Visual Studio Icon Kod dystrybucyjny dla programu Visual Studio 2019Developer Community | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy w najnowszej wersji

Na tej stronie

Uwaga

Na poniższych listach...

 • oznaczenie [arch] wskazuje identyfikator architektury procesora, np. „x86”, „x64” lub „arm”.
 • Oznaczenie [ustawienia_regionalne] reprezentuje określony język, ustawienia regionalne lub identyfikator kultury, np. „PLK”, „pl-pl” lub „1045”.
 • Oznaczenie [wersja] reprezentuje nazwę folderu wykorzystującą numer wersji.
 • Oznaczenie [FolderVisualStudio] wskazuje lokalizację, w której jest zainstalowany program Visual Studio 2019.

Pobieranie

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2019. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2019 do najnowszej wersji. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button

Uwaga

Rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.

Pliki kodu dystrybucyjnego dla programu Visual Studio 2019

Poniższa sekcja to „lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programu Visual Studio Enterprise 2019, Visual Studio Professional 2019 i Visual Studio Community 2019 („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanej pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących tego oprogramowania.

Biblioteki ASP.NET

Następujące składniki oprogramowania są licencjonowane i wspierane oddzielnie zgodnie z warunkami biblioteki Microsoft .NET znajdującymi się na stronie https://webpifeed.blob.core.windows.net/webpifeed/eula/aspnetcomponent_rtw_ENU.htm. Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może używać tych składników.

 • MVC
 • Interfejs API sieci Web
 • Strony internetowe ze składnią Razor
 • Entity Framework
 • SignalR
 • Katana
 • Microsoft XML Document Transformation

Microsoft Azure

Źródło

 • MobileServices.js
 • MobileServices.min.js

Kod obiektu

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Projektant w programie Blend i projektant XAML dla programu Visual Studio

Pliki redystrybucyjne szablonów projektów i elementów programu Blend dla programu Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:

 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\ProjectTemplates
 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\ItemTemplates
 • [FolderVisualStudio]\DesignTools\AppThemes
 • [Program Files (x86)]\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\.NETFramework

Blend for Visual Studio

Pliki redystrybucyjne programu Blend for Visual Studio są instalowane w następujących lokalizacjach:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.0
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Expression\Blend\.NETFramework\v4.5

Zasoby danych przykładowych

 • [FolderVisualStudio]\DesignTools\SampleData

.NET Framework 4.6.2

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

Instalator offline

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 w programie Visual Studio)
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe (.NET Framework 4.6.2 w innych kanałach, takich jak Centrum pobierania firmy Microsoft)

Uwaga: oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.

Pakiety językowe

 • dotNetFx-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exe
 • NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-[ustawienia_regionalne].exe

Uwagi:

 • oba pliki są identyczne, ale mogą używać różnych nazw w różnych kanałach dystrybucji.
 • Element [ustawienia_regionalne] oznacza trzyliterowy identyfikator języka. Na przykład NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-DEU.exe
  • Dostępne są pakiety językowe dla następujących języków (obok każdego języka podany jest odpowiedni kod identyfikatora): arabski (ARA), chiński (CHS), chiński — Tajwan (CHT), czeski (CSY), duński (DAN), grecki (ELL), fiński (FIN), francuski (FRA), hebrajski (HEB), hiszpański (ESN), holenderski — niderlandzki (NLD), japoński (JPN), koreański (KOR), niemiecki (DEU), norweski (NOR), polski (PLK), portugalski — Brazylia (PTB), portugalski — Portugalia (PTG), rosyjski (RUS), szwedzki (SVE), turecki (TRK), węgierski (HUN) i włoski (ITA)

Środowisko uruchomieniowe F#

 • Fsharp.Core.dll

ADO.NET

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

DIA SDK

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\amd64\msdia140.dll
 • [VisualStudioFolder]\DIA SDK\bin\arm\msdia140.dll

Pliki środowiska uruchomieniowego Visual C++

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki z rozszerzeniem w niezmienionej postaci jako część pakietu instalacyjnego programu:

 • [Program Files (x86)]\Common Files\Merge Modules\
  • Microsoft_VC141_CRT_[arch].msm
  • Microsoft_VC141_CXXAMP_[arch].msm
  • Microsoft_VC141_MFC_[arch].msm
  • Microsoft_VC141_MFCLOC_[arch].msm
  • Microsoft_VC141_OpenMP_[arch].msm

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać dowolne pliki z poniżej wymienionych folderów i ich podfolderów z wyjątkami opisanymi poniżej. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

 • [FolderVisualStudio]\VC\redist
 • Nie można rozpowszechniać zawartości następujących folderów:
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist
  • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[wersja]\onecore\debug_nonredist

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki za pomocą aplikacji w lokalnym folderze aplikacji albo przez wdrożenie ich do globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC):

 • [VisualStudioFolder]\VC\Tools\MSVC\[wersja]\atlmfc\lib\[arch]\mfcmifc80.dll

Aplikacje uniwersalne systemu Windows i aplikacje ze Sklepu Windows

Ładowanie bezpośrednie aplikacji uniwersalnych systemu Windows

Pliki AppX pobrane z następujących lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji uniwersalnych systemu Windows, które będą ładowane bezpośrednio:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].14.00.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail\[arch]\Microsoft.VCLibs.[arch].12.00.Universal.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3.appx
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4.appx
 • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych wersji programu .NET Native, zobacz https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Net.Native.Compiler/.

Pliki pobrane z następujących lokalizacji można rozpowszechniać w niezmienionej postaci za pomocą aplikacji uniwersalnych systemu Windows, które będą ładowane bezpośrednio:

 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration
 • [Program Files (x86)]\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\15.0\Redist\CommonConfiguration

Pliki narzędzi bazy danych programu SQL Server

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki z rozszerzeniami dll i exe w tym folderze:

 • [FolderVisualStudio]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120
 • [FolderVisualStudio]Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

Składniki redystrybucyjne programu SQL Server

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • SqlCmdLnUtils.msi
 • sqlncli.msi
 • SSCERuntime_x64-enu.exe
 • SSCERuntime_x86-enu.exe
 • sqllocaldb.msi
 • SharedManagementObjects.msi
 • SqlDom.msi
 • SQLSysClrTypes.msi
 • TSqlLanguageService.msi

Pliki usług danych Microsoft WCF

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • Microsoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dll
 • System.Spatial.dll

Microsoft Visual Studio Tools dla pakietu Office

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • Microsoft.Office.Tools.Common.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Excel.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Outlook.v4.0.Utilities.dll
 • Microsoft.Office.Tools.Word.v4.0.Utilities.dll

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać następujące pliki:

 • setup.exe (program inicjujący używany do instalowania dodatków pakietu Office)

Pliki kodu dystrybucyjnego dla zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (dla środowiska .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Pliki kodu dystrybucyjnego do programowania rozszerzeń dla programu Visual Studio

To jest „Lista redystrybucyjna”, o której mowa w punkcie „Kod dystrybucyjny” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do programu Visual Studio 2019 („oprogramowanie”). Jeżeli posiadana przez Licencjobiorcę kopia tego oprogramowania jest objęta ważną licencją, Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu pliki wymienione poniżej pod warunkiem przestrzegania Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania.

 • [FolderVisualStudio]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VS150_piaredist.exe
 • [FolderVisualStudio]\VSSDK\VisualStudioIntegration\Redistributables\VSSDKTestHost.exe

Lista programów narzędziowych dla programu Visual Studio 2019

To jest „Lista programów narzędziowych”, o której mowa w punkcie „Narzędzia” Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do niektórych wydań programu Microsoft Visual Studio 2019 („oprogramowanie”). W zależności od wersji oprogramowania otrzymane oprogramowanie może nie obejmować niektórych plików wymienionych na tej liście. Należy zapoznać się z Postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi programu Visual Studio towarzyszącymi posiadanej wersji oprogramowania, aby określić swoje uprawnienia do poniższych plików. Pliki te nie mogą być modyfikowane.

IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2019

 • [FolderVisualStudio]\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\IntelliTrace\IntelliTraceCollection.cab

Remote Tools for Visual Studio 2019

 • vs_remotetools.exe (wersje x86, x64, ARM64)

Performance Tools for Visual Studio 2019

 • [FolderVisualStudio]\Team Tools\Performance Tools\Setups\vs_profiler\[arch]_x64_[ustawienia_regionalne].exe

Visual C++ Utilities

„Lista narzędzi użytkowych” zawiera następujące pliki w podfolderach określonych katalogów:

 • [FolderVisualStudio]\VC\Auxiliary\VS\redist\GraphicsDbgRedist\
  • VsGraphicsHelper.dll
  • VsGraphicsResources.dll
 • [VisualStudioFolder]\VC\Redist\MSVC\[wersja]\debug_nonredist[arch]\
  • concrt140d.dll
  • mfc140ud.dll
  • mfcm140ud.dll
  • msvcp140d.dll
  • msvcp140_1d.dll
  • msvcp140_2d.dll
  • vcamp140d.dll
  • vccorlib140d.dll
  • vcomp140d.dll
  • vcruntime140d.dll
  • vcruntime140_1d.dll
 • [FolderVisualStudio]\VC\Tools\MSVC\[wersja]\bin\
  • pgort140.dll
  • pgort140ui.dll
  • pgosweep.exe

Pliki kodu dystrybucyjnego usługi Application Insights dla programu Visual Studio 2019

Z zastrzeżeniem Postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania Licencjobiorca może wraz z programem utworzonym za pomocą oprogramowania Visual Studio 2019 kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej postaci następujące pliki:

 • Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
 • Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
 • Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Pliki kodu dystrybucyjnego do tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą platformy Xamarin

Z zastrzeżeniem postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania wraz z aplikacją utworzoną za pomocą programu Visual Studio lub Visual Studio for Mac użytkownik może kopiować i rozpowszechniać następujące pliki (i skojarzone pliki symboli debugowania) zainstalowane w podfolderach następujących katalogów:

W systemie operacyjnym macOS®:

 • /Library/Frameworks/Xamarin.iOS.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Android.framework
 • /Library/Frameworks/Xamarin.Mac.framework

W systemie operacyjnym Windows:

 • [folder_programu_Visual_Studio]\MSBuild\Xamarin,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoAndroid,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\MonoTouch,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.iOS,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.Mac,
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.TVOS, or
 • [folder_programu_Visual_Studio]\Common7\IDE\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\Xamarin.WatchOS

Pliki kodu dystrybucyjnego platformy Xamarin:

 • FSharp.Compiler.CodeDom.dll
 • FSharp.Core.dll
 • FSharp.Core.optdata
 • FSharp.Core.sigdata
 • FSharp.Core.xml
 • I18N.CJK.dll
 • I18N.dll
 • I18N.MidEast.dll
 • I18N.Other.dll
 • I18N.Rare.dll
 • I18N.West.dll
 • Info.plist
 • Ionic.Zip.dll
 • Irony.dll
 • Java.Interop.dll
 • Java.Interop.Tools.Cecil.dll
 • Java.Interop.Tools.Diagnostics.dll
 • Java.Interop.Tools.JavaCallableWrappers.dll
 • libapp.a
 • libextension.a
 • libmono-2.0.a
 • libmono-2.0.dylib
 • libmono-android.debug.d.dylib
 • libmono-android.debug.d.so
 • libmono-android.debug.dylib
 • libmono-android.debug.so
 • libmono-android.release.d.dylib
 • libmono-android.release.d.so
 • libmono-android.release.dylib
 • libmono-android.release.so
 • libmono-btls-shared.d.so
 • libmono-btls-shared.so
 • libMonoPosixHelper.d.dylib
 • libMonoPosixHelper.d.so
 • libMonoPosixHelper.dylib
 • libMonoPosixHelper.so
 • libmono-profiler-log.a
 • libmono-profiler-log.d.dylib
 • libmono-profiler-log.d.so
 • libmono-profiler-log.dylib
 • libmono-profiler-log.so
 • libmonosgen-2.0.a
 • libmonosgen-2.0.d.dylib
 • libmonosgen-2.0.d.so
 • libmonosgen-2.0.dylib
 • libmonosgen-2.0.so
 • libtvextension.a
 • libwatchextension.a
 • libxamarin.a
 • libxamarin.dylib
 • libxamarin-debug.a
 • libxamarin-debug.dylib
 • libxammac.a
 • libxammac.dylib
 • libxammac-debug.a
 • libxammac-debug.dylib
 • libxammac-system.a
 • libxammac-system-debug.a
 • libzip.3.0.dylib
 • libZipSharp.dll
 • libZipSharp.dll.config
 • machine.config
 • Microsoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Win32.Primitives.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.AccessControl.dll
 • Microsoft.Win32.Registry.dll
 • Mono
 • mono.android.dex
 • Mono.Android.dll
 • Mono.Android.Export.dll
 • mono.android.jar
 • Mono.Btls.Interface.dll
 • Mono.CompilerServices.SymbolWriter.dll
 • Mono.CSharp.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll
 • Mono.Data.Sqlite.dll.config
 • Mono.Data.Tds.dll
 • Mono.Messaging.dll
 • Mono.Posix.dll
 • Mono.Security.dll
 • MonoTouch.Dialog-1.dll
 • monotouch.dll
 • MonoTouch.NUnitLite.dll
 • monotouch-fixes.dylib
 • mscorlib.dll
 • netstandard.dll
 • OpenTK.dll
 • OpenTK.dll.config
 • OpenTK-1.0.dll
 • OpenTK-1.0.dll.config
 • System.AppContext.dll
 • System.Collections.Concurrent.dll
 • System.Collections.dll
 • System.Collections.NonGeneric.dll
 • System.Collections.Specialized.dll
 • System.ComponentModel.Annotations.dll
 • System.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ComponentModel.dll
 • System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll
 • System.ComponentModel.Primitives.dll
 • System.ComponentModel.TypeConverter.dll
 • System.config
 • System.Configuration.dll
 • System.Configuration.Install.dll
 • System.Console.dll
 • System.Core.dll
 • System.Data.Common.dll
 • System.Data.dll
 • System.Data.Linq.dll
 • System.Data.Services.Client.dll
 • System.Data.SqlClient.dll
 • System.Diagnostics.Contracts.dll
 • System.Diagnostics.Debug.dll
 • System.Diagnostics.FileVersionInfo.dll
 • System.Diagnostics.Process.dll
 • System.Diagnostics.StackTrace.dll
 • System.Diagnostics.TextWriterTraceListener.dll
 • System.Diagnostics.Tools.dll
 • System.Diagnostics.TraceEvent.dll
 • System.Diagnostics.TraceSource.dll
 • System.Diagnostics.Tracing.dll
 • PLik System.dll
 • System.Drawing.Primitives.dll
 • System.Dynamic.Runtime.dll
 • System.EnterpriseServices.dll
 • System.Globalization.Calendars.dll
 • System.Globalization.dll
 • System.Globalization.Extensions.dll
 • System.IdentityModel.dll
 • System.IdentityModel.Selectors.dll
 • System.IO.Compression.dll
 • System.IO.Compression.FileSystem.dll
 • System.IO.Compression.ZipFile.dll
 • System.IO.dll
 • System.IO.FileSystem.AccessControl.dll
 • System.IO.FileSystem.dll
 • System.IO.FileSystem.DriveInfo.dll
 • System.IO.FileSystem.Primitives.dll
 • System.IO.FileSystem.Watcher.dll
 • System.IO.IsolatedStorage.dll
 • System.IO.MemoryMappedFiles.dll
 • System.IO.Pipes.dll
 • System.IO.UnmanagedMemoryStream.dll
 • System.Json.dll
 • System.Linq.dll
 • System.Linq.Expressions.dll
 • System.Linq.Parallel.dll
 • System.Linq.Queryable.dll
 • System.Messaging.dll
 • System.Net.AuthenticationManager.dll
