Partnerzy Sim-Ship rozszerzenia programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Extension Sim-Ship Partners

Możliwości programu Visual Studio powiększają tysiące rozszerzeń pozwalających dostosować lub poprawić komfort programowania i zwiększyć wydajność.The power of Visual Studio is increased by the thousands of extensions that allow you to customize or enhance your development experience and increase your productivity. Z każdą nową wersją programu Visual Studio zapraszamy partnerów do migracji ich rozszerzeń, aby umożliwić im korzystanie z najnowszych funkcji programu Visual Studio.With each new release of Visual Studio, we invite partners to migrate their extensions so that they can take advantage of the latest features in Visual Studio. Poniżej oraz na platformie Visual Studio Marketplace znajdziesz listę ponad 250 rozszerzeń, które są gotowe do zainstalowania już dzisiaj z programem Visual Studio 2017.Below, and on the Visual Studio Marketplace, you'll find a list of more than 250 extensions that are ready for you to install with Visual Studio 2017 today. Dodatkowe rozszerzenia są migrowane do programu Visual Studio 2017 i można je znaleźć w portalu Visual Studio Marketplace.As additional extensions are migrated to Visual Studio 2017, you can find them on the Visual Studio Marketplace.

Dostawcy rozszerzeń oznaczeni atrybutem „Basic Partner”, „Alliance Partner” lub „Premier Partner” uczestniczą w programie partnerskim Visual Studio Partner Program.Extensions providers that are marked with "Basic Partner", "Alliance Partner", or "Premier Partner" are ones who participate in the Visual Studio Partner Program. Twórców rozszerzeń zachęcamy do przyłączenia się do programu partnerskiego.If you author an extension, we encourage you to join the Partner Program.

RozszerzenieExtension Utworzone przezCreated By OpisDescription
Actipro WPF Essentials — pakiet kontrolek WPFActipro WPF Essentials - WPF Control Bundle Actipro SoftwareActipro Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kontrolki interfejsu użytkownika i składniki WPF: dokowanie/MDI, edytory, nawigacja, wstążka, kreator i biblioteka udostępniona... wszystko w wyjątkowych cenach.UI controls and components for WPF: Docking/MDI, Editors, Navigation, Ribbon, Wizard, and the Shared Library... all at incredible savings.
Actipro WPF Studio — zestaw kontrolek WPFActipro WPF Studio - WPF Control Suite Actipro SoftwareActipro Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Ponad 100 kontrolek i składników WPF, w tym okna dokowania/MDI, wstążki pakietu Office, edytory, siatki właściwości, wskaźniki, wykresy, kalendarze i wiele więcej.More than 100 WPF controls and components, including docking windows/MDI, Office ribbons, editors, propertygrids, gauges, charts, calendars & more.
ActiveReportsActiveReports GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Narzędzie raportowania .NET HTML5, WPF, formularze systemu Windows oraz platforma ASP.NET zapewniają deweloperom znane, zintegrowane środowisko projektanta programu Visual Studio, składniki i rozszerzony interfejs API..NET reporting tool for HTML5, WPF, Windows Forms, and ASP.NET provides developers with a familiar Visual Studio integrated designer, components, and extensive API. Opcjonalny, skalowalny serwer raportowania oferuje równoważenie obciążenia, wielodostępność, planowanie i drukowanie partii.Optional scalable report server offers load balancing, multi-tenancy, scheduling, and batch printing.
Dodatek Express dla pakietów Microsoft Office i .NETAdd-in Express for Microsoft Office and .NET Dodatek ExpressAdd-in Express
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Uniwersalna struktura do opracowywania światowej klasy rozszerzeń na poziomie aplikacji, np. dodatków COM, serwerów RTD, dodatków XLL i UDF dla wszystkich aplikacji i wszystkich wersji pakietu Microsoft Office.All-in-one framework to develop world-class application-level extensions such as COM add-ins, RTD servers, XLL add-ins and UDFs for all applications and all versions of the Microsoft Office suite.
ADO.NET Data ProvidersADO.NET Data Providers CDATA SoftwareCDATA Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Kompleksowy dostęp do aplikacji, bazy danych i danych interfejsu API sieci Web za pośrednictwem znanych i łatwych w obsłudze narzędzi.Comprehensive access to application, database, and Web API data through familiar and easy-to-use tools. Użyj technologii sterowników, aby zapewnić łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do swoich danych.Use driver technologies for easy, fast, and secure access to your data. Twórz aplikacje, które łączą się z Google, QuickBooks, Salesforce.com i innymi usługami przy użyciu standardowych kreatorów VS.Build apps that connect to Google, QuickBooks, Salesforce.com, and more using standard VS wizards.
Advanced InstallerAdvanced Installer CaphyonCaphyon
(Premier Partner)(Premier Partner)
Tworzenie pakietów MSI, AppX i AppV do ponownego pakowania przez różnych użytkowników, od początkujących po doświadczonych programistów i administratorów.Authoring MSI, AppX and AppV packages and for repackaging by a wide users range, from beginners to senior developers and system administrators.
AIT WordToTFSAIT WordToTFS AIT GmbHAIT GmbH
(Basic Partner)(Basic Partner)
Wtyczka programu Microsoft Word, która umożliwia analitykom biznesowym bezproblemową integrację programu Microsoft Word z programem Visual Studio Team Foundation Server.Microsoft Word plug-in that enables business analysts to seamlessly integrate Microsoft Word with Visual Studio Team Foundation Server.
AnkhSVNAnkhSVN CollabNetCollabNet
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Integracja SCC typu open source dla programu Microsoft Visual Studio zapewniająca pełną obsługę programu Subversion w programie Visual Studio.Open Source SCC integration for Microsoft Visual Studio providing full Subversion support for Visual Studio.
AnyStatusAnyStatus AnyStatusAnyStatus
(Basic Partner)(Basic Partner)
Monitoruj procesy i usługi w wewnętrznej bazie danych przepływu pracy związanego z programowaniem.Monitor processes and services on the back end of your development workflow. Zawiera usługi integracji, np. AppVeyor, Jenkins, TeamCity lub TFS, zdalne i lokalne usługi systemu Windows, stan HTTP, porty TCP, liczniki wydajności, użycie procesora CPU, pokrycie kodu i inne.Includes integration services like AppVeyor, Jenkins, TeamCity, or TFS, remote and local Windows services, HTTP status, TCP ports, Performance Counters, CPU Usage, Code Coverage and more.
ApexSQL CompleteApexSQL Complete ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Automatycznie wypełniaj słowa kluczowe, instrukcje i identyfikatory SQL.Automatically fill in SQL keywords, statements and identifiers. Pakiet zapewnia pomoc w zakresie skryptów dotyczących obiektów oraz recenzowania opisów bez przerywania kodowania, a także przyspiesza kodowanie SQL przy użyciu fragmentów kodu.It helps with object script and description reviews without coding interruption and also speeds up SQL coding with snippets.
ApexSQL RefactorApexSQL Refactor ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Program formatujący SQL i narzędzie do refaktoryzacji bazy danych dla programu SQL Server.SQL formatter and database refactoring tool for SQL Server. Łatwo formatuj zapytania SQL, refaktoryzuj kod SQL i tabele baz danych.Format SQL queries, refactor SQL code and database tables with ease.
ApexSQL SearchApexSQL Search ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Analizuje zależności obiektów baz danych programu SQL Server w obrębie bazy danych, w różnych bazach danych, skryptach, a nawet aplikacjach.Analyzes SQL Server database object's dependencies within the database, across databases, scripts, and even applications. Rozpoznaje wszystkie zależności bazy danych.It recognizes all database dependencies.
AquaAqua Aqua SecurityAqua Security
(Premier Partner)(Premier Partner)
Automatyzuje skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach kompilacji obrazu kontenera.Automates container image build vulnerability scanning. Narzędzie można osadzić jako krok w procesie ciągłej integracji, aby zapewnić skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach dla obrazu.It can be embedded as a step in the CI process to provide vulnerability scanning for an image.
Arduino IDE for Visual StudioArduino IDE for Visual Studio Visual MicroVisual Micro
(Basic Partner)(Basic Partner)
Bezpłatne narzędzie deweloperskie kompatybilne z Arduino IDE dla indywidualnych programistów i zespołów.A free Arduino IDE compatible development tool for individuals and teams. Zapewnia wsparcie nielimitowanej liczby różnych mikro kontrolerów i urządzeń IoT, np.: Esp8266, Arduino Uno, Launchpad itp. Ponadto zawiera menedżery sprzętowe i pobierania bibliotek.Provides support for an unlimited number of different micro-controller and IoT devices such as:- Esp8266, Arduino Uno, Launchpad etc. Also includes hardware and library download managers. Przykłady i eksplorator dokumentacji, projekty biblioteki udostępnionej, wyświetlanie ukrytego kodu źródłowego Arduino.examples and documentation explorer, shared library projects, view hidden Arduino source code. Za niewielką opłatą można również nabyć opcjonalną wersję Pro.An optional Pro version can also be purchased for a small free. Wersja Pro zawiera wiele dodatkowych funkcji, np. lepsze wsparcie dla programowania zespołowego, opcje debugera, takie jak Serial, UDP, OCD, GDB itp., szybsze kompilowanie i rejestrowanie szeregowe.Pro includes many extra features such as better support for Team Development, debugger options such as Serial, UDP, OCD, GDB etc,, faster builds and serial logging.
Kreator aktywacji Atalasoft DotImageAtalasoft DotImage Activation Wizard AtalasoftAtalasoft
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kreator aktywacji Atalasoft DotImage prowadzi przez proces aktywacji numeru seryjnego lub licencji ewaluacyjnej zestawu narzędzi Atalasoft DotImage.Atalasoft DotImage Activation Wizard guides you through the process of activating a serial number or evaluation license for your Atalasoft DotImage toolkit.
Atomineer Pro DocumentationAtomineer Pro Documentation Jason WilliamsJason Williams
(Basic Partner)(Basic Partner)
Tworzenie i utrzymywanie komentarzy i dokumentacji kodu źródłowego oraz inne narzędzia związane z dokumentacją.Source-code documentation-comment creation and maintenance, and other documentation-related tools.
BISM NormalizerBISM Normalizer BISM NormalizerBISM Normalizer
(Basic Partner)(Basic Partner)
BISM Normalizer zarządza modelami tabelarycznymi usług Microsoft Analysis Services.BISM Normalizer manages Microsoft Analysis Services tabular models.
