Visual Studio Icon Informacje o wersji 15.6 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.6 Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2017, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2017 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.

Odwiedź stronę visualstudio.com/downloads, aby pobrać inne produkty programu Visual Studio 2017.Visit the visualstudio.com/downloads page to download other Visual Studio 2017 products.


Co nowego w wersji 15.6What's New in 15.6

Wydania wersji 15.6 programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 version 15.6 Releases


Podsumowanie istotnych nowych funkcji w wersji 15.6Summary of Notable New Features in 15.6

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6Top Issues Fixed in 15.6

Są to problemy zgłaszane przez klientów, rozwiązane w wersji 15.6:These are the customer-reported issues addressed in 15.6:

Zapoznaj się ze wszystkimi problemami zgłoszonymi przez klientów, które zostały rozwiązane w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.6.

The Developer Community Portal


Szczegóły nowości w wersji 15.6Details of What's New in 15.6

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 w wersji 15.6.0Visual Studio 2017 version 15.6.0

wydanej 5 marca 2018 r.released on March 5, 2018

Nowe funkcje w wersji 15.6New Features in 15.6

WydajnośćPerformance

W wersji 15.6 wprowadzono kolejne ulepszenia wydajności ładowania rozwiązań, zwłaszcza w przypadku scenariuszy obejmujących buforowanie wyników kompilacji w czasie projektowania.In 15.6, we continued improving solution load performance, specifically for scenarios when design time build results are cached. Duże rozwiązania w językach C# i Visual Basic będą ładowane dwa razy szybciej niż wcześniej, jeśli rozwiązanie zostało już otwarte na komputerze.Large C# and Visual Basic solutions will load twice as fast as before when a solution has already been opened on a machine.

Ładowanie rozwiązań .NET Core.NET Core Solution Load

Skoncentrowaliśmy się na platformie .NET Core, a z pomiarów laboratoryjnych wynika, że klienci mogą oczekiwać czasu ładowania rozwiązań krótszego średnio o 20%.We focused on .NET Core and according to our lab measurements, customers can expect 20% faster solution load times on average.

Powiadomienia dotyczące reakcji interfejsu użytkownikaUI Responsiveness Notifications

Aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie wpływu rozszerzeń na wydajność i niezawodność, program Visual Studio na bieżąco analizuje prawdopodobieństwo tego, że brak reakcji był spowodowany przez rozszerzenie.In order to provide more transparency around extensions' impact on performance and reliability, Visual Studio performs real-time analysis to determine whether an extension is likely to have caused unresponsiveness. W przypadku określenia, że to rozszerzenie było przyczyną, w programie Visual Studio zostanie wyświetlone powiadomienie umożliwiające użytkownikowi wyłączenie podejrzanego rozszerzenia lub pominięcie kolejnych powiadomień dotyczących tego rozszerzenia (Rysunek 1).If an extension is determined to have caused the hang, Visual Studio will display a notification that allows the user to disable the suspect extension or suppress future notifications for that extension (Figure 1).

UI Responsiveness notification with option to disable
(Rysunek 1) Powiadomienie dotyczące reakcji interfejsu użytkownika z opcją wyłączenia rozszerzenia lub pominięcia kolejnych powiadomień(Figure 1) UI Responsiveness notification option to disable extension or suppress future notifications

Instalacja i konfiguracjaInstallation and Setup

 • W tej wersji użytkownicy bez uprawnień administratora mogą tworzyć układ programu Visual Studio, co umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami utworzenie instalacji sieciowej offline.With this release, users without administration rights are able to create a Visual Studio layout that allows non-administrators to create an offline network install.
 • Podczas pierwszej instalacji programu Visual Studio lub aktualizowania go za pośrednictwem Internetu będzie widoczne nowe, bardziej przejrzyste środowisko instalacji w Instalatorze programu Visual Studio.When you install Visual Studio for the first time or update it from the web, you will see a new, more transparent setup experience for the Visual Studio Installer. W głębi nic się nie zmieniło, ale nowe środowisko informuje na bieżąco o wykonywanych czynnościach (Rysunek 2).Under the hood, nothing has changed – but the new experience shows you step-by-step what's happening (Figure 2).
Improved transparency setup for Visual Studio Installer
(Rysunek 2) Większa przejrzystość instalacji w Instalatorze programu Visual Studio(Figure 2) Improved transparency setup for Visual Studio Installer
Dodano obsługę wstrzymywania instalacji (Rysunek 3) i późniejszego wznawiania jej (Rysunek 4). We added support to pause (Figure 3) your installation and resume (Figure 4) it at a later time.
Pause your installation
(Rysunek 3) Wstrzymywanie instalacji(Figure 3) Pause your installation
Resume your installation
(Rysunek 4) Wznawianie instalacji(Figure 4) Resume your installation
Szczegółowe informacje dotyczące instalacjiInstallation Details

Nowo wprowadzone szczegóły instalacji (Rysunek 5) obejmują rozmiar pobieranej zawartości, postęp pobierania w procentach oraz szybkość pobierania.With new installation details (Figure 5), you can see the download size, download percentage completed and the rate of the download. Widoczna jest także całkowita liczba instalowanych pakietów oraz liczba pozostałych pakietów.You can also see total number of packages being installed and how many are remaining.

Uwaga

Jeśli wstrzymasz instalację i wznowisz ją później, informacje o postępie będą dotyczyły zawartości, która pozostała do pobrania i zainstalowania, bez uwzględnienia poprzedniego stanu liczników.If you pause the installation and later resume, the progress applies to the remainer of the download and installation, and does not start from the previous count.

Installation details
(Rysunek 5) Szczegółowe informacje dotyczące instalacji(Figure 5) Installation details
Konfiguracja zintegrowanego środowiska projektowegoIDE Setup
 • Proces aktualizacji został usprawniony — powiadomienie o aktualizacji w programie Visual Studio umożliwia przejście bezpośrednio do instalatora, a nie do obszaru Rozszerzenia i aktualizacje.We streamlined the update process by having the update notification in Visual Studio take you directly to the installer, instead of Extensions and Updates.

 • Zaktualizowano pakiety robocze „Opracowywanie zawartości dla platformy ASP.NET i sieci Web” i „Programowanie dla wielu platform w środowisku .NET Core” w celu uwzględnienia składnika „Narzędzia w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych”.The workloads "ASP.NET and web development" and ".NET Core cross-platform development" have been updated to include "Cloud tools for web development". Ten składnik zawiera wszystkie elementy potrzebne do korzystania z usługi Azure Functions z poziomu programu Visual Studio.This component contains everything needed to consume Azure Functions from within Visual Studio.

  Uwaga

  W przypadku aktualizacji z wersji 15.6 (wersja zapoznawcza 3) do wersji zapoznawczej 4 lub nowszej komputer może zostać automatycznie uruchomiony ponownie bez powiadamiania użytkownika i bez wymagania potwierdzenia.When updating from 15.6 Preview 3 to Preview 4 or greater, the computer may restart automatically without notifying or confirming with the user.

