in the editor as developers are typing. Wszystkie opcje stylu kodu są dostępne w pliku .editorconfig repozytorium Roslyn. Można również znaleźć je w dokumentacji.You can see all the code style options in the Roslyn repo's .editorconfig or in the documentation. Można nadal konfigurować ustawienia stylu kodu właściwe dla komputera, przechodząc kolejno do pozycji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > [C#/Basic] > Styl kodu. Reguły te zostaną zastąpione, gdy polecenie EditorConfig jest obecne i powoduje konflikt.You can continue to configure your machine-specific code style settings in Tools > Options > Text Editor > [C#/Basic] > Code Style and these rules are overridden when an EditorConfig is present and conflicts.

Dodaliśmy i zaktualizowaliśmy również analizatory stylu, aby pomóc użytkownikom w dostosowywaniu i wymuszaniu konwencji kodowania w zespole. Te zmiany obejmują następujące sytuacje:We've also added/updated style analyzers to help you customize and enforce coding conventions on your team, including:

 • nadawanie nazw regułom stylu,Naming style rules.
 • używanie zmiennej „var” lub typów jawnych,Use of “var” or explicit types.
 • używanie wyrazów „this.”Use of “this.” lub „Me.”or “Me.” w przypadku dostępu do elementu członkowskiego,on member access.
 • używanie wyrażeń w treści lub bloków.Use expression-bodies or blocks.
 • używanie dopasowania wzorca do sprawdzania „cast” i „null”.Use pattern-matching for 'cast' and 'null' checks.
 • używanie jawnych nazw krotek.Use explicit tuple names.
 • uproszczenie sprawdzania wartości null przy użyciu wyrażeń throw, delegatów warunkowych, wyrażeń łączących i propagacji wartości null.Simplify null-checking with throw-expressions, conditional delegates, coalescing expressions, and null propagation.
 • wymagane nawiasy klamrowe.Require braces.

Uwaga: kilka z tych reguł stylu kodu jest konfigurowanych domyślnie jako Sugestie w edytorze (Rysunek 23).Note: several of these code style rules are configured as Suggestions in the editor by default (Figure 23).

Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig
(Rysunek 23) Konfiguracja i wymuszanie preferencji stylu kodu przy użyciu pliku EditorConfig(Figure 23) Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig

Ulepszenia funkcji IntelliSenseIntelliSense Improvements

To wydanie wprowadza również ulepszenia funkcji IntelliSense, które pozwalają zwiększyć produktywność podczas pracy z dużym rozwiązaniem lub nieznaną bazą kodu.This release also introduces improvements to IntelliSense that will make you more productive when working in a large solution or an unfamiliar codebase. Do funkcji IntelliSense dodaliśmy pasek ikon, który umożliwia filtrowanie listy składowych według typu (np. metody, właściwości czy klasy).We have added an icon tray to IntelliSense that enables you to filter the member list by type (e.g., methods, properties, classes, etc.). Każdy przełącznik filtru ma swój skrót klawiaturowy, który można poznać, najeżdżając ikonę kursorem.Each filter toggle has an associated keyboard shortcut which you can discover by hovering over the icon. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstów > [C# |Basic] > IntelliSense, a następnie wybierz opcje filtrowania i wyróżniania (Rysunek 24).To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > IntelliSense and check the options for filtering and highlighting (Figure 24).

IntelliSense Completion Filtering
(Rysunek 24) Filtrowanie po ukończeniu pracy z funkcją IntelliSense(Figure 24) IntelliSense Completion Filtering

Inne ulepszenia EdytoraOther Editor Improvements

 • Długi ciąg można teraz podzielić na wiele połączonych ciągów, ustawiając kursor w środku ciągu i naciskając klawisz Enter.You can now split a long string into multiple concatenated strings by positioning the cursor mid-string and pressing Enter.
 • Włożyliśmy dużo pracy w poprawienie czasu reakcji środowiska IDE w obecności operacji w tle, które służą do obliczania diagnostyki i informacji CodeLens.We have done considerable work to improve responsiveness of the IDE in presence of background operations that compute diagnostics and CodeLens information.

F#  F# 

Obsługa funkcji języka F# 4.1Support for F# 4.1 Language Features

 • Krotki struktury, które współdziałają z krotkami języka C# 7/VB 15.Struct Tuples which interop with C# 7/VB 15 Tuples.
 • Wartości zwracane Byref, które obsługują zużycie wartości zwracanych ref C# 7.Byref returns which support consuming C# 7 ref returns.
 • Obsługa rekordu struktury za pomocą atrybutu [<Struct>] (Will Smith).Struct Record support with the [<Struct>] attribute (by Will Smith).
 • Obsługa unii rozłącznej struktury z pomocą atrybutu [<Struct>].Struct Discriminated Union support with the [<Struct>] attribute.
 • Nowy typ Result<'TSuccess, 'TFailure> z funkcjami pomocniczymi w elemencie FSharp.Core (Oskar Gewalli).A new Result<'TSuccess, 'TFailure> type, with supporting functions in FSharp.Core (by Oskar Gewalli).
 • Słowo kluczowe fixed, które obsługuje przypinanie typu wskaźnika lokalnie na stosie.The fixed keyword, which supports pinning a pointer-type local on the stack.
 • Podkreślenia w literałach numerycznych (Avi Avni).Underscores in numeric literals (by Avi Avni).
 • Argumenty atrybutów informacji o wywołującym (Lincoln Atkinson i Avi Avni).Caller Info Attribute Arguments (by Lincoln Atkinson and Avi Avni).
 • Wzajemnie referencyjne typy i moduły w obrębie tego samego pliku za pośrednictwem obiektów namespace rec i module rec.Mutually Referential Types and Modules within the same file via namespace rec and module rec.
 • Niejawny sufiks „Module” w przypadku modułów, które mają taką samą nazwę jako typ.Implicit "Module" suffix on modules which share the same name as a type.

Ulepszenia w kompilatorze F#  i elemencie FSharp.CoreImprovements to the F#  Compiler and FSharp.Core

(Wiele z nich zostało wprowadzonych przez społeczność pasjonatów języka F#)(Many done by the F# community)

Nowy edytor oparty na obszarach roboczych RoslynA New Editor Based on Roslyn Workspaces

(Wiele nowych funkcji IDE dzięki wyjątkowej społeczności pasjonatów języka F#)(Many new IDE features contributed by the outstanding F# community)

Dodatkowe materiały przekazane przez społeczność pasjonatów języka F# Additional Contributions by the F#  Community

Chcielibyśmy podziękować całej społeczności pasjonatów języka F# za testowanie kompilacji narzędzi języka F# w programie Visual Studio 2017, zgłaszanie usterek, prowadzenie dyskusji oraz wdrażanie poprawek i funkcji.We would like to thank the entire F# community for dogfooding builds of F# tooling in Visual Studio 2017, filing bugs, driving discussions, and implementing bug fixes and features. Powodzenie języka F# w programie Visual Studio 2017 naprawdę nie byłoby możliwe bez społeczności pasjonatów języka F#.The success of F# in Visual Studio 2017 truly would not have been possible without the F# community. Zobacz pełną listę współautorów.Please see the full list of contributors.


JavaScript i TypeScript JavaScript and TypeScript

TypeScript 2.1TypeScript 2.1

Narzędzie TypeScript 2.1 jest dostępne dla wszystkich projektów TypeScript w programie Visual Studio.TypeScript 2.1 is available for all TypeScript projects in Visual Studio. Narzędzie TypeScript 2.1 zapewnia polecenie async/await niskiego poziomu, lepsze wnioskowanie o typie, rozszerzenie lokalnego obiektu i inne funkcje!TypeScript 2.1 delivers down-level async/await, better type inference, local object expansion, and more! Aby uzyskać więcej informacji o wersji, zapoznaj się z wpisem na blogu poświęconym tej wersji lub z pełnym dziennikiem zmian.To read more about the release, check out the release blog post or the full change log.

Usługa języka JavaScriptJavaScript Language Service

Jest dostępna i domyślnie włączona nowa usługa języka JavaScript (Rysunek 25).A new JavaScript language service (Figure 25) is available and enabled by default. Nowa usługa oferuje ulepszoną funkcję IntelliSense oraz dodaje obsługę funkcji IntelliSense na potrzeby adnotacji komentarzy JSDoc i formatów modułów ES6 i Common JS.The new service provides richer IntelliSense and adds IntelliSense support for JSDoc comment annotations, ES6, and Common JS module formats. Ponadto obsługiwana jest składnia JSX i funkcje wersji ES2016, takie jak generatory, moduły i dekoratory.It also supports JSX syntax and features from ES2016, such as generators, modules, and decorators. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten wpis na blogu lub dokumentację JavaScript IntelliSense w witrynie GitHub.For more information, see this blog post or the JavaScript IntelliSense documentation on GitHub.

Rich JavaScript IntelliSense for jQuery
(Rysunek 25) Rozbudowana funkcja IntelliSense języka JavaScript w bibliotece jQuery(Figure 25) Rich JavaScript IntelliSense for jQuery

Usprawnienia wydajnościPerformance Improvements

Poprawa wydajności była jednym z najważniejszych zadań w tej wersji.Improving performance was one of the greatest focuses of this release. Wprowadzono kilka optymalizacji usprawniających właściwości pamięci i skracających czas odpowiedzi. Cała usługa języka JavaScript/TypeScript została przeniesiona do procesu satelickiego poza devenv.exe w celu zapewnienia zwolnienia pamięci w największych projektach VS.Along with several optimizations to improve memory and responsiveness characteristics, the entire JavaScript/TypeScript language service has been moved to a satellite process outside of devenv.exe to provide memory relief to the largest VS projects. Podczas pracy z dużymi projektami JavaScript zużycie pamięci w procesach programu Visual Studio będzie niższe, a awarie spowodowane brakiem pamięci będą zdarzały się rzadziej.You will see lower memory consumption from the Visual Studio process and less out of memory crashes when working with huge JavaScript projects. Aby dowiedzieć się więcej o tych ulepszeniach, zapoznaj się z tym wpisem na blogu.To read more about these improvements, check out this blog post.


