Visual Studio Icon Informacje o wersji programu Visual Studio 2019 w wersji zapoznawczejVisual Studio 2019 Preview Release Notes


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Ważne

Ta wersja nie jest gotowa do pracy i nie jest przeznaczona do użytku na komputerach produkcyjnych ani do pisania kodu produkcyjnego.This release is not "go-live" and not intended for use on production computers or for creating production code. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019, zobacz dokumentację dotyczącą aktualizowania programu Visual Studio 2019 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2019, see this documentation on updating Visual Studio 2019 to the most recent release.


Co nowego w programie Visual Studio 2019What's New in Visual Studio 2019

Program Visual Studio 2019 — wersje zapoznawczeVisual Studio 2019 Preview Releases

Blog dotyczący programu Visual Studio 2019Visual Studio 2019 Blog

Blog dotyczący programu Visual Studio 2019 to oficjalne źródło informacji o produkcie pochodzących od zespołu inżynierów ds. programu Visual Studio.The Visual Studio 2019 Blog is the official source of product insight from the Visual Studio Engineering Team. Szczegółowe informacje na temat wersji programu Visual Studio 2019 można znaleźć w następujących wpisach:You can find in-depth information about the Visual Studio 2019 releases in the following posts:


Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 4)Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 4 New release icon

wydany 6 listopada 2019 r.released November 6, 2019

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 4)Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 4


Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 3)Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 3

wydany 4 listopada 2019 r.released November 4, 2019

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 3)Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 3

Znany problem w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2 i 3)Known Issue in 16.4 Preview 2 and 3

Scenariusz:Scenario:

 • użytkownik ma zainstalowaną na swojej maszynie wersję 16.3.x, a ma wersję 16.4 (wersja zapoznawcza 1)User has 16.3.x installed on their machine and user has 16.4 Preview 1
 • Użytkownik przeprowadza UAKTUALNIENIE do wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2) albo 16.4 (wersja zapoznawcza 3)User UPGRADES to either 16.4 Preview 2 or 16.4 Preview 3
 • Usunięcie platformy .NET 3 z pola.NET 3 is removed from the box
 • Uniemożliwienie programowania na platformie .NET 3 w wersji 16.316.3 .NET 3 development broke

Rozwiązanie:Resolution:

 • Uruchomienie naprawy wersji 16.3 powoduje naprawę środowiska.Running repair on 16.3 fixes the environment.

Podsumowanie nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 3)Summary of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 3

 • W projektancie XAML domyślną wartością ustawienia powiększenie/położenie jest Dopasuj wszystko.XAML Designer zoom/position now defaults to Fit All.
 • Dodano okno dialogowe Tworzenie powiązania danych.Create Data Binding Dialog has been added.
 • Ulepszenia dotyczące regionów funkcji IntelliSenseImprovements to regions IntelliSense
 • Fragmenty kodu w funkcji IntelliSense języka XAMLSnippets in XAML IntelliSense
 • Okno podręczne edytora XAML jako okno odrębne od projektantaPop-up XAML editor as a separate window from designer
 • Wyświetlanie zasobów dla zestawów, do których istnieją odwołaniaDisplaying resources for referenced assemblies
 • Tylko mój kod XAML w dynamicznym drzewie wizualnymJust My XAML in Live Visual Tree
 • Scalanie słownika zasobówMerge Resource Dictionary
 • Edytowanie szablonu działa teraz z kontrolkami innych firm.Edit Template now works with controsl from 3rd party controls.

Szczegóły nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2)Details of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 2

PythonPython

 • Oficjalna obsługa języka Python 3.8 zostanie wkrótce udostępniona, ale nie jest jeszcze dostępna.Official support for Python 3.8 is coming soon, but not yet available. Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które mogą wystąpić, zobacz problem związany z usługą GitHub.For more details on issues that may be experienced, see the Github issue.

Narzędzia WPF/UWPWPF/UWP Tooling

W narzędziach XAML w programie Visual Studio wprowadzono następujące ulepszenia dla klientów tworzących aplikacje WPF:Customers building WPF/UWP applications will see the following improvements in Visual Studio XAML tooling:

ProjektantDesigner

 • W projektancie XAML domyślną wartością ustawienia powiększenie/położenie jest Dopasuj wszystko: Na podstawie opinii klientów zmieniliśmy domyślne zachowanie powiększenia w projektancie XAML po otwarciu okna XAML/strony/kontrolki itp. W poprzednim środowisku poziom powiększenia i położenie były przechowywane dla każdego pliku między sesjami programu Visual Studio, co powodowało dezorientację, gdy klienci wracali do pliku po upływie pewnego czasu.XAML Designer zoom/position now defaults to Fit All: Based on customer feedback we’ve reevaluated the default XAML Designer zoom behavior that occurs when you open a XAML window/page/control/etc. The previous experienced stored the zoom level and position for each file across Visual Studio sessions which caused confusion when customers were coming back to a file after some time had passed. Począwszy od tej wersji poziom powiększenia i pozycja będą przechowywane tylko przez czas trwania aktywnej sesji, a po ponownym uruchomieniu programu Visual Studio zostanie przywrócona wartość „Dopasuj wszystko”.Starting with this release we will only store the zoom level and position for the duration of the active session and go back to a “fit all” default once Visual Studio is restarted.
 • Okno dialogowe Utwórz powiązanie danych: W programie Visual Studio deweloperzy WPF .NET Framework mogli korzystać z okna dialogowego powiązań danych, klikając prawym przyciskiem myszy w projektancie XAML i eksploratorze właściwości, a to okno dialogowe było wcześniej także dostępne dla deweloperów UWP.Create Data Binding Dialog: Visual Studio has had a data binding dialog available to WPF .NET Framework developers from the right-click of the XAML Designer and Property Explorer, and this dialog was also previously available to UWP developers. W tej wersji przywracamy to środowisko dla deweloperów UWP i dodajemy obsługę aplikacji WPF .NET Core.In this release we’re bringing back this experience to UWP developers and adding support for WPF .NET Core applications. Ta funkcja jest nadal w trakcie opracowywania i w przyszłości będzie ulepszana, aby przywrócić równoważność funkcji okien dialogowych programu .NET Framework.This feature is still in development and will continue to improve in the future to bring back feature parity with .NET Framework dialog capabilities.

Edytor XAMLXAML Editor

 • Ulepszenia bloków #region w funkcji IntelliSense: Począwszy od programu Visual Studio 2015 obsługa bloków #region była dostępna dla deweloperów WPF i UWP XAML, a od niedawna także dla deweloperów Xamarin.Forms.Improvements to #regions IntelliSense: Starting with Visual Studio 2015 #region support has been available for WPF and UWP XAML developers and more recently for Xamarin.Forms. W tej wersji naprawiliśmy usterkę funkcji IntelliSense, dzięki czemu bloki #region będą teraz poprawnie wyświetlane, gdy zaczniesz wpisywać „<!”.In this release we’ve fixed an IntelliSense bug, with this fix #regions will now show properly as you begin to type <!. Dodaliśmy również możliwość poprawnego działania bloków #region na wszystkich poziomach zagnieżdżenia elementów.We have also added the ability for #regions to work correctly across any element nesting levels.
 • Fragmenty kodu w funkcji IntelliSense języka XAML: Technologia IntelliSense została ulepszona i obsługuje teraz wyświetlanie fragmentów kodu XAML. Dotyczy to zarówno wbudowanych fragmentów kodu, jak i dowolnych niestandardowych fragmentów kodu dodanych ręcznie.Snippets in XAML IntelliSense: IntelliSense has been enhanced to support showing XAML snippets, this will work for both built-in snippets and any custom snippets that you add manually. Począwszy od tej wersji uwzględniamy również niektóre gotowe fragmenty kodu XAML: #region, definicja kolumny, definicja wiersza, metoda ustawiająca i tag.Starting with this release we’re also including some out-of-the-box XAML snippets: #region, Column definition, Row definition, Setter and Tag.
 • Okno podręczne edytora XAML jako okno odrębne od projektanta: Można teraz łatwo podzielić projektanta XAML i jego edytor XAML na oddzielne okna przy użyciu nowego przycisku obok karty XAML. Po jego kliknięciu projektant XAML zminimalizuje dołączoną kartę XAML i otworzy nowe okno tylko dla widoku edytora XAML.Pop up XAML editor as a separate window from designer: It is now possible to easily split the XAML Designer and its underlying XAML editor into separate windows using the new Pop up XAML button next to the XAML tab. When clicked the XAML designer will minimize its attached XAML tab and pop open a new window for just the XAML editor view. To nowe okno można przenieść do dowolnej grupy wyświetlania lub kart w programie Visual Studio.You can move this new window to any display or tab group in Visual Studio. Należy pamiętać, że nadal możliwe jest rozwinięcie pierwotnego widoku XAML, ale niezależnie od tego wszystkie widoki XAML tego samego pliku będą synchronizowane w czasie rzeczywistym.Note that it is still possible to expand the original XAML view but regardless all XAML views of the same file will stay synchronized in real-time.
Pop up XAML code window
Okno podręczne kodu XAMLPop up XAML code window
 • Wyświetlanie zasobów dla zestawów, do których istnieją odwołania: Funkcja IntelliSense języka XAML została zaktualizowana i obsługuje teraz wyświetlanie zasobów z przywoływanego zestawu (gdy źródło nie jest dostępne) dla projektów platformy WPF i WPF .NET Core.Displaying resources for referenced assemblies: XAML IntelliSense has been updated to support displaying XAML resources from a referenced assembly (when source is not available) for WPF Framework and WPF .NET Core projects.