Ulepszenia edytoraEditor Improvements
 • Dodano skrót Ctrl+D dla polecenia Edit.Duplicate do domyślnego mapowania klawiatury.We added Ctrl+D as the shortcut for Edit.Duplicate in the default keyboard mapping. Poprzedni skrót (Ctrl+E, V) nadal działa i jest dostępny we wszystkich schematach mapowania klawiatury.The previous chord (Ctrl+E, V) still works, and is available in all keyboard mapping schemes.
 • Dodano polecenie Rozwiń zaznaczenie umożliwiające rozwijanie zaznaczenia do kolejnych bloków logicznych.We added the Expand Selection command that allows you to successively expand your selection to the next logical block. Można używać skrótu Shift+Alt+= w celu rozwinięcia bieżącego zaznaczenia, a skrótu Shift+Alt+- w celu zwinięcia.You can use the shortcuts Shift+Alt+= to expand and Shift+Alt+- to contract the current selection.

Ulepszenia języka F# i jego narzędziF# Language and Tooling Improvements

W tej wersji wprowadzono wiele ulepszeń języka F# i jego narzędzi.A lot of improvements went into F# and its tools for this release. Najważniejsze z nich są związane z projektami zestawu .NET Core SDK.The most significant of them are related to .NET Core SDK projects. Jak zawsze istotny udział miała tu społeczność.As always, significant contributions from the community came together here, as well.

Ulepszenia kompilatora i podstawowej biblioteki języka F#F# Compiler and Core library Improvements
Ulepszenia narzędzi języka F#F# Tooling Improvements
 • Wdrożono funkcje porządkowania plików w projektach zestawu .NET Core SDK, w tym funkcje Dodaj powyżej/poniżej, obsługę folderów i odświeżanie interfejsu użytkownika programu Visual Studio bez konieczności ponownego ładowania projektu.File ordering for .NET Core SDK-based projects has been implemented, including Add Above/Below, folder support, and Visual Studio UI refreshing without the need to reload the project.
 • Wdrożono obsługę wielowersyjności projektów zestawu .NET Core SDK.Support for multi-targeting of .NET Core SDK-based projects has been implemented.
 • W projektach zestawu .NET Core SDK są teraz obsługiwane pliki udostępnione.Shared files are now supported in .NET Core SDK-based projects.
 • Projekty F#/.NET Framework mogą odwoływać się do projektów .NET Standard..NET Standard projects can be referenced by F#/.NET Framework projects.
 • Ulepszenia raportowania błędów, których autorami są Vasily Kirichenko i Eugene Auduchinok.Error reporting improvements, by Vasily Kirichenko and Eugene Auduchinok.
 • Ulepszenia wydajności, których autorami są Vasily Kirichenko, Eugene Auduchinok, Daniel Wedelich i firma Microsoft.Performance improvements, by Vasily Kirichenko, Eugene Auduchinok, Daniel Wedelich, and Microsoft.
 • Bardziej precyzyjne autouzupełnianie i liczne poprawki błędów, których autorami są Vasily Kirichenko i firma Microsoft.More precise autocompletion with numerous bugs fixes, by Vasily Kirichenko and Microsoft.
 • Statyczne elementy członkowskie w nieotwartych przestrzeniach nazw są dostępne w trybie uzupełniania, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.Static members in unopened namespaces are available in completion, by Vasily Kirichenko.
 • W trybie wyróżniania dokumentów i znajdowania wszystkich odwołań są widoczne symbole przestrzeni nazw, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.Namespace symbols appear in Document Highlight and Find All References, by Vasily Kirichenko.
 • Udostępniono kod wytycznych strukturalnych dla innych edytorów (VSCode, VS dla komputerów Mac, Rider), dzięki użytkownikowi Eugene Auduchinok.Structured Guidelines code has been made available for other editors (VSCode, VS for Mac, Rider), by Eugene Auduchinok.
 • Lepsze zwijanie i wytyczne strukturalne dla konstruktorów języka F#, dzięki użytkownikowi Eugene Auduchinok.Better collapsing and structured guidelines for F# constructors, by Eugene Auduchinok.
 • Otwarte instrukcje nie są już upraszczane w analizatorze Uprość nazwy, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.Open statements are no longer simplified in the Simplify Names analyzer, by Vasily Kirichenko.
 • Obsługa pól języka pośredniego sbyte i byte w sekcji szybkich informacji, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.Display of sbyte and byte IL fields in QuickInfo is now supported, by Vasily Kirichenko.
 • Poprawka kodu nieużywanych deklaracji nie jest już wyzwalana w przypadku niewywołanych funkcji i metod języka F#, dzięki użytkownikowi Vasily Kirichenko.Unused declaration code fix is no longer triggered on uncalled F# functions or methods, by Vasily Kirichenko.
 • Obsługa przeciągania i upuszczania między folderami w projektach .NET Framework, dzięki użytkownikowi Paulo Nobre.Drag and Drop across folders in .NET Framework projects is now supported, by Paulo Nobre.
 • Można teraz przełączać analizator i poprawkę kodu nieużywanych deklaracji.The unused declarations analyzer and code fix can now be toggled.
 • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności, których autorami są Eugene Auduchinok i firma Microsoft.Bug fixes and performance improvements, by Eugene Auduchinok and Microsoft.
 • Kod otoczony definicjami #if INTERACTIVE obsługuje teraz funkcje zintegrowanego środowiska projektowego niewymagające kontroli typów (autor: Eugene Auduchinok).Code surrounded by #if INTERACTIVE defines now support IDE features that do not require type checking, by Eugene Auduchinok.
 • Poprawiono przypadkowe wycofanie poprawki pustego okna „Nowy plik” w starszych projektach F#/ASP.NET (.NET Framework), dzięki użytkownikowi Loïc Denuzière.An inadvertent reversion of a fix for empty "New file" window on older F#/ASP.NET (.NET Framework) projects has been fixed, by Loïc Denuzière.
Ulepszenia infrastruktury języka F# i projektów typu open sourceF# Infrastructure and Open Source Improvements
 • Wdrożono aktualizację przechowywania wersji RFC.Versioning update RFC has been implemented.
 • Wszystkie pliki lokalizacyjne używane w kompilatorze i narzędziach są dostępne w witrynie GitHub i umożliwiają przekazywanie materiałów przez społeczność.All localization files used in the compiler and tools are available on GitHub, and are able to accept community contributions.
 • Nocne kompilacje można tworzyć w ciągu godziny, a nie, jak poprzednio, 4 lub więcej godzin.Nightly builds can be produced in an hour; down from 4+ hours.
 • Usunięto zależność od zestawu Windows 10 SDK dla uczestników projektów typu open source.We removed our dependency on the Windows 10 SDK for open source contributors.
 • Zestaw SDK kompilatora języka F# zawiera teraz zestawy satelickie i plik FSharp.Core.resources.dll.Satellite assemblies and FSharp.Core.resources.dll are now included in the F# compiler SDK.
 • Jeśli informacje o zestawie nie uległy zmianie, kompilator nie kompiluje się ponownie w bazie kodu programu Visual F#.The compiler no longer rebuilds itself in the Visual F# codebase if assembly info has not changed.
 • Wdrożono element ToString() w ramach polecenia FSharpSymbolUse, aby ułatwić przeglądanie wyników użycia symboli podczas debugowania narzędzi edytora, dzięki użytkownikowi Eugene Auduchink.ToString() is implemented for FSharpSymbolUse to make it easier to look at all symbol use results when debugging editor tooling, by Eugene Auduchinok.