Debugowanie i diagnostyka Debugging and Diagnostics

Uruchom do kliknięciaRun to Click

Po prostu kliknij ikonę obok wiersza kodu podczas debugowania, aby uruchomić kod do tego wiersza (Rysunek 26).Simply click the icon next to a line of code while debugging to run to that line (Figure 26). Nie musisz już ustawiać tymczasowych punktów przerwania lub wykonywać kilku kroków w celu wykonania kodu i zatrzymania na wybranym wierszu.No longer set temporary breakpoints or perform several steps to execute your code and stop on the line you want. Teraz po zatrzymaniu w stanie przerwania w obszarze debugera ikona Uruchom do kliknięcia zostaje wyświetlona obok wiersza kodu, nad którym znajduje się wskaźnik myszy.Now while stopped at a break state under the debugger, the Run to Click icon subtly appears next to the line of code that your mouse is hovered over. Przenieś wskaźnik myszy na ikonę i kliknij przycisk — od tej pory wykonywanie kodu będzie zatrzymywać się na tym wierszu.Move your mouse to the icon and click the button, now your code will run and stop on that line the next time it is hit in your code path. Wyłącz je z poziomu pozycji Debuguj> Opcje > Włącz uruchamianie do kliknięcia.Turn it off from Debug> Options > Enable Run to Click.

Run to Click Icon
(Rysunek 26) Ikona Uruchom do kliknięcia(Figure 26) Run to Click Icon

Dołącz do filtra procesuAttach to Process Filter

Łatwo wyszukuj w oknie dialogowym Dołącz do procesu (Rysunek 27), aby szybko znaleźć proces, do którego chcesz dołączyć debuger.Easily search in the Attach to Process dialog (Figure 27) to quickly find the process you want to attach the debugger to. Lista uruchomionych procesów zostanie przefiltrowana w celu uzyskania elementów spełniających kryteria wyszukiwania.The list of running processes will be filtered to items matching your search. Filtr wyszukiwania jest umocowany i będzie pamiętać poprzednie wyszukiwanie po ponownym otwarciu okna dialogowego.The search filter is sticky and will remember your previous search when you reopen the dialog.

Attach to Process Filter
(Rysunek 27) Dołącz do filtra procesu(Figure 27) Attach to Process Filter

Ponownie dołącz do procesuReattach to Process

Teraz możesz szybko podłączyć się ponownie do procesów, które były wcześniej debugowane.You can now quickly reattach to processes you were previously debugging. Wyzwolenie nowego polecenia Debuguj/Ponownie dołącz do procesu (Shift+Alt+P) spowoduje natychmiastową próbę dołączenia debugera do ostatnich procesów z poprzedniej sesji debugowania, która została wywołana z okna dialogowego Dołączanie do procesu.Triggering the new Debug/Reattach to Process (Shift+Alt+P) command will immediately try to attach the debugger to the last processes from the previous debugging session that were invoked from the Attach to Process dialog. Debuger ponownie dołączy do procesów, najpierw próbując dopasować poprzedni identyfikator procesu, a następnie dopasowując do poprzedniej nazwy procesu.The debugger will reattach to processes by first attempting to match the previous process ID and then by matching to the previous process name. Jeśli nie znaleziono żadnych dopasowań lub znaleziono wiele procesów o takiej samej nazwie, zostanie wyświetlone okno dialogowe „Dołączanie do procesu”, dzięki czemu można będzie wybrać zamierzony proces.If no matches are found or there are multiple processes found with the same name, then the "Attach to Process" dialog will appear so you can select the intended process.

Nowy pomocnik wyjątkówThe New Exception Helper

Nowy pomocnik wyjątków (Rysunek 28) umożliwia wyświetlanie skróconych informacji w kompaktowym niemodalnym oknie dialogowym, które zapewnia błyskawiczny dostęp do wyjątków wewnętrznych.Use the new Exception Helper (Figure 28) to view your exception information at a glance in a compact non-modal dialog with instant access to inner exceptions. Podczas diagnozowania obiektu NullReferenceException można szybko sprawdzić wartość null bezpośrednio w Pomocniku wyjątków.While diagnosing your NullReferenceException, you can now quickly see what was null from right inside the Exception Helper. Teraz możesz wykluczyć przerywanie dla typów wyjątków zgłoszonych z określonych modułów, klikając pole wyboru w celu dodania warunku w przypadku zatrzymania na zgłoszonym wyjątku.You can now exclude breaking on exception types thrown from specific modules by clicking the checkbox to add a condition while stopped at the thrown exception. Przeczytaj ten wpis na blogu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowych zalet pomocnika wyjątków.Read this blog post for more detailed information on the new benefits of the Exception Helper.

The New Exception Helper dialog
(Rysunek 28) Okno dialogowe nowego pomocnika wyjątków(Figure 28) The New Exception Helper dialog

Dodawanie warunków do ustawień wyjątkówAdd Conditions to Exception Settings

Podczas konfigurowania debugera tak, aby przerywał działanie w przypadku zgłoszenia wyjątku, można dodać warunki, aby debuger przerywał działanie tylko wtedy, gdy wyjątki zostaną zgłoszone w określonych modułach (Rysunek 29).When you configure the debugger to break on thrown exceptions, you can add conditions so that the debugger will only break when exceptions are thrown in specified modules (Figure 29).

Edit Conditions dialog box
(Rysunek 29) Okno dialogowe Edytowanie warunków(Figure 29) Edit Conditions dialog box

Usprawnienia ułatwień dostępu do debugeraDebugger Accessibility Improvements

Teraz możesz wydajniej korzystać z kilku okien debugera (stosu wywołań, zmiennych lokalnych, zmiennych automatycznych, wyrażeń kontrolnych i funkcji Quickwatch) przy użyciu czytników ekranu i innych ułatwień dostępu.You can now more effectively use several of the Debugger windows (Call Stack, Locals, Autos, Watch, and Quickwatch) with screen readers and for other accessibility needs.

Zdarzenia IntelliTrace dla platformy .NET CoreIntelliTrace Events for .NET Core

Funkcja IntelliTrace obsługuje teraz zdarzenia MVC, ADO.NET i HttpClient dla aplikacji platformy ASP.NET Core.IntelliTrace now supports MVC, ADO.NET, and HttpClient events for ASP.NET Core apps. Będą one wyświetlane na karcie Zdarzenia w oknie Narzędzia diagnostyczne.These will appear in the Events tab in the Diagnostic Tools Window.

Aktualizacje okna Narzędzia diagnostyczneDiagnostic Tools Window Updates

Podczas uruchamiania sesji debugowania pojawia się nowy widok Podsumowanie (Rysunek 30) dla aplikacji w oknie Narzędzia diagnostyczne.When you start a debugging session, you'll see a new Summary view (Figure 30) of your application in the Diagnostic Tools Window. Z tego miejsca będziesz mieć możliwość:From here, you'll be able to:

Summary tab in Diagnostics Tools Window
(Rysunek 30) Karta Podsumowanie w oknie Narzędzia diagnostyczne(Figure 30) Summary tab in Diagnostics Tools Window

Aktualizacje profilera wydajnościPerformance Profiler Updates

Profiler wydajności może teraz zostać dołączony do uruchomionego procesu.The Performance Profiler can now attach to a running process. Narzędzie Użycie procesora CPU, narzędzie Użycie procesora GPU i Kreator wydajności obsługują teraz dołączanie do uruchomionego procesu.The CPU Usage tool, GPU Usage tool, and Performance Wizard now support attaching to a running process.

Aktualizacje narzędzia Użycie procesora CPUCPU Usage Tool Updates

Wprowadzono kilka ulepszeń do narzędzia Użycie procesora CPU:Several improvements have been made to the CPU Usage Tool:

 • Lepsza obsługa kodu zewnętrznego — narzędzie Użycie procesora CPU zapewnia obecnie lepszy wgląd w koszty funkcji bibliotek i struktur w przypadku wywołania przez kod użytkownika.Better External Code support - The CPU Tool now gives you better insights into the costs of library and framework functions when called by user code.
 • Widok funkcji (Rysunek 31) — widok, który określa pozycję funkcji w kontekście kosztu użycia procesora CPU.Functions view (Figure 31) - A view that ranks functions by their CPU cost.
Functions List
(Rysunek 31) Lista funkcji(Figure 31) Functions List
 • Widok wywołujący/wywoływany (Rysunek 32) pozwala na badanie kosztów wywołań funkcji wykonanych do i z wybranej funkcji.Caller/Callee View (Figure 32) allows you to investigate costs of function calls made to and from a selected function.
Caller / Callee View
(Rysunek 32) Widok wywołujący/wywoływany(Figure 32) Caller / Callee View
 • Widok źródła wyświetla kod źródłowy funkcji, kiedy funkcja zostanie wybrana w narzędziu Użycie procesora CPU.Source View shows a function's source code when the function is selected in the CPU Tool.

Obsługa debugowania ChromeChrome Debugging Support

W przypadku uruchamiania debugowania projektów programu ASP.NET i wybrania jako przeglądarki programu Google Chrome program Visual Studio będzie debugował Twój kod JavaScript w przeglądarce Chrome.When you start debugging ASP.NET projects and choose Google Chrome as your browser, Visual Studio will debug your JavaScript running in Chrome. Jeśli wolisz używać narzędzi programistycznych dostępnych w przeglądarce, możesz wyłączyć tę funkcję w obszarze Narzędzia > Opcje > Debugowanie.If you prefer to use the in-browser development tools instead, you can disable this feature under Tools > Options > Debugging.


Live Unit Testing Live Unit Testing

Live Unit Testing (Rysunek 33) to funkcja w programie Visual Studio 2017 Enterprise, która wyświetla na żywo wyniki testów jednostek i pokrycie kodu w edytorze.Live Unit Testing (Figure 33) is a capability in the Visual Studio 2017 Enterprise edition that displays unit test results and code coverage live in the editor. Obsługuje platformy testowe MSTest, xUnit i Nunit dla projektów C# i VB przeznaczonych dla programu .NET Framework.It supports MSTest, xUnit, and Nunit for C# and VB projects targeting .NET Framework.