Narzędzia debugowania kodu XAMLXAML Debugging Tools

 • Tylko mój kod XAML w dynamicznym drzewie wizualnym: Dynamiczne drzewo wizualne to funkcja, która jest dostępna zarówno dla deweloperów platformy UWP, jak i WPF, gdy uruchamiają swoją aplikację w trybie debugowania. Funkcja ta jest częścią narzędzi do edytowania na żywo związanych z przeładowywaniem kodu XAML na gorąco.Just My XAML in Live Visual Tree: The Live Visual Tree is a feature that is available to both UWP and WPF developers when they run their application in debug mode and is part of the live editing tooling related to XAML Hot Reload. Wcześniej ta funkcja wyświetlała pełne dynamiczne drzewo wizualne dołączonej uruchomionej aplikacji bez filtrowania umożliwiającego wyświetlenie tylko kodu XAML napisanego przez Ciebie w aplikacji.Previously the feature would display the full live visual tree of the attached running application with no filter possible to see just the XAML you’ve written in your app. Utrudniało to pracę, dlatego na podstawie opinii klientów dodaliśmy nową wartość domyślną o nazwie „Tylko mój kod XAML”, która ogranicza drzewo wyłącznie do kontrolek napisanych przez Ciebie w aplikacji.This made for a very noisy experience and based on customer feedback we’ve added a new default called “Just My XAML” which will limit the tree to just controls you wrote in your application. Jest to nowa wartość domyślna, ale nadal możliwy jest powrót do poprzedniego zachowania za pośrednictwem przycisku w dynamicznym drzewie wizualnym lub nowego ustawienia (w obszarze: Opcje > Debugowanie > Ogólne > Włącz opcję Tylko mój kod XAML)While this is the new default it is still possible to go back to the previous behavior through either the button within tine Live Visual Tree itself or through a new setting (found under: Options > Debugging > General > Enable Just My XAML)
Show Just My XAML in Live Visual Tree
Wyświetlaj tylko mój kod XAML w dynamicznym drzewie wizualnymShow Just My XAML in Live Visual Tree

Zasoby i szablonyResources & Templates

 • Scalanie słownika zasobów: Można teraz łatwo scalić istniejący słownik zasobów w projekcie UWP/WPF z dowolnym prawidłowym plikiem XAML przy użyciu nowej funkcji dostępnej za pośrednictwem eksploratora rozwiązań.Merge Resource Dictionary: It is now possible to easily merge an existing resource dictionary within your UWP/WPF project with any valid XAML file using the new feature available through the solution explorer. Po prostu otwórz plik XAML, w którym chcesz dodać instrukcję merge (scal), a następnie znajdź plik, z którym chcesz dokonać scalenia, i kliknij go prawym przyciskiem myszy w eksploratorze rozwiązań.Simply open the XAML file in which you want to add the merge statement, then find the file you wish to merge in and right-click on it in solution explorer. W menu kontekstowym wybierz opcję „Scal słownik zasobów z aktywnym oknem”, co spowoduje dodanie odpowiedniego kodu XAML scalania ze ścieżką.In the context menu select the option “Merge Resource Dictionary Into Active Window”, which will add the right merge XAML with path.
Merge Resource Dictionary
Scalanie słownika zasobówMerge Resource Dictionary
 • Edytowanie szablonu działa teraz z kontrolkami innych firm: Możesz teraz utworzyć kopię szablonu kontrolek nawet wtedy, gdy nie jest on częścią Twojego rozwiązania jako kod źródłowy.Edit Template now works with controls from 3rd party controls: It is now possible to create a copy of a controls template even when it’s not part of your solution as source code. Dzięki tej zmianie funkcja „Edytuj szablon” będzie teraz dostępna i będzie działać tak samo jak w przypadku elementów firmy Microsoft, gdy źródło jest dostępne.With this change the “Edit Template” feature will now be available and work as it does for 1st party elements where the source is available today. Pamiętaj, że ta funkcja dotyczy zarówno bibliotek kontrolek innych firm, jak i firmy Microsoft, gdy źródło nie jest dostępne.Note that this feature is applicable to both 3rd party control libraries and 1st party where source isn’t available.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2)Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 2 New release icon

wydany 15 października 2019 r.released October 15, 2019

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 2)Top Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 2

