Informacje o wersji 15.1 programu Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Rytm wydawania wersjiDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Aby wyświetlić informacje dotyczące najnowszej wersji programu Visual Studio 2017, odwiedź aktualną stronę Informacje o wersji.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony.You can switch the page language at the bottom of this page. Kliknij ikonęClick the i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Ten artykuł zawiera informacje o wydaniach programu Visual Studio 2017 w wersji 15.1.This article contains information about releases for Visual Studio 2017 version 15.1.

OpinieFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We’d love to hear from you! Problem możesz zgłosić, korzystając z opcji Zgłoś problem w instalatorze lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right hand corner. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.You can track your feedback in the Developer Community portal. Jeśli masz sugestie, poinformuj nas o nich w witrynie UserVoice.For suggestions, let us know through the UserVoice site.

Historia wersjiRelease History

Pobieranie bieżącej wersji programu Visual Studio 2017Download the Current Release of Visual Studio 2017

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Instalowanie programu Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Uwaga: rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Data wydania: 17 kwietnia 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.1 (26403.07)Release Date: April 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.07)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Inne problemy rozwiązane w tej wersji:Other issues addressed in this version:

  • Podczas instalacji z układu offline w środowisku bez dostępu do Internetu nie otrzymujesz powiadomień o aktualizacji.When you install from an offline layout in an environment without internet access, you will not receive update notifications. Dotyczy to również sytuacji, w której układ offline jest używany do aktualizacji do najnowszej wersji.This also applies when you use the offline layout to update to the newest version.

Data wydania: 10 kwietnia 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.1 (26403.03)Release Date: April 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.03)

Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Data wydania: 5 kwietnia 2017 r. — Visual Studio 2017 wersja 15.1 (26403.00)Release Date: April 5, 2017 - Visual Studio version 15.1 (26403.00)

Podsumowanie aktualizacji w tej wersjiSummary of Updates in this Release


Problemy rozwiązane w tej wersjiIssues Fixed in this Release

The Developer Community Portal Dowiedz się więcej o problemach zgłaszanych przez klientów, które zostały rozwiązane w wersji 15.1.Learn more about customer-reported issues addressed in version 15.1.

Nowości w tej wersjiWhat's New in this Release

Nowa instalacja autonomiczna programu Team Explorer A New Team Explorer Standalone Install

Program Visual Studio Team Explorer 2017 to zaawansowany klient autonomiczny (rysunek 1) umożliwiający uzyskiwanie dostępu do serwera Team Foundation Server i usługi Visual Studio Team Services.Visual Studio Team Explorer 2017 is a rich, standalone client (Figure 1) used to access Team Foundation Server and Visual Studio Team Services. Każdy użytkownik może korzystać z niego bezpłatnie.It is free for any user. Ta instalacja obejmuje tylko program Team Explorer, aby umożliwić dostęp do systemu kontroli wersji i śledzenia elementów roboczych bez innych składników środowiska IDE.This install only includes Team Explorer so you can access version control and work item tracking without other IDE components.

Team Explorer
(Rysunek 1) Team Explorer(Figure 1) Team Explorer

Tools for Universal Windows App Development Tools for Universal Windows App Development

Pakiet roboczy aplikacji uniwersalnej systemu Windows zawiera teraz zestaw SDK aktualizacji dla twórców (10.0.15063), który umożliwia tworzenie aplikacji dla systemu Windows 10 z aktualizacją dla twórców w wersji 1703.The Universal Windows App workload now includes the Creators Update SDK (10.0.15063) and allows you to build apps for the Windows 10 Creators Update version 1703. Ponadto ta wersja obejmuje poniższe ulepszenia:In addition, the release includes these enhancements:

  • Zestaw Windows 10 SDK będzie instalowany równocześnie z zestawem SDK aktualizacji dla kreatywnych.The Windows 10 SDK will install side by side with the Creators Update SDK. Dzięki temu można na jednej maszynie tworzyć aplikacje gotowe do produkcji przeznaczone dla wersji oficjalnej zestawu SDK oraz zacząć testować nowe funkcje systemu operacyjnego z zestawu SDK systemu Windows w wersji zapoznawczej.This allows you to use a single machine to build production-ready apps that target the released version of the SDK, as well as begin testing new OS features delivered by a Preview Windows SDK.
  • Ulepszono zarządzanie pakietami NuGet przez zamianę plików package.config i package.json przy użyciu elementu PackageReference.NuGet package management has been improved by using PackageReference to replace package.config and package.json.
  • Rozszerzony kompilator natywny platformy .NET jest teraz dostarczany jako pakiet NuGet.An enhanced .NET Native Compiler that is now delivered as a NuGet package.
  • W programie Visual Studio ulepszono teraz obsługę narzędzi kontrolek XAML dostarczanych jako pakiety NuGet.Visual Studio now includes improved tooling support for XAML controls delivered as NuGet packages.
  • W funkcji IntelliSense w edytorze XAML są teraz wyróżniane właściwości i typy XAML nieobsługiwane przez wersję zestawu SDK, dla której jest przeznaczona aplikacja.IntelliSense in the XAML editor now highlights XAML types and properties that are not supported in the version of the SDK that your app is targeting.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa zestawu SDK aktualizacji dla kreatywnych w programie Visual Studio 2017.For more information, see Creators Update SDK support in Visual Studio 2017.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Zobacz stronę Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Góra strony
Top of Page