Visual Studio Icon Informacje o wersji 15.6 programu Visual Studio 2017


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemyUwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2019.


Aby pobrać program Visual Studio 2017, kliknij przycisk pobierania i po wyświetleniu monitu zaloguj się za pomocą swojej subskrypcji programu Visual Studio. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz ją bezpłatnie utworzyć, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania. Zalecamy używanie programu Visual Studio 2019, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji i poprawek błędów.

Odwiedź stronę starszej wersji, aby pobrać inne produkty Visual Studio 2017.


Co nowego w wersji 15.6

Wydania wersji 15.6 programu Visual Studio 2017


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.6

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w wersji 15.6:

Zapoznaj się ze wszystkimi problemami zgłoszonymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.

The Developer Community Portal


Szczegóły nowości w wersji 15.6

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.6.0

wydanej 5 marca 2018 r.

Nowe funkcje w wersji 15.6

Wydajność

W wersji 15.6 wprowadzono kolejne ulepszenia wydajności ładowania rozwiązań, zwłaszcza w przypadku scenariuszy obejmujących buforowanie wyników kompilacji w czasie projektowania. Duże rozwiązania w językach C# i Visual Basic będą ładowane dwa razy szybciej niż wcześniej, jeśli rozwiązanie zostało już otwarte na komputerze.

Ładowanie rozwiązań .NET Core

Skoncentrowaliśmy się na platformie .NET Core, a z pomiarów laboratoryjnych wynika, że klienci mogą oczekiwać czasu ładowania rozwiązań krótszego średnio o 20%.

Powiadomienia dotyczące reakcji interfejsu użytkownika

Aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie wpływu rozszerzeń na wydajność i niezawodność, program Visual Studio na bieżąco analizuje prawdopodobieństwo tego, że brak reakcji był spowodowany przez rozszerzenie. W przypadku określenia, że to rozszerzenie było przyczyną, w programie Visual Studio zostanie wyświetlone powiadomienie umożliwiające użytkownikowi wyłączenie podejrzanego rozszerzenia lub pominięcie kolejnych powiadomień dotyczących tego rozszerzenia (Rysunek 1).

UI Responsiveness notification with option to disable
(Rysunek 1) Powiadomienie dotyczące reakcji interfejsu użytkownika z opcją wyłączenia rozszerzenia lub pominięcia kolejnych powiadomień

Instalacja i konfiguracja

 • W tej wersji użytkownicy bez uprawnień administratora mogą tworzyć układ programu Visual Studio, co umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami utworzenie instalacji sieciowej offline.
 • Podczas pierwszej instalacji programu Visual Studio lub aktualizowania go za pośrednictwem Internetu będzie widoczne nowe, bardziej przejrzyste środowisko instalacji w Instalatorze programu Visual Studio. W głębi nic się nie zmieniło, ale nowe środowisko informuje na bieżąco o wykonywanych czynnościach (Rysunek 2).
Improved transparency setup for Visual Studio Installer
(Rysunek 2) Większa przejrzystość instalacji w Instalatorze programu Visual Studio
Dodano obsługę wstrzymywania instalacji (Rysunek 3) i późniejszego wznawiania jej (Rysunek 4).
Pause your installation
(Rysunek 3) Wstrzymywanie instalacji
Resume your installation
(Rysunek 4) Wznawianie instalacji
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Nowo wprowadzone szczegóły instalacji (Rysunek 5) obejmują rozmiar pobieranej zawartości, postęp pobierania w procentach oraz szybkość pobierania. Widoczna jest także całkowita liczba instalowanych pakietów oraz liczba pozostałych pakietów.

Uwaga

Jeśli wstrzymasz instalację i wznowisz ją później, informacje o postępie będą dotyczyły zawartości, która pozostała do pobrania i zainstalowania, bez uwzględnienia poprzedniego stanu liczników.

Installation details
(Rysunek 5) Szczegółowe informacje dotyczące instalacji
Konfiguracja zintegrowanego środowiska projektowego
 • Proces aktualizacji został usprawniony — powiadomienie o aktualizacji w programie Visual Studio umożliwia przejście bezpośrednio do instalatora, a nie do obszaru Rozszerzenia i aktualizacje.

 • Zaktualizowano pakiety robocze „Opracowywanie zawartości dla platformy ASP.NET i sieci Web” i „Programowanie dla wielu platform w środowisku .NET Core” w celu uwzględnienia składnika „Narzędzia w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych”. Ten składnik zawiera wszystkie elementy potrzebne do korzystania z usługi Azure Functions z poziomu programu Visual Studio.