Aby wyświetlić pełen dziennik zmian zatwierdzonych w wersji 15.6, zobacz nasz tag.To see the full commit changelog for the 15.6 release, see our tag.

Uwaga

Zobacz wszystkie znane problemy i ich rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.6.

Ulepszenia programu Visual C++ Visual C++ Improvements

 • Ta wersja zawiera poprawkę rozwiązującą problem z zabezpieczeniami pliku PDB opisany w biuletynie CVE-2018-1037.This release contains a fix for the PDB security issue described in CVE-2018-1037.
 • Tworzenie projektów CMake w oknie dialogowym Dodawanie nowego projektu.Create CMake projects from the Add New Project dialog.
 • Teraz można wybrać, czy pamięć podręczna CMake ma być automatycznie generowana po otwarciu nowych projektów CMake w programie Visual Studio.You can now choose whether or not to automatically generate the CMake cache when you open new CMake projects in Visual Studio.
 • Testy CTest, Google Test i Boost.Test w projektach CMake są automatycznie wykrywane i wyświetlane w Eksploratorze testów.CTest, Google Test, and Boost.Test tests in CMake projects are automatically discovered and listed in Test Explorer.
 • Łatwe dodawanie testów jednostkowych Boost do projektu dzięki szablonom elementów Boost.Test.Easily add Boost unit tests to your project with Boost.Test item templates. Testy jednostkowe Boost korzystają teraz z biblioteki dynamicznej Boost.Your Boost unit tests now use the Boost dynamic library.
 • Obsługa gwarantowanego pominięcia kopii w języku C++17.Support for C++17 guaranteed copy elision.
 • Wbudowana obsługa zestawu Android NDK r15c na potrzeby programowania aplikacji dla systemu Android.Built-in support for Android NDK r15c for Android development.
 • Obsługa w narzędziach programu Visual Studio dla systemu Android aplikacji systemu Android skompilowanych przy użyciu zestawu SDK na poziomie 25 i niższych w celu wdrażania i uruchamiania na urządzeniach z systemem Oreo.Support in Visual Studio Android tools for Android apps that are built with SDK level 25 and lower to deploy and run on Oreo devices.
 • Kolejne postępy we wdrażaniu biblioteki standardowej języka C++17, między innymi interfejsów API takich jak stable_sort, partition, inline vector::emplace_back in parallel oraz <memory_resource>, zgodnie ze standardami języka C++17.Further progress toward implementing the C++17 Standard Library, including APIs such as stable_sort, partition, inline vector::emplace_back in parallel, and <memory_resource>, per C++17 standards.
 • Brakujące pliki dołączane są automatycznie wykrywane podczas otwierania folderu dla języka C++, jeśli istnieją w katalogu głównym obszaru roboczego, nawet jeśli nie zostały jawnie dodane do ścieżki dołączania.Missing include files are automatically discovered for C++ Open Folder if they exist under the workspace root, even if they are not explicitly added to the include path.
 • Udostępniono opcje debugowania na potrzeby obsługi osadzonych kompilatorów GCC dla procesorów ARM.Debug options are available for Embedded ARM GCC support. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik binarny, wybierz pozycję Ustawienia debugowania i uruchamiania, a następnie wybierz mikrosterownik debugowania języka C/C++.Right-click your binary, choose Debug and Launch Settings, and then select C/C++ Debug microcontroller.
 • Wprowadzono pełną obsługę profilowanej optymalizacji dla procesorów ARM64.Profile-Guided Optimization is enabled and fully supported on ARM64.
 • Do rozszerzenia Sprawdzanie w podstawowych wytycznych dotyczących języka C++ dodano więcej reguł, dzięki którym kod może być łatwiejszy do zrozumienia, bezpieczniejszy i prostszy w obsłudze.Added more rules to the C++ Core Guidelines Check extension that help you make your code cleaner, more secure, and maintainable.
  • Rozszerzenie Podstawowe sprawdzanie języka C++ wykrywa użycie operatorów pośrednich mających okres istnienia poza zakresem.A C++ Core Checker extension to detect use of indirections with a lifetime that is out of scope.
  • 5 nowych kontroli wymuszających stosowanie reguł dotyczących nadmiaru operacji na liczbach całkowitych oraz dodatkowe reguły z Podstawowych wytycznych dotyczących języka C++.5 new checks enforcing rules around integer overflow, and additional rules from the C++ Core Guidelines.
  • Podstawowe sprawdzanie języka C++ zawiera teraz zestaw reguł analizy kodu służący do wykrywania przepełnień arytmetycznych.C++ Core Check now includes a set of code analysis rules for detecting arithmetic overflows.
 • Obsługa uruchamiania analizy kodu dla jednego pliku (lub wybranych plików w Eksploratorze rozwiązań) i oczyszczone menu Kompilowanie i Analizowanie.Support for running single file Code Analysis (or on your selection of files from the Solution Explorer); cleaned up the Build and Analyze menus. Polecenie „Uruchom analizę kodu” nie uruchamia już generowania kodu, co przyspiesza proces analizy."Run Code Analysis" no longer runs code generation, which speeds up analysis runs.
 • Błędy nieaktywnej konfiguracji funkcji IntelliSense są oznaczane fioletową linią falistą w edytorze.IntelliSense errors for inactive configurations are shown as purple squiggles in the editor. Można skonfigurować liczbę konfiguracji do przetworzenia w obszarze Narzędzia > Opcje.The number of configurations to process is configurable in Tools > Options.
 • Istotne ulepszenia dotyczące czasu kompilacji:Significant compile-time improvements:
  • W kompilatorze ulepszono mechanizmy optymalizacji wstępnie zwiększanych pętli oraz usprawniono identyfikację i propagację stałych danych globalnych z użyciem LTCG, dzięki czemu kod jest optymalizowany w sposób zapewniający szybsze działanie.The compiler optimizes your code to run faster through improved optimizations of pre-incremented loops and improved identification and propagation of constant global data in LTCG.
  • Czas kompilacji jest krótszy niż w wersji 15.5.Compile times are shorter compared to 15.5. Fronton kompilatora jest szybszy o 3–5% w przypadku większości danych wejściowych.The compiler front-end is between 3-5% faster on most inputs. Optymalizator kompilatora jest szybszy o 3% dzięki zmniejszeniu obciążenia związanego z podstawowymi algorytmami optymalizacji.The compiler optimizer is 3% faster due to reduced overhead of core optimization algorithms. Ponadto duże kompilacje z użyciem LTCG są szybsze o 10% dzięki zmianie architektury struktur danych.Additionally, large LTCG compilations are 10% faster due to re-architected data structures.
 • Zmniejszono obciążenie związane z generowaniem plików Mapfile w scenariuszach pełnej konsolidacji.Mapfile generation overhead is reduced in full linking scenarios. Nadal zaleca się używanie plików PDB zamiast plików Mapfile.We still recommend using PDB files instead of mapfiles.
 • Kompilator MSVC obsługuje przełącznik /Qspectre we wszystkich architekturach, w tym x86, x64, ARM i ARM64.The MSVC compiler supports the /Qspectre switch on all architectures, including x86, x64, ARM, and ARM64.

