Visual Studio Icon Informacje o wersji dla programu Visual Studio 2019 w wersji 16.6Developer Community | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy w najnowszej wersji | Whats New in Visual Studio Docs


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2019. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2019 do najnowszej wersji. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Co nowego w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6

Wydania programu Visual Studio 2019 w wersji 16.6

Informacje o starszych wersjach programu Visual Studio 2019

Blog dotyczący programu Visual Studio 2019

Blog dotyczący programu Visual Studio 2019 to oficjalne źródło informacji o produkcie pochodzących od zespołu inżynierów ds. programu Visual Studio. Szczegółowe informacje na temat wersji programu Visual Studio 2019 można znaleźć w następujących wpisach:

Dołącz do dyskusji na temat informacji o wersji


Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.6.4New release icon

wydany 14 lipca 2020 r.

Zalecenia dotyczące zabezpieczeń w wersji 16.6.4

CVE-2020-1393 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostyki

Występuje luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień, gdy standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki systemu Windows nie może poprawnie oczyścić danych wejściowych, co prowadzi do niebezpiecznego zachowania przy ładowaniu bibliotek.

CVE-2020-1416 Luka w zabezpieczeniach podniesienia uprawnień w narzędziu Git dla programu Visual Studio

Występuje luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień w programie Visual Studio, gdy ładuje on zależności oprogramowania.

CVE-CVE-2020-1147 Luka w zabezpieczeniach platformy .NET Core związana z atakami typu „odmowa usługi”

Zdalny nieuwierzytelniony atakujący mógł wykorzystać tę lukę w zabezpieczeniach, wykonując specjalnie spreparowane żądania do aplikacji ASP.NET Core lub innej aplikacji, która analizuje niektóre typy kodu XML. Aktualizacja zabezpieczeń eliminuje tę lukę w zabezpieczeniach, ograniczając typy, które mogą być obecne w ładunku XML.

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6.4


Release Notes Icon Visual Studio 2019 w wersji 16.6.3

wydanie z 30 czerwca 2020 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6.3


Release Notes Icon Program Visual Studio 2019 w wersji 16.6.2

wydany 9 czerwca 2020 r.

Zalecenia dotyczące zabezpieczeń w wersji 16.6.2

CVE-2020-1108 / CVE-2020-1108 Luka w zabezpieczeniach dotycząca odmowy usługi na platformie .NET Core

Aby kompleksowo rozwiązać problem CVE-2020-1108, firma Microsoft udostępniła aktualizacje dla platform .NET Core 2.1 i .NET Core 3.1. Klienci korzystający z dowolnej z tych wersji platformy .NET Core powinni zainstalować najnowszą wersję platformy .NET Core. Zobacz Informacje o wersji, aby uzyskać numery najnowszych wersji oraz instrukcje dotyczące aktualizowania platformy .NET Core.

CVE-2020-1202 / 2020-1203 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostyki

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień występuje, gdy standardowy moduł zbierający centrum diagnostyki lub standardowy moduł zbierający programu Visual Studio niepoprawnie obsługują obiekty w pamięci.

CVE-2020-1293 / CVE-2020-1278 / CVE-2020-1257 Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia poziomu uprawnień standardowej usługi modułu zbierającego centrum diagnostyki

Luka w zabezpieczeniach dotycząca podniesienia uprawnień występuje, gdy standardowa usługa modułu zbierającego centrum diagnostyki nieprawidłowo obsługuje operacje na plikach

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6.2


Release Notes Icon Visual Studio 2019 w wersji 16.6.1

wydany 1 czerwca 2020 r.

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6.1


Release Notes Icon Visual Studio 2019 w wersji 16.6.0

wydany 19 maja 2020 r.

Zalecenia dotyczące zabezpieczeń w wersji 16.6.0

CVE-2020-1108 Odmowa usługi na platformie .NET Core

Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji .NET Core specjalnie przygotowane żądania. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi żądań internetowych w aplikacji internetowej .NET Core.

CVE-2020-1161 Odmowa usługi na platformie .NET Core

Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając do aplikacji ASP.NET Core specjalnie przygotowane żądania. Aktualizacja zabezpieczeń usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, poprawiając sposób obsługi żądań internetowych w aplikacji internetowej ASP.NET Core.