  Uwaga

  W przypadku aktualizacji z wersji 15.6 (wersja zapoznawcza 3) do wersji zapoznawczej 4 lub nowszej komputer może zostać automatycznie uruchomiony ponownie bez powiadamiania użytkownika i bez wymagania potwierdzenia.

Ulepszenia edytora
 • Dodano skrót Ctrl+D dla polecenia Edit.Duplicate do domyślnego mapowania klawiatury. Poprzedni skrót (Ctrl+E, V) nadal działa i jest dostępny we wszystkich schematach mapowania klawiatury.
 • Dodano polecenie Rozwiń zaznaczenie umożliwiające rozwijanie zaznaczenia do kolejnych bloków logicznych. Można używać skrótu Shift+Alt+= w celu rozwinięcia bieżącego zaznaczenia, a skrótu Shift+Alt+- w celu zwinięcia.

Ulepszenia języka F# i jego narzędzi

W tej wersji wprowadzono wiele ulepszeń języka F# i jego narzędzi. Najważniejsze z nich są związane z projektami zestawu .NET Core SDK. Jak zawsze istotny udział miała tu społeczność.

Ulepszenia kompilatora i podstawowej biblioteki języka F#
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności, których autorami są ncave, Vasily Kirichenko i firma Microsoft.
 • W kolekcjach języka F# zostały wdrożone elementy IReadonlyList i IReadonlyDictionary, dzięki użytkownikowi Saul Rennison.
 • Dodano obsługę polecenia NativePtr.ByRef dzięki użytkownikowi mjmckp.
 • Dodano obsługę polecenia Async.StartImmediateAsTask dzięki użytkownikowi Onur Gumus.
 • Dodano obsługę poleceń Seq.transpose, Array.transpose, List.transpose dzięki użytkownikowi Patrick McDonald.
 • Naprawiono regresję dotyczącą typów System.Tuple zdefiniowanych w kodzie języka F#, w wyniku której nie były obsługiwane elementy .Item1/.Item2 itd. Ponieważ te typy krotek są obecnie w 100% jednoznaczne ze składnią krotek języka F#, wprowadzono ostrzeżenie w przypadku użycia tych właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz żądanie ściągnięcia w linku.
 • Rozwiązano regresję i kolejny problem, związane z kolejnością wnioskowania w przypadku statycznie rozwiązywanych parametrów typu, dzięki użytkownikowi Gustavo Leon i firmie Microsoft.
 • Włączono obsługę właściwości IsSerializable dla typów języka F# w elemencie FSharp.Core dla środowiska .NET Standard. Typy języka F#, takie jak Option i Async, można teraz serializować w przypadku środowisk .NET Standard i .NET Core.
 • Pakiet FSharp.Core został zaktualizowany do wersji 4.3.4 i zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w elemencie FSharp.Core w tej wersji.
Ulepszenia narzędzi języka F#
 • Wdrożono funkcje porządkowania plików w projektach zestawu .NET Core SDK, w tym funkcje Dodaj powyżej/poniżej, obsługę folderów i odświeżanie interfejsu użytkownika programu Visual Studio bez konieczności ponownego ładowania projektu.
 • Wdrożono obsługę wielowersyjności projektów zestawu .NET Core SDK.
 • W projektach zestawu .NET Core SDK są teraz obsługiwane pliki udostępnione.
 • Projekty F#/.NET Framework mogą odwoływać się do projektów .NET Standard.
 • Ulepszenia raportowania błędów, których autorami są Vasily Kirichenko i Eugene Auduchinok.
 • Ulepszenia wydajności, których autorami są Vasily Kirichenko, Eugene Auduchinok, Daniel Wedelich i firma Microsoft.
 • Bardziej precyzyjne autouzupełnianie i liczne poprawki błędów, których autorami są Vasily Kirichenko i firma Microsoft.
 • Statyczne elementy członkowskie w nieotwartych przestrzeniach nazw są dostępne w trybie uzupełniania, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.
 • W trybie wyróżniania dokumentów i znajdowania wszystkich odwołań są widoczne symbole przestrzeni nazw, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.
 • Udostępniono kod wytycznych strukturalnych dla innych edytorów (VSCode, VS dla komputerów Mac, Rider), dzięki użytkownikowi Eugene Auduchinok.
 • Lepsze zwijanie i wytyczne strukturalne dla konstruktorów języka F#, dzięki użytkownikowi Eugene Auduchinok.
 • Otwarte instrukcje nie są już upraszczane w analizatorze Uprość nazwy, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.
 • Obsługa pól języka pośredniego sbyte i byte w sekcji szybkich informacji, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.
 • Poprawka kodu nieużywanych deklaracji nie jest już wyzwalana w przypadku niewywołanych funkcji i metod języka F#, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.
 • Obsługa przeciągania i upuszczania między folderami w projektach .NET Framework, dzięki użytkownikowi Paulo Nobre.
 • Można teraz przełączać analizator i poprawkę kodu nieużywanych deklaracji.
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności, których autorami są Eugene Auduchinok i firma Microsoft.
 • Kod otoczony definicjami #if INTERACTIVE obsługuje teraz funkcje zintegrowanego środowiska projektowego niewymagające kontroli typów (autor: Eugene Auduchinok).
 • Poprawiono przypadkowe wycofanie poprawki pustego okna „Nowy plik” w starszych projektach F#/ASP.NET (.NET Framework), dzięki użytkownikowi Loïc Denuzière.
Ulepszenia infrastruktury języka F# i projektów typu open source
 • Wdrożono aktualizację przechowywania wersji RFC.
 • Wszystkie pliki lokalizacyjne używane w kompilatorze i narzędziach są dostępne w witrynie GitHub i umożliwiają przekazywanie materiałów przez społeczność.
 • Nocne kompilacje można tworzyć w ciągu godziny, a nie, jak poprzednio, 4 lub więcej godzin.
 • Usunięto zależność od zestawu Windows 10 SDK dla uczestników projektów typu open source.
 • Zestaw SDK kompilatora języka F# zawiera teraz zestawy satelickie i plik FSharp.Core.resources.dll.
 • Jeśli informacje o zestawie nie uległy zmianie, kompilator nie kompiluje się ponownie w bazie kodu programu Visual F#.
 • Wdrożono element ToString() w ramach polecenia FSharpSymbolUse, aby ułatwić przeglądanie wyników użycia symboli podczas debugowania narzędzi edytora, dzięki użytkownikowi Eugene Auduchink.