 • System.Net.Cache.dll
 • System.Net.dll
 • System.Net.Http.dll
 • System.Net.Http.WinHttpHandler.dll
 • System.Net.HttpListener.dll
 • System.Net.Mail.dll
 • System.Net.NameResolution.dll
 • System.Net.NetworkInformation.dll
 • System.Net.Ping.dll
 • System.Net.Primitives.dll
 • System.Net.Requests.dll
 • System.Net.Security.dll
 • System.Net.ServicePoint.dll
 • System.Net.Sockets.dll
 • System.Net.Utilities.dll
 • System.Net.WebHeaderCollection.dll
 • System.Net.WebSockets.Client.dll
 • System.Net.WebSockets.dll
 • System.Numerics.dll
 • System.Numerics.Vectors.dll
 • System.ObjectModel.dll
 • System.Reflection.Context.dll
 • System.Reflection.DispatchProxy.dll
 • System.Reflection.dll
 • System.Reflection.Emit.dll
 • System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
 • System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
 • System.Reflection.Extensions.dll
 • System.Reflection.Primitives.dll
 • System.Reflection.TypeExtensions.dll
 • System.Resources.ReaderWriter.dll
 • System.Resources.ResourceManager.dll
 • System.Runtime.CompilerServices.VisualC.dll
 • System.Runtime.dll
 • System.Runtime.Extensions.dll
 • System.Runtime.Handles.dll
 • System.Runtime.InteropServices.dll
 • System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
 • System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll
 • System.Runtime.Numerics.dll
 • System.Runtime.Serialization.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
 • System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
 • System.Runtime.Serialization.Json.dll
 • System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
 • System.Runtime.Serialization.Xml.dll
 • System.Security.AccessControl.dll
 • System.Security.Claims.dll
 • System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Cng.dll
 • System.Security.Cryptography.Csp.dll
 • System.Security.Cryptography.DeriveBytes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encoding.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.Aes.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDiffieHellman.dll
 • System.Security.Cryptography.Encryption.ECDsa.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.dll
 • System.Security.Cryptography.Hashing.dll
 • System.Security.Cryptography.OpenSsl.dll
 • System.Security.Cryptography.Pkcs.dll
 • System.Security.Cryptography.Primitives.dll
 • System.Security.Cryptography.ProtectedData.dll
 • System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.dll
 • System.Security.Cryptography.RSA.dll
 • System.Security.Cryptography.X509Certificates.dll
 • System.Security.dll
 • System.Security.Principal.dll
 • System.Security.Principal.Windows.dll
 • System.Security.SecureString.dll
 • System.ServiceModel.dll
 • System.ServiceModel.Duplex.dll
 • System.ServiceModel.Http.dll
 • System.ServiceModel.Internals.dll
 • System.ServiceModel.NetTcp.dll
 • System.ServiceModel.Primitives.dll
 • System.ServiceModel.Security.dll
 • System.ServiceModel.Web.dll
 • System.ServiceProcess.ServiceController.dll
 • System.Text.Encoding.CodePages.dll
 • System.Text.Encoding.dll
 • System.Text.Encoding.Extensions.dll
 • System.Text.RegularExpressions.dll
 • System.Threading.AccessControl.dll
 • System.Threading.dll
 • System.Threading.Overlapped.dll
 • System.Threading.Tasks.dll
 • System.Threading.Tasks.Parallel.dll
 • System.Threading.Thread.dll
 • System.Threading.ThreadPool.dll
 • System.Threading.Timer.dll
 • System.Transactions.dll
 • System.ValueTuple.dll
 • System.Web.Services.dll
 • System.Windows.dll
 • System.Xml.dll
 • System.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.ReaderWriter.dll
 • System.Xml.Serialization.dll
 • System.Xml.XDocument.dll
 • System.Xml.XmlDocument.dll
 • System.Xml.XmlSerializer.dll
 • System.Xml.XPath.dll
 • System.Xml.XPath.XDocument.dll
 • System.Xml.XPath.XmlDocument.dll
 • System.Xml.Xsl.Primitives.dll
 • Xamarin
 • Xamarin.Android.NUnitLite.dll
 • Xamarin.iOS.dll
 • Xamarin.Mac.dll
 • Xamarin.Mac.registrar.full.a
 • Xamarin.Mac.registrar.mobile.a
 • Xamarin.TVOS.dll
 • Xamarin.TVOS.registrar.a
 • Xamarin.WatchOS.dll
 • Xamarin.WatchOS.registrar.a
 • Xamarin-debug
 • XamMac.CFNetwork.dll
 • XamMac.dll
 • XamMacLauncher

Początek strony