Black Duck HubBlack Duck Hub Black Duck SoftwareBlack Duck Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umożliwia organizacjom automatyczne wyszukiwanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach typu open source w procesie kompilacji.Allows organizations to automatically find and fix open source security vulnerabilities during the build process. Ponadto tworzy zadanie, które umożliwia odbieranie alertów i zakończenie kompilacji niepowodzeniem, gdy zostaną spełnione dowolne warunki naruszające zasady Black Duck Hub.It also creates a task that allows you to receive alerts and fail the build when any Black Duck Hub Policy Violations are met.
Bridge.NETBridge.NET Bridge.NETBridge.NET
(Basic Partner)(Basic Partner)
Kompilator języka C# do JavaScript typu open source.Open source C#-to-JavaScript compiler. Napisz swój kod w języku C#, a następnie skompiluj go do języka JavaScript.Write your code in C#, then compile to JavaScript. Uruchom aplikację na miliardach urządzeń, korzystając z języka JavaScript.Run your App on billions of devices using JavaScript.
Code AlignmentCode Alignment Chris McGrathChris McGrath Narzędzie do wyrównywania kodu zapewniające jego elegancki wygląd, większą przejrzystość i lepszą czytelność.Code alignment helps you present your code beautifully, enhancing clarity and readability.
Code CompareCode Compare DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Porównywanie i scalanie plików i folderów — Code Compare bierze pod uwagę specyfikę różnych języków programowania (C#, Visual Basic, XML, XAML itp.), a także obsługuje dwu- i trzykierunkowe porównywanie oraz scalanie.File and folder comparison and merging, Code Compare takes into account specifics of programming languages (C#, Visual Basic, XML, XAML, etc.), supports two- and three- way comparison and merge.
CodeContracs R# InteropCodeContracs R# Interop tom-englert.detom-englert.de Program tworzący poprawki kodu, który automatyzuje dodawanie odpowiednich atrybutów R# dla adnotacji CodeContract.A code fix provider that automates adding corresponding R# attributes for CodeContract annotations.
CodeRush for RoslynCodeRush for Roslyn Developer ExpressDeveloper Express
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zaawansowane narzędzie do tworzenia, debugowania, refaktoryzacji, analizy i wizualizacji kodu oraz do nawigowania w jego obrębie, wykorzystujące nowy silnik Roslyn.Powerful code creation, debugging, navigation, refactoring, analysis and visualization tools that exploit the new Roslyn engine.
combit List & Labelcombit List & Label combitcombit
(Premier Partner)(Premier Partner)
Program List & Label jest jednym z najbardziej rozbudowanych generatorów raportów.List & Label is one of the most extensive report generators. Najważniejsze zalety: wysoka wydajność i skalowalność uzyskiwana za pomocą wolnego od opłat licencyjnych projektanta raportów, którego można dostosować do wielu innych języków za pomocą zestawów językowych.Top: Fast performance and scalability with royalty free report designer that can be switched to many other languages with language kits.
Commit FormatterCommit Formatter Kristian AdrupKristian Adrup
(Basic Partner)(Basic Partner)
Rozszerza program Team Explorer i dodaje automatyczne twarde przenoszenie słów do pola tekstowego z komunikatem o zatwierdzeniu Git, zgodnie ze stylem 50/72.Extends team explorer and adds automatic hard word wrap to the Git commit message textbox according to the 50/72 style.
Component DiagnosticsComponent Diagnostics Paul HarringtonPaul Harrington Dostarcza dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym z różnych podsystemów w programie Visual Studio.Provides real-time diagnostics output of various sub-systems within Visual Studio.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapewnia bogate, interaktywne aplikacje klasyczne i sieci Web na czas i w ramach budżetu.Delivers rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Szeroki zakres formantów — od elementów interfejsu użytkownika do wizualizacji złożonych danych i elementów platform takich jak WinForms, UWP, WPF, MVC Core i ActiveX.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ComponentOne Studio — wersja ASP.NET Web FormsComponentOne Studio - ASP.NET Web Forms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Dostarcza współczesne rozwiązania z kontrolkami ComponentOne Studio Web Forms.Deliver modern solutions with ComponentOne Studio Web Forms controls. Zapewnia zaawansowane zarządzanie danymi z rozszerzanymi kontrolkami z preferencją sterowania dotykiem, zaprojektowane dla programu Visual Studio.Provide powerful data management with extensible, touch-first controls designed for Visual Studio.
ComponentOne Studio — wersja MVCComponentOne Studio - MVC Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Tworzenie nowoczesnych rozwiązań typu touch-first bez rezygnowania z wysokiej jakości.Build modern, touch-first solutions without compromise. Przy użyciu rozszerzenia ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition można tworzyć szybkie i nieangażujące wiele zasobów formanty o profesjonalnym wyglądzie, które spełniają wszelkie wymagania użytkowników na najnowszych urządzeniach przenośnych i w przeglądarkach.With ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition, you'll get fast, lightweight controls with professional designs to support any user requirement on the latest mobile devices and browsers.
ComponentOne Studio — wersja UWPComponentOne Studio - UWP Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Podnosi aplikacje na nowy poziom dzięki wspaniałym wizualizacjom, zaawansowanym raportom i kompletnym zestawom narzędzi do planowania dostępnym na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10.Catapult your applications to new heights with our stunning visualization, powerful reports, and complete schedulers available on any Windows 10 device. Komputery stacjonarne, tablety, telefony i urządzenia do noszenia na sobie stają się jedną kategorią urządzeń i nie potrzeba tworzyć osobnego kodu na każde z nich.Desktop, tablet, phone, and wearables become one—and you only have to code once.
ComponentOne Studio — wersja WinFormsComponentOne Studio - WinForms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Posługując się programem ComponentOne Studio WinForms Edition, można w pełni wykorzystać możliwości aplikacji komputerowych.Harness the power of desktop applications with ComponentOne Studio WinForms Edition. Program dostarcza nowoczesne rozwiązania najwyższej klasy wykorzystujące opracowane przez nas siatki, raporty, wykresy i formanty wejściowe.Deliver top-of-the-line, modern solutions built on our foundation of grids, reporting, charts, and input controls. Potężne narzędzie do tworzenia kreatywnych projektów.Design with power, right out of the box.
ComponentOne Studio — wersja WPFComponentOne Studio - WPF Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Program ComponentOne Studio WPF Edition to kompletny zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji klasycznych. Łączy elegancję z innowacyjnością.Embrace elegance and innovation with ComponentOne Studio WPF Edition, your complete toolset for desktop development. Szybkie siatki, piękne wykresy 3D i optymalizacja pod kątem obsługi dotykowej zapewni aplikacjom przewagę potrzebną na dzisiejszym rynku.Lightning-fast grids, stunning 3D charts, and touch optimization will give your applications the edge they need in today's market.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCity, inc.GrapeCity, inc.
(Premier Partner)(Premier Partner)
Program ComponentOne Studio łączy wszystkie studia najbardziej popularnych platform, umożliwiając tworzenie rozbudowanych i interaktywnych aplikacji na komputer stacjonarny i w sieci Web na czas i przy niskich kosztach.ComponentOne Studio combines all of our most popular platform Studios so you can deliver rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Szeroki zakres formantów — od elementów interfejsu użytkownika do wizualizacji złożonych danych i elementów platform takich jak WinForms, UWP, WPF, MVC Core i ActiveX.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ConveyorConveyor KeyotiKeyoti
(Basic Partner)(Basic Partner)
Testuj z łatwością aplikacje sieci Web z poziomu zewnętrznych tabletów i telefonów w sieci.Easily test web applications from external tablets and phones on your network.
CVSNT Client SuiteCVSNT Client Suite March Hare SoftwareMarch Hare Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Użyj pakietu CVS, aby śledzić zmiany w projektach programu Visual Studio przy użyciu programu CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.Use CVS Suite to track changes to Visual Studio projects using CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.
dbForge Fusion for MySQLdbForge Fusion for MySQL DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozwój baz danych MySQL i ulepszanie możliwości zarządzania danymi.MySQL database development and enhance data management capabilities. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge Fusion for OracledbForge Fusion for Oracle DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozwój baz danych Oracle i ulepszanie możliwości zarządzania danymi.Oracle database development and enhance data management capabilities. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge Fusion for SQL ServerdbForge Fusion for SQL Server DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozwój baz danych SQL i ulepszanie możliwości zarządzania danymi.SQL database development and enhance data management capabilities. Zadania rozwoju bazy danych i zarządzania nią stają się dostępne z poziomu środowiska IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge SQL CompletedbForge SQL Complete DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Przyspiesza pisanie kodu SQL, oferuje inteligentne sugestie oparte na kontekście, wykonuje automatyczne formatowanie, refaktoryzację i wiele innych zadań, które oszczędzają czas i wysiłki związane z procesem rozwoju bazy danych.Speeds up SQL code writing, offers context-based smart suggestions, performs automatic formatting, refactoring and a lot of other things that save time and effort in the database development process.
DeleakerDeleaker SoftanicsSoftanics
(Basic Partner)(Basic Partner)
Narzędzie dla deweloperów C++, które umożliwia wyszukiwanie i lokalizowanie przecieków pamięci, przecieków GDI, przecieków dojść i innych typów przecieków.For C++ developers to find and locate memory leaks, GDI leaks, handle leaks and other kinds of leaks.
DevCraftDevCraft TelerikTelerik
(Premier Partner)(Premier Partner)
Biblioteki interfejsu użytkownika HTML5 i wszystkich platform .NET, narzędzia przyspieszające programowanie i intuicyjny interfejs API — Telerik DevCraft™ od firmy Progress jest najbardziej kompleksowym zestawem narzędzi do tworzenia nowoczesnych i przygotowanych na przyszłe wyzwania aplikacji biznesowych.With UI libraries for HTML5 and every .NET platform, tools that speed up development and intuitive API, Telerik DevCraft™ by Progress is the most complete toolbox for building modern and future-proof business applications.
Subskrypcja DevExpress UniversalDevExpress Universal Subscription Developer ExpressDeveloper Express
(Premier Partner)(Premier Partner)
Subskrypcja DevExpress Universal została stworzona z myślą o zaawansowanych programistach.The DevExpress Universal Subscription was built with the advanced developer in mind. Pełna składników interfejsu użytkownika, struktur i zestawów narzędzi nakierowanych na wszystkie główne platformy firmy Microsoft — subskrypcja zapewnia deweloperom przyspieszenie w tworzeniu kolejnej wspaniałej aplikacji.Filled with user interface components, frameworks and toolsets targeting all major Microsoft platforms, it will give developers that boost for creating the next big application.