Aby wyświetlić pełen dziennik zmian zatwierdzonych w wersji 15.6, zobacz nasz tag.

Uwaga

Zobacz wszystkie znane problemy i ich rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.

Ulepszenia programu Visual C++

 • Ta wersja zawiera poprawkę rozwiązującą problem z zabezpieczeniami pliku PDB opisany w biuletynie CVE-2018-1037.
 • Tworzenie projektów CMake w oknie dialogowym Dodawanie nowego projektu.
 • Teraz można wybrać, czy pamięć podręczna CMake ma być automatycznie generowana po otwarciu nowych projektów CMake w programie Visual Studio.
 • Testy CTest, Google Test i Boost.Test w projektach CMake są automatycznie wykrywane i wyświetlane w Eksploratorze testów.
 • Łatwe dodawanie testów jednostkowych Boost do projektu dzięki szablonom elementów Boost.Test. Testy jednostkowe Boost korzystają teraz z biblioteki dynamicznej Boost.
 • Obsługa gwarantowanego pominięcia kopii w języku C++17.
 • Wbudowana obsługa zestawu Android NDK r15c na potrzeby programowania aplikacji dla systemu Android.
 • Obsługa w narzędziach programu Visual Studio dla systemu Android aplikacji systemu Android skompilowanych przy użyciu zestawu SDK na poziomie 25 i niższych w celu wdrażania i uruchamiania na urządzeniach z systemem Oreo.
 • Kolejne postępy we wdrażaniu biblioteki standardowej języka C++17, między innymi interfejsów API takich jak stable_sort, partition, inline vector::emplace_back in parallel oraz <memory_resource>, zgodnie ze standardami języka C++17.
 • Brakujące pliki dołączane są automatycznie wykrywane podczas otwierania folderu dla języka C++, jeśli istnieją w katalogu głównym obszaru roboczego, nawet jeśli nie zostały jawnie dodane do ścieżki dołączania.
 • Udostępniono opcje debugowania na potrzeby obsługi osadzonych kompilatorów GCC dla procesorów ARM. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik binarny, wybierz pozycję Ustawienia debugowania i uruchamiania, a następnie wybierz mikrosterownik debugowania języka C/C++.
 • Wprowadzono pełną obsługę profilowanej optymalizacji dla procesorów ARM64.
 • Do rozszerzenia Sprawdzanie w podstawowych wytycznych dotyczących języka C++ dodano więcej reguł, dzięki którym kod może być łatwiejszy do zrozumienia, bezpieczniejszy i prostszy w obsłudze.
  • Rozszerzenie Podstawowe sprawdzanie języka C++ wykrywa użycie operatorów pośrednich mających okres istnienia poza zakresem.
  • 5 nowych kontroli wymuszających stosowanie reguł dotyczących nadmiaru operacji na liczbach całkowitych oraz dodatkowe reguły z Podstawowych wytycznych dotyczących języka C++.
  • Podstawowe sprawdzanie języka C++ zawiera teraz zestaw reguł analizy kodu służący do wykrywania przepełnień arytmetycznych.
 • Obsługa uruchamiania analizy kodu dla jednego pliku (lub wybranych plików w Eksploratorze rozwiązań) i oczyszczone menu Kompilowanie i Analizowanie. Polecenie „Uruchom analizę kodu” nie uruchamia już generowania kodu, co przyspiesza proces analizy.
 • Błędy nieaktywnej konfiguracji funkcji IntelliSense są oznaczane fioletową linią falistą w edytorze. Można skonfigurować liczbę konfiguracji do przetworzenia w obszarze Narzędzia > Opcje.
 • Istotne ulepszenia dotyczące czasu kompilacji:
  • W kompilatorze ulepszono mechanizmy optymalizacji wstępnie zwiększanych pętli oraz usprawniono identyfikację i propagację stałych danych globalnych z użyciem LTCG, dzięki czemu kod jest optymalizowany w sposób zapewniający szybsze działanie.
  • Czas kompilacji jest krótszy niż w wersji 15.5. Fronton kompilatora jest szybszy o 3–5% w przypadku większości danych wejściowych. Optymalizator kompilatora jest szybszy o 3% dzięki zmniejszeniu obciążenia związanego z podstawowymi algorytmami optymalizacji. Ponadto duże kompilacje z użyciem LTCG są szybsze o 10% dzięki zmianie architektury struktur danych.
 • Zmniejszono obciążenie związane z generowaniem plików Mapfile w scenariuszach pełnej konsolidacji. Nadal zaleca się używanie plików PDB zamiast plików Mapfile.
 • Kompilator MSVC obsługuje przełącznik /Qspectre we wszystkich architekturach, w tym x86, x64, ARM i ARM64.