Podsumowanie nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2)Summary of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 2

Szczegóły nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 2)Details of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 2

C++C++

 • Projekty Visual Studio CMake zawierają teraz strony Przegląd, które ułatwiają rozpoczęcie tworzenia aplikacji dla wielu platform.Visual Studio CMake projects now have Overview Pages to help you get started with cross-platform development. Te strony są dynamiczne i ułatwiają połączenie z systemem Linux oraz dodanie konfiguracji systemu Linux lub podsystemu WSL do projektu CMake.These pages are dynamic and help you connect to a Linux system and add a Linux or WSL configuration to your CMake project.
CMake Overview Pages
Strony Przegląd narzędzia CMakeCMake Overview Pages
 • Możesz dokładniej skonfigurować, które narzędzia do analizy kodu mają być używane w projektach CMake za pośrednictwem pliku CMakeSettings.json.You can now further configure which code analysis tool(s) to use in CMake projects via CMakeSettings.json. Więcej informacji można znaleźć na blogu zespołu C++.See the C++ Team Blog for more information.
Clang-Tidy warnings in the Error List
Ostrzeżenia narzędzia Clang-Tidy na liście błędówClang-Tidy warnings in the Error List
 • W menu rozwijanym uruchamiania dla projektów CMake są teraz wyświetlane ostatnio używane elementy docelowe, a menu może być filtrowane.The launch drop-down menu for CMake projects now displays your most recently used targets and can be filtered.
 • Język C++/CLI obsługuje teraz międzyoperacyjność z platformą .NET Core w wersji 3.1 i wyższych w systemie Windows.C++/CLI now supports interop with .NET Core 3.1 and higher on Windows.
 • Możesz teraz włączyć narzędzie ASan dla projektów skompilowanych przy użyciu kompilatora MSVC w systemie Windows na potrzeby instrumentacji w czasie działania kodu C++, co ułatwia wykrywanie błędów pamięci.You can now enable ASan for projects compiled with MSVC on Windows for runtime instrumentation of C++ code that helps with detection of memory errors.

Obsługa publikowania w usłudze GitHubPublish to GitHub Support

 • Funkcja publikowania w serwisie GitHub, która była częścią rozszerzenia GitHub dla programu Visual Studio , jest teraz dostępna w ramach pakietu GitHub Essentials dla programu Visual Studio.The publish to GitHub feature that was a part of the GitHub Extension for Visual Studio is now included in Visual Studio’s GitHub Essentials.
 • Możesz teraz publikować lokalne repozytoria Git w usłudze GitHub za pomocą przycisku Opublikuj w usłudze GitHub na stronie Synchronizacja w programie Team Explorer.You can now publish local Git repositories to GitHub using the Publish to GitHub button on Team Explorer Synchronization page.

Pionowe karty dokumentów w programie Visual StudioVertical Document Tabs in Visual Studio

Możesz zarządzać kartami dokumentów na pionowej liście po lewej lub prawej stronie edytora.Manage your document tabs in a vertical list on either the left or right side of your editor.

Pionowe karty dokumentów w programie Visual StudioVertical Document Tabs in Visual Studio

Zintegrowany terminalIntegrated terminal

 • Możesz teraz tworzyć wiele wystąpień terminalaYou can now create multiple terminal instances
 • Profile dla programu PowerShell dla deweloperów, wiersza polecenia dla deweloperów i dowolnych dostępnych dystrybucji podsystemu WSL są generowane automatycznie podczas pierwszego uruchomienia lub po użyciu przycisku przywracania profiluProfiles for Developer PowerShell, Developer Command Prompt and any available WSL distros are automatically generated on first launch or after using the profile's restore button
 • Terminal obsługuje wybrany motyw kolorów programu Visual StudioThe terminal supports the selected Visual Studio color theme

Automatycznie ukrywanie okien narzędziAutohide tool windows

Włączenie tej opcji funkcji w wersji zapoznawczej umożliwia wyeliminowanie opóźnień podczas uruchamiania programu Visual Studio z wieloma otwartymi oknami narzędzi.Enabling this preview feature option allows you to skip startup delays introduced by launching Visual Studio with multiple tool windows opened.