Document Converter for DOCX/DOC/PDF/ImagesDocument Converter for DOCX/DOC/PDF/Images Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Z łatwością konwertuj pliki DOCX i DOC do dokumentów PDF i formatów obrazów.Convert DOCX and DOC files to PDF and image formats with ease. Narzędzie może również odtwarzać elementy strony podczas konwertowania dokumentów PDF na format DOCX.It can also reconstruct page elements when converting from PDF to DOCX.
dotConnectdotConnect DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Dostawcy danych ADO.NET dla szerokiej gamy głównych baz danych i aplikacji w chmurze z zaawansowanymi funkcjami specyficznymi dla źródła danych.ADO.NET data providers for a wide range of major databases and cloud apps with advanced data source-specific features.
DotfuscatorDotfuscator PreEmptive SolutionsPreEmptive Solutions
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapewnia inteligentną ochronę aplikacji dla ponad 5000 korporacyjnych, komercyjnych klientów w przeszło 100 krajach, pomagając organizacjom w zabezpieczaniu tajemnic handlowych (IP), zmniejszaniu zjawiska piractwa i fałszowania oraz ochronie przed modyfikowaniem i naruszaniem bezpieczeństwa danych.Provides smart application protection to over 5,000 commercial corporate clients in over 100+ countries helping organizations protect trade secrets (IP), reduce piracy & counterfeiting, and ward off tampering & data breaches.
Zestaw SDK do tworzenia obrazów DotImage dla platform ASP.NET i WinFormsDotImage Imaging SDK for ASP.NET and WinForms AtalasoftAtalasoft
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
DotImage jest w pełni funkcjonalnym i łatwym w użyciu zestawem narzędzi do tworzenia obrazów zdjęć i dokumentów dla platformy .NET, który udostępnia zaawansowane funkcje tworzenia obrazów aplikacjom klasycznym i aplikacjom sieci Web.DotImage is a full featured and easy to use photo and document imaging toolkit for .NET that brings advanced imaging to your desktop or web applications.
DotNetBarDotNetBar DevComponentsDevComponents
(Basic Partner)(Basic Partner)
Pakiet formularzy WinForm i kontrolek WPF umożliwiający łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających aplikacji.Suite of WinForms and WPF controls to create professional looking applications with ease.
DotVVM for Visual StudioDotVVM for Visual Studio RIGANTIRIGANTI
(Basic Partner)(Basic Partner)
Twórz aplikacje sieci Web przy użyciu wzorca MVVM.Build web applications using the MVVM pattern. Dodaje funkcje IntelliSense do plików znaczników DotVVM, zawiera szablony projektów DotVVM dla platform OWIN i .NET Core, a także dodaje wiele użytecznych funkcji, które zapewniają wysoką produktywność.Add the IntelliSense features for DotVVM markup files, includes the DotVVM project templates for OWIN and .NET Core, and adds many other useful features to make you really productive.
Dynamics CRM DeployDynamics CRM Deploy Giancarlo LelliGiancarlo Lelli
(Basic Partner)(Basic Partner)
Użyj tego produktu, aby przeprowadzać wdrożenia bezpośrednio z poziomu dowolnego dostosowania frontonu programu Visual Studio dla usługi Microsoft Dynamics CRM.Use this product to deploy directly from Visual Studio any frontend customization for Microsoft Dynamics CRM.
Dynatrace AppMon IntegrationDynatrace AppMon Integration DynatraceDynatrace
(Premier Partner)(Premier Partner)
Integruje program Dynatrace AppMon z programem Visual Studio.Integrate Dynatrace AppMon with Visual Studio. Automatycznie przeszukuje kod źródłowy z poziomu klienta Dynatrace AppMon w programie Visual Studio z CodeLink.Automatically look up your source code from the Dynatrace AppMon client in Visual Studio with CodeLink. Uruchamianie aplikacji .NET z wstrzykniętym agentem Dynatrace .NET.Launch your .NET applications with an injected Dynatrace .NET agent. Uruchamianie testów jednostkowych za pomocą agenta Dynatrace .NET.Run your unit tests with the Dynatrace .NET agent.
Easy Git Integration ToolsEasy Git Integration Tools Jon ZossJon Zoss
(Basic Partner)(Basic Partner)
Integruje repozytorium Git z eksploratorem rozwiązań programu Visual Studio i paskiem stanu.Integrates Git with Visual Studio solution explorer and the status bar.
Editor GuidelinesEditor Guidelines Paul HarringtonPaul Harrington Dodaje pionowe prowadnice kolumn do edytora tekstu w programie Visual Studio.Adds vertical column guides to the Visual Studio text editor.
ElementsElements RemObjects SoftwareRemObjects Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Użyj języka C#, Swift, Oxygene Java, aby tworzyć aplikacje dla platformy .NET, Cocoa, Java/Android oraz macierzystego środowiska systemu Windows/Linux.Use C#, Swift, Oxygene Java to create applications for .NET, Cocoa, Java/Android and native Windows/Linux.
Elmah.ioElmah.io elmah.ioelmah.io
(Basic Partner)(Basic Partner)
Przeglądaj dzienniki elmah.io z poziomu programu Visual Studio.Browse your elmah.io logs from within Visual Studio.
Entity DeveloperEntity Developer DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Projektant ORM dla rozwiązań ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access oraz LINQ to SQL.ORM designer for ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access, and LINQ to SQL. Użyj podejść z priorytetem modelu lub bazy danych, aby zaprojektować model ORM i wygenerować dla niego kod C# lub Visual Basic .NET.Use Model-First and Database-First approaches to design your ORM model and generate C# or Visual Basic .NET code for it.
ErrorUnitErrorUnit John GoldJohn Gold
(Basic Partner)(Basic Partner)
Narzędzie do przechwytywania błędów i automatycznego tworzenia testów jednostki przy emulacji bieżącego stanu programu (w tym danych, do których jak dotąd uzyskano dostęp za pośrednictwem EF) oraz parametrów wywoływanych w każdej warstwie IoC.A tool to capture errors and automatically create Unit tests emulating the current state of the program (including data accessed via EF so far), and the parameters called at each IoC layer.
Essential Studio Enterprise EditionEssential Studio Enterprise Edition SyncfusionSyncfusion
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Obsługuje programowanie na wielu platformach z wykorzystaniem platform sieci Web, komputerowych i mobilnych ze zbiorem ponad 800 unikatowych kontrolek i struktur.Supports cross-platform development through web, desktop, and mobile platforms with over 800 unique controls and frameworks. Zawiera rozwiązania Syncfusion dla przedsiębiorstw dla pulpitów nawigacyjnych i raportowania oraz wielokrotnie nagradzaną platformę danych Big Data.It includes Syncfusion’s enterprise solutions for dashboards and reporting as well as its award-winning Big Data Platform.
EyeshotEyeshot devDept SoftwaredevDept Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Eyeshot jest kontrolką CAD opartą na programie .NET Framework.Eyeshot is a CAD control based on the .NET Framework. Umożliwia ona deweloperom łatwe dodawanie funkcji CAD do formularzy WinForm i aplikacji WPF.It allows developers to easily add CAD functionalities to WinForms and WPF applications. Eyeshot zapewnia narzędzia do tworzenia geometrii od podstaw, analizowania jej z wykorzystaniem metod ze skończoną liczbą elementów oraz generowania w niej ścieżek narzędzi.Eyeshot provides tools for building geometry from scratch, analyzing it with finite element methods, and generating toolpaths on it. Geometrię można również zaimportować lub wyeksportować przy użyciu formatów plików wymiany CAD.Geometry can also be imported or exported using CAD exchange file formats.
FunnelFunnel Dimitri DeringDimitri Dering
(Basic Partner)(Basic Partner)
Usprawnij duże i średnie rozwiązania Visual Studio.Master large and mid-size Visual Studio solutions. Znacznie skróć czas ładowania i ponownej kompilacji rozwiązania, filtrując projekty, które nie są istotne dla bieżącego zadania.Decrease solution loading and re-compilation times dramatically by filtering projects not relevant for the current task.
GhostDocGhostDoc SubMainSubMain
(Basic Partner)(Basic Partner)
Twórz dokumentację XML i dostarczaj dokumentację pomocy dla użytkowników końcowych w wielu formatach, utrzymując jakość dokumentacji.Author XML documentation and maintaining documentation quality, produce the end user help documentation in multiple formats.
Rozszerzenia GitHub dla programu Visual StudioGitHub Extension for Visual Studio GitHubGitHub Możliwość łączenia się i pracowania ze swoimi repozytoriami w serwisach GitHub i GitHub Enterprise w programie Visual Studio 2015 lub nowszym.Connect and work with your repositories on GitHub and GitHub Enterprise from within Visual Studio 2015 or newer. Klonuj istniejące repozytoria lub twórz nowe i rozpocznij współpracę!Clone existing repositories or create new ones and start collaborating!
GlyphfriendGlyphfriend Rion WilliamsRion Williams Glyphfriend to rozszerzenie, które dodaje obsługę technologii Intellisense w celu wyświetlania podglądu symboli dla wielu popularnych bibliotek czcionek opartych na symbolach, takich jak Font Awesome, Glyphicons, Ionic i inne.Glyphfriend is an extension that adds Intellisense support to display preview glyphs for many of the common glyph-based font libraries like Font Awesome, Glyphicons, Ionic, and more.
Gnostice XtremeDocumentStudio .NETGnostice XtremeDocumentStudio .NET GnosticeGnostice
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozszerzenie Gnostice XtremeDocumentStudio .NET umożliwia osadzanie plików PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT i wyświetlanie obrazów, drukowanie, konwersję, tworzenie i inne operacje na dokumentach w aplikacjach .NET.Gnostice XtremeDocumentStudio .NET enables you to embed PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT, and image viewing, printing, conversion, creation, and other document operations in your .NET applications.
Help File Builder i narzędziaHelp File Builder and Tools EWSoftwareEWSoftware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Integracja z programem Visual Studio dla rozwiązania Sandcastle Help File BuilderVisual Studio integration for the Sandcastle Help File Builder
HLSL Tools for Visual StudioHLSL Tools for Visual Studio Tim JonesTim Jones
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zapewnia pełną obsługę technologii IntelliSense w plikach High Level Shading Language (HLSL).Brings full IntelliSense to High Level Shading Language (HLSL) files.
IncrediBuildIncrediBuild IncredibuildIncredibuild
(Premier Partner)(Premier Partner)
Znacznie redukuje czas tworzenia, kompilacji i programowania — nawet o 90%.Dramatically reduces build, compilation and development times by up to 90%. Nieinwazyjna technologia IncrediBuild do wykonywania równoległych obliczeń umożliwia użytkownikom oszczędzenie setek godzin pracy zaraz po zainstalowaniu.IncrediBuild’s non-intrusive parallel computing tech empowers users to easily save hundreds of hours just minutes after installing it.