Kompilator języka C#

Kompilator języka C# obsługuje teraz następujące elementy:

 • Serwer kompilatora w środowisku CoreCLR, zwiększający przepływność kompilacji.
 • Podpisywanie za pomocą silnych nazw w środowisku CoreCLR (opcja /keyfile, wszystkie systemy operacyjne).

Oprócz licznych poprawek błędów i jednej istotnej zmiany (zobacz bieżącą listę istotnych zmian) wprowadzono dwie pomniejsze zmiany dotyczące języka w funkcjach językowych w wersji 7.2:

Visual Studio Tools dla programu Xamarin

Ta wersja zawiera rozszerzenia Xamarin.iOS 11.8 oraz Xamarin.Android 8.2.

Podgląd XAML na żywo w symulatorze systemu iOS

Aplikacja Xamarin Live Player umożliwia deweloperom ciągłe wdrażanie, testowanie i debugowanie swoich aplikacji przy użyciu samego programu Visual Studio i urządzenia z systemem iOS lub Android. W wersji Visual Studio 2017 15.5 dodano obsługę podglądu zmian kodu XAML na żywo bezpośrednio w emulatorze systemu Android dla deweloperów, bez konieczności ponownego kompilowania lub wdrażania. W tej wersji wprowadzono taką samą funkcjonalność do zdalnego symulatora systemu iOS dla systemu Windows.

Python

W tej wersji usunięto wymaganie bazy danych uzupełniania podczas korzystania z funkcji IntelliSense w zainstalowanych pakietach (Rysunek 6) . Oznacza to, że nie trzeba już czekać nawet 4 godzin po zainstalowaniu pakietu — w przypadku popularnych pakietów takich jak numpy i pandas uzyskanie uzupełnień trwa zaledwie kilka sekund.

Python completions for the pandas package
(Rysunek 6) Uzupełnienia języka Python dla pakietu panda's

Dodano możliwość dostosowania koloru ciągów dokumentacji używanych w ramach klasy lub funkcji oraz wzorców wyrażeń regularnych wykrywanych w ramach wywołania biblioteki re (Rysunek 7) . Można je zmienić w obszarze Narzędzia > Czcionki > Kolory > „Dokumentacja języka Python” i „Wyrażenie regularne języka Python”.

Example of highlighted doc-string and regular expression
(Rysunek 7) Przykład wyróżnionego ciągu dokumentacji i wyrażenia regularnego

Ponadto dla użytkowników pakietu Anaconda wprowadzono eksperymentalnie wykrywanie i integrację narzędzia Conda. Po jej włączeniu środowiska Conda będą automatycznie wyświetlane w programie Visual Studio, a do zarządzania pakietami będzie używane narzędzie Conda, a nie Pip. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu What’s new for Python in Visual Studio 2017 15.6 (Nowości dla języka Python w programie Visual Studio 2017 15.6).