Live Unit Testing
(Rysunek 33) Live Unit Testing(Figure 33) Live Unit Testing

Zobacz blog dotyczący funkcji Live Unit Testing, aby uzyskać więcej szczegółów.See the Live Unit Testing blog for more details.


Narzędzia do testowania Testing Tools

Kojarzenie automatyzacji z elementami roboczymi przypadków testowych za pomocą Eksploratora testówAssociate automation with test case work items using Test Explorer

Teraz można kojarzyć automatyzację z elementami roboczymi przypadków testowych (Rysunek 34), wybierając metodę testową w Eksploratorze testów.You can now associate automation with test case work items (Figure 34) by selecting a test method in the Test Explorer. Nowe środowisko pozwala również wyświetlić wszystkie istniejące skojarzenia dla wybranej metody testowej.This new experience also allows you to view any existing associations for the chosen test method.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy test w Eksploratorze testów...Simply right click a test in the Test Explorer...

Test Explorer Associate Automation
(Rysunek 34) Kojarzenie automatyzacji w Eksploratorze testów(Figure 34) Test Explorer Associate Automation

...i podać identyfikator przypadku testowego, aby utworzyć skojarzenie (Rysunek 35)....and provide a test case ID to create an association (Figure 35).

Associate Automation
(Rysunek 35) Kojarzenie automatyzacji(Figure 35) Associate Automation
*

W poprzednich wersjach programu Visual Studio można to było zrobić za pomocą formularza elementu roboczego.In previous versions of Visual Studio, this could be done using the work item form. Obsługę opartą na formularzu elementu roboczego można włączyć, włączając tryb zgodności przy użyciu opcji Narzędzia | Opcje (Rysunek 36).The work-item form based experience can be enabled by turning on the compatibility mode using Tools | Options (Figure 36).

Work Item Form Compatibility mode
(Rysunek 36) Tryb zgodności formularza elementu roboczego(Figure 36) Work Item Form Compatibility mode

Team Explorer Team Explorer

Nowe funkcje usługi GitNew Git Features

Do programu Visual Studio 2017 dodaliśmy nowe funkcje usługi Git, które umożliwiają wykonanie większej części przepływu pracy na całej trasie bez opuszczania środowiska IDE.We've added new Git features to Visual Studio 2017 that allow you to do more of your end-to-end workflow without leaving the IDE. Można łatwo wyświetlać różnice dla zatwierdzeń wychodzących, wykonać wymuszone wypchnięcie, aby ukończyć zmianę bazy, lub wypchnąć zmienione zatwierdzenie, anulować ustawienia gałęzi nadrzędnej i kontynuować zmianę bazy poprawki przy użyciu programu VS.You can easily view the diff for outgoing commits, perform a force push to complete a rebase or push an amended commit, unset your upstream branch, and continue a patch rebase from VS. Ponadto wprowadziliśmy plik git.exe.Additionally, we have moved to git.exe. Pozwala on zapewnić najbardziej aktualne funkcje.This allows us to provide the most up-to-date features. Obsługujemy protokół SSH, respektujemy opcje konfiguracji użytkownika i wyświetlamy w programie Team Explorer dokładnie to, co będzie widoczne w wierszu polecenia.We support SSH, respect your config options, and show in Team Explorer exactly what you see in the command line. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, zapoznaj się z wpisem na blogu.To learn more about these features, check out the blog post.

Nawiązywanie połączenia z programami VSTS i TFSConnect to VSTS/TFS

Na stronie startowej programu Visual Studio i w programie Team Explorer proces połączenia z projektami i klonowania repozytoriów w programach VSTS i TFS został spersonalizowany i usprawniony, dzięki czemu można łatwiej i szybciej znaleźć projekty i repozytoria, z którymi można nawiązać połączenie.On the Visual Studio start page and in Team Explorer, the process for connecting to projects and cloning repos in VSTS/TFS has been personalized and streamlined, making it faster and easier to find the projects and repos to connect to. Nasza nowa strona łączenia zawiera tylko te projekty i repozytoria, które zostały zamapowane i sklonowane na wszystkich serwerach programów VSTS i TFS (a nie każde repozytorium dla każdego projektu).Our brand new Connect page shows only the projects and repos that you have mapped and cloned across all your VSTS/TFS servers (rather than every repo for every project). Ponadto przed klonowaniem repozytoriów nie trzeba już łączyć się z projektem.Additionally, you no longer need to connect to a project before cloning repos.

Po otwarciu okna dialogowego w celu nawiązania połączenia z programem VSTS i TFS zobaczysz przebudowany interfejs nawigacyjny.When you launch the dialog to connect to VSTS and TFS, you will see the redesigned UX. Widoczne będą także wszystkie dodane serwery programu TFS, a po nich wszystkie serwery programu VSTS, projekty i repozytoria dla wybranego konta użytkownika.You will see any TFS servers you've added followed by all VSTS servers, projects, and repos for your selected user account. W celu lepszej nawigacji wyniki są wyświetlane w postaci drzewa.The results are listed in a tree to allow for improved navigation. Można łączyć się nie tylko z repozytoriami, ale również z kolekcjami i projektami.You can connect to collections or projects in addition to repos. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Łączenie się z projektami zespołowymi.For more information, see Connect to Team Projects.

Formularze elementów roboczychWork Item Forms

Po nawiązaniu połączenia z usługą Visual Studio Team Services z programu Visual Studio 2017 i otwarciu elementu roboczego w przeglądarce sieci Web zostanie wyświetlony formularz elementu roboczego (Rysunek 37).When you connect to Visual Studio Team Services from Visual Studio 2017 and open a work item, the work item form will appear in your web browser (Figure 37). Jeśli jednak połączenie zostanie nawiązane z programem Team Foundation Server 2015 lub starszym, zostaną wyświetlone formularze elementów roboczych w starszej wersji.However, if you connect to Team Foundation Server 2015 or earlier, you will see the legacy work item forms.

Work Item Form in Team Explorer
(Rysunek 37) Formularz elementu roboczego w programie Team Explorer(Figure 37) Work Item Form in Team Explorer

Rozszerzony przepływ pracy funkcji przesyłania opinii programu Visual Studio Enhanced Visual Studio Feedback Workflow

Program Visual Studio 2017 obejmuje uaktualnione środowisko przesyłania opinii, co poprawia komunikację i współpracę.Visual Studio 2017 includes an upgraded feedback experience for better follow-up and collaboration. W ramach tego uaktualnienia zauważysz ulepszone pod względem współpracy środowisko zgłaszania problemów w programie Visual Studio uzupełnione o zaawansowany portal sieci Web na potrzeby kompleksowego rozwiązania do przesyłania opinii.As part of this upgrade, you will notice a more collaborative Report-a-Problem experience in Visual Studio supplemented by a comprehensive web portal for a complete end-to-end feedback solution. Wszystkie opinie przekazane za pośrednictwem funkcji Zgłoś problem w środowisku IDE programu Visual Studio można teraz wyszukiwać, obserwować, głosować na nie, a także pobierać aktualności na ich temat.You can now search, follow, vote, and get the latest updates on all feedback you have provided via Visual Studio IDE’s Report a Problem feature. Kształt tych rozszerzonych środowisk wynika z wielu opinii otrzymanych od użytkowników oraz umożliwia komunikację dwukierunkową między naszymi zespołami i użytkownikami.These enhanced experiences address much of the feedback we received from you and enable bidirectional communication between our teams and you.


Rozszerzalność programu Visual Studio Visual Studio Extensibility

Nowy format rozszerzalnościNew Extensibility Format

Technologia nowego instalatora w programie Visual Studio 2017 zapewnia użytkownikowi większą kontrolę nad instalowanymi narzędziami.The new installer technology in Visual Studio 2017 gives you greater control over the tools that are installed. Niektórzy użytkownicy mogą instalować tylko podstawowy edytor programu Visual Studio, a inni mogą instalować kilka lub kilkanaście obciążeń.Some users may install just the core Visual Studio editor while others may install several workloads. Aby zagwarantować, że zostaną zainstalowane wstępnie wymagane funkcje i rozszerzenia, twórcy rozszerzenia będą teraz mogli podać w manifeście poszczególne składniki wymagane dla rozszerzenia.To ensure that the prerequisite features and extensions required are installed, extension authors will now be able to specify the individual components required by their extension in the manifest.

Użytkownicy będą ostrzegani podczas próby instalacji rozszerzenia, które nie zostało zbudowane przy użyciu nowego formatu VSIX.Users will be warned when trying to install an extension that was not built using the new VSIX format. Stary format VSIX nie określa koniecznych wymagań wstępnych i może nie działać, jeśli te wymagania wstępne są niedostępne w programie Visual Studio 2017.The old VSIX format does not specify prerequisites needed and may fail to work if those prerequisites are unavailable in Visual Studio 2017. Nowy format VSIX jest wstecznie zgodny i może współpracować z wcześniejszymi wersjami programu Visual Studio aż do wersji Visual Studio 2012.The new VSIX format is backwards compatible and can target past versions of Visual Studio up until Visual Studio 2012.

Projektant manifestu VSIX został zaktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian w manifeście.The VSIX manifest designer has been updated to reflect the changes to the manifest. Na karcie wymagań wstępnych (Rysunek 38) deweloperzy rozszerzenia mogą znaleźć listę zainstalowanych składników, które mogą określić jako wymaganie wstępne swojego rozszerzenia.In the prerequisite tab (Figure 38), extension developers can find a list of installed components to specify as a prerequisite for their extension.

Prerequisite tab
(Rysunek 38) Karta wymagań wstępnych(Figure 38) Prerequisite tab

Podczas instalacji rozszerzenia instalator VSIX (Rysunek 39) wskaże brakujące składniki i zainstaluje je obok rozszerzenia.During the installation of the extension, the VSIX installer (Figure 39) will indicate which components are missing and will install them alongside the extension.