Infragistics Ultimate / galeria szablonów InfragisticsInfragistics Ultimate / Infragistics Templates Gallery InfragisticsInfragistics
(Premier Partner)(Premier Partner)
Doskonałe aplikacje odpowiadające zamierzeniom — najwyższa jakość pracy dzięki programowi Infragistics Ultimate.Great Apps Happen By Design - Superior user experiences start with Infragistics Ultimate. Projektowanie przed kompilacją za pomocą Indigo Studio, udostępnianie projektów i współpraca przy nich w portalu indigodesigned.com, tworzenie aplikacji biznesowych z obsługą przedsiębiorstw, aplikacji o wysokiej wydajności oraz aplikacji klasycznych i sieci Web — na dowolnej platformie: WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 i JavaScript, iOS, Android lub Xamarin.Design before you build with Indigo Studio, share and collaborate on designs with indigodesigned.com, and build high performance, enterprise-ready desktop & Web line of business apps and mobile apps in your platform of choice - WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 & JavaScript, iOS, Android or Xamarin.
Infragistics XamarinInfragistics Xamarin InfragisticsInfragistics
(Premier Partner)(Premier Partner)
Łącząc w sobie niebywale szybkie kontrolki z pierwszym w swoim rodzaju środowiskiem czasu projektowania RAD WYSIWYG, narzędzie Infragistics Xamarin obejmuje również elastyczne kontrolki dla systemów iOS, Android i Xamarin.Forms zaprojektowane pod kątem najbardziej wymagających aplikacji. Kontrolki te przewyższają pod względem wydajności wszystkie inne kontrolki systemu Xamarin dostępne na rynku.Combining lightning-fast controls with a first-of-its-kind RAD WYSIWYG design-time experience, Infragistics Xamarin includes flexible iOS, Android, and Xamarin.Forms controls designed for the most demanding apps, outperforming all other Xamarin controls on the market.
InstallAware InstallAware InstallAwareInstallAware
(Basic Partner)(Basic Partner)
InstallAware integruje się bezpośrednio z programem Visual Studio, zapewniając przyciski kompilacji obsługiwane jednym kliknięciem na pasku narzędzi, dzięki którym można obsługiwać aktywny projekt programu Visual Studio.InstallAware integrates directly with Visual Studio, giving you one-click build buttons on the toolbar for your active Visual Studio project. Skompiluj pakiety Instalatora MSI systemu Windows, platformy uniwersalnej systemu Windows APPX oraz wirtualizacji App-V jednym kliknięciem!Build MSI Windows Installer, APPX Universal Windows Platform, and App-V Virtualization packages in a single click!
InstallSheildInstallSheild Flexera SoftwareFlexera Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kompiluj instalatory MSI i EXE oraz pakiety UWP i WSA dla aplikacji systemu WindowsBuilds MSI and EXE Installers and UWP and WSA Packages for Windows Applications
IntervalZero RTX64IntervalZero RTX64 IntervalZeroIntervalZero
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozszerzenie do integrowania funkcji zestawu SDK RTX64 z programem Visual Studio.An extension for integrating RTX64 SDK features into Visual Studio. Pakiet ten zawiera kreatory, szablony i obsługę debugowania dla procesów RTX64 w czasie rzeczywistym.This package includes wizards, templates, and debugging support for RTX64 real-time processes.
IP*Works!IP*Works! /n Software/n Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umożliwia szybką integrację dowolnych technologii internetowych, w tym FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav itp.Enables rapid integration of any Internet technology including - FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav, etc.
JNBridgeProJNBridgePro JNBridgeJNBridge
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapewnij szybko i łatwo współpracę składników opartych na języku Java i platformie .NET (C#, VB), korzystając z JNBridgePro.Get your Java-based and .NET-based (C#, VB) components working together quickly and easily, with JNBridgePro.
LEADTOOLSLEADTOOLS LEAD TechnologiesLEAD Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Zestaw narzędzi deweloperskich do integrowania obrazów dokumentów, rastrowych, medycznych, multimedialnych i wektorowych z aplikacjami komputerowymi, serwerowymi, na tablety i mobilnymi.Dev toolkit to integrate raster, document, medical, multimedia, and vector imaging into their desktop, server, tablet, and mobile applications.
LightningChart UltimateLightningChart Ultimate ArctionArction
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Szybki zestaw SDK wizualizacji danych z pomiarami 2D i 3D, inżynierią, badaniami, finansami i danymi handlowymi dla platformy WPF i formularzy WinForm.Fast 2D and 3D measurement, engineering, research, financing and trading data visualization SDK for both WPF and WinForms.
LINQ InsightLINQ Insight DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Wykonuje zapytania LINQ w czasie projektowania bezpośrednio z programu Visual Studio bez rozpoczynania sesji debugowania oraz zapewnia zaawansowany profiler ORM dla rozwiązań Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL i LinqConnect.Execute LINQ queries at design time directly from Visual Studio without starting a debug session and provides a powerful ORM profiler for Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL, and LinqConnect.
LinqConnectLinqConnect DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Zgodne z LINQ to SQL rozwiązanie ORM z obsługą SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL i SQLite.LINQ to SQL compatible ORM solution, supporting SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, and SQLite. Narzędzie umożliwia wykorzystanie efektywnego i zaawansowanego dostępu do danych dla aplikacji platformy .NET Framework, Metro, Silverlight lub Windows Phone z obsługą podejścia z priorytetem kodu, modelu lub bazy danych oraz podejściami mieszanymi.It allows you to use efficient and powerful data access for your .NET Framework, Metro, Silverlight, or Windows Phone applications supporting Code-First, Model-First, Database-First or mixed approaches.
Liquid StudioLiquid Studio Liquid TechnologiesLiquid Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Twórz aplikacje XML i XSD w znajomym środowisku programu Microsoft Visual Studio.Develop your XML and XSD applications within the familiar Microsoft Visual Studio environment.
List & Label 22List & Label 22 combit Softwarecombit Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerz aplikację o zaawansowane funkcje raportowania i uzyskaj dostęp do każdego rodzaju przetwarzania i wymiany danych w klasycznych aplikacjach oraz raportowania w sieci Web lub w chmurze.Extend apps with powerful reporting functions and have access to every kind of data processing and data exchange in classic applications as well as in web reporting or in the cloud.
Lucent Sky AVMLucent Sky AVM Lucent SkyLucent Sky
(Basic Partner)(Basic Partner)
Uzyskaj dostęp do rozwiązania Lucent Sky AVM w programie Visual Studio, w tym do skanowania aplikacji, przeglądania zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach oraz stosowania natychmiastowych poprawek w celu automatycznego korygowania luk w zabezpieczeniach.Access Lucent Sky AVM within Visual Studio, including scanning applications, reviewing identified vulnerabilities, and applying Instant Fixes to automatically remediate vulnerabilities.
MacinCloud VSTS Build AgentMacinCloud VSTS Build Agent MobowareMoboware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Kompiluj, testuj i publikuj projekty dla systemów iOS, watchOS i tvOS na oryginalnym sprzęcie Apple Mac w chmurze.Build, test, and publish iOS, watchOS, and tvOS projects on genuine Apple Mac Hardware in the Cloud. Użytkownicy korporacyjni mogą wykorzystać agenta MacinCloud VSTS Build Agent do realizowania ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.Enterprise users can utilize MacinCloud VSTS Build Agent to accomplish Continuous Integration and Continuous Delivery.
Rozszerzenia zwiększające produktywność Madsa KristensenaMads Kristensen's Productivity Extensions Mads KristensenMads Kristensen Ta lista zawiera ponad 50 narzędzi zwiększających produktywność dla programu .NET i deweloperów sieci Web, w tym narzędzia Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler i wiele innych.This list of more than 50 productivity tools for .NET and web developers includes Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler, and many more.
Magical C# Debugging — OzCodeMagical C# Debugging - OzCode CodeValueCodeValue
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Znacznie poprawia środowisko debugowania języka C#, skracając czas debugowania o połowę.Supercharges the C# debugging experience by cutting debugging time in half. Zapewnia błyskawiczne, wizualne informacje zwrotne dotyczące zmian i umożliwia szybkie poprawianie błędów.Provides instant visual feedback on changes and allows rapid bug fixing.
Mobilize Modernization ToolsMobilize Modernization Tools Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Narzędzia do modernizacji umożliwiają migrację starszych aplikacji VB6 do platformy .NET, starszych aplikacji komputerowych (.NET, PowerBuilder, Silverlight) do sieci Web i platformy Azure oraz migrację aplikacji Silverlight Phone do systemu Windows 10.Modernization tools to migrate legacy VB6 applications to .NET, migrate legacy desktop apps (.NET, PowerBuilder, Silverlight) to the web and Azure, and migrates Silverlight Phone Apps to Windows 10.
Mobilize.Net Silverlight BridgeMobilize.Net Silverlight Bridge Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenie Silverlight Bridge umożliwia migrację aplikacji WinPhone do uniwersalnej platformy systemu Windows (UWP).Silverlight bridge migrates WinPhone apps to UWP. Narzędzie analizuje składnię i kod źródłowy aplikacji i konwertuje odwołania do platformy Win 10 APIs lub HTML5/JavaScript.The tool parses and analyzes the app source code and converts references to Win 10 APIs or HTML5/JavaScript. W wyniku uzyskuje się macierzysty kod C# bez środowisk uruchomieniowych.You get native C# code with no runtimes.
Mobilize.Net Visual Basic Upgrade CompanionMobilize.Net Visual Basic Upgrade Companion Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenie VBUC wykonuje migrację kodu VB6 do platformy .NET i tworzy w 100% macierzysty kod C# lub VB.NET bez środowisk uruchomieniowych i bibliotek zależnych innych firm.VBUC migrates VB6 code to .NET and generates 100% native C# or VB.NET code without third party runtimes or dependencies. Oszczędza 80% czasu i kosztów związanych z tworzeniem kodu od nowa i ogranicza końcową liczbę błędów.Save 80% of the time and cost of a rewrite and reduce the overall defect rate.
Mobilize.Net WebMAPMobilize.Net WebMAP Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenie WebMAP zachowuje zakupione aplikacje systemu Windows i przekształca je w wersje działające w sieci Web i na urządzeniach mobilnych — bez kosztownych środowisk uruchomieniowych.WebMAP preserves your investment in existing Windows applications and transforms them to web and mobile versions – without costly runtimes. Uzyskuje się nowy kod źródłowy — bez wprowadzania błędów do istniejącej logiki biznesowej — za pomocą nowoczesnych języków, składników i wzorców.You get new source code – without introducing defects in existing business logic – using modern languages, components, and patterns.