Kompilator języka C#C# Compiler

Kompilator języka C# obsługuje teraz następujące elementy:The C# compiler now supports:

 • Serwer kompilatora w środowisku CoreCLR, zwiększający przepływność kompilacji.Compiler server on CoreCLR, for build throughput performance.
 • Podpisywanie za pomocą silnych nazw w środowisku CoreCLR (opcja /keyfile, wszystkie systemy operacyjne).Strong name signing on CoreCLR (/keyfile option, all OSes).

Oprócz licznych poprawek błędów i jednej istotnej zmiany (zobacz bieżącą listę istotnych zmian) wprowadzono dwie pomniejsze zmiany dotyczące języka w funkcjach językowych w wersji 7.2:In addition to numerous bug fixes and one breaking change (see running list of breaking changes), two minor language changes were made to the 7.2 language features:

Visual Studio Tools dla programu XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Ta wersja zawiera rozszerzenia Xamarin.iOS 11.8 oraz Xamarin.Android 8.2.This release includes Xamarin.iOS 11.8 and Xamarin.Android 8.2.

Podgląd XAML na żywo w symulatorze systemu iOSLive XAML Previewing with the iOS Simulator

Aplikacja Xamarin Live Player umożliwia deweloperom ciągłe wdrażanie, testowanie i debugowanie swoich aplikacji przy użyciu samego programu Visual Studio i urządzenia z systemem iOS lub Android.The Xamarin Live Player enables developers to continuously deploy, test, and debug their apps using just Visual Studio and an iOS or Android device. W wersji Visual Studio 2017 15.5 dodano obsługę podglądu zmian kodu XAML na żywo bezpośrednio w emulatorze systemu Android dla deweloperów, bez konieczności ponownego kompilowania lub wdrażania.Visual Studio 2017 version 15.5 added support to enable developers to preview real-time XAML changes directly in the Android emulator without requiring a recompile or redeploy. W tej wersji wprowadzono taką samą funkcjonalność do zdalnego symulatora systemu iOS dla systemu Windows.This release brings this functionality to the Remoted iOS Simulator for Windows.

PythonPython

W tej wersji usunięto wymaganie bazy danych uzupełniania podczas korzystania z funkcji IntelliSense w zainstalowanych pakietach (Rysunek 6).For this release, we have removed the need for a completion database in order to get IntelliSense on installed packages (Figure 6). Oznacza to, że nie trzeba już czekać nawet 4 godzin po zainstalowaniu pakietu — w przypadku popularnych pakietów takich jak numpy i pandas uzyskanie uzupełnień trwa zaledwie kilka sekund.This means that instead of waiting up to four hours after installing a package, you will now get completions in just a few seconds for popular packages such as numpy and pandas.

Python completions for the pandas package
(Rysunek 6) Uzupełnienia języka Python dla pakietu panda's(Figure 6) Python completions for the panda's package

Dodano możliwość dostosowania koloru ciągów dokumentacji używanych w ramach klasy lub funkcji oraz wzorców wyrażeń regularnych wykrywanych w ramach wywołania biblioteki re (Rysunek 7).We have added the ability to customize the color used for doc-strings, when they are used in a class or function, and also regular expression patterns detected as part of a call into the re library (Figure 7). Można je zmienić w obszarze Narzędzia > Czcionki > Kolory > „Dokumentacja języka Python” i „Wyrażenie regularne języka Python”.These may be changed under Tools > Fonts > Colors, "Python Documentation" and "Python Regular Expression".

Example of highlighted doc-string and regular expression
(Rysunek 7) Przykład wyróżnionego ciągu dokumentacji i wyrażenia regularnego(Figure 7) Example of highlighted doc-string and regular expression

Ponadto dla użytkowników pakietu Anaconda wprowadzono eksperymentalnie wykrywanie i integrację narzędzia Conda.Finally, for Anaconda users, we are experimenting with detection and integration of conda. Po jej włączeniu środowiska Conda będą automatycznie wyświetlane w programie Visual Studio, a do zarządzania pakietami będzie używane narzędzie Conda, a nie Pip.When enabled, your conda environments will appear within Visual Studio automatically, and we will use conda rather than pip to manage packages. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu What’s new for Python in Visual Studio 2017 15.6 (Nowości dla języka Python w programie Visual Studio 2017 15.6).See the what's new for Python in Visual Studio 15.6 blog post for more information.

Debugowanie i diagnostykaDebugging and Diagnostics

Narzędzie Użycie procesora CPUCPU Usage Tool

Narzędzie Użycie procesora CPU umożliwia wyświetlanie stosu wywołań logicznych dla kodu asynchronicznego („łączenie stosów wywołań kodu asynchronicznego) (Rysunek 8).The CPU Usage tool can display logical call stacks for asynchronous code (aka 'Async Call Stack Stitching') (Figure 8).

 • Aby wyświetlić stosy wywołań logicznych („połączone stosy wywołań”), należy włączyć ustawienie „Połącz kod asynchroniczny” w menu rozwijanym Filtr w narzędziu Użycie procesora CPU.To see logical call stacks (i.e. 'stitched call stacks'), turn on the "Stitch Async Code" setting in the Filter drop-down menu of the CPU Usage tool.

 • Kod asynchroniczny uruchamiany w ramach funkcji nadrzędnej lub zadania będzie wyświetlany jako element podrzędny w widokach Drzewo wywołań i Element wywołujący/wywoływany.Asynchronous code running on behalf of a parent function or Task will appear as a child in the Call Tree and Caller/Callee views.

 • Ta zmiana ułatwia nawigację w kodzie asynchronicznym i określanie jego cech wydajności.This change makes it easier to navigate asynchronous code and understand its performance characteristics.

  Uwaga

  W przypadku niektórych wzorców kodu asynchronicznego wyświetlenie stosów wywołań logicznych przez tę funkcję może zająć dużo czasu.This feature can take a long time to produce the logical call stacks for some async code patterns. W razie potrzeby możesz anulować analizę i wyłączyć to ustawienie.You can cancel the analysis and turn off the setting if necessary. To działanie jest dostępne tylko w przypadku profilowania po zakończeniu z użyciem strony uruchamiania Profilera wydajności ALT-F2.This behavior is only available during post-mortem style profiling using the ALT-F2 Performance Profiler launch page. Jeśli narzędzie Użycie procesora CPU jest używane w czasie debugowania, nie wyświetla stosów wywołań logicznych.When the CPU Usage tool is used during debugging, it does not shows logical call stacks.