Debugowanie i diagnostyka

Narzędzie Użycie procesora CPU

Narzędzie Użycie procesora CPU umożliwia wyświetlanie stosu wywołań logicznych dla kodu asynchronicznego („łączenie stosów wywołań kodu asynchronicznego) (Rysunek 8) .

 • Aby wyświetlić stosy wywołań logicznych („połączone stosy wywołań”), należy włączyć ustawienie „Połącz kod asynchroniczny” w menu rozwijanym Filtr w narzędziu Użycie procesora CPU.

 • Kod asynchroniczny uruchamiany w ramach funkcji nadrzędnej lub zadania będzie wyświetlany jako element podrzędny w widokach Drzewo wywołań i Element wywołujący/wywoływany.

 • Ta zmiana ułatwia nawigację w kodzie asynchronicznym i określanie jego cech wydajności.

  Uwaga

  W przypadku niektórych wzorców kodu asynchronicznego wyświetlenie stosów wywołań logicznych przez tę funkcję może zająć dużo czasu. W razie potrzeby możesz anulować analizę i wyłączyć to ustawienie. To działanie jest dostępne tylko w przypadku profilowania po zakończeniu z użyciem strony uruchamiania Profilera wydajności ALT-F2. Jeśli narzędzie Użycie procesora CPU jest używane w czasie debugowania, nie wyświetla stosów wywołań logicznych.

Logical Call Stack Tree with Call Stack Stitching in effect
(Rysunek 8) Drzewo stosu wywołań logicznych z włączonym łączeniem stosów wywołań

Narzędzie Użycie procesora CPU (dostępne podczas debugowania F5 w oknie Narzędzia diagnostyczne oraz w Profilerze wydajności ALT-F2) wyświetla teraz wyróżnienia wierszy źródła w zależności od użycia procesora CPU przez poszczególne wiersze kodu (Rysunek 9) .

 • W widokach Drzewo wywołań i Element wywołujący/wywoływany w narzędziu Użycie procesora CPU źródło wybranej funkcji jest wyświetlane wraz ze wskazaniem użycia procesora CPU w poszczególnych wierszach źródła funkcji.

 • Jeśli wydajność użycia CPU przez funkcję jest istotna, możesz szczegółowo określić, które wiersze kodu funkcji odpowiadają za użycie procesora CPU podczas wykonywania funkcji.

  Uwaga

  Ta funkcja wymaga uwzględnienia informacji o źródle w wygenerowanym pliku PDB, co określają ustawienia projektu. W projektach, w których pliki PDB nie zawierają informacji o źródle, nie będzie wyświetlany plik źródłowy ani informacje o wierszach.

CPU Usage tool with source line highlighting
(Rysunek 9) Narzędzie Użycie procesora CPU z wyróżnieniem wierszy źródła
Obsługa nazw wątków

Zgodnie z opiniami użytkowników debuger umożliwia teraz wyświetlanie nazw wątków ustawionych za pośrednictwem interfejsów API SetThreadDescription podczas debugowania zrzutu. Ta funkcja wymaga zbierania zrzutów przy użyciu jesiennej aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców lub nowszej kompilacji.

Narzędzie Snapshot Debugger

Jeśli pracujesz nad aplikacją ASP.NET działającą w usłudze Azure App Service i chcesz wypróbować punkty przyciągania lub punkty rejestrowania, możesz wybrać opcję „Snapshot Debugger (Azure App Service)” w menu rozwijanym Debuguj element docelowy (Rysunek 10) .

Start Snapshot Debugger for ASP.NET application
(Rysunek 10) Uruchamianie narzędzia Snapshot Debugger dla aplikacji ASP.NET

Produktywność platformy .NET

W wersji 15.6 (wersja zapoznawcza 2) dodano możliwość nawigacji do dekompilowanych źródeł. Po włączeniu tej funkcji wywołanie funkcji Przejdź do definicji lub Zobacz definicję dla dowolnego typu referencyjnego lub elementu członkowskiego spowoduje wyświetlenie jego definicji z treścią metod zrekonstruowaną przy użyciu narzędzia do dekompilacji ILSpy. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstu > C# > Zaawansowane > Włącz nawigację do dekompilowanych źródeł (Rysunek 11) .

Navigate to decompiled sources
(Rysunek 11) Nawigacja do dekompilowanych źródeł

Dodano również kilka nowych opcji narzędzia .NET EditorConfig:

 • dotnet_prefer_inferred_tuple_names
 • dotnet_prefer_inferred_anonymous_type_member_names

Uwaga

Aby zapoznać się ze wszystkimi opcjami konwencji kodowania .NET, zobacz artykuł .NET coding convention settings for EditorConfig (Ustawienia konwencji kodowania .NET dla narzędzia EditorConfig).