Modern Requirements Suite4TFSModern Requirements Suite4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapewnia kompletny zestaw narzędzi do zarządzania cyklem życia wymagań oraz przeprowadzania inspekcji; obsługuje strukturalne metodologie elastyczne/scrum na dużą skalę oraz metodologie hybrydowe.Provides a complete set of requirements lifecycle management and audit capabilities; supporting structured, agile/scrum methodologies at scale, and hybrid methodologies. Zestaw narzędzi ma dwa interfejsy użytkownika, inteGREAT4TFS i SmartOffice4TFS, które korzystają natywnie z programu Microsoft Team Foundation Server lub VSTS.It has two user interfaces, inteGREAT4TFS and SmartOffice4TFS that use Microsoft Team Foundation Server or VSTS natively.
MyGet Credential ProviderMyGet Credential Provider MyGetMyGet
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Prosty sposób na nawiązywanie połączenia z zabezpieczonymi źródłami pakietów NuGet hostowanymi na platformie MyGet.Easy way to connect to secured NuGet package sources hosted on MyGet.
MZ-Tools 8.0MZ-Tools 8.0 MZTools SoftwareMZTools Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Dodaje wiele funkcji zapewniających wydajność dla języka C# i VB.NET, aby szybciej kodować, wyszukiwać kod i projektować oraz generować dokumentację, zapewniać jakość i poprawiać środowisko programu Visual Studio.Adds many productivity features for C# and VB.NET to code faster, find code faster, design faster, generate documentation, ensure the quality and enhance the Visual Studio experience.
NcacheNcache AlachisoftAlachisoft
(Premier Partner)(Premier Partner)
Szybka i skalowana liniowo rozproszona pamięć podręczna .NET.Fast and linearly scalable .NET distributed cache. Zawiera samonaprawiające się dynamiczne klastry, inteligentną replikację z synchronizacją/bez synchronizacji oraz kompletny interfejs GUI lub narzędzia administracyjne wiersza polecenia.It includes self healing dynamic clusters, sync/async intelligent replication and complete GUI or CL admin tools. Jest to w 100% natywny produkt platformy .NET, który można wykorzystać z poziomu dowolnej aplikacji .NET.It is a 100% native .NET product and can be used from any .NET application.
nDependnDepend ZEN PROGRAMZEN PROGRAM
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
NDepend to narzędzie programu Visual Studio i usług Team Services, dzięki któremu z łatwością można zarządzać jakością kodu w dużych i skomplikowanych bazach kodu platformy .NET.NDepend is a Visual Studio and Team Services tool that makes it easy to manage Code Quality on large and complex .NET code base. NDepend v2017 integruje się z programem Visual Studio 2017.NDepend v2017 integrates with Visual Studio 2017.
Nevron Open Vision for .NETNevron Open Vision for .NET NevronNevron
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Zapewnia bogaty zestaw kontrolek interfejsu użytkownika i dużych składników, dzięki którym możesz tworzyć aplikacje o wielu funkcjach oraz interfejsy użytkownika w wersji Premium dla wielu systemów operacyjnych na podstawie jednej bazy kodu.Provides a powerful set of UI controls and heavy components, so that you can create feature-rich Applications and premium User Interfaces for multiple operating systems from a single code base. Zawiera kontrolki interfejsu użytkownika oraz składniki siatki, edytora tekstu sformatowanego, diagramu, wykresu, wskaźnika, harmonogramu i kodu kreskowego.It includes UI controls, Grid, Rich Text Editor, Diagram, Chart, Gauge, Schedule and Barcode components.
Nevron Vision for .NETNevron Vision for .NET NevronNevron
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Twórz unikatowe i zaawansowane aplikacje z prezentacją danych, korzystając ze spektakularnych możliwości w zakresie wizualizacji danych.Create unique and powerful data presentation applications with spectacular data visualization capabilities.
NUnit 2 Test AdapterNUnit 2 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org Rozszerzenie NUnit 2 Test Adapter współpracuje z programem Visual Studio Test Explorer i umożliwia wykonywanie testów zintegrowanych w ramach programu Visual Studio 2012 i nowszych.The NUnit 2 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
NUnit 3 Test AdapterNUnit 3 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org Rozszerzenie NUnit 3 Test Adapter współpracuje z programem Visual Studio Test Explorer i umożliwia wykonywanie testów zintegrowanych w ramach programu Visual Studio 2012 i nowszych.The NUnit 3 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
Object ExporterObject Exporter Omar ElabdOmar Elabd
(Basic Partner)(Basic Partner)
Eksportuj dowolny obiekt podczas debugowania w programie Visual Studio. Obiekt może być serializowany w języku C#, JSON lub XML.Export any object while debugging in Visual Studio, the object can be serialized in either C#, JSON or XML.
OpsHub Integration ManagerOpsHub Integration Manager OpsHubOpsHub
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umożliwia jednokierunkową i dwukierunkową synchronizację w czasie rzeczywistym między systemami w celu wykonywania takich zadań jak zarządzanie wymaganiami, kontrola źródła, śledzenie błędów, zarządzanie jakością, zarządzanie wersjami, obsługa i pomoc techniczna oraz kontakty z klientem (CRM).Enables unidirectional and bidirectional real-time synchronization among systems for requirements management, source control, bug tracking, quality management, release management, service desk/help desk, and CRM.
OpsHub Visual Studio Migration UtilityOpsHub Visual Studio Migration Utility OpsHubOpsHub
(Premier Partner)(Premier Partner)
Ułatwia kompleksowe i ekonomiczne przekazywanie danych i kontekstu między serwerem Team Foundation Server i usługami Visual Studio Team Services.Facilitates comprehensive and cost-effective transfers of data and context between Team Foundation Server and Visual Studio Team Services.
OzCodeOzCode CodeValueCodeValue
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenie OzCode zwiększa możliwości w zakresie debugowania, oferując przełomowe funkcje i wizualizacje, które pomagają usuwać błędy w krótkim czasie, w tym LINQ — rewolucyjne, nowe narzędzie debugowania.OzCode enhances the C# debugging experience by giving you groundbreaking features and visualizations which help you squash bugs in no time, including the revolutionary new LINQ debugging magic!
PHP Tools for Visual StudioPHP Tools for Visual Studio DEVSENSEDEVSENSE
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozszerzenie PHP Tools for Visual Studio integruje się w przezroczysty sposób z programem Visual Studio, rozszerzając go o obsługę języka PHP.PHP Tools for Visual Studio transparently integrate into Visual Studio to include support for PHP language. Rozszerzenie zostało utworzone z troską o wydajność pracy programistów i uwzględnia konwencje programu Visual Studio.It is focused on developer productivity respecting Visual Studio conventions.
PostSharpPostSharp PostSharp TechnologiesPostSharp Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Umożliwia deweloperom eliminację tekstu standardowego poprzez przeniesienie powtarzalnej pracy od ludzi do maszyn.Allows developers to eradicate boilerplate by offloading repeating work from humans to machines. Obejmuje niektóre najbardziej typowe wzorce i zapewnia narzędzia do tworzenia własnych.Includes some the most common patterns and gives you the tools to build your own.
PowerTCP EmulationPowerTCP Emulation Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Wykorzystuje zmiany projektowe platformy .NET 2.0.Leverages a .NET 2.0 re-design. Poza zaawansowaną kontrolką VT Display rozszerzenie Emulation dla platformy .NET obejmuje wszystkie składniki i obiekty, które można znaleźć w produkcie PowerTCP Telnet for .NET 4.x.In addition to a sophisticated VT Display control, Emulation for .NET includes all the components and objects found in the PowerTCP Telnet for .NET 4.x product.
PowerTCP FTPPowerTCP FTP Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kopiuj pliki między klientem i dowolnym serwerem FTP — wystarczy jedno wywołanie metody.Copy files between your client and any FTP server - a single method call will do. Proste właściwości zapewniają dokładną kontrolę, a dane plików mogą być buforowane do/z pamięci.Simple properties provide fine-grain control and file data will even spool to/from memory.
PowerTCP MailPowerTCP Mail Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Integruj z łatwością funkcje poczty e-mail, np. SMTP, POP i IMAP z aplikacjami.Easily integrate email capabilities like SMTP, POP, and IMAP into applications.
PowerTCP SocketsPowerTCP Sockets Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Twórz wielowątkowe serwery TCP i zaawansowane aplikacje internetowe TCP/UDP na platformie .NET.Create multi-threaded TCP servers and powerful TCP/UDP Internet applications in .NET.
PowerTCP SSH and SFTPPowerTCP SSH and SFTP Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozwijaj bezpieczne aplikacje SSH i SFTP w języku C# i VB.NET.Develop secure SSH and SFTP applications in C# and VB.NET.
PowerTCP TelnetPowerTCP Telnet Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Wykorzystuje przeprojektowaną platformę .NET 2.0 i zapewnia najbardziej zaawansowane dostępne składniki do komunikacji internetowej.Leverages a .NET 2.0 redesign, providing the most advanced Internet Communications components available. Ułatwia użycie połączeń Rexec, Rsh, Rlogin i Telnet, zapewniając metody do nawiązywania, wykorzystywania i kończenia sesji.Simplifies the use of Rexec, Rsh, Rlogin and Telnet connections by providing methods to establish, use and terminate sessions.
Prism Template PackPrism Template Pack Brian LagunasBrian Lagunas Rozszerzenie Prism Template Pack zawiera zbiór fragmentów kodu, szablonów elementów i szablonów projektu służących do tworzenia aplikacji na platformach WPF, UWP i Xamarin.Forms przy wykorzystaniu biblioteki Prism.The Prism Template Pack contains a collection of snippets, item templates, and project templates for use with building WPF, UWP, and Xamarin.Forms applications using Prism.
Project ConnectProject Connect TivitieTivitie
(Basic Partner)(Basic Partner)
Bezproblemowe podejście do wymiany informacji o krytycznym znaczeniu między zespołami programistycznymi i projektowymi przy użyciu narzędzia Projekt Online i programu VSTS.Seamless approach to exchange critical information between development teams and project teams using Project Online and VSTS.
ProjectConfigurationManagerProjectConfigurationManager Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zarządzaj konfiguracją rozwiązania i projektu w jednym miejscu.Manage your solution and project configurations in one place. Zapomnij o klikaniu wszystkich kart na wszystkich stronach z właściwościami — wyświetl wszystkie projekty i konfiguracje na jednej siatce.Forget about clicking through all the tabs in all the property pages - see all your projects and configurations on one grid.