Logical Call Stack Tree with Call Stack Stitching in effect
(Rysunek 8) Drzewo stosu wywołań logicznych z włączonym łączeniem stosów wywołań(Figure 8) Logical Call Stack Tree with Call Stack Stitching in effect

Narzędzie Użycie procesora CPU (dostępne podczas debugowania F5 w oknie Narzędzia diagnostyczne oraz w Profilerze wydajności ALT-F2) wyświetla teraz wyróżnienia wierszy źródła w zależności od użycia procesora CPU przez poszczególne wiersze kodu (Rysunek 9).The CPU Usage tool (available during F5 Debugging in the Diagnostic Tools window and in the ALT-F2 Performance Profiler) now displays source line highlighting based on the CPU consumption of specific lines of code (Figure 9).

 • W widokach Drzewo wywołań i Element wywołujący/wywoływany w narzędziu Użycie procesora CPU źródło wybranej funkcji jest wyświetlane wraz ze wskazaniem użycia procesora CPU w poszczególnych wierszach źródła funkcji.When you view the Call Tree or Caller/Callee views of the CPU Usage tool, the source for the selected function is displayed with CPU consumption indicated on each source line of the function.

 • Jeśli wydajność użycia CPU przez funkcję jest istotna, możesz szczegółowo określić, które wiersze kodu funkcji odpowiadają za użycie procesora CPU podczas wykonywania funkcji.If CPU performance of a function is a concern, now you can determine specifically what source lines of the function are responsible for the CPU consumption when the function was executing.

  Uwaga

  Ta funkcja wymaga uwzględnienia informacji o źródle w wygenerowanym pliku PDB, co określają ustawienia projektu.This feature requires that source information be included in the generated PDB that is controlled by the project settings. W projektach, w których pliki PDB nie zawierają informacji o źródle, nie będzie wyświetlany plik źródłowy ani informacje o wierszach.Projects for PDBs that do not have source information will not display either the line attribution or the source file.

CPU Usage tool with source line highlighting
(Rysunek 9) Narzędzie Użycie procesora CPU z wyróżnieniem wierszy źródła(Figure 9) CPU Usage tool with source line highlighting
Obsługa nazw wątkówThread Name Support

Zgodnie z opiniami użytkowników debuger umożliwia teraz wyświetlanie nazw wątków ustawionych za pośrednictwem interfejsów API SetThreadDescription podczas debugowania zrzutu.Per user feedback, the debugger is now able to display thread names that are set through SetThreadDescription APIs in dump debugging. Ta funkcja wymaga zbierania zrzutów przy użyciu jesiennej aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców lub nowszej kompilacji.This feature requires dumps to be collected on Windows 10 Fall Creators Update or later builds.

Narzędzie Snapshot DebuggerSnapshot Debugger

Jeśli pracujesz nad aplikacją ASP.NET działającą w usłudze Azure App Service i chcesz wypróbować punkty przyciągania lub punkty rejestrowania, możesz wybrać opcję „Snapshot Debugger (Azure App Service)” w menu rozwijanym Debuguj element docelowy (Rysunek 10).If you are working on an ASP.NET application running in Azure App Service, and would like to try out Snappoints or Logpoints, you can do so by selecting "Snapshot Debugger (Azure App Service)" in the Debug Target dropdown (Figure 10).

Start Snapshot Debugger for ASP.NET application
(Rysunek 10) Uruchamianie narzędzia Snapshot Debugger dla aplikacji ASP.NET(Figure 10) Start Snapshot Debugger for ASP.NET application

Produktywność platformy .NET.NET Productivity

W wersji 15.6 (wersja zapoznawcza 2) dodano możliwość nawigacji do dekompilowanych źródeł.In 15.6 Preview 2, we added the ability to navigate to decompiled sources. Po włączeniu tej funkcji wywołanie funkcji Przejdź do definicji lub Zobacz definicję dla dowolnego typu referencyjnego lub elementu członkowskiego spowoduje wyświetlenie jego definicji z treścią metod zrekonstruowaną przy użyciu narzędzia do dekompilacji ILSpy.When enabled, invoking Go To Definition or Peek Definition on any referenced type or member will show its definition with reconstructed method bodies through ILSpy decompilation. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Edytor tekstu > C# > Zaawansowane > Włącz nawigację do dekompilowanych źródeł (Rysunek 11).To turn on this feature, go to Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced > Enable navigation to decompiled sources (Figure 11).

Navigate to decompiled sources
(Rysunek 11) Nawigacja do dekompilowanych źródeł(Figure 11) Navigate to decompiled sources

Dodano również kilka nowych opcji narzędzia .NET EditorConfig:We also added a couple more .NET EditorConfig options:

 • dotnet_prefer_inferred_tuple_namesdotnet_prefer_inferred_tuple_names
 • dotnet_prefer_inferred_anonymous_type_member_namesdotnet_prefer_inferred_anonymous_type_member_names

Uwaga

Aby zapoznać się ze wszystkimi opcjami konwencji kodowania .NET, zobacz artykuł .NET coding convention settings for EditorConfig (Ustawienia konwencji kodowania .NET dla narzędzia EditorConfig).To see all .NET coding convention options, check out .NET coding convention settings for EditorConfig.

Narzędzia Visual Studio Web ToolsVisual Studio Web Tools

 • Eksplorator rozwiązań zawiera nową funkcję „zagnieżdżania plików” w projektach .NET Core umożliwiającą użytkownikom określanie sposobu wyświetlania powiązanych plików w Eksploratorze rozwiązań.Solution Explorer has a new capability for .NET Core projects called "file nesting" that allows users to control how related files appear in Solution Explorer.
 • Zaktualizowano środowisko publikowania projektów.The project publishing experience has been updated.
 • W oknie dialogowym Nowy projekt:In the New Project dialog:
  • Lista rozwijana umożliwiająca wybór wersji środowiska platformy .NET Framework została przeniesiona na dół okna dialogowego i nie działa już jako filtr szablonu.the drop-down that lets you pick a version of .NET Framework has been moved to the bottom of the dialog and no longer acts as a filter for the template.
  • W węźle „Sieć Web” zmieniono nazwę węzła podrzędnego „Witryna sieci Web” na „Poprzednie wersje”.for the node "Web", the sub-node "Web Site" has been renamed to "Previous Versions".
 • Menu rozwijane debugowania dla projektów WebForms i MVC 5:The debug drop-down for WebForms and MVC 5 projects:
  • umożliwia użytkownikom wybór debugera Snapshot Debugger dla aplikacji wdrożonych w usłudze Azure App Service;allows users to select the Snapshot Debugger for Azure App Service deployed apps.
  • zostało zaktualizowane w celu wprowadzenia takiego samego gestu wyboru przeglądarki, jak w projektach ASP.NET Core.has been updated to have the same browser selection gesture as ASP.NET Core projects.

Narzędzia do ciągłego dostarczaniaContinuous Delivery Tools

W przypadku rozwiązań z kontrolą źródła możesz teraz kliknąć kafelek Ciągłe dostarczanie w programie Team Explorer, aby skonfigurować automatyczne kompilowanie i wdrażanie aplikacji.For solutions under source control, you can click on the Continuous Delivery tile in Team Explorer to configure automated build and deployments for your application.

