Visual Studio Icon Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Co nowego w wersji 15.1What's New in 15.1

Wydania programu Visual Studio 2017 w wersji 15.1Visual Studio 2017 version 15.1 Releases


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.1Summary of Notable New Features in 15.1

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.1Top Issues Fixed in 15.1

Zobacz wszystkie problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.1.

The Developer Community Portal


Szczegółowe informacje o nowościach w wersji 15.1Details of What's New in 15.1

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.1Visual Studio 2017 version 15.1

wydany 5 kwietnia 2017 r.released on April 5, 2017

Nowe funkcje w wersji 15.1New Features in 15.1

Nowa instalacja autonomiczna programu Team Explorer A New Team Explorer Standalone Install

Program Visual Studio Team Explorer 2017 to zaawansowany klient autonomiczny (rysunek 1) umożliwiający uzyskiwanie dostępu do serwera Team Foundation Server i usługi Visual Studio Team Services.Visual Studio Team Explorer 2017 is a rich, standalone client (Figure 1) used to access Team Foundation Server and Visual Studio Team Services. Każdy użytkownik może korzystać z niego bezpłatnie.It is free for any user. Ta instalacja obejmuje tylko program Team Explorer, aby umożliwić dostęp do systemu kontroli wersji i śledzenia elementów roboczych bez innych składników środowiska IDE.This install only includes Team Explorer so you can access version control and work item tracking without other IDE components.

Team Explorer
(Rysunek 1) Team Explorer(Figure 1) Team Explorer

Tools for Universal Windows App Development Tools for Universal Windows App Development

Pakiet roboczy aplikacji uniwersalnej systemu Windows zawiera teraz zestaw SDK aktualizacji dla twórców (10.0.15063), który umożliwia tworzenie aplikacji dla systemu Windows 10 z aktualizacją dla twórców w wersji 1703.The Universal Windows App workload now includes the Creators Update SDK (10.0.15063) and allows you to build apps for the Windows 10 Creators Update version 1703. Ponadto ta wersja obejmuje poniższe ulepszenia:In addition, the release includes these enhancements:

  • Zestaw Windows 10 SDK będzie instalowany równocześnie z zestawem SDK aktualizacji dla kreatywnych.The Windows 10 SDK will install side by side with the Creators Update SDK. Dzięki temu można na jednej maszynie tworzyć aplikacje gotowe do produkcji przeznaczone dla wersji oficjalnej zestawu SDK oraz zacząć testować nowe funkcje systemu operacyjnego z zestawu SDK systemu Windows w wersji zapoznawczej.This allows you to use a single machine to build production-ready apps that target the released version of the SDK, as well as begin testing new OS features delivered by a Preview Windows SDK.
  • Ulepszono zarządzanie pakietami NuGet przez zamianę plików package.config i package.json przy użyciu elementu PackageReference.NuGet package management has been improved by using PackageReference to replace package.config and package.json.
  • Rozszerzony kompilator natywny platformy .NET jest teraz dostarczany jako pakiet NuGet.An enhanced .NET Native Compiler that is now delivered as a NuGet package.
  • W programie Visual Studio ulepszono teraz obsługę narzędzi kontrolek XAML dostarczanych jako pakiety NuGet.Visual Studio now includes improved tooling support for XAML controls delivered as NuGet packages.
  • W funkcji IntelliSense w edytorze XAML są teraz wyróżniane właściwości i typy XAML nieobsługiwane przez wersję zestawu SDK, dla której jest przeznaczona aplikacja.IntelliSense in the XAML editor now highlights XAML types and properties that are not supported in the version of the SDK that your app is targeting.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa zestawu SDK aktualizacji dla kreatywnych w programie Visual Studio 2017.For more information, see Creators Update SDK support in Visual Studio 2017.


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.1.1Visual Studio 2017 version 15.1.1

wydany 10 kwietnia 2017 r.released on April 10, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.1.1Top Issues Fixed in 15.1.1

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.1.1:These are the customer-reported issues addressed in 15.1.1:


Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.1.2Visual Studio 2017 version 15.1.2

wydany 17 kwietnia 2017 r.released on April 17, 2017

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.1.2Top Issues Fixed in 15.1.2

Są to problemy zgłaszane przez klientów rozwiązane w wersji 15.1.2:These are the customer-reported issues addressed in 15.1.2:

Inne problemy rozwiązane w tej wersji:Other issues addressed in this version:

  • Podczas instalacji z układu offline w środowisku bez dostępu do Internetu nie otrzymujesz powiadomień o aktualizacji.When you install from an offline layout in an environment without internet access, you will not receive update notifications. Dotyczy to również sytuacji, w której układ offline jest używany do aktualizacji do najnowszej wersji.This also applies when you use the offline layout to update to the newest version.

Znane problemyKnown Issues

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników.We are fully committed to listening to your feedback. Przejdź do witryny  społeczności deweloperów, aby zapoznać się najnowszymi problemami, zalogować nowe problemy oraz oddać głos na istniejące.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues. Zobacz wszystkie znane problemy w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.1 i dostępne dla nich obejścia.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.1.

Visual Studio 2017 Known Issues


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje.You can make a product suggestion or track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers, and propose new features. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can also get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.For more information relating to past versions of Visual Studio 2017, see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Początek strony
Top of Page