Redgate ReadyRollRedgate ReadyRoll Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerz procesy DevOps na bazy danych SQL Server i bezpiecznie automatyzuj wdrożenia baz danych.Extend DevOps processes to your SQL Server databases and safely automate database deployments.
Redgate ReadyRoll ProRedgate ReadyRoll Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerz procesy DevOps na swoje bazy danych SQL Server.Extend DevOps processes to your SQL Server databases. Twórz, kontroluj źródło i bezpiecznie automatyzuj wdrożenia baz danych oraz zmiany w aplikacjach w programie Visual Studio.Develop, source control, and safely automate database deployments alongside application changes in Visual Studio.
Release PackagerRelease Packager ItsZapItsZap
(Basic Partner)(Basic Partner)
Narzędzie Release Packager tworzy wersjonowany pakiet wydania z wielu projektów w rozwiązaniach.Release Packager creates versioned release package from multiple projects in Solutions. Wersjonowany pakiet wydania umożliwia menedżerowi wersji sprawowanie lepszej kontroli nad wersją oraz realizowanie bardziej ziarnistych dostaw.The versioned release package allows Release Manager to better control the release and enable more granullar deliveries.
ReportMaxReportMax CppMaxCppMax
(Basic Partner)(Basic Partner)
Lekkie i jednocześnie rozbudowane narzędzie do raportowania dla deweloperów Microsoft.NET.Light weight yet rich reporting tool for Microsoft.net developers. Rozszerzenie integruje się z programem Visual Studio i umożliwia deweloperom platformy .NET dodawanie funkcji raportowania do aplikacji formularzy WinForms i WebForms (ASP.NET).It integrates within Visual Studio and enables .net developers to add reporting capabilities to their Winforms and Webforms (ASP.net) applications.
ReSharper UltimateReSharper Ultimate JetBrainsJetBrains
(Premier Partner)(Premier Partner)
ReSharper Ultimate to zestaw produktów JetBrains dla deweloperów platformy .NET, sieci Web i języka C++, którzy korzystają z programu Visual Studio.ReSharper Ultimate is a set of JetBrains products for .NET, web and C++ developers who use Visual Studio. Zestaw zawiera narzędzia ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover i dotPeeek.The set consists of ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover, and dotPeeek.
ResXManagerResXManager Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zapewnia centralny dostęp do wszystkich zasobów ciągów opartych na formacie ResX w rozwiązaniu.Provides central access to all ResX-based string resources in your solution. Możesz szybko poruszać się wśród wszystkich plików zasobów i wyświetlać zawartość w dobrze zorganizowanej siatce danych.You can quickly navigate through all resource files and view the content in a well-arranged data grid. Narzędzie ułatwia wyszukiwanie nieprzetłumaczonych ciągów lub czyszczenie oddzielonych wpisów.It makes it easy to find untranslated strings or clean up orphaned entries. Wszystkie ciągi można szybko edytować na miejscu. Nieprzetłumaczone ciągi będą tworzone na bieżąco podczas pisania.All strings can be quickly edited in place, untranslated entries will be created on the fly while typing. Funkcja eksportowania do programu Excel i importowania z niego zapewnia możliwość łatwej wymiany translacji poza programem Visual Studio.Excel export and import lets you easily exchange translations outside of Visual Studio. Automatyczne translacje mogą przyspieszyć proces lokalizacji.Automated translations can speed up you localization process.
Review AssistantReview Assistant DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Narzędzie do równorzędnego przeglądu kodu dla programu Visual Studio.Peer code review tool for Visual Studio. Narzędzie zawiera lekką obsługę formalnego przeglądu kodu, umożliwia śledzenie defektów i dyskusji oraz integruje się z narzędziami do porównywania kodu i systemami kontroli wersji, aby ułatwiać pracę nad zmianami w kodzie.The tool includes lightweight support for formal code review, allows defect and discussion tracking, integrates with code comparison tools and version control systems to facilitate working with code changes.
RTX64 Visual Studio SupportRTX64 Visual Studio Support IntervalZeroIntervalZero
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Firma IntervalZero udostępnia szablony projektów programu Visual Studio i wstawki kodu do tworzenia aplikacji w czasie rzeczywistym wraz z zintegrowanym podstawowym monitorem debugowania w programie Visual Studio do debugowania aplikacji w czasie rzeczywistym w środowisku IDE programu Visual Studio.IntervalZero provides Visual Studio project templates and code snippets for developing Real-time Applications along with an integrated Visual Studio base debug monitor for debugging Real-time applications within the Visual Studio IDE.
SAP Mobile Platform SDK for WindowsSAP Mobile Platform SDK for Windows SAPSAP
(Premier Partner)(Premier Partner)
Twórz aplikacje komputerowe i mobilne, które zapewniają ludziom łączność.Build desktop and mobile apps that keep people connected. Narzędzie rozwiązuje wyzwania związane z mobilnością, obsługuje aplikacje komputerowe i mobilne dostosowane do przypadku użycia opartego na modelu B2E (firma-przedsiębiorstwo) lub B2C (firma-klient) i pomaga równoważyć wymagania użytkowników urządzeń i wymagania przedsiębiorstw.It solves mobility challenges, supports desktop and mobile apps that fit your business-to-enterprise (B2E) or business-to-consumer (B2C) use case, and helps balance device user requirements with enterprise requirements.
Sauce for Visual Studio Team ServicesSauce for Visual Studio Team Services Sauce LabsSauce Labs
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umożliwia ciągłe dostarczanie poprzez przyspieszenie cyklu testowania przy jednoczesnym poprawianiu jakości aplikacji mobilnych i sieci Web.Enables Continuous Delivery by speeding up the testing cycle while increasing the quality of mobile and web applications.
SD ElementsSD Elements Security CompassSecurity Compass
(Premier Partner)(Premier Partner)
Automatyzuje wymagania dotyczące zabezpieczeń oprogramowania w oparciu o technologię projektu, działalność biznesową i sterowniki zgodności.Automates software security requirements based on your project’s technology, business and compliance drivers. SD Elements eliminuje luki w zabezpieczeniach w najbardziej efektywny kosztowo sposób — zanim rozpocznie się skanowanie.SD Elements eliminates security vulnerabilities in the most cost effective way, before scanning begins.
SoftTree SQL AssistantSoftTree SQL Assistant SoftTree TechnologiesSoftTree Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Przyspiesz proces tworzenia bazy danych, poprawiając jakość i dokładność kodu.Speed up the database development process, improving code quality and accuracy. Narzędzie obsługuje 14 popularnych typów serwerów baz danych, w tym SQL Server i SQL Azure.It supports 14 popular database server types including SQL Server and SQL Azure.
SpecFlowSpecFlow TechTalkTechTalk
(Basic Partner)(Basic Partner)
Niweluje lukę komunikacyjną między ekspertami obsługującymi domeny i deweloperami, wiążąc specyfikacje zachowań z możliwością odczytu biznesowego oraz przykłady podstawowej implementacji.Bridges the communication gap between domain experts and developers by binding business readable behavior specifications and examples to the underlying implementation.
SpreadSpread GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Osadzaj funkcje arkuszy kalkulacyjnych zgodne z programem Microsoft Excel dla zaawansowanych aplikacji biznesowych, inżynieryjnych i naukowych.Embed Microsoft Excel-compatible spreadsheet functionality for advanced business, engineering, and scientific applications.
SQL Prompt CoreSQL Prompt Core Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapisuj, formatuj i refaktoryzuj zapytania SQL bez wysiłku.Write, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL Prompt ProSQL Prompt Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zapisuj, formatuj i refaktoryzuj zapytania SQL bez wysiłku.Write, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL SearchSQL Search Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Przyspiesz tworzenie baz danych SQL, szybko odnajdując obiekty SQL i przeglądając bazy danych SQL Server w programie Visual Studio.Speed up SQL database development by finding SQL objects and navigating SQL Server databases fast inside Visual Studio.
SQLite / SQL Server Compact ToolboxSQLite / SQL Server Compact Toolbox ErikEJErikEJ
(Basic Partner)(Basic Partner)
Dodaje kilka funkcji, które ułatwiają prace programistyczne na osadzonej bazie danych — m.in. tworzenie skryptów dla tabel i danych, importowanie z programu SQL Server oraz obsługa plików CSV.Adds several features to help your embedded database development efforts: Scripting of tables and data, import from SQL Server and CSV files and much, much more.
Stored Procedure GeneratorStored Procedure Generator JSK SoftwareJSK Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Automatycznie tworzy procedury składowane CRUD (Wybierz, Wstaw, Aktualizuj i Usuń) dla tabel w bazie danych.Automatically creates CRUD (Select, Insert, Update, and Delete) stored procedures for the tables in your database.
SuperchargerSupercharger Michael KissMichael Kiss
(Basic Partner)(Basic Partner)
Znacznie poprawia środowisko programistyczne programu Visual Studio, dodając funkcje takie jak CodeMAP, AutoText, inteligentne linie przepływu kodu, wyróżnienia kodu, kod sformatowany, komentarze typu Magic, przegląd fraz, Spellist, SuperFind, statystyka itp.Significantly improve the Visual Studio development experience with features like CodeMAP, AutoText, Intelligent Code Flow Lines, Code Highlighters, Rich Code, Magic Comments, Phrasing Review, Spellist, SuperFind, Statistics etc.
SynergyDESynergyDE SynergexSynergex
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Narzędzia programistyczne dla aplikacji, które obejmują Synergy DBL, sprawdzony język biznesowy w standardzie ANSI, bezproblemowo zintegrowany z programem Visual Studio; skalowalną bazę danych ISAM o wysokiej wydajności; łączniki SQL i ODBC oraz inne narzędzia spełniające wymagania deweloperów aplikacji w zakresie tworzenia wysoce wydajnych aplikacji dla przedsiębiorstw.App development tools that include Synergy DBL, a proven ANSI-standard business language, seamlessly integrated with Visual Studio; a scalable, high-performance ISAM database; SQL and ODBC connectors; and other tools to meet application developers’ requirements for building high-performance, enterprise applications.
Tab StudioTab Studio Sergey VlasovSergey Vlasov
(Basic Partner)(Basic Partner)
Tworzy wiele wierszy kart w razie potrzeby i grupuje karty o tej samej nazwie.Creates multiple rows of tabs when needed and groups tabs with the same name. Zarządzaj jeszcze lepiej wszystkimi otwartymi dokumentami w programie Visual Studio pogrupowanymi i zorganizowanymi w najbardziej wydajny sposób.Better manage all open documents in Visual Studio, grouped and organized most efficiently.