Konfigurowanie narzędzi do ciągłego dostarczaniaConfigure Continuous Delivery Tools
 • Dodano obsługę kontroli wersji serwera Team Foundation jako dostawcy kontroli źródła.We added support for TFVC as a source control provider. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z kontrolą źródła w projekcie zespołowym z kontrolą wersji serwera Team Foundation w usługach Visual Studio Team Services (Rysunek 12).You can configure continuous delivery for solutions under source control in a VSTS TFVC team project (Figure 12).
Configure Continuous Delivery for projects in a VSTS TFVC project
(Rysunek 12) Konfigurowanie ciągłego dostarczania dla projektów z kontrolą wersji serwera Team Foundation w usługach Visual Studio Team Services(Figure 12) Configure Continuous Delivery for projects in a VSTS TFVC project
 • Dodano obsługę uwierzytelniania usługi Git z użyciem protokołu SSH.We added support for Git authentication over SSH. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z kontrolą źródła w projekcie zespołowym z kontrolą wersji serwera Team Foundation w repozytorium usług Visual Studio Team Services lub repozytorium Git GitHub z włączonym uwierzytelnianiem z użyciem protokołu SSH.You can configure continuous delivery for solutions under source control in a VSTS or GitHub Git repo with SSH AUTH enabled.

 • Wprowadzono obsługę projektów konteneryzowanych.We introduced support for containerized projects. Można skonfigurować ciągłe dostarczanie dla rozwiązań z projektami ASP.NET Core i obsługą narzędzia Docker dla usługi Azure App Service w systemie Linux (Web App for Containers) (Rysunek 13).You can configure continuous delivery for solutions with ASP.NET Core projects and docker support targeting Azure App Service on Linux (Web App for Containers) (Figure 13). W oknie dialogowym Konfigurowanie ciągłego dostarczania domyślną opcją będzie tworzenie nowego wystąpienia usługi Azure App Service w systemie Linux (Web App for Containers), a także wystąpienia usługi Azure Container Registry, jeśli jeszcze nie istnieje w ramach używanej subskrypcji platformy Azure.The Configure Continuous Delivery dialog will default to create a new Azure App Service on Linux (Web App for Containers), and an Azure Container Registry if one does not already exist under your Azure Subscription.

Configure Continuous Delivery to Azure dialog for App Service on Linux
(Rysunek 13) Okno dialogowe Konfigurowanie ciągłego dostarczania do platformy Azure dla usługi App Service w systemie Linux(Figure 13) Configure Continuous Delivery to Azure dialog for App Service on Linux

Team ExplorerTeam Explorer

Obsługa tagów usługi GitGit Tag Support

Dodaliśmy szerszą obsługę tagów usługi Git.We have added more support for Git tags. Można teraz tworzyć, usuwać i wypychać tagi.You can now create, delete, and push tags. Na stronie Tagi można wyświetlić wszystkie tagi w repozytorium i utworzyć nową gałąź z tagu.On the Tags page, you can view all of the tags in your repo, and create a new branch from a tag. Była to jedna z funkcji, o które najczęściej prosili użytkownicy platformy UserVoice.This was one of our most requested features from UserVoice.

Użytkownicy usług Visual Studio Team Services mogą wyewidencjonować gałęzie żądań ściągnięcia.For Visual Studio Team Services users, you can check out pull request branches. Ta funkcja ułatwia przeglądanie żądań ściągnięcia, testowanie zmian i kompilowanie kodu.This feature makes it easier to review pull requests, test changes, and build your code.

Narzędzia dla deweloperów platformy uniwersalnej systemu Windows Tools for Universal Windows Platform Developers

Zestaw SDK Windows 10 Insider Preview (kompilacja 17095) można zainstalować jako składnik opcjonalny z pakietem roboczym programowania dla platformy uniwersalnej systemu Windows.The Windows 10 Insider Preview SDK (Build 17095) can be installed as an optional component with the Universal Windows Platform development workload.

RozszerzalnośćExtensibility

Wersje plików w przypadku kilku plików wykonywalnych programu Visual Studio — devenv.exe, blend.exe, wdexpress.exe i vsga.exe — uwzględniają również wersję pomocniczą (na przykład 15.6.*).File versions for a number of Visual Studio executables – devenv.exe, blend.exe, wdexpress.exe, and vsga.exe – reflect the minor release (for example 15.6.*).

Uwaga

Nie ma to wpływu na żadne funkcje, ale może być wymagane zaktualizowanie kodu zewnętrznego, w którym używane są numery wersji plików wykonywalnych.This does not affect any functionalities, but external code relying on executable file version numbers may need to be updated.

Eksplorator testówTest Explorer

Nowy widok hierarchiiNew Hierarchy View

W Eksploratorze testów w programie Visual Studio dodano widok hierarchii (Rysunek 14), w którym testy uporządkowane są kolejno według projektu, przestrzeni nazw i klasy.Test Explorer in Visual Studio now has a hierarchy view (Figure 14) that organizes your tests by Project, Namespace, and then Class. Można włączać i wyłączać ten widok przy użyciu przycisku hierarchii w górnej części okna Eksploratora testów, obok przycisku Grupuj według.This view can be toggled on and off using the hierarchy button located at the top of the Test Explorer window next to the Group By button.

Test Explorer Hierarchy View
(Rysunek 14) Widok hierarchii w Eksploratorze testów(Figure 14) Test Explorer Hierarchy View

Ta funkcja nie tylko znacznie ułatwia nawigację w testach, ale także umożliwia szybkie sprawdzenie informacji o węzłach.This feature not only makes navigating your tests much easier, but also gives better feedback on tests at a glance.

 • W przypadku „węzłów nadrzędnych” w hierarchii (projekt, przestrzeń nazw i klasa) ikona niepowodzenia testu jest wyświetlana, jeśli te węzły zawierają co najmniej jeden test kończący się niepowodzeniem.The "parent nodes" in the hierarchy (Project, Namespace, and Class) display a failing test icon if they contain at least one failing test.
 • Węzły nadrzędne są również wyświetlane wraz z liczbą testów, które zawiera dana grupa.Parent nodes are also followed by a number summarizing how many tests the grouping contains. Czas trwania w milisekundach, wyświetlany na prawo od węzła nadrzędnego, to łączny czas wykonywania testów zawartych w tej grupie.The duration in milliseconds shown to the right of a parent node is the total time that tests within that group took to execute.
Wykrywanie testów w czasie rzeczywistymReal Time Test Discovery

Wykrywanie testów w czasie rzeczywistym (Rysunek 15) umożliwia automatyczne wykrywanie testów bez konieczności kompilowania zarządzanego projektu.Tests are discovered automatically with Real time test discovery (Figure 15) without requiring you to build your managed project. Dzięki temu Eksplorator testów jest zsynchronizowany ze zmianami kodu, takimi jak dodawanie, usuwanie i edytowanie testów.This allows Test Explorer to stay in sync with code changes such as adding, removing, or editing tests. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do opisanej wyżej funkcji widoku hierarchii dostępnej w przypadków wszystkich typów projektów, funkcja automatycznego wykrywania testów jest dostępna tylko w przypadku projektów C# i Visual Basic.Note that unlike Hierarchy View feature described above, which is available for all types of projects, the automatic test discovery feature is only available for C# and Visual Basic projects.