VSIXInstaller
(Rysunek 39) Instalator VSIX(Figure 39) VSIXInstaller

Zbiorcze modyfikowanie rozszerzeńModify Extensions in Bulk

W oknie dialogowym Rozszerzenia i aktualizacje (Rysunek 40) możesz teraz zaplanować instalację, aktualizację i dezinstalację wielu rozszerzeń, zanim będzie konieczne ponowne uruchomienie programu Visual Studio.In the Extensions and Updates dialog (Figure 40), you can now schedule multiple extensions for installation, update, and uninstallation before needing to restart Visual Studio. W prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie zaplanowanych zadań.In the lower right corner, there is a summary of the scheduled tasks. Aby usunąć zaplanowane modyfikacje, kliknij pozycję X obok rozszerzenia, którego instalacja została obecnie zaplanowana.To remove a scheduled modification, click the X next to an extension that is currently scheduled to install.

Extensions and Updates Dialog
(Rysunek 40) Okno dialogowe Rozszerzenia i aktualizacje(Figure 40) Extensions and Updates Dialog

Gdy Instalator VSIX wykryje, że wszystkie okna programu Visual Studio są zamknięte, rozpocznie kończenie zaplanowanych modyfikacji (Rysunek 41).Once the VSIX Installer has detected that all Visual Studio windows are closed, it will start to complete the scheduled modifications (Figure 41).

Batched Modification Installer
(Rysunek 41) Instalator wsadowej modyfikacji(Figure 41) Batched Modification Installer

Obsługa NgenNgen Support

Teraz można wybrać instalację zestawów przy użyciu poleceń Ngen (Rysunek 42).You can now choose to install assemblies using Ngen (Figure 42).

NGEN Properties
(Rysunek 42) Właściwości NGEN(Figure 42) NGEN Properties
 • Ngen — czy należy użyć polecenia Ngen w zestawie.Ngen - Whether or not to use Ngen on the assembly.
 • Aplikacja Ngen — aplikacja do przekazywania do polecenia Ngen za pośrednictwem przełącznika /ExeConfig.Ngen Application - The application to pass into Ngen via the /ExeConfig switch.
 • Architektura Ngen — architektura docelowa dla obrazu natywnego.Ngen Architecture - The target architecture for the native image. Do opcji należą: x86, x64 i all.Options are: x86, x64, and all.
 • Priorytet Ngen — poziom priorytetu programu Ngen.Ngen Priority - Ngen priority level.

Instalowanie plików poza katalogiem rozszerzeniaInstall Files Outside of Extension Directory

Teraz możesz zainstalować pliki w wybranej liście folderów, które znajdują się poza katalogiem rozszerzenia (Rysunek 43).You can now choose to install files to a select list of folders that are outside of the extension directory (Figure 43).

VSIX Properties
(Rysunek 43) Właściwości VSIX(Figure 43) VSIX Properties
 • Uwzględnione w VSIX — uwzględnienie pliku w VSIX użytkownika.Include in VSIX - Include the file in your VSIX.
 • Katalog główny instalacji — katalog główny do zainstalowania pliku.Install Root - The root directory to install the file. Do opcji należą: Default (instalacja wewnątrz katalogu rozszerzenia), PublicAssemblies, ReferenceAssemblies, MSBuild, Schemas, Licenses, RemoteDebugger i VSTargets.Options are: Default (install inside the extension directory), PublicAssemblies, ReferenceAssemblies, MSBuild, Schemas, Licenses, RemoteDebugger, and VSTargets.
 • Ścieżka docelowa — nazwa pliku, który należy zainstalować na komputerze użytkownika.Target Path - The name of the file to be installed on the user's machine.
 • Ścieżka podrzędna VSIX — ścieżka podrzędna w katalogu głównym instalacji, w którym zostanie zainstalowany plik.VSIX Sub Path - The sub path under the Install Root where the file will be installed.

Menedżer roamingu rozszerzeń Roaming Extension Manager

Menedżer roamingu rozszerzeń, który stanowi nowość w programie Visual Studio 2017, pomaga śledzić ulubione rozszerzenia we wszystkich środowiskach deweloperskich.New in Visual Studio 2017, the Roaming Extension Manager helps you keep track of your favorite extensions across all of your development environments. Roaming rozszerzeń pozwala na śledzenie zainstalowanych rozszerzeń przez utworzenie zsynchronizowanej listy w chmurze.Roaming your extensions keeps track of the extensions you have installed by creating a synchronized list in the cloud.

Po zalogowaniu do programu Visual Studio można szybko wyświetlić listę rozszerzeń, klikając kolejno pozycje Narzędzia > Rozszerzenia i aktualizacje, a następnie klikając pozycję Menedżer rozszerzenia roamingu (Rysunek 44).When you sign into Visual Studio, you can quickly see a list of your extensions from Tools > Extensions and Updates, and click Roaming Extension Manager (Figure 44). Za pomocą tej funkcji można śledzić zainstalowane rozszerzenia i wybierać, które z nich mają zostać dodane do listy roamingu.It tracks which extensions you have installed and lets you choose which ones are added to your Roaming list. W galerii pojawiają się codziennie nowe rozszerzenia, dzięki czemu to narzędzie umożliwia szybkie i łatwe konfigurowanie każdego środowiska deweloperskiego przy użyciu ulubionych rozszerzeń.With new extensions appearing in the gallery every day, this tool makes it quick and easy to set up each dev environment with your favorite extensions.

The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE
(Rysunek 44) Nowy Menedżer rozszerzenia roamingu w środowisku IDE programu Visual Studio(Figure 44) The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE

Korzystając z tej funkcji, można zauważyć 3 typy ikon:When using this feature, you will notice 3 icon types:

 • Ikona korzystania z roamingu Ikona korzystania z roamingu — wskazuje rozszerzenie będące częścią listy roamingu, ale nie zainstalowane na tym komputerze.Roamed Icon Roamed Icon - Denotes an extension that is part of your Roaming List, but not installed on this machine. Można je zainstalować, klikając przycisk Pobierz.You can install these via the "Download" button.
 • Ikona zainstalowanych rozszerzeń korzystających z roamingu Ikona zainstalowanych rozszerzeń korzystających z roamingu — wskazuje wszystkie rozszerzenia będące częścią listy roamingu, które są zainstalowane w tym środowisku.Roamed and Installed Icon Roamed & Installed Icon - Denotes all extensions that are part of your Roaming List and installed in this environment. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz korzystać z roamingu, możesz usunąć te rozszerzenia, klikając przycisk „Zatrzymaj roaming”.If you decide you do not want to roam, you can remove these via the "Stop Roaming" button.
 • Ikona zainstalowanych rozszerzeń Ikona zainstalowanych rozszerzeń — wskazuje wszystkie rozszerzenia, które są zainstalowane w tym środowisku, ale nie znajdują się na liście roamingu.Installed Icon Installed Icon - Denotes all extensions that are installed in this environment, but are not part of your Roaming List. Rozszerzenia można dodać do listy roamingu, klikając przycisk „Rozpocznij roaming”.Extensions can be added to roaming list via the "Start Roaming" button.

Te ikony będą określać bieżący stan listy.These icons will show you the current status of your list. Rozszerzenia mogą być w dowolnym stanie, więc możesz je dostosowywać w dowolny sposób.You can have any extension in any state, so customize to your heart's content! Możemy także zrobić to za Ciebie!Or let us do it for you! Wszystkie rozszerzenia pobrane po zalogowaniu się zostaną dodane do listy rozszerzeń korzystających z roamingu i zainstalowanych, w związku z czym będą znajdować się na Twojej liście roamingu i będą dostępne z dowolnego komputera.Any extension downloaded while you are signed in will be added to your list as Roamed & Installed and will therefore be part of your Roaming list, giving you access to it from any machine!

Dostosowywanie szablonów elementów i projektów Discovery of Project and Item Templates

W programie Visual Studio 2017 nastąpiła przełomowa zmiana sposobu, w jaki program Visual Studio korzysta z szablonów elementów i projektów. Zmiana ta znacznie zwiększa wydajność odnajdywania szablonów.Starting in Visual Studio 2017, there is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve the performance of template discovery. Nowy mechanizm odnajdywania wymaga, aby wszystkie szablony elementów i projektów korzystające ze schematu „vstemplate” były zdefiniowane w plikach manifestu szablonu.The new discovery mechanism now requires all item and project templates following "vstemplate" schema to be defined in template manifest files. Szablony programu Visual Studio, które nie zostaną zdefiniowane w pliku manifestu szablonu, nie będą już widoczne w oknach dialogowych Nowy projekt i Nowy element.Visual Studio templates that you do not define in a template manifest file will no longer be visible in New Project or New Item dialogs. Wprawdzie nowe narzędzia do obsługi rozszerzeń generują manifest podczas kompilowania projektu VSIX, ale jeśli masz szablony programu Visual Studio wydane jako część pakietu MSI, musisz dla nich ręcznie wygenerować plik manifestu szablonu.While the new extensibility tooling will generate a manifest during VSIX build time, if you have Visual Studio templates released as part of an MSI package, you must manually generate template manifest files for those templates. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Uaktualnianie niestandardowych szablonów projektów i elementów dla programu Visual Studio 2017 w witrynie MSDN.For more information, see the Upgrading Custom Project and Item Templates for Visual Studio 2017 MSDN page.


.NET Core i ASP.NET Core .NET Core and ASP.NET Core

Zawiera ostateczną wersję 1.0 nowych narzędzi programu .NET Core opartych na aparacie MSBuild.This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Za pomocą programu Visual Studio 2017 można utworzyć biblioteki .NET Standard, aplikacje i biblioteki .NET Core oraz projekty sieci web ASP.NET korzystające z nowego formatu csproj.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries and ASP.NET web projects that use the new csproj format.