Tasktop DevTasktop Dev Tasktop TechnologiesTasktop Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Integracja systemów ALM w środowisku IDE programu Visual Studio.Integration for ALM systems to the Visual Studio IDE. Deweloperzy mogą wykorzystywać rozszerzenie Tasktop Dev do wyświetlania i prowadzenia prac na swoich eposach, scenariuszach, zadaniach i defektach z poziomu różnych narzędzi, np. Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central i VersionOne, bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.Developers can leverage Tasktop Dev to view and work on their epics, stories, tasks, and defects from tools such as Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central, and VersionOne right from their Visual Studio IDE.
TeamCodingTeamCoding George DuckettGeorge Duckett
(Basic Partner)(Basic Partner)
Odnajdź członków zespołów, którzy pracują w tym samym obszarze rozwiązania z kontrolą źródła.Discover team members who are working in the same area of a source controlled solution as you. Rozszerzenie wyświetla ikony na kartach, tekst w rozwiązaniu CodeLens oraz pokazuje pokolorowany daszek w miejscu, w którym inne osoby pracują nad kodem w języku C# i Visual Basic.It displays icons on tabs, text in CodeLens is as well as showing a coloured caret where they are working for C# and visual basic code.
TeamCompanionTeamCompanion EKOBITEKOBIT
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zapewnia lepszą współpracę, wydajne elastyczne zarządzanie projektami oraz zwiększoną produktywność w codziennych zadaniach.Provides for better collaboration, efficient Agile Project Management and increased productivity in daily tasks.
TeeChartTeeChart Steema SoftwareSteema Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Oferuje pełen zestaw typów wykresów i typy mierników złożonych do aplikacji pulpitu nawigacyjnego.Offers full set of Chart types and a combination Gauge types for dashboard applications. Rozszerzenie obsługuje formularze systemu Windows, ASP.NET, UWP, WPF i Silverlight, a także systemy Windows Phone, Xamarin iOS, Android i formularze oraz dodaje wiele formatów wyjściowych, w tym wykresy HTML5/JavaScript.It supports Windows Form, ASP.NET, UWP, WPF and Silverlight, Windows.Store and Windows Phone, Xamarin iOS, Android & Forms and adds many output formats including HTML5/Javascripted charts.
Telerik AppBuilder for Visual StudioTelerik AppBuilder for Visual Studio Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Opracowywanie, testowanie, debugowanie, budowanie, wdrażanie i publikowanie aplikacji mobilnych działających na różnych platformach przy użyciu platformy Apache Cordova lub NativeScript.Develop, test, debug, build, deploy, and publish cross-platform mobile apps with Apache Cordova or NativeScript. Za pomocą narzędzi Telerik Platform i Telerik AppBuilder oraz usług w chmurze wraz z ulubionymi funkcjami programu Visual Studio można tworzyć aplikacje na główne platformy mobilne.Use the Telerik Platform and Telerik AppBuilder tools and cloud services along with your favorite Visual Studio features to create apps for the major mobile platforms.
Telerik UI for ASP.NET AJAXTelerik UI for ASP.NET AJAX Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenia interfejsu użytkownika Telerik pozwalają automatycznie tworzyć, uaktualniać i konfigurować projekty interfejsu użytkownika Telerik w kilka sekund, eliminując konieczność ręcznego tworzenia odwołań do zestawów, definicji obsługi/modułu, prefiksów znaczników itp.Telerik UI extensions automatically create, upgrade and configure your Telerik UI projects in seconds, eliminating the need to set any assembly references, handler/module definitions, tag prefixes, etc. manually. Ponadto pakiet rozszerzeń Visual Studio Extensions obejmuje zestaw gotowych do użycia szablonów programu Visual Studio obejmujących typowe scenariusze aplikacji dla interfejsu użytkownika Telerik w technologii ASP.NET AJAX.Additionally the Visual Studio Extensions Package includes a set of ready-to-use Visual Studio templates that cover common application scenarios for Telerik UI for ASP.NET AJAX.
Telerik UI for ASP.NET MVCTelerik UI for ASP.NET MVC Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach ASP.NET MVC to pakiet integracyjny mający za zadanie znaczne zwiększenie wydajności pracy podczas zarządzania projektami MVC w programie Visual Studio.The Visual Studio Extensions for Telerik UI for ASP.NET MVC projects is an integration package that aims at significantly increasing your productivity when managing MVC projects in Visual Studio. Zawierają one szablony projektów oraz kreatory konfigurowania i aktualizacji.Includes Project Templates, Configure and Upgrade Wizards.
Telerik UI for WinForms VSExtensionsTelerik UI for WinForms VSExtensions Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach WinForms to pakiet integracyjny zwiększający w znacznym stopniu wydajność pracy podczas zarządzania projektami WinForms w programie Visual Studio.Telerik UI for WinForms Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WinForms projects in Visual Studio. Produkt pomaga pracować sprawniej dzięki udoskonalonym funkcjom i minimalizuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
Telerik UI for WPF VSExtensionTelerik UI for WPF VSExtension Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozszerzenia programu Visual Studio dla interfejsu użytkownika Telerik w projektach WPF to pakiet integracyjny zwiększający w znacznym stopniu wydajność pracy podczas zarządzania projektami WPF w programie Visual Studio.Telerik UI for WPF Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WPF projects in Visual Studio. Produkt pomaga pracować sprawniej dzięki udoskonalonym funkcjom i minimalizuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
TFS Auto ShelveTFS Auto Shelve VercelloneVercellone
(Basic Partner)(Basic Partner)
Tworzy zestaw odłożony dla najnowszej wersji wszystkich zmian oczekujących we wszystkich obszarach roboczych TFS w konfigurowalnym interwale.Creates a shelveset for the latest version of all pending changes in all TFS workspaces at a configurable interval. Funkcje są takie same jak w przypadku wersji 2015.The functionality is equivalent to the 2015 version. Niemniej jednak zamierzam wziąć udział w jutrzejszym warsztacie dotyczącym migracji rozszerzeń programu Visual Studio, aby zbadać możliwości związane z wielowersyjnością i optymalizacją wydajności.However, I hope to attend a Visual Studio Extension Migration Workshop tomorrow to explore the possibility of multi-targeting and performance optimization opportunities.
TFS TimetrackerTFS Timetracker Berichthaus SoftwareBerichthaus Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Umożliwia śledzenie bezpośrednio na elementach roboczych.Allows tracking directly on workitems. Rozwiązania Beyond Work, CI, Test i SourceControl dodają zarządzanie czasem jako piąty wymiar do programu TFS.Beyond Work, CI, Test and Sourcecontrol, add Time Management as fifth dimension to TFS.
TFSASAPTFSASAP AIT GmbHAIT GmbH
(Basic Partner)(Basic Partner)
Platforma umożliwiająca zaawansowaną administrację i zapewniająca rozszerzenia dla programu TFS.Platform for advanced administration and extensions for TFS. Jest to centralna lokalizacja zarządzania dla rozwiązań po stronie serwera opartych na zdarzeniach, zaplanowanych automatyzacji i rozszerzeń administracyjnych.Its a central management location for server-side, event-based, scheduled automations, and administrative extensions.
The Modern Requirements Suite 4TFSThe Modern Requirements Suite 4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Pakiet MR Suite 4TFS rozszerza platformy TFS/VSTS na potrzeby natywnego zarządzania wymaganiami, korzystając z jednej z tych platform jako swój serwer aplikacji i baza danych.The MR Suite 4TFS extends TFS/VSTS for requirements management natively, using either platform as its app server and database. Połączone rozwiązanie zapewnia automatyzację wymagań, sprawdzalność i współpracę.The combined solution delivers requirements automation, auditability and collaboration.
Time SaversTime Savers Luminous Software SolutionsLuminous Software Solutions
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zwiększ codzienną produktywność w zakresie programowania przy użyciu programu Visual Studio.Enhance day-to-day productivity for developing with Visual Studio.
TSVNTSVN Samir BoulemaSamir Boulema
(Basic Partner)(Basic Partner)
Kontrola rozwiązania TortoiseSVN z poziomu programu Visual StudioControl TortoiseSVN from within Visual Studio
TX Text ControlTX Text Control Text ControlText Control
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rodzina składników raportowania i przetwarzania tekstu oferująca programistom wszystkie funkcje, jakie powinny znaleźć się w najbardziej zaawansowanym pakiecie przetwarzania tekstu w postaci składników wielokrotnego użytku.Reporting and word processing components that offers developers all the features expected in a high end word processing package in reusable component form.
ViasforaViasfora Tomas RestrepoTomas Restrepo Viasfora to bezpłatne rozszerzenie programu Visual Studio 2012–2017 usprawniające edytowanie tekstu. Jest znane przede wszystkim ze względu na implementację nawiasów Rainbow Braces dla języków Visual Studio.Viasfora is a free extension for Visual Studio 2012 - 2017 that improves your text editing experience; known mostly for implementing Rainbow Braces for Visual Studio languages!
VidyanoVidyano 2sky2sky
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Umożliwia programistom tworzenie bezpiecznych i skalowalnych aplikacji sieci Web o ogromnych możliwościach w krótkim czasie.Allows developers to create full featured, secure and scalable web applications in no time.
Visual AssistVisual Assist Whole Tomato SoftwareWhole Tomato Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Visual Assist to narzędzie zwiększające produktywność dla deweloperów języka C/C++ i C# pracujących w programie Microsoft Visual Studio.Visual Assist is a productivity tool for C/C++ and C# developers of Microsoft Visual Studio. Rozszerzenie Visual Assist niweluje luki środowiska IDE w zakresie nawigacji, refaktoryzacji, generowania kodu i pomocy w kodowaniu.Visual Assist fills IDE gaps in navigation, refactoring, code generation, and coding assistance.
Visual COBOLVisual COBOL Micro Focus (USA)Micro Focus (US)
(Premier Partner)(Premier Partner)
Udostępnia narzędzia do programowania i integracji COBOL — w wybranej wersji, Visual Studio lub Eclipse — oferujące programistom niezrównane środowisko deweloperskie.Provides COBOL development and integration tools—in your choice of Visual Studio or Eclipse—that offer programmers an unrivaled development experience. Użyj narzędzia Visual COBOL, aby pomóc zespołom programistów aplikacji w lepszej współpracy i szybszym dostarczaniu nowych funkcji dla użytkowników biznesowych.Use Visual COBOL to help your AppDev teams work better together and deliver new functionality faster to your business users.
Visual Studio Spell CheckerVisual Studio Spell Checker EWSoftwareEWSoftware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Sprawdzanie pisowni w komentarzach, ciągach i zwykłym tekście — podczas wpisywania lub interaktywnie w oknie narzędzi.Checks the spelling of comments, strings, and plain text as you type or interactively with a tool window. Narzędzie ponadto sprawdza pisownię całego rozwiązania, projektu lub wybranych elementów.It also spell checks an entire solution, project, or selected items.