Produktywność platformy .NET.NET Productivity

 • Możesz teraz skonfigurować poziom ważności reguły stylu kodu bezpośrednio z poziomu listy błędów.You can now configure the severity level of a code style rule directly through the error list. Umieść kursor na błędzie, ostrzeżeniu lub sugestii.Place your cursor on the error, warning, or suggestion. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Ustaw ważność.Right click and select Set severity. Następnie wybierz poziom ważności, który chcesz skonfigurować dla tej reguły.Then select the severity level you would like to configure for that rule. Spowoduje to zaktualizowanie istniejącego pliku EditorConfig przy użyciu nowej ważności reguły.This will update your existing EditorConfig with the rule’s new severity. Ta metoda działa również w przypadku analizatorów innych firm.This also works for third party analyzers.
Set rule severity directly through the error list
Ustawianie ważności reguły bezpośrednio z poziomu listy błędówSet rule severity directly through the error list
 • Funkcja Znajdź wszystkie odwołania umożliwia teraz grupowanie elementów według typu i elementu członkowskiego.Find All References now allows you to group by type and member.
Group by type and member in Find All References
Grupowanie według typu i elementu członkowskiego w funkcji Znajdź wszystkie odwołaniaGroup by type and member in Find All References
 • Możesz teraz uczynić wszystkie funkcje lokalne statycznymi i przekazać zmienne zdefiniowane poza funkcją do wywołań i deklaracji funkcji.You can now make a local function static and pass in variables defined outside the function to the function’s declaration and calls. Umieść kursor na nazwie funkcji lokalnej.Place your cursor on the local function name. Naciśnij klawisze (Ctrl + . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji.Press (Ctrl+.) to trigger the Quick Actions and Refactorings menu. Wybierz pozycję Utwórz funkcję lokalnąstatic .Select Make local function static.
Make local function static
Tworzenie funkcji statycznych z funkcji lokalnychMake local function static
 • Możesz teraz jawnie przekazać zmienną do lokalnej funkcji statycznej.You can now pass a variable explicitly into a local static function. Umieść kursor na zmiennej w statycznej funkcji lokalnej.Place your cursor on the variable in the static local function. Naciśnij klawisze (Ctrl + . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji.Press (Ctrl+.) to trigger the Quick Actions and Refactorings menu. Wybierz pozycję Przekaż jawnie zmienną do lokalnej funkcji statycznejSelect Pass variable explicitly in local static function.
Pass a variable into a local static function
Przekazywanie zmiennej do lokalnej funkcji statycznejPass a variable into a local static function

Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 1)Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 1

wydany 23 września 2019 r.released September 23, 2019

Podsumowanie nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 1)Summary of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 1

Najważniejsze problemy społeczności deweloperów rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 1)Top Developer Community Issues Fixed in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 1

Szczegóły nowości w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.4 (wersja zapoznawcza 1)Details of What's New in Visual Studio 2019 version 16.4 Preview 1

C++C++

 • Analiza kodu teraz natywnie obsługuje narzędzie Clang-Tidy w projektach MSBuild i CMake, niezależnie od tego, czy używasz zestawu narzędzi Clang, czy MSVC.Code Analysis now natively supports Clang-Tidy for both MSBuild and CMake projects, whether you're using a Clang or MSVC toolset. Testy zgodności z oprogramowaniem Clang mogą być uruchamiane w ramach analizy kodu w tle, wyświetlane jako ostrzeżenia w edytorze (zygzaki) i wyświetlane na liście błędów.clang-tidy checks can run as part of background code analysis, appear as in-editor warnings (squiggles), and display in the Error List.

Narzędzia internetowe dla platformy .NET.NET Web Tools

 • Automatyczne wykrywanie parametrów połączeń programu SQL Server i usługi Azure Storage w przypadku zarządzania zależnościami publikowania lub korzystania z usług połączonych.Automatic detection of SQL Server and Azure Storage connections strings when managing publish dependencies or using Connected Services. Teraz są one oferowane na liście rozwijanej, z której użytkownicy mogą je wybierać, a przedtem konieczne było ich ponowne wpisanie.They are offered in a drop-list for users to pick from, whereas before they had to re-type them in.
 • Dodano obsługę tworzenia usługi Azure Functions w 64-bitowych środowiskach uruchomieniowychAdded support for developing Azure Functions using the 64bit runtime
 • Dodano obsługę opcji publikowania aplikacji platformy .NET Core 3.0: Gotowa do uruchomienia (Crossgen), Konsolidacja i SingleExeAdded support for .NET Core 3.0 app publishing options: Ready to Run (Crossgen), Linking, and SingleExe