Xamarin Live Player
(Rysunek 15) Animacja trybów parowania, wdrożenia i edycji na żywo aplikacji Xamarin Live Player(Figure 15) Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes
Obsługa testowania aplikacji dla systemu IoT Core Windows 10Win10 IoT Core Testing Support

Wprowadzono obsługę testowania aplikacji dla systemu Windows 10 IoT Core.We introduced support for testing Win10 IoT Core applications. Testy takich aplikacji dla platformy uniwersalnej systemu Windows można teraz wdrażać, debugować i wykonywać na urządzeniu.Tests for such UWP applications can now be deployed to, debugged, and executed, on device. Te testy są także w pełni zintegrowane z Eksploratorem testów.The tests are also fully integrated into Test Explorer. Obsługa wdrażania i wykonywania jest dostępna również za pośrednictwem ciągłej integracji w usługach Visual Studio Team Services.Deployment and execution support is availalbe through VSTS CI as well. Zatem cykl edytowania, kompilowania, debugowania i testowania aplikacji dla systemu Win10 IoT Core jest w pełni obsługiwany w programie Visual Studio i w przepływie pracy ciągłej integracji w usługach Visual Studio Team Services.Thus, Win10 IoT Core applications have full support in the edit, compile, debug, test cycle within Visual Studio, and in the Continuous Integration workflow in Visual Studio Team Services.

Win10 IoT Core Testing
(Rysunek 16) Testowanie aplikacji dla systemu Windows 10 IoT Core(Figure 16) Win10 IoT Core Testing

Narzędzia Visual Studio Build ToolsVisual Studio Build Tools

Narzędzia Visual Studio Build Tools umożliwiają tworzenie serwerów kompilacji bez instalowania całego programu Visual Studio.The Visual Studio Build Tools allow you to create build servers without installing all of Visual Studio. Instalator obsługiwał do tej pory projekty C++, ASP.NET i .NET Core for Desktop.The installer already supports C++, ASP.NET, and .NET Core for Desktop projects. Na wniosek klientów uzupełniamy narzędzia Visual Studio Build Tools o obsługę dodatkowych typów projektów.In response to customer requests, we are enhancing the Visual Studio Build Tools to support additional project types. W tej wersji dodano również obsługę projektów TypeScript i Node.js.In this release we have added support for TypeScript and Node.js projects. W kolejnych wersjach planowane jest dodanie obsługi kolejnych typów projektów.We expect to add support for more project types in future releases. Tę wersję pakietu Visual Studio Build Tools można pobrać z tej lokalizacji.This is the download location for the Visual Studio Build Tools for this release.

Narzędzia Visual Studio ClickOnceVisual Studio ClickOnce Tools

ClickOnce to technologia wdrażania umożliwiająca tworzenie automatycznie aktualizowanych aplikacji dla systemu Windows, instalowanych i uruchamianych przy minimalnej interakcji ze strony użytkownika.ClickOnce is a deployment technology that enables you to create self-updating Windows-based applications that can be installed and run with minimal user interaction. Używa ona certyfikatów w celu weryfikowania autentyczności wydawcy aplikacji oraz podpisywania aplikacji i manifestów wdrożenia, co ma na celu zagwarantowanie, że pliki nie zostały w nieuprawniony sposób zmodyfikowane.It uses certificates to verify the authenticity of the application's publisher, and to sign the application and deployment manifests to prove that the files have not been tampered with. W tej wersji dodano obsługę podpisywania manifestów aplikacji i wdrożenia przy użyciu certyfikatów CNG (Cryptography Next Generation).In this release we have added support for signing the application and deployment manifests with Cryptography Next Generation (CNG) certificate.

Usługa Key VaultKey Vault

Dodano wbudowane rozszerzenie do uwierzytelniania w usługach platformy Azure w programie Visual Studio 15.6.We added the Azure Services Authentication Extension in-box for Visual Studio 15.6. Dzięki temu w projektach korzystających z biblioteki Microsoft.Azure.Services.AppAuthentication będzie możliwe uzyskanie dostępu do zasobów platformy Azure, na przykład usługi Key Vault, przy użyciu konta programu Visual Studio.This will allow projects that use the Microsoft.Azure.Services.AppAuthentication library to access Azure resources such as Key Vault using their Visual Studio accounts.

Automatyczne aprowizowanie systemu macOSAutomatic macOS Provisioning

Tworzenie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu programu Visual Studio w systemie Windows jest teraz łatwiejsze.Building iOS apps with Visual Studio on Windows just got easier. W tej wersji dodano całkowicie nową funkcję automatycznego aprowizowania systemu macOS.This release adds a brand new feature called automatic macOS provisioning. Nie trzeba już ręcznie obsługiwać maszyny kompilacji Mac. Wystarczy połączyć się z komputerem Mac, a wszystkie czynności związane z instalowaniem i konfigurowaniem maszyny kompilacji przy użyciu odpowiednich elementów Xamarin.iOS i Mono zostaną wykonane automatycznie w programie Visual Studio.Rather than needing to manually maintain a Mac build machine, all you need to do is connect to the Mac, and we will handle the heavy lifting of installing and configuring your build machine with the correct Xamarin.iOS and Mono bits, all from Visual Studio.

Wdrażanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu sieci Wi-FiiOS Wi-Fi Deployment

Zdalny symulator systemu iOS umożliwiający deweloperom testowanie i debugowanie aplikacji dla systemu iOS w całości w programie Visual Studio w systemie Windows jest już dostępny dla wszystkich edycji programu Visual Studio (począwszy od wersji 15.5), w tym dla bezpłatnej edycji Community Edition!The Remoted iOS Simulator that allows developers to test and debug iOS apps entirely in Visual Studio on Windows, is available to all editions of Visual Studio (as of version 15.5), including the free Community Edition! Symulator obsługuje funkcje takie jak symulacja lokalizacji, obracanie, gesty, a nawet funkcje, których nie zawiera symulator systemu iOS dla komputerów Mac, takie jak obsługa wielodotyku.The simulator supports functionality like location simulation, rotation, gestures, and even includes functionality that the iOS simulator on Mac does not, like multi-touch. To zapewnia doskonałe środowisko symulacji dla deweloperów tworzących aplikacje dla systemu iOS w systemie Windows — ale co z urządzeniami?This provides a great simulator experience for developers building iOS apps on Windows, but what about devices? W wersji 15.6 programu Visual Studio 2017 możesz wdrażać aplikacje dla systemu iOS za pośrednictwem sieci Wi-Fi, bez używania kabli!With Visual Studio 2017 version 15.6, you can deploy your iOS apps over the network with Wi-Fi deployment – no cables required! Po skonfigurowaniu urządzenia bezprzewodowego w środowisku Xcode jest ono wyświetlane w programie Visual Studio jak zwyczajny cel wdrażania.After setting up a wireless device in Xcode, it shows up in Visual Studio just like a normal deploy target.