Narzędzia Visual Studio Web Tools

 • Eksplorator rozwiązań zawiera nową funkcję „zagnieżdżania plików” w projektach .NET Core umożliwiającą użytkownikom określanie sposobu wyświetlania powiązanych plików w Eksploratorze rozwiązań.
 • Zaktualizowano środowisko publikowania projektów.
 • W oknie dialogowym Nowy projekt:
  • Lista rozwijana umożliwiająca wybór wersji środowiska platformy .NET Framework została przeniesiona na dół okna dialogowego i nie działa już jako filtr szablonu.
  • W węźle „Sieć Web” zmieniono nazwę węzła podrzędnego „Witryna sieci Web” na „Poprzednie wersje”.
 • Menu rozwijane debugowania dla projektów WebForms i MVC 5:
  • umożliwia użytkownikom wybór debugera Snapshot Debugger dla aplikacji wdrożonych w usłudze Azure App Service;
  • zostało zaktualizowane w celu wprowadzenia takiego samego gestu wyboru przeglądarki, jak w projektach ASP.NET Core.

Narzędzia do ciągłego dostarczania

W przypadku rozwiązań z kontrolą źródła możesz teraz kliknąć kafelek Ciągłe dostarczanie w programie Team Explorer, aby skonfigurować automatyczne kompilowanie i wdrażanie aplikacji.

Konfigurowanie narzędzi do ciągłego dostarczania
 • Dodano obsługę kontroli wersji serwera Team Foundation jako dostawcy kontroli źródła. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z kontrolą źródła w projekcie zespołowym z kontrolą wersji serwera Team Foundation w usługach Visual Studio Team Services (Rysunek 12) .
Configure Continuous Delivery for projects in a VSTS TFVC project
(Rysunek 12) Konfigurowanie ciągłego dostarczania dla projektów z kontrolą wersji serwera Team Foundation w usługach Visual Studio Team Services
 • Dodano obsługę uwierzytelniania usługi Git z użyciem protokołu SSH. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z kontrolą źródła w projekcie zespołowym z kontrolą wersji serwera Team Foundation w repozytorium usług Visual Studio Team Services lub repozytorium Git GitHub z włączonym uwierzytelnianiem z użyciem protokołu SSH.

 • Wprowadzono obsługę projektów konteneryzowanych. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z projektami ASP.NET Core i obsługą narzędzia Docker dla usługi Azure App Service w systemie Linux (Web App for Containers) (Rysunek 13) . W oknie dialogowym Konfigurowanie ciągłego dostarczania domyślną opcją będzie tworzenie nowego wystąpienia usługi Azure App Service w systemie Linux (Web App for Containers), a także wystąpienia usługi Azure Container Registry, jeśli jeszcze nie istnieje w ramach używanej subskrypcji platformy Azure.

Configure Continuous Delivery to Azure dialog for App Service on Linux
(Rysunek 13) Okno dialogowe Konfigurowanie ciągłego dostarczania do platformy Azure dla usługi App Service w systemie Linux

Team Explorer

Obsługa tagów usługi Git

Dodaliśmy szerszą obsługę tagów usługi Git. Można teraz tworzyć, usuwać i wypychać tagi. Na stronie Tagi można wyświetlić wszystkie tagi w repozytorium i utworzyć nową gałąź z tagu. Była to jedna z funkcji, o które najczęściej prosili użytkownicy platformy UserVoice.

Użytkownicy usług Visual Studio Team Services mogą wyewidencjonować gałęzie żądań ściągnięcia. Ta funkcja ułatwia przeglądanie żądań ściągnięcia, testowanie zmian i kompilowanie kodu.

Narzędzia dla deweloperów platformy uniwersalnej systemu Windows

Zestaw SDK Windows 10 Insider Preview (kompilacja 17095) można zainstalować jako składnik opcjonalny z pakietem roboczym programowania dla platformy uniwersalnej systemu Windows.

Rozszerzalność

Wersje plików w przypadku kilku plików wykonywalnych programu Visual Studio — devenv.exe, blend.exe, wdexpress.exe i vsga.exe — uwzględniają również wersję pomocniczą (na przykład 15.6.*).

Uwaga

Nie ma to wpływu na żadne funkcje, ale może być wymagane zaktualizowanie kodu zewnętrznego, w którym używane są numery wersji plików wykonywalnych.

Eksplorator testów

Nowy widok hierarchii

W Eksploratorze testów w programie Visual Studio dodano widok hierarchii (Rysunek 14) , w którym testy uporządkowane są kolejno według projektu, przestrzeni nazw i klasy. Można włączać i wyłączać ten widok przy użyciu przycisku hierarchii w górnej części okna Eksploratora testów, obok przycisku Grupuj według.