Zestaw narzędzi .NET Core jest automatycznie uwzględniany w obciążeniu „Projektowanie aplikacji Opracowywanie zawartości dla platformy ASP.NET i sieci Web” oraz uwzględniany jako składnik opcjonalny w obciążeniu „Programowanie aplikacji klasycznych dla platformy .NET” w instalatorze..NET Core tooling is automatically included in the “ASP.NET and web development” workload and an optional component in the “.NET desktop development” workload in the installer. Jeśli użytkownik chce tylko tworzyć aplikacje .NET Core do użycia na wielu platformach, wystarczy jeśli zainstaluje narzędzia .NET Core i ASP.NET Core przy użyciu obciążenia „Tworzenie na wiele platform przy użyciu narzędzia .NET Core” z sekcji instalatora „Inne zestawy narzędzi”.If you only want to develop .NET Core applications for cross platform use, you can install just the .NET Core and ASP.NET Core tools using the “.NET Core cross-platform development” workload from the “Other Toolsets” section of the installer.

Funkcje wysokiego poziomu w tej wersji są następujące:High-level features in this release include the following:

 • Obsługa MSBuild dla projektów .NET Core za pomocą uproszczonego formatu projektu csproj, który ułatwia ręczne edytowanie bez konieczności rozładowania projektu.MSBuild support for .NET Core projects, with a simplified csproj project format that makes it easier to edit by hand, without the need to unload the project.
 • Edytowanie pliku .csproj programu .NET Core jest proste. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy projekt w Eksploratorze rozwiązań i wybrać polecenie „Edytuj”.Editing .NET Core .csproj file is as simple as a right click on project in Solution Explorer and choosing “Edit”.
 • Obsługa symboli wieloznacznych pliku w pliku projektu, w którym nie trzeba wymieniać wszystkich nazw plików kodu źródłowego, dzięki czemu rozmiar pliku csproj jest niewielki.Support for file wildcards in project file, where you don’t have to enumerate all the source code file names, which keeps the csproj file compact in size.
 • Odwołania do pakietu NuGet są teraz częścią pliku csproj, łącząc wszystkie odwołania do projektu w jednym pliku.NuGet package references are now part of the csproj file, consolidating all project references in one file.
 • Współdziałanie między projektami .NET Core, .NET Standard i .NET Framework.Interop between .NET Core, .NET Standard and .NET Framework projects. Na przykład projekt .NET Core może dodać odwołanie między projektami do projektu .NET Standard.For example, a .NET Core project can add a project-to-project reference to a .NET Standard project.
 • Wiele docelowych platform ze wspólnymi celami w jednym projekcie.Cross-target multiple target frameworks in one project.
 • Istniejące projekty project.json programu .NET Core będą automatycznie migrować do pliku csproj po otwarciu w programie Visual Studio lub można je ręcznie migrować przy użyciu interfejsu wiersza polecenia.Existing project.json .NET Core projects will automatically migrate to csproj when opened in Visual Studio, or you can manually migrate them using the .NET Command Line Interface (CLI).
 • Łatwa konfiguracja integracji kompilacji ciągłej aplikacji ASP.NET Core dzięki obsłudze platformy Docker oraz dostarczanie kompilacji ciągłej do usług Azure Container Service ze środowiska IDE programu Visual Studio.Easily configure continuous build integration for your ASP.NET Core application with Docker support and continuous build delivery to your Azure Container Services from within the Visual Studio IDE.

Zobacz bloga programu .NET, aby uzyskać więcej szczegółów.See the .NET blog for more details.


Tools for Universal Windows App Development Tools for Universal Windows App Development

Zaktualizowany łańcuch narzędzi programu .NET NativeUpdated .NET Native Toolchain

Ten zaktualizowany łańcuch narzędzi programu .NET Native dodaje kilka optymalizacji, które poprawiają wydajność środowiska uruchomieniowego na potrzeby aplikacji zarządzanych platformy uniwersalnej systemu Windows w programie Visual Studio.This updated .NET Native toolchain adds several optimizations to improve runtime performance for managed UWP apps in Visual Studio. To wydanie zawiera ponad 600 poprawek usterek i funkcji dodanych w odpowiedzi na istotne opinie klientów oraz poprawiających ogólną jakość łańcucha narzędzi.The release includes more than 600 bug fixes and features to address key customer feedback and improve the overall quality of the toolchain.

Pakiet 5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform Package

Ta aktualizacja bibliotek platformy .NET Core NuGet eliminuje wiele kluczowych problemów zgłaszanych przez klientów.This update to the .NET Core NuGet framework libraries addresses a number of key issues reported by customers. Istniejące projekty platformy uniwersalnej systemu Windows można aktualizować do nowej wersji przy użyciu menedżera odwołań NuGet.Existing UWP projects can use the NuGet reference manager to update to this new version. Ponadto nowy pakiet .NET Core zawiera łańcuch narzędzi .NET Native.In addition, the new .NET Core package includes the .NET Native toolchain.

Zestaw SDK i emulator rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10Windows 10 Anniversary Update SDK and Emulator

W tej wersji znajdują się zestaw Windows SDK i emulator systemu Windows Phone dla rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10.The Windows SDK and Windows Phone emulator for the Windows 10 Anniversary Update are included in this release.

 • Elementy interfejsu użytkownika tworzone za pomocą zestawu narzędzi będą teraz tworzone z mniejszą liczbą tagów XAML, dzięki czemu zostanie utworzony czystszy i bardziej czytelny kod XAML.UI Elements created from the Toolbox will now be created with fewer XAML Tags, resulting in cleaner, more readable XAML.
 • Nowe narzędzie opcji w programie XAML Designer umożliwia deweloperom wybranie ustawień motywu interfejsu użytkownika oraz wysokiego kontrastu, których podgląd będzie wyświetlany na powierzchni projektowej.A new options tool on the XAML Designer allows the developer to select the UI theme and High Contrast settings to be previewed on the design surface.
 • Edytory wartości w oknie Właściwości akceptują teraz proste wyrażenia matematyczne, takie jak „60+20”.The value editors in the Properties window now accept simple mathematical equations, such as "60+20". Wyrażenia te są natychmiast obliczane (w tym przypadku wynik to 80), a ich wartość wynikowa jest wprowadzana do kodu XAML.The equations will be immediately evaluated (in this case, 80) and their resulting value put into the XAML.

Funkcja programu Manifest Designer do tworzenia wizualnych elementów zawartościManifest Designer Capability for Creating Visual Assets

Program Manifest Designer (Rysunek 45) został poddany wizualnemu odświeżeniu i obecnie obejmuje dodaną funkcję generowania wizualnych elementów zawartości dla aplikacji platformy UWP.The Manifest Designer (Figure 45) has undergone a visual refresh, and now has the added capability of generating visual assets for your UWP apps. Teraz można użyć jednego obrazu źródłowego do utworzenia kafelków, logo, ikon i ekranów powitalnych w dowolnej skali, aby dopasować je do każdego typu urządzenia, na którym ma działać aplikacja.You can now use a single source image to create tiles, logos, icons, and splash screens at any or all scales to fit every type of device your app targets.

Manifest Visual Asset Generator
(Rysunek 45) Generator wizualnych elementów zawartości manifestu(Figure 45) Manifest Visual Asset Generator

Analiza interfejsu użytkownika UI Analysis

Narzędzia platformy uniwersalnej systemu Windows obejmują teraz funkcję wykrywania typowych problemów związanych z dostępnością i wydajnością.The Universal Windows platform tooling now has the ability to detect common accessibility and performance related issues. Po włączeniu narzędzia „Analiza interfejsu użytkownika” w menu Wybierz narzędzia w oknie Narzędzia diagnostyczne problemy te zostaną zgłoszone razem z linkami do przydatnych artykułów wyjaśniających, jak i dlaczego te problemy należy rozwiązać.By enabling the "UI Analysis" tool in the Select Tools menu of the Diagnostic Tools window, these issues will be reported along with links to helpful articles explaining how and why the issues should be addressed. Po włączeniu analizy interfejsu użytkownika wydajność i dostępność interfejsu użytkownika wysuwają się na pierwszy plan podczas programowania aplikacji.Developing with UI Analysis enabled brings UI performance and accessibility to the forefront of your application development.


Xamarin Xamarin

Program Xamarin 4.4 jest dołączony do programu Visual Studio 2017.Xamarin 4.4 is included in Visual Studio 2017. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje o wersji programu Xamarin.For more information, see the Xamarin release notes.

Ta wersja programu Xamarin dla programu Visual Studio 4.4 jest aktualizacją wersji programów Xamarin.iOS 10.8 i Xamarin.Android 7.2.This Xamarin for Visual Studio 4.4 release updates Xamarin.iOS 10.8 and Xamarin.Android 7.2 releases.

Poprawki błędówBug fixes

Ta wersja zawiera następujące poprawki:This release includes the following fixes:

 • Aplikacje rozszerzenia dla systemu iOS nie kompilują się, zwracając błąd „cannot read Entitlements data” (nie można odczytać danych uprawnień). (4.4.0.31)iOS Extension apps fail to build with error "cannot read Entitlements data".(4.4.0.31)
 • Zawiera symbole dla raportów programu Watson. (4.4.0.6)Includes symbols for Watson reports.(4.4.0.6)
 • Wdrożenie w systemie Android kończy się niepowodzeniem, jeśli rozwiązanie zawiera także projekt Wix. (4.3.1.39)Android deployment fails if solution also contains a Wix project.(4.3.1.39)
 • Zakleszczenie przy otwieraniu niektórych projektów dla systemu iOS. (4.3.1.39)Deadlock opening some iOS projects.(4.3.1.39)
 • Punkty przerwania są pomijane dla odwołań PCL drugiego poziomu. (4.3.1.39)Breakpoints won't hit on second-level PCL references.(4.3.1.39)
 • Rozwiązano problem z systemem iOS wynikający z braku zadania CodeSignNativeLibraries. (4.3.1.39)Fixes iOS issue due to missing CodeSignNativeLibraries task.(4.3.1.39)
 • Błąd podczas otwierania scenorysu po nawiązaniu połączenia z serwerem Mac. (4.3.1.39)Error opening storyboard after connecting to Mac server.(4.3.1.39)
 • Projekt biblioteki klas dla systemu Android powinien zawierać właściwość „Kompilowanie przy użyciu systemu Android w wersji” na stronie właściwości. (4.3.1.39)Android class library project should only include "Compile using Android Version" on Property page.(4.3.1.39)
 • Program Visual Studio zawiesza się podczas przechodzenia do karty „Narzędzia-> Opcje-> Xamarin-> Inne”. (4.3.1.39)Visual Studio hangs when going to the "Tools->Options->Xamarin->Other" tab.(4.3.1.39)
 • Program Visual Studio zawiesza się podczas ładowania rozwiązania międzyplatformowego w niektórych środowiskach. (4.3.1.1)Visual Studio hangs loading a cross-platform solution in some environments.(4.3.1.1)
 • Brak odwołania do Microsoft.Csharp w szablonach VS Project. (4.3.1.1)Microsoft.Csharp not referenced in VS Project Templates.(4.3.1.1)
 • Nie może połączyć się z serwerem Mac, jeśli skonfigurowana powłoka użytkownika nie używa składni bash. (4.3.1.1)Cannot connect to Mac server if configured User Shell doesn't use bash syntax.(4.3.1.1)
 • Brak opcji „Submit to Test Cloud” (Prześlij do chmury testowej). Rozwiązano w wersjach VS2013 i VS2015. (4.3.1.1)Submit to Test Cloud option missing (fixed on VS2013 and VS2015).(4.3.1.1)
 • Debuger popełnia błędy, gdy nazwa zmiennej lub właściwości jest taka sama jak nazwa klasy innego obiektu. (4.3.1.1)Debugger gets confused when Variable/Property name is same as Class name of something else.(4.3.1.1)
 • Nie można zmienić nazwy zestawu obrazów z katalogu zasobów. (4.3.1.1)Image set from asset catalog can't be renamed.(4.3.1.1)
 • W projektach z rozszerzonymi wyrażeniami kontrolnymi zostaje wymuszone ukrycie folderu „Resources”. (4.3.1.1)The 'Resources' folder is being forcibly hidden in watch extension projects.(4.3.1.1)
 • Folder „Assets.xcasset” w folderze „Resources” nie jest ukrywany w projektach tvOS. (4.3.1.1)"Assets.xcasset" folder within "Resources" is not being hidden for tvOS projects.(4.3.1.1)

Visual Studio Tools for Apache Cordova Visual Studio Tools for Apache Cordova

Ta wersja programu Visual Studio 2017 obejmuje następujące ulepszenia:This Visual Studio 2017 release includes the following improvements:

 • Symulacja Cordova — nowy oparty na przeglądarce symulator umożliwia szybkie kodowanie i natychmiastowe wyświetlenie wyników w przeglądarce (Rysunek 46).Cordova simulate - A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately in the browser (Figure 46). Ponowne ładowanie na żywo, symulacja wtyczek i obsługa platformy Ionic to funkcje, dzięki którym program Visual Studio zapewnia najszybszy przepływ pracy na rynku.Live reload, plugin simulation, and support for Ionic Framework give Visual Studio the fastest developer workflow on the market.
Cordova simulate
(Rysunek 46) Symulacja Cordova(Figure 46) Cordova simulate
 • Obsługa iOS 10 i XCode 8 — Aktualizacja agenta serwera remotebuild dla programowania w systemie iOS obejmuje teraz obsługę programu XCode 8.Support for iOS 10 & XCode 8 - An update of the remotebuild server agent for iOS development now includes support for XCode 8.

 • Kolorowanie błędów — ze względu na to, że diagnozowanie błędów kompilacji często wymaga, by deweloperzy przeglądali dane wyjściowe kompilacji, zaczęliśmy kolorować błędy w oknie danych wyjściowych kompilacji, aby ułatwić odczytywanie (Rysunek 47).Error colorization - Because diagnosing build failures often requires developers to read through build output, we have started to colorize errors in the build output pane for easier reading (Figure 47). Ponadto dodaliśmy nagłówki, aby odróżnić kroki w procesie kompilacji i ułatwić deweloperom zidentyfikowanie, gdzie w procesie kompilacji wystąpił błąd.Moreover, we have added headers to delineate steps in the build process to help developers identify where in the build process the failure occurred.

Colorized Errors
(Rysunek 47) Błędy wyróżnione kolorem(Figure 47) Colorized Errors
 • Pozyskiwanie w ramach produktu — oprócz uproszczonej instalacji w celu zapewnienia szybszego rozpoczęcia tworzenia aplikacji Cordova dodaliśmy teraz w programie Visual Studio ścieżki umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych elementów kompilacji w ramach postępu prac programistycznych (Rysunek 48).In-product acquisition - In addition to the new light-weight installation to get you building Cordova apps faster, we have now added pathways from within Visual Studio to acquire additional build pieces as your development continues (Figure 48). Jeśli nie zostały zainstalowane składniki systemu Android lub Windows, można je pobrać za pośrednictwem paska wdrażania, co spowoduje uruchomienie instalatora programu Visual Studio i przeprowadzenie instalacji.If you have not installed Android or Windows components, you can get them through the deploy bar, which will launch Visual Studio setup and guide you through the installation process.
In-product acquisition
(Rysunek 48) Pozyskiwanie w ramach produktu(Figure 48) In-product acquisition
 • Szybkie, niezawodne kompilacje — Nowy instalator programu Visual Studio w połączeniu z instalacją w trybie offline w pełni sprawdzonego łańcucha narzędzi składników innej firmy zapewnia szybsze kompilacje, które mogą również pozwalać na łatwiejsze rozwiązywanie problemów i naprawy.Fast, reliable builds - The new Visual Studio Installer, combined with offline installation of a fully validated toolchain of 3rd party components, provides for faster builds that are also easier to troubleshoot and fix.

Ważne

Narzędzia do kompilacji i emulatory dla systemów Android i Windows są teraz opcjonalne.Build tools and emulators for Android and Windows are now optional. Można je pozyskać dynamicznie poprzez pasek menu kompilacji/wdrażania.You can acquire them dynamically through the build/deploy menu bar. Ta wersja programu Visual Studio nie obsługuje projektów Sklepu Windows 8.1.This release of Visual Studio does not support Windows Store 8.1 projects. Zalecamy zaktualizowanie projektów Cordova pod kątem systemu Windows 10.We recommend that you update your Cordova projects to target Windows 10. Minimalna obsługiwana wersja oprogramowania Cordova została podniesiona do wersji 6.0.0.Minimum supported Cordova version is raised to 6.0.0. Projekty przeznaczone dla oprogramowania Cordova w wersji niższej niż 6.0.0 trzeba uaktualnić w pliku config.xml, aby zapewnić możliwość ich kompilowania i wdrażania w programie Visual Studio 2017.Projects targeting a Cordova version lower than 6.0.0 will need to upgrade their project in config.xml to build and deploy in Visual Studio 2017.


Narzędzia Node.js dla programu Visual Studio Node.js Tools for Visual Studio

Narzędzia Node.js dla programu Visual Studio zmieniają program Visual Studio w zaawansowane środowisko programistyczne Node.js.Node.js Tools for Visual Studio turns Visual Studio into a powerful Node.js development environment. Ta wersja koncentruje się na stabilności, wydajności i ogólnej jakości produktu, a w tym na:This release focuses on stability, performance, and overall product quality, including:

 • Lepszej integracji z nową usługą języka Salsa JavaScript.Better integration with the new Salsa JavaScript language service.
 • Zmniejszeniu wykorzystania procesora CPU i pamięci oraz skróceniu czasów ładowania projektu.Reduced memory and CPU usage, and shorter project load times.
 • Obsłudze plików szablonów Pug.Support for Pug template files.
 • Bardziej aktualnych szablonach projektów.More up-to-date project templates.
 • Obsłudze środowiska platformy testowej Mocha 3.x.Support for Mocha 3.x test framework.
 • Licznych poprawkach.Numerous bug fixes.

Dziękujemy wszystkim wspaniałym współpracowników, którzy umożliwili wydanie tej wersji narzędzi Node.js dla programu Visual Studio.Thank you to all the amazing contributors who made this release of Node.js Tools for Visual Studio possible. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z projektem typu open source Narzędzia Node.js w witrynie GitHub.For more information, check out the open source Node.js Tools project on GitHub.


Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity

Visual Studio umożliwia pisanie i debugowanie gier Unity dla wszystkich platform.Use Visual Studio to write and debug Unity games for all platforms. Program Visual Studio Tools for Unity 3 (Rysunek 49) jest teraz dostępny do zainstalowania z obciążeniem „Programowanie gier za pomocą aparatu Unity” w nowym instalatorze programu Visual Studio 2017.Visual Studio Tools for Unity 3 (Figure 49) is now available to be installed with the "Game Development with Unity" workload in the new Visual Studio 2017 installer. Program Visual Studio Tools for Unity 3 koncentruje się na poprawie edytowania kodu i obsługi debugowania dla deweloperów Unity, a także na ogólnej jakości produktu, w tym na:Visual Studio Tools for Unity 3 focuses on improving the code editing and debugging experience for Unity developers as well as overall product quality, including:

 • Obsłudze technologii IntelliSense dla komunikatów Unity.IntelliSense support for Unity messages.
 • Kolorowaniu kodu komunikatów Unity.Code colorization of Unity messages.
 • Ulepszeniu szacowania wyrażenia w debugerze Unity.Improved expression evaluation in the Unity debugger.
 • Ulepszonych kreatorach komunikatów Unity obsługujących wszystkie typy Unity mogące odbierać komunikaty.Improved Unity message wizards to support all Unity types able to receive messages.
 • Licznych poprawkach błędów i optymalizacjach.Numerous bug fixes and optimizations.
Code completion session for Unity messages
(Rysunek 49) Sesja kończenia kodu dla komunikatów Unity(Figure 49) Code completion session for Unity messages

RedgateRedgate

Narzędzia Redgate Data Tools są dołączone do programu Visual StudioRedgate Data Tools Included with Visual Studio

Aby rozszerzyć możliwości środowiska DevOps programu Visual Studio 2017 w celu tworzenia bazy danych SQL Server, narzędzia Redgate Data Tools zawierające narzędzia Redgate SQL Prompt Core, SQL Redgate Search i Redgate ReadyRoll Core, są teraz dostępne w obciążeniu przechowywania danych i przetwarzania.To extend Visual Studio 2017 DevOps capabilities to SQL Server database development, Redgate Data Tools, comprising Redgate SQL Prompt Core, Redgate SQL Search, and Redgate ReadyRoll Core, are now available in the Data Storage and Processing workload.