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.1Visual Studio 2017 version 15.6.1 Servicing Update

wydana 8 marca 2018 r.released on March 8, 2018

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.1Top Issues Fixed in 15.6.1

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.2Visual Studio 2017 version 15.6.2 Servicing Update

wydana 13 marca 2018 r.released on March 13, 2018

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.2Summary of Updates in 15.6.2

CVE-2018-0875: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core CVE-2018-0875: Microsoft Security Advisories for .NET Core

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, w wyniku której złośliwy plik lub żądanie sieci Web może spowodować atak typu „odmowa usługi” (DoS).Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

Ważne

Administratorom systemu zaleca się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.10, 1.1.7 i 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Deweloperom zaleca się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 1.1.8 lub 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.2Top Issues Fixed in 15.6.2

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.3Visual Studio 2017 version 15.6.3 Servicing Update

wydana 19 marca 2018 r.released on March 19, 2018

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.3Summary of Updates in 15.6.3

CVE-2018-0875: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla platformy .NET Core CVE-2018-0875: Microsoft Security Advisories for .NET Core

Firma Microsoft wie o istnieniu luki w zabezpieczeniach w wersjach publicznych platformy .NET Core, w wyniku której złośliwy plik lub żądanie sieci Web może spowodować atak typu „odmowa usługi” (DoS).Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

Ważne

Administratorom systemu zaleca się zaktualizowanie ich środowisk uruchomieniowych platformy NET. Core do wersji 1.0.10, 1.1.7 i 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Deweloperom zaleca się zaktualizowanie ich zestawów SDK platformy NET. Core do wersji 1.1.8 lub 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.3Top Issues Fixed in 15.6.3

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.4 Visual Studio 2017 version 15.6.4 Servicing Update

wydana 22 marca 2018 r.released on March 22, 2018

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.4Top Issues Fixed in 15.6.4

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.5 Visual Studio 2017 version 15.6.5 Servicing Update

wydana 4 kwietnia 2018 r.released on April 4, 2018

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.5Top Issues Fixed in 15.6.5

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.6 Visual Studio 2017 version 15.6.6 Servicing Update

wydana 10 kwietnia 2018 r.released on April 10, 2018

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.6Summary of Updates in 15.6.6

CVE-2018-1037: Biuletyny zabezpieczeń firmy Microsoft dla luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Visual Studio polegającej na ujawnieniu informacji CVE-2018-1037: Microsoft Security Advisories for Microsoft Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawnienia informacji, która polega na tym, że program Visual Studio nieprawidłowo ujawnia ograniczoną zawartość niezainicjowanej pamięci podczas kompilowania plików bazy danych programu (PDB).An information disclosure vulnerability exists when Visual Studio improperly discloses limited contents of uninitialized memory while compiling program database (PDB) files. Osoba atakująca, która skorzystała z takiego ujawnienia informacji, może wyświetlić niezainicjowaną pamięć wystąpienia programu Visual Studio użytego do kompilowania pliku PDB.An attacker who took advantage of this information disclosure could view uninitialized memory from the Visual Studio instance used to compile the PDB file.

Aby wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, osoba atakująca potrzebuje dostępu do odpowiedniego pliku PDB utworzonego za pomocą zagrożonej wersji programu Visual Studio.To take advantage of the vulnerability, an attacker would require access to an affected PDB file created using a vulnerable version of Visual Studio. Osoba atakująca nie może w żaden sposób wymusić na deweloperach takiego ujawnienia informacji.An attacker would have no way to force a developer to produce this information disclosure.

Aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób generowania plików PDB podczas kompilowania projektu.The security update addresses the vulnerability by correcting how PDB files are generated when a project is compiled.

Ważne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz aktualizację zabezpieczeń dla luki CVE-2018-1037.For more information, see the security update for CVE-2018-1037.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.6Top Issues Fixed in 15.6.6

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:

 • W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy usługi Application Insights nie widzą żądań ani wskaźników wyjątków funkcji CodeLens po pierwszym załadowaniu rozwiązania.This release addresses an issue where some Application Insights users were not seeing CodeLens requests and exceptions indicators when the solution first loads.

Release Notes Icon Aktualizacja obsługi programu Visual Studio 2017 w wersji 15.6.7 Visual Studio 2017 version 15.6.7 Servicing Update

wydana 26 kwietnia 2018 r.released on April 26, 2018

Podsumowanie aktualizacji w wersji 15.6.7Summary of Updates in 15.6.7

 • Program VS jest bardziej reaktywny podczas wykonywania operacji usługi Git.VS is more responsive when running Git operations.
 • Debugowanie dużych rozwiązań za pomocą plików PDB /debug:fastlink jest teraz bardziej niezawodne.Debugging large solutions with /debug:fastlink PDBs is more robust. Zmiany w pliku PDB/DIA umożliwiły zmniejszenie opóźnienia i zmniejszenie użycia pamięci sterty o 30% w debugerze programu VS, który powodował awarie.Changes in the PDB/DIA lead to reduced latency and a 30% reduction in heap memory consumption in the VS debugger that used to cause crashes.

Najważniejsze problemy rozwiązane w wersji 15.6.7Top Issues Fixed in 15.6.7

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:These are the customer-reported issues addressed in this release:

 • Poprawki błędów kompilatora C++:C++ compiler bugfixes:
  • Naprawiono w optymalizatorze SSA niepoprawne kierowanie wywołania funkcji za magazyn do zmiennej używanej w procedurze obsługi __finally.Fix for the SSA optimizer incorrectly sinking a function call past a store to a variable used in a __finally handler.
  • Naprawiono w optymalizatorze SSA sporadyczne niepoprawne analizowanie ładunków pamięci z lokalizacji z ujemnym przesunięciem.Fix for the SSA optimizer sometimes incorrectly analyzing memory loads from locations with negative offsets.
  • Naprawiono w optymalizatorze niepoprawne przekształcanie pętli z inkrementacją przed odczytem zmiennej w pętlę z inkrementacją po odczycie zmiennej.Fix for the optimizer incorrectly transforming a pre-incremented loop into a post-incremented loop. Wykryto to podczas kompilowania projektu ICU.This was found compiling the ICU project.
 • Przeszliśmy na zestaw Java™ Development Kit 8, aktualizacja 172 (JDK w wersji 8u172).We have bumped up to Java™ Development Kit 8, Update 172 (JDK version 8u172).

Znane problemyKnown Issues

Bardzo uważnie wysłuchujemy opinii użytkowników.We are fully committed to listening to your feedback. Przejdź do witryny  społeczności deweloperów, aby zapoznać się najnowszymi problemami, zalogować nowe problemy oraz oddać głos na istniejące.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues. Zobacz wszystkie znane problemy i ich rozwiązania dostępne w programie Visual Studio 2017 w wersji 15.6.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.6.

Visual Studio 2017 Known Issues


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje.You can make a product suggestion or track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers, and propose new features. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can also get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2017 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017.For more information relating to past versions of Visual Studio 2017, see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Początek strony
Top of Page