Test Explorer Hierarchy View
(Rysunek 14) Widok hierarchii w Eksploratorze testów

Ta funkcja nie tylko znacznie ułatwia nawigację w testach, ale także umożliwia szybkie sprawdzenie informacji o węzłach.

 • W przypadku „węzłów nadrzędnych” w hierarchii (projekt, przestrzeń nazw i klasa) ikona niepowodzenia testu jest wyświetlana, jeśli te węzły zawierają co najmniej jeden test kończący się niepowodzeniem.
 • Węzły nadrzędne są również wyświetlane wraz z liczbą testów, które zawiera dana grupa. Czas trwania w milisekundach, wyświetlany na prawo od węzła nadrzędnego, to łączny czas wykonywania testów zawartych w tej grupie.
Wykrywanie testów w czasie rzeczywistym

Wykrywanie testów w czasie rzeczywistym (Rysunek 15) umożliwia automatyczne wykrywanie testów bez konieczności kompilowania zarządzanego projektu. Dzięki temu Eksplorator testów jest zsynchronizowany ze zmianami kodu, takimi jak dodawanie, usuwanie i edytowanie testów. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do opisanej wyżej funkcji widoku hierarchii dostępnej w przypadków wszystkich typów projektów, funkcja automatycznego wykrywania testów jest dostępna tylko w przypadku projektów C# i Visual Basic.

Xamarin Live Player
(Rysunek 15) Animacja trybów parowania, wdrożenia i edycji na żywo aplikacji Xamarin Live Player
Obsługa testowania aplikacji dla systemu IoT Core Windows 10

Wprowadzono obsługę testowania aplikacji dla systemu Windows 10 IoT Core. Testy takich aplikacji dla platformy uniwersalnej systemu Windows można teraz wdrażać, debugować i wykonywać na urządzeniu. Te testy są także w pełni zintegrowane z Eksploratorem testów. Obsługa wdrażania i wykonywania jest dostępna również za pośrednictwem ciągłej integracji w usługach Visual Studio Team Services. Zatem cykl edytowania, kompilowania, debugowania i testowania aplikacji dla systemu Win10 IoT Core jest w pełni obsługiwany w programie Visual Studio i w przepływie pracy ciągłej integracji w usługach Visual Studio Team Services.

Win10 IoT Core Testing
(Rysunek 16) Testowanie aplikacji dla systemu Windows 10 IoT Core

Narzędzia Visual Studio Build Tools

Narzędzia Visual Studio Build Tools umożliwiają tworzenie serwerów kompilacji bez instalowania całego programu Visual Studio. Instalator obsługiwał do tej pory projekty C++, ASP.NET i .NET Core for Desktop. Na wniosek klientów uzupełniamy narzędzia Visual Studio Build Tools o obsługę dodatkowych typów projektów. W tej wersji dodano również obsługę projektów TypeScript i Node.js. W kolejnych wersjach planowane jest dodanie obsługi kolejnych typów projektów. Tę wersję pakietu Visual Studio Build Tools można pobrać z tej lokalizacji.

Narzędzia Visual Studio ClickOnce

ClickOnce to technologia wdrażania umożliwiająca tworzenie automatycznie aktualizowanych aplikacji dla systemu Windows, instalowanych i uruchamianych przy minimalnej interakcji ze strony użytkownika. Używa ona certyfikatów w celu weryfikowania autentyczności wydawcy aplikacji oraz podpisywania aplikacji i manifestów wdrożenia, co ma na celu zagwarantowanie, że pliki nie zostały w nieuprawniony sposób zmodyfikowane. W tej wersji dodano obsługę podpisywania manifestów aplikacji i wdrożenia przy użyciu certyfikatów CNG (Cryptography Next Generation).

Usługa Key Vault

Dodano wbudowane rozszerzenie do uwierzytelniania w usługach platformy Azure w programie Visual Studio 15.6. Dzięki temu w projektach korzystających z biblioteki Microsoft.Azure.Services.AppAuthentication będzie możliwe uzyskanie dostępu do zasobów platformy Azure, na przykład usługi Key Vault, przy użyciu konta programu Visual Studio.

Automatyczne aprowizowanie systemu macOS

Tworzenie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu programu Visual Studio w systemie Windows jest teraz łatwiejsze. W tej wersji dodano całkowicie nową funkcję automatycznego aprowizowania systemu macOS. Nie trzeba już ręcznie obsługiwać maszyny kompilacji Mac. Wystarczy połączyć się z komputerem Mac, a wszystkie czynności związane z instalowaniem i konfigurowaniem maszyny kompilacji przy użyciu odpowiednich elementów Xamarin.iOS i Mono zostaną wykonane automatycznie w programie Visual Studio.

Wdrażanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu sieci Wi-Fi

Zdalny symulator systemu iOS umożliwiający deweloperom testowanie i debugowanie aplikacji dla systemu iOS w całości w programie Visual Studio w systemie Windows jest już dostępny dla wszystkich edycji programu Visual Studio (począwszy od wersji 15.5), w tym dla bezpłatnej edycji Community Edition! Symulator obsługuje funkcje takie jak symulacja lokalizacji, obracanie, gesty, a nawet funkcje, których nie zawiera symulator systemu iOS dla komputerów Mac, takie jak obsługa wielodotyku. To zapewnia doskonałe środowisko symulacji dla deweloperów tworzących aplikacje dla systemu iOS w systemie Windows — ale co z urządzeniami? W wersji 15.6 programu Visual Studio 2017 możesz wdrażać aplikacje dla systemu iOS za pośrednictwem sieci Wi-Fi, bez używania kabli! Po skonfigurowaniu urządzenia bezprzewodowego w środowisku Xcode jest ono wyświetlane w programie Visual Studio jak zwyczajny cel wdrażania.


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.1

wydana 8 marca 2018 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.1

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.2

wydana 13 marca 2018 r.

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.2

CVE-2018-0875: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, w wyniku której złośliwy plik lub żądanie sieci Web może spowodować atak typu „odmowa usługi” (DoS).

Ważne

Administratorom systemu zaleca się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.10, 1.1.7 i 2.0.6. Deweloperom zaleca się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 1.1.8 lub 2.1.101.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.2

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.3

wydana 19 marca 2018 r.

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.3

CVE-2018-0875: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, w wyniku której złośliwy plik lub żądanie sieci Web może spowodować atak typu „odmowa usługi” (DoS).

Ważne

Administratorom systemu zaleca się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.10, 1.1.7 i 2.0.6. Deweloperom zaleca się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 1.1.8 lub 2.1.101.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.3

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.4

wydana 22 marca 2018 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.5

wydana 4 kwietnia 2018 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.5

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.6

wydana 10 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.6

CVE-2018-1037: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Visual Studio polegającej na ujawnieniu informacji

Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawnienia informacji, która polega na tym, że program Visual Studio nieprawidłowo ujawnia ograniczoną zawartość niezainicjowanej pamięci podczas kompilowania plików bazy danych programu (PDB). Osoba atakująca, która skorzystała z takiego ujawnienia informacji, może wyświetlić niezainicjowaną pamięć wystąpienia programu Visual Studio użytego do kompilowania pliku PDB.

Aby wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, osoba atakująca potrzebuje dostępu do odpowiedniego pliku PDB utworzonego za pomocą zagrożonej wersji programu Visual Studio. Osoba atakująca nie może w żaden sposób wymusić na deweloperach takiego ujawnienia informacji.

Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób generowania plików PDB podczas kompilowania projektu.

Ważne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz aktualizację zabezpieczeń dla luki CVE-2018-1037.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.6

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

 • W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy usługi Application Insights nie widzą żądań ani wskaźników wyjątków funkcji CodeLens po pierwszym załadowaniu rozwiązania.

Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.7

wydana 26 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.7

 • Program VS jest bardziej reaktywny podczas wykonywania operacji usługi Git.
 • Debugowanie dużych rozwiązań za pomocą plików PDB /debug:fastlink jest teraz bardziej niezawodne. Zmiany w pliku PDB/DIA umożliwiły zmniejszenie opóźnienia i zmniejszenie użycia pamięci sterty o 30% w debugerze programu VS, który powodował awarie.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.7

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

 • Poprawki błędów kompilatora C++:
  • Naprawiono w optymalizatorze SSA niepoprawne kierowanie wywołania funkcji za magazyn do zmiennej używanej w procedurze obsługi __finally.
  • Naprawiono w optymalizatorze SSA sporadyczne niepoprawne analizowanie ładunków pamięci z lokalizacji z ujemnym przesunięciem.
  • Naprawiono w optymalizatorze niepoprawne przekształcanie pętli z inkrementacją przed odczytem zmiennej w pętlę z inkrementacją po odczycie zmiennej. Wykryto to podczas kompilowania projektu ICU.
 • Przeszliśmy na zestaw Java™ Development Kit 8, aktualizacja 172 (JDK w wersji 8u172).

Znane problemy

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników. Odwiedź witrynę Społeczność deweloperów, aby wyszukać najnowsze problemy, zarejestrować nowe problemy i ocenić te, które już istnieją. Zobacz wszystkie znane problemy i ich rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.

Visual Studio 2017 Known Issues


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Program Report a Problem Icon znajduje się w prawym górnym rogu. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.


Blogi

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.


Początek strony