 • Narzędzie Redgate ReadyRoll Core zawarte w programie Visual Studio Enterprise 2017 ułatwia tworzenie skryptów migracji, zarządzanie zmianami w bazie danych przy użyciu kontroli źródła, a także bezpieczne automatyzowanie wdrożeń zmian w bazach danych programu SQL Server w aplikacjach.Redgate ReadyRoll Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you develop migration scripts, manage database changes using source control, and safely automate deployments of SQL Server database changes alongside applications changes.
 • Narzędzie Redgate SQL Prompt Core zawarte w programie Visual Studio Enterprise 2017 pomaga szybciej i dokładniej zapisywać w środowisku SQL za pomocą inteligentnego uzupełniania kodu.Redgate SQL Prompt Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you write SQL more quickly and accurately with the help of intelligent code completion. Dodatek SQL Prompt pozwala automatycznie uzupełnić bazę danych, obiekty systemowe oraz słowa kluczowe i oferuje sugestie dla kolumn podczas wpisywania.SQL Prompt autocompletes database and system objects and keywords, and offers column suggestions as you type. Dzięki temu kod jest czystszy i występuje mniej błędów, ponieważ nie trzeba pamiętać wszystkich nazw kolumn ani aliasów.This results in cleaner code and fewer errors because you don’t need to remember every column name or alias.
 • Narzędzie Redgate SQL Search, zawarte we wszystkich wersjach programu Visual Studio 2017, zwiększa wydajność, ułatwiając szybkie odnajdywanie fragmentów i obiektów SQL w wielu bazach danych.Redgate SQL Search, included with all editions of Visual Studio 2017, increases your productivity by helping you quickly find SQL fragments and objects across multiple databases.

NuGet NuGet

Program Visual Studio 2017 zawiera program NuGet 4.0.Visual Studio 2017 includes NuGet 4.0. Ta wersja koncentruje się na obsłudze odwołania do pakietu dla większości typów projektów, ulepszeniach jakości i ulepszeniach wydajności:This release is focused on supporting package reference for the majority project types, quality improvements, and performance improvements:

 • W projektach WPF, WindowsForms i UWP pakietami można teraz zarządzać za pomocą odwołań do pakietu.In WPF, WindowsForms, and UWP projects, packages can now be managed using package references.
 • Ulepszono obsługę przywracania pakietów NuGet dla uproszczonego przywracania rozwiązań.NuGet restore support has been improved for Lightweight Solution Restore. Teraz można wykonywać przywracanie bez konieczności ładowania jakiegokolwiek projektu.Restores can now be performed without needing to load any projects.
 • W projektach .NET Core i ASP.NET Core pakiety są teraz zarządzane przy użyciu odwołań pakietu.In .NET Core and ASP.NET Core projects, packages are now managed using package references.
 • W programie Visual Studio 2017 i nowszym plik NuGet.config dla komputera znajduje się teraz w lokalizacji %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config. Idąc dalej, program nuget.exe v4.0.0 + będzie również uwzględniał nową lokalizację dla konfiguracji komputera.In Visual Studio 2017 and above, the machine-wide NuGet.config is now located at %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config. Going forward, nuget.exe v4.0.0 + will also consider the new location for the machine-wide configuration. Plik NuGet.config w danych programu nie będzie już miał niejawnego odwołania ani nie będzie rozważany dla hierarchicznego scalania pliku nuget.config.NuGet.config in program data will no longer be implicitly referenced or considered for the hierarchical merging of nuget.config.

Narzędzia dla aplikacji języka XAML Tools for XAML Apps

Tryb edytuj i kontynuuj języka XAMLXAML Edit & Continue

Program Visual Studio umożliwia teraz edytowanie języka XAML po uruchomieniu aplikacji uniwersalnych systemu Windows lub programu WPF.Visual Studio now allows you to edit XAML while your WPF or Universal Windows App is running. Podczas debugowania aplikacji w programie Visual Studio można wprowadzać zmiany znaczników w edytorze kodu XAML, które zostaną odzwierciedlone w uruchomionej aplikacji bez konieczności ponownego kompilowania.While debugging your app in Visual Studio, you can make a change to the markup in the XAML code editor and the change will be reflected in the running app without having to recompile.

Ulepszenia dotyczące wydajności edytora XAMLXAML Editor Productivity Enhancements

 • Filtrowanie IntelliSense — podczas wpisywania kodu XAML na liście uzupełniania będą wyświetlane tylko pasujące typy i zostanie wybrany najlepiej dopasowany element.IntelliSense filtering - When typing XAML, the completion list will only display types that match and the closest match will be selected.
 • IntelliSense dla rozszerzenia x:Bind — włączyliśmy uzupełnianie przez funkcję IntelliSense dla rozszerzenia x:Bind podczas tworzenia wiązania do ścieżki i zdarzeń.IntelliSense for x:Bind - We have enabled IntelliSense completion for x:Bind when binding to Path and Events.
 • Uzupełnianie przestrzeni nazw — jeśli odwołanie do przestrzeni nazw nie istnieje (Rysunek 50), nie będzie obsługi IntelliSense podczas wpisywania.Namespace completion - If the reference to the namespace does not exist (Figure 50), you will not get IntelliSense support while typing. Po zakończeniu wpisywania pojawi się porada pomocy z żarówką zawierająca propozycję wygenerowania i wstawienia prefiksu dla typu i dodania definicji przestrzeni nazw w dokumencie XAML.When you have finished typing, you will get light bulb suggestion support to generate & insert the prefix for the type and add the namespace definition in your XAML document.
Code completion session for IntelliSense_without_namespace
(Rysunek 50) Funkcja IntelliSense bez przestrzeni nazw(Figure 50) IntelliSense_without namespace
* <span data-ttu-id="d7ffa-966">W przypadku typów, które wymagają prefiksu, funkcja IntelliSense zaoferuje autouzupełnianie prefiksu, jeśli odwołanie do przestrzeni nazw już istnieje.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="d7ffa-966">For types that require a prefix, IntelliSense will offer to auto-complete the prefix if the reference to the namespace already exists.</span></span>

 • Refaktoryzacja zmiany nazwy prefiksu przestrzeni nazw — możesz wywołać akcję zmiany nazwy (Rysunek 51) z menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+R+R, gdy kursor znajduje się na prefiksie.Namespace prefix rename refactoring - You can invoke the rename action (Figure 51) from the context menu or using the keyboard shortcut Ctrl+R+R when the cursor is on the prefix. Można także podejrzeć zmiany przed ich zastosowaniem.You can also preview changes before applying them.
Namespace prefix rename
(Rysunek 51) Zmiana nazwy prefiksu przestrzeni nazw(Figure 51) Namespace prefix rename

 • Usuwanie i sortowanie przestrzeni nazw — możesz teraz usunąć niepotrzebne przestrzenie nazw (Rysunek 52) i posortować je z poziomu menu kontekstowego lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+R+G.Remove and sort namespaces - You can now remove unnecessary namespaces (Figure 52) and sort them from the context menu or by using the keyboard shortcut Ctrl+R+G. Jeśli dokument XAML ma niepotrzebne przestrzenie nazw, pojawi się także ikona żarówki, która daje możliwość ich usunięcia.If your XAML document has unnecessary namespaces, you will also see a light bulb that will give you the option to remove them.
lightbulb_remove unnecessary namespace
(Rysunek 52) Żarówka — usuwanie niepotrzebnych przestrzeni nazw(Figure 52) lightbulb_remove unnecessary namespace

 • Obsługa pliku .editorconfig dla edytora XAML — w pliku .editorconfig można zdefiniować ustawienia dla parametrów indent_style, indent_size i tab_width, które będą używane zamiast ustawień zdefiniowanych w obszarze Narzędzia > Opcje..editorconfig support for XAML editor - You can define settings for indent_style, indent_size, and tab_width in the .editorconfig file which will be used instead of the settings defined in Tools > Options.

 • Wizualizator struktury dla edytora XAML — wizualizator struktury (tj. prowadnice wcięcia) (Rysunek 53) jest obecnie wbudowany w program Visual Studio i osobne rozszerzenie nie jest wymagane.Structure Visualizer for XAML editor - The structure visualizer (i.e. indent guides) (Figure 53) is now built into Visual Studio, and a separate extension is not required. Ta funkcja pozwala zobaczyć kontekst bloku kodu, nad którym pracuje użytkownik, natychmiast i bez przewijania.This feature provides the context of the block of code you are working on at a glance, without scrolling.

Structure Visualizer for XAML editor
(Rysunek 53) Wizualizator struktury dla edytora XAML(Figure 53) Structure Visualizer for XAML editor

Ulepszenia wydajności dotyczące języka XAMLXAML Performance Improvements

 • Zwiększona wydajność przełącznika karty XAML — wydajność przełącznika karty XAML uległa znacznemu zwiększeniu.Improved XAML Tab Switch performance - XAML Tab Switch performance has improved significantly. W przykładowych projektach klientów czas przełączania skrócił się o ponad 90%.In sample customer projects, we have seen switching time reduce by over 90%.
 • Eliminowanie opóźnień podczas wpisywania w edytorze XAML — wpisywanie w języku XAML jest teraz szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.Addressing XAML editor typing delays - XAML typing is now faster than ever. Wykonaliśmy wiele działań w celu zmniejszenia opóźnień wpisywania w edytorze XAML i większość deweloperów powinna zauważyć, że edytor XAML oraz funkcja XAML IntelliSense reagują szybciej.We have made several investments to reduce XAML editor typing delays, and most developers should find the XAML editor and XAML IntelliSense to be more responsive. Będzie to najbardziej widoczne podczas edycji pliku języka XAML w projektach korzystających z kontrolek innych firm lub dużych bibliotek kontrolek.This will be most apparent when editing a XAML file in projects that consume third party controls or large control libraries.