Produktywność platformy .NET.NET Productivity

 • Teraz można skonfigurować poziom ważności reguły stylu kodu bezpośrednio za pomocą edytora.You can now configure the severity level of a code style rule directly through the editor. Jeśli użytkownik nie ma obecnie pliku EDITORCONFIG, zostanie on wygenerowany.If a user does not currently have an .editorconfig file, one will be generated for them. Umieść kursor na błędzie, ostrzeżeniu lub sugestii i naciśnij klawisze (Ctrl + . ), aby otworzyć menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji.Place your cursor on the error, warning, or suggestion and type (Ctrl+.) to open the Quick Actions and Refactorings menu. Wybierz pozycję „Konfiguruj lub pomijaj problemy”.Select ‘Configure or Suppress issues’. Następnie wybierz regułę i poziom ważności, który chcesz skonfigurować dla tej reguły.Then select the rule and choose the severity level you would like to configure for that rule. Spowoduje to zaktualizowanie istniejącego pliku EditorConfig przy użyciu nowej ważności reguły.This will update your existing EditorConfig with the rule’s new severity. Ta metoda działa również w przypadku analizatorów innych firm.This also works for third party analyzers.
Set rule severity directly through the editor
Ustawianie ważności reguły bezpośrednio za pomocą edytoraSet rule severity directly through the editor
 • Teraz możesz użyć polecenia Go To Base (Przejdź do podstawy), aby przejść w górę łańcucha dziedziczenia.You can now use the Go To Base command to navigate up the inheritance chain. Polecenie Go To Base (Przejdź do podstawy) jest dostępne w menu kontekstowym elementu (wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy), do którego chcesz przejść w hierarchii dziedziczenia.Go To Base command is available on the context (right-click) menu of the element you want to navigate the inheritance hierarchy. Możesz też nacisnąć klawisze (Alt + Home).Or you can type (Alt+Home). Jeśli istnieje więcej niż jeden wynik, zostanie otwarte okno narzędzi ze wszystkimi elementami wynikowymi, do których można przejść.If there is more than one result a tool window will open with all of the results that you can choose to navigate to.
Go To Base
Polecenie Go To Base (Przejdź do podstawy)Go To Base
 • Teraz możesz dodać sprawdzanie wartości null dla wszystkich parametrów.You can now add null checks for all parameters. Spowoduje to dodanie instrukcji if sprawdzających istnienie wartości null we wszystkich niesprawdzonych parametrach, które mogą przyjmować wartość null.This will add if statements that check nullity of all the nullable, non-checked parameters. Umieść kursor na dowolnym parametrze w metodzie.Place your cursor on any parameter within the method. Naciśnij klawisze (Ctrl + . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji.Press (Ctrl+.) to trigger the Quick Actions and Refactorings menu. Wybierz opcję „Dodawanie kontroli pod kątem wartości null dla wszystkich parametrów”.Select the option to ‘Add null checks for all parameters’.
Add null checks for all parameters
Dodawanie kontroli pod kątem wartości null dla wszystkich parametrówAdd null checks for all parameters
 • Metody, które nie mają dokumentacji XML, mogą teraz automatycznie dziedziczyć dokumentację XML z zastępowanej metody.Methods that have no XML documentation can now automatically inherit XML documentation from the method it is overriding. Umieść kursor na nieudokumentowanej metodzie, która implementuje udokumentowaną metodę interfejsu.Place your cursor over the undocumented method that implements a documented interface method. Na etykietce Szybka podpowiedź zostanie wyświetlona dokumentacja XML z metody interfejsu.Quick Info will then display the XML documentation from the interface method.
XML inherit documentation
Dziedziczona dokumentacja XMLXML inherit documentation

Znane problemyKnown Issues

Zobacz wszystkie otwarte problemy i dostępne obejścia w programie Visual Studio 2019, wybierając poniższy link.See all open issues and available workarounds in Visual Studio 2019 by following the below link.


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje.You can make a product suggestion or track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers, and propose new features. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can also get free installation help through our Live Chat support.


BlogiBlogs

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2019Visual Studio 2019 Release Notes History

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2019 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2019.For more information relating to past versions of Visual Studio 2019, see the Visual Studio 2019 Release Notes History page.


Początek strony
Top of Page