Visual Studio ToolkitVisual Studio Toolkit Thijs TijsmaThijs Tijsma
(Basic Partner)(Basic Partner)
Zawiera narzędzia, które zwiększają codzienną produktywność w programie Visual Studio.Provides tools that will help boost your daily productivity in Visual Studio.
VisualSVNVisualSVN VisualSVN SoftwareVisualSVN Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
VisualSVN to wtyczka programu Visual Studio, która bezproblemowo integruje rozwiązania Subversion i TortoiseSVN z programem Visual Studio.VisualSVN is a Visual Studio plug-in that integrates Subversion and TortoiseSVN seamlessly with Visual Studio. VisualSVN wirtualnie eliminuje zarządzanie plikami kodu źródłowego projektu w ramach rozwiązania Subversion.VisualSVN virtually eliminates the management of your project source code files within Subversion. Programuj, projektuj, debuguj i wdrażaj z wtyczką VisualSVN w formie dyskretnego partnera, który zabezpieczy Twój kod źródłowy.Program, design, debug and deploy with VisualSVN as your silent partner that safeguards your source code. Z wtyczką VisualSVN wdrożoną w całej organizacji deweloperskiej wszyscy programiści będą używać rozwiązania Subversion pewnie i efektywnie, aby zarządzać produktem pracy organizacji i zabezpieczać go.With VisualSVN deployed throughout your development organization, all of your developers will be using Subversion confidently an effectively to manage and safeguard your organization's work product.
VSColorOutputVSColorOutput Mike WardMike Ward Rozszerzenie VSColorOutput zmienia kolor wiersza wyświetlanego w oknie danych wyjściowych na podstawie określonych reguł.VSColorOutput changes the color of a line emitted to the output window based on specified rules. Reguły składają się z wyrażeń regularnych.The rules consist of regular expressions. Reguły są mapowane na klasyfikacje, które z kolei są mapowe na kolory.Rules map to classifications which in turn map to colors.
VsdocmanVsdocman HelixoftHelixoft
(Basic Partner)(Basic Partner)
Narzędzie do komentowania i automatycznego generowania dokumentacji klasy z kodu źródłowego w języku C# i VB.NET, w tym ASP.NET.A tool for commenting and the automatic generation of class documentation from your C# and VB .NET source code, including ASP .NET. Tworzy dokumentację podobną do MSDN, technologii IntelliSense i pomocy F1.It creates MSDN-like documentation, IntelliSense and F1 help.
VSIXEasyEfRepoVSIXEasyEfRepo Alex BertiniAlex Bertini
(Basic Partner)(Basic Partner)
Proste wdrażanie wzorca ogólnego repozytorium.Simple implementation of the generic repository pattern. Zapewnia proste operacje CRUD na ogólnych jednostkach, co umożliwia szybkie tworzenie warstwy danych.Offers simple CRUD operations on generic entities for quick making of the data layer.
VSTS Extension Project TemplatesVSTS Extension Project Templates Josh GarverickJosh Garverick
(Basic Partner)(Basic Partner)
Twórz szkieletowe rozszerzenia VSTS/TFS w programie Visual Studio.Create scaffolded VSTS/TFS extensions in Visual Studio.
VSTS on MobileVSTS on Mobile Canarys AutomationsCanarys Automations
(Basic Partner)(Basic Partner)
Uzyskaj dostęp do danych VSTS z urządzeń przenośnych z systemem Android i iOS.Access VSTS data from the mobile devices running Android and iOS. Do danych projektu zespołowego mogą uzyskać dostęp osoby biorące udział w projekcie w dowolnym miejscu, aby pozostawać na bieżąco z kondycją projektu.The team project data can be accessed by the stakeholders on the move to stay updated on the project health.
WakaTimeWakaTime WakaTimeWakaTime
(Basic Partner)(Basic Partner)
Rozszerzenie WakaTime zapewnia metryki, informacje i śledzenie czasu automatycznie generowane z działań programistycznych.The WakaTime extension provides metrics, insights, and time tracking automatically generated from your programming activity. Obsługa ponad 30 edytorów tekstów i środowisk IDE, wykrywanie ponad 700 języków oraz zakodowane ponad 6 mln godzin — WakaTime jest wiodącą zautomatyzowaną platformą obsługującą metryki programowania.With over 30 text editors & IDEs supported, 700+ languages detected, and over 6 million hours coded, WakaTime is the leading automated programming metrics platform. Używając wtyczek edytorów tekstowych typu open source, możesz uzyskać informacje o działaniach związanych z kodowaniem w czasie rzeczywistym.Using open-source text editor plugins, you get real-time insight into your coding activity. Pulpit nawigacyjny WakaTime pokazuje czas pracy poświęconej na każdy plik, język, projekt lub gałąź.WakaTime's dashboard shows how long you spend working in each file, language, project, and branch. Zobacz czas opracowywania funkcji i popraw swoje szacunki.See how long your features are taking and improve your estimates.
Wallaby.jsWallaby.js Wallaby.jsWallaby.js
(Basic Partner)(Basic Partner)
Wallaby.js to inteligentny i bardzo szybki moduł uruchamiający testy dla języka JavaScript, który nieprzerwanie wykonuje testy.Wallaby.js is an intelligent and super fast test runner for JavaScript that continuously runs your tests. Moduł zgłasza pokrycie kodu i inne wyniki bezpośrednio do edytora kodu — natychmiast po wprowadzeniu zmian w kodzie.It reports code coverage and other results directly to your code editor, immediately as you change your code. Wallaby.js jest niezwykle szybkim narzędziem, ponieważ wykonuje wyłącznie testy, na które miały wpływ zmiany w kodzie, oraz uruchamia testy równolegle.Wallaby.js is insanely fast, because it only executes tests affected by your code changes and runs your tests in parallel. Narzędzie zapewnia znaczne usprawnienia w zakresie wydajności, niezależnie od tego, czy używasz podejścia TDD/BDD, czy jakiegokolwiek innego.The tool provides a huge productivity boost whether you are doing TDD/BDD or using any other approach.
WaxWax Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Interaktywny edytor projektów konfiguracji WiX.An interactive editor for WiX setup projects. Chociaż utworzenie pustego projektu konfiguracji jest proste z narzędziem WiX, uzupełnianie listy plików do wdrożenia oraz utrzymywanie jej w aktualnym stanie może być bardzo czasochłonnym zadaniem.While it's easy to create an empty setup project with the WiX toolkit, populating the list of deployable files and even more keeping the list up to date can be a very fumbling task. Narzędzie to jest rozszerzeniem programu Visual Studio, które pomaga tworzyć, weryfikować i utrzymywać listę plików do wdrożenia w interaktywnym interfejsie wizualnym.This tool is a Visual Studio Extension that helps you to create, verify and maintain the list of deployed files in an interactive gui.
WhiteSourceWhiteSource WhiteSourceWhiteSource
(Premier Partner)(Premier Partner)
WhiteSource automatycznie wykrywa wszystkie składniki źródłowe typu open source oraz ich licencje w kompilacji.WhiteSource automatically detects all open source components and their licenses in your build. Ponadto narzędzie zgłasza alerty dla narażonych składników typu open source i sugeruje możliwe rozwiązania.It also alerts on vulnerable open source components and suggests possible remediation. WhiteSource Bolt jest zintegrowanym produktem w programie VSTS i TFS, które uruchamia się bezpośrednio w kompilacji i potoku tworzenia wersji.WhiteSource Bolt is an integrated product within the VSTS and TFS products and runs directly in your build and release pipeline.
Szablony wiwet dla platformy ASP.NETwiwet ASP.NET Templates wiwetwiwet
(Basic Partner)(Basic Partner)
Atrakcyjne, w pełni interaktywne, przygotowane pod kątem wyświetlaczy Retina szablony platformy ASP.NET z obsługą wielu przeglądarek.Beautiful and fully responsive, cross-browser, and retina ready ASP.NET templates. Wszystkie nasze szablony są w pełni zgodne z programem Visual Studio i zawierają strony wzorcowe, widoki, częściowe widoki, kontrolki sieci Web oraz strony sieci Web.All the templates we produce are fully compatible with Visual Studio and include master pages, views, partial views, web controls and web pages. Są one przygotowane do bezproblemowego użycia w dowolnym momencie.They are all ready to go when you need them with absolutely no hassle. Nasze szablony umożliwiają utworzenie całkowicie nowych projektów w czasie krótszym od jednej minuty.Our templates allow you to create brand new projects in less than a minute. Proste.Simple. Łatwe w obsłudze.Easy. Szybkie.Fast.
WIX ToolsetWIX Toolset FireGiantFireGiant
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zaawansowany zestaw narzędzi dostępnych do tworzenia własnego środowiska instalacyjnego systemu Windows.Powerful set of tools available to create your Windows installation experience.
XabluCross for MvvmCrossXabluCross for MvvmCross XabluCrossXabluCross
(Premier Partner)(Premier Partner)
XabluCross zapewnia obsługę klasy korporacyjnej dla rozwiązania MvvmCross.XabluCross provides enterprise grade support for MvvmCross. Wiedza ekspercka i ekosystem wtyczki sprawia, że jest to zalecany partner dla firm korzystających z systemów Xamarin i MvvmCross.With it's expertise and plugin ecosystem it is the recommended partner for companies using Xamarin and MvvmCross.
XsharpXsharp XsharpXsharp
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
X# to język programowania platformy.Net oparty o składnię języka xBase.X# is a .Net development language based on the xBase syntax. Język obsługuje wiele dialektów xBase.It supports multiple dialects of xBase. Język „podstawowy” może być traktowany jak język C# ze składnią języka xBase.The "core" language can be seen as C# with an xBase syntax. Inne obsługiwane dialekty to VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ i Harbour. Każdy dialekt dodaje swoje własne typy. Wszystkie dialekty (poza podstawowym) obsługują system xBase RDD ze wsparciem dla wielu formatów plików języka xBase, np. DBF/DBT, DBF/FPT i DBF/SMT oraz formatów indeksu NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX itp.Other supported dialects are VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ and Harbour Each dialect adds its own special types All dialects (expect core) support the xBase RDD system with support for many xBase file formats such as DBF/DBT, DBF/FPT and DBF/SMT and index formats NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX etc.
XtremeDocumentStudio .NETXtremeDocumentStudio .NET Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Struktura przetwarzania dokumentów o wielu formatach dla deweloperów platformy .NET.A multi-format document-processing framework for .NET developers.
Początek strony
Top of Page