Data Tools i SQL Server Data Tools and SQL Server

SQL Server Data ToolsSQL Server Data Tools

W programie Visual Studio 2017 uwzględniono najnowszą aktualizację programu SQL Server Data Tools. Umożliwia ona obsługę najnowszych funkcji usługi Azure SQL Database i programu SQL Server 2016.The latest update of SQL Server Data Tools has been included in Visual Studio 2017, which enables support for the latest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.

Ta wersja łączy łatwość programowania, testowania i wdrażania bazy danych we wszystkich obsługiwanych wersjach programu SQL Server i bazy danych platformy — zarówno lokalnie, jak i w chmurze — dzięki programowi Visual Studio.This release brings together the ease of developing, testing, and deploying a database on all supported versions of SQL Server and database platforms - both on-premises and cloud - by using Visual Studio. Wersja ta oferuje również udoskonalenia powierzchni programowalności bazy danych i ulepsza środowisko połączeń SQL, w którym teraz następuje automatyczne odnajdowanie programu SQL Server i baz danych SQL platformy Azure, z którymi można łączyć się za pomocą kliknięcia.The release also includes database programmability surface area enhancements, and it improves the SQL connection experience in SQL Server Data Tools, which now automatically discovers SQL Server and Azure SQL Databases that you can connect to with a simple click.

Ponadto w programie Visual Studio 2017 są stosowane typy uwierzytelniania usługi Azure SQL Database oraz uwierzytelnianie hasła i zintegrowane usługi Azure Active Directory.Additionally, Visual Studio 2017 addresses new Azure SQL Database authentication types, as well as Azure Active Directory Integrated and Password authentication.


Developer Analytics Tools Developer Analytics Tools

Program Visual Studio 2017 zawiera narzędzia Developer Analytics Tools w wersji 8.6 z następującymi ulepszeniami:Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6, with the following improvements:

 • Wskaźniki CodeLens pokazują dane telemetryczne, zarówno dotyczące debugowania, jak i aktywne, w projektach wysyłających dane do zasobu usługi Application Insights.CodeLens now shows both debug and live telemetry data in projects that send data to an Application Insights resource.
 • Wskaźniki CodeLens wyjątków łączą się z usługą Application Analytics w celu pokazania znaczenia wyjątku dla użytkownika.CodeLens for exceptions links to Application Analytics to show user impact of an exception.
 • Wskaźniki CodeLens pokazują żądania, które wystąpiły podczas lokalnych sesji debugowania, w projektach zawierających zestaw SDK usługi Application Insights.CodeLens shows requests from local debug sessions, in projects with the Application Insights SDK.
 • Wskaźniki CodeLens żądań i wyjątków są teraz dostępne z projektów Visual Basic.CodeLens for requests and exceptions are now available from Visual Basic projects.
 • Po opublikowaniu aplikacji za pomocą programu Visual Studio metryki na żywo będą teraz wyświetlane w wyskakującym powiadomieniu.Live Metrics are now shown in a toast notification after you publish your app from Visual Studio.
 • Informacje o cenach usługi Application Insights są teraz wyświetlane w oknie konfiguracji.Application Insights pricing information is now shown in the Configuration window.
 • Zdarzenia dotyczące dostępności są teraz wyświetlane w narzędziach do wyszukiwania i pokazywania trendów.Availability events are now shown in the Search and Trends tools.
 • Zdarzenia w narzędziach wyszukiwania i diagnostyki pokazują teraz częstotliwość ich wystąpienia, zliczaną na podstawie próbkowania adaptacyjnego w zestawie SDK.Events in the Search and Diagnostic Tools now show counts for how often they occurred based on adaptive sampling in the SDK.
 • Narzędzie CodeLens pokazuje wyjątki, które wystąpiły podczas lokalnych sesji debugowania w projektach zawierających zestaw SDK usługi Application Insights.CodeLens shows exceptions that have occurred during local debug sessions for projects with the Application Insights SDK.
 • Nowy wygląd okna konfiguracji usługi Application Insights.New design for the Application Insights Configuration window.
 • Narzędzie CodeLens do obsługi wyjątków zawiera link do usługi Application Analytics, co pozwala określić wpływ wyjątku na użytkowników.CodeLens for exceptions now has a link to Application Analytics to see the impact an exception has had on users.
 • Po dodaniu do projektu usługi Application Insights jest dodawany zestaw JavaScript SDK usługi Application Insights, który umożliwia zbieranie danych telemetrycznych widoku strony.The Application Insights JavaScript SDK for collecting page view telemetry is now added when Application Insights is added to a project.
 • Adnotacje publikacji są teraz wysyłane do zasobu Application Insights w przypadku publikowania aplikacji za pomocą programu Visual Studio.Publish annotations are now sent to your Application Insights resource when you publish your app from Visual Studio.
 • Znaczniki paska przewijania są teraz wyświetlane dla czerwonych i żółtych wskaźników CodeLens Application Insights.Scrollbar markers are now shown for red and yellow Application Insights CodeLens indicators.

Dowiedz się więcej o usłudze Application Insights w dokumentacji platformy Microsoft Azure.Learn more about Application Insights in the Microsoft Azure documentation.


Office Developer Tools for Visual Studio Office Developer Tools for Visual Studio

Ta wersja zawiera narzędzia Office Developer Tools z następującymi najnowszymi funkcjami i aktualizacjami:This release includes Office Developer Tools with the latest features and updates, as follows:

 • Nowe szablony dodatków pakietu Office przeznaczone dla aplikacji Excel, Word, PowerPoint i Outlook.New Office Add-in templates specific to Excel, Word, PowerPoint, and Outlook.
 • Obsługa nowych funkcji dodatków pakietu Office, takich jak polecenia dodatków, interfejs użytkownika sieci szkieletowej i nowa wersja Office.js.Support for new Office Add-in features such as add-in commands, Fabric UI, and a new version of Office.js.
 • Nowy kod startowy w szablonach, które pokazują, jak zacząć korzystać z nowych funkcji dodatków pakietu Office.New starter code in the templates that will showcase how to get started with new Office Add-in features.
 • Obsługa programu SharePoint 2016 w szablonach dodatków oraz rozwiązań programu SharePoint.Support for SharePoint 2016 in SharePoint solutions and add-in templates.

Weryfikacja zależności architektury na żywo Live Architecture Dependency Validation

Jeśli w programie Visual Studio Enterprise zostały skonfigurowane diagramy weryfikacji zależności (zwane również diagramami warstwowymi), podczas wprowadzania kodu w Edytorze kodu wysyłane są w czasie rzeczywistym powiadomienia (Rysunek 54) o wszelkich naruszeniach zasad zależności architektonicznych.If you have setup Dependency Validation diagrams (aka Layer diagrams) in Visual Studio Enterprise, you now get real-time notifications (Figure 54) of any violations of the architectural dependency rules as you type your code in the Code Editor. Błędy będą wyświetlane na liście błędów, a w edytorze tekstów będą wyświetlane zygzaki, co pozwoli zobaczyć dokładną lokalizację naruszenia.Errors appear in the Error List and squiggles will appear in the text editor showing you the precise location of the violation. Teraz prawdopodobieństwo wprowadzenia niechcianych zależności jest mniejsze.You are now less likely to introduce unwanted dependencies.

Live Architecture Dependency validation
(Rysunek 54) Weryfikacja zależności architektury na żywo(Figure 54) Live Architecture Dependency validation

Wiersz polecenia dla deweloperów Developer Command Prompt

Skrypty wiersza polecenia dla deweloperów w programie Visual Studio 2017 zostały zaprojektowane od nowa w celu zapewnienia obsługi nowego środowiska instalacji:The Visual Studio 2017 Developer Command Prompt scripts have been refactored to support the new installation experience:

 • Zmienne środowiskowe odzwierciedlają tylko zainstalowane obciążenia.Environment variables will reflect installed workloads only.
 • Skrót do wiersza polecenia dla deweloperów programu Visual Studio powinien być zgodny z poprzednimi wersjami.The Visual Studio Developer Command Prompt shortcut should be compatible with previous releases.
 • Obecnie można skonfigurować skrypty wiersza polecenia dla deweloperów za pośrednictwem argumentów wiersza polecenia:You can now configure Developer Command Prompt scripts via command line arguments:
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje, w wierszu polecenia wywołaj element common7\tools\vsdevcmd.bat -help (z katalogu instalacyjnego programu VS).In a command prompt, call common7\tools\vsdevcmd.bat -help (from the Visual Studio installation directory) for details.

Zestaw Azure SDK dla platformy .NET Azure SDK for .NET

Zestaw Azure SDK dla programu .NET Visual Studio jest teraz dostępny do zainstalowania za pomocą nowego instalatora programu Visual Studio.The Azure SDK for .NET Visual Studio is now available to be installed with the new Visual Studio installer. Jeśli wcześniej zainstalowano zestaw Azure SDK dla platformy .NET za pomocą Instalatora platformy sieci Web, teraz można uzyskać te same składniki, instalując obciążenie Azure przy użyciu nowego Instalatora programu Visual Studio.If you previously installed the Azure SDK for .NET using the Web Platform Installer, you can now get the same components by installing the Azure workload using the new Visual Studio Installer. Instalowane pakiety są na tym samym poziomie funkcji co wersja 2.9.5 zestawu SDK.The packages that are installed are at the same feature level as the 2.9.5 version of the SDK. Dla tej wersji programu Visual Studio i wszystkich przyszłych wersji zestaw Azure SDK dla platformy .NET będzie dostępny tylko z poziomu Instalatora programu Visual Studio.For this version of Visual Studio and all future versions, the Azure SDK for .NET will only be available from the Visual Studio installer.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Zobacz stronę Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Góra strony
Top of Page