W tym wydaniu programu Visual Studio 2019 w wersji 16.6.0


C++

Ulepszone generowanie komentarzy Doxygen/XML: Automatyczne generowanie komentarzy zastępczych dokumentacji w formacie Doxygen lub XML przez wpisanie „///” lub „/**” powyżej funkcji. Są one teraz wyświetlane także w etykietkach Szybka podpowiedź.

Generate and consume Doxygen-style comments
Generowanie i używanie komentarzy w stylu Doxygen

Obsługa narzędzia Ninja w narzędziu CMake dla systemu Linux/WSL: Używaj narzędzia Ninja jako bazowego generatora podczas kompilowania projektów CMake w systemie WSL lub w systemie zdalnym. Ninja jest teraz domyślnym generatorem podczas dodawania nowej konfiguracji systemu Linux lub WSL.

Szablony debugowania na potrzeby zdalnego debugowania narzędzia CMake: Uproszczono szablony służące do debugowania projektów narzędzia CMake w zdalnym systemie Linux lub WSL z gdb.

Wstępna obsługa pojęć języka C++20: Funkcja IntelliSense rozpoznaje teraz pojęcia języka C++20 i sugeruje je na liście elementów członkowskich.

Debugowanie

Włączanie dołączania rozszerzenia Snapshot Debugger bez konieczności ponownego uruchomienia: Rozszerzenie Snapshot Debugger można teraz instalować w usłudze Azure App Services (ASP.NET Core 3.1) bez konieczności ponownego uruchamiania, co pozwala na debugowanie i diagnozowanie problemów na żywo bez przerw w działaniu usługi. Dołączenie do rozszerzenia Snapshot Debugger po raz pierwszy powoduje zainicjowanie instalowania rozszerzenia witryny Snapshot Debugger we wdrożeniu usługi Azure App Service, co wymaga ponownego uruchomienia.

Ulepszenia środowiska użytkownika dotyczące dekompilacji: Proces dekompilacji będzie używać istniejących plików PDB w celu utworzenia lepszych nazw zmiennych lokalnych.

Wydajność usługi Git

 • Klonowanie repozytorium zawierającego tylko jedno rozwiązaniem: to rozwiązanie zostanie automatycznie załadowane po zakończeniu klonowania.

JavaScript/TypeScript

 • Pasek postępu programu TSServer: Podczas otwierania projektu TypeScript przez usługę językową użytkownik będzie mógł zobaczyć postęp otwierania skonfigurowanego projektu w widżecie Zadania w tle.

 • Nowe, wieloobiektowe debugowanie kodu JavaScript/TypeScript i obsługa procesów roboczych: Debuger języka JavaScript/TypeScript obsługuje teraz debugowanie procesów roboczych usługi, internetowych procesów roboczych, elementów iFrame i kodu JavaScript strony w tym samym czasie. Ponadto nowe środowisko debugowania dodaje obsługę jednoczesnego debugowania aplikacji serwera węzła zaplecza i kodu JavaScript po stronie klienta w przeglądarce. Ta funkcja jest nadal eksperymentalna. Nowe środowisko debugowania można włączyć w menu Opcje debugowania.

 • Implementacje funkcji Pomoc dotycząca sygnatury i Przejdź do definicji zostały zaktualizowane w celu lepszego wsparcia scenariuszy LiveShare.

Microsoft Fakes dla projektów platformy .NET Core i projektów w stylu zestawu SDK

Platforma Microsoft Fakes obsługuje teraz platformę .NET Core! Wielu użytkowników chce migrować swoje aplikacje i pakiety testowania na platformę .NET Core, a teraz ogromna część tego procesu jest możliwa dzięki obsłudze rozwiązania Fakes dla platformy .NET Core. Tę funkcję można włączyć w obszarze Narzędzia > Opcje > Funkcje w wersji zapoznawczej. Fakes to platforma pozorowania, która ułatwia izolowanie testów przez pozorowanie niektórych części kodu produktu za pomocą klas zastępczych lub podkładek. To pozorowanie pomaga oddzielić test od kodu produktu, co pozwala skupić się na testowaniu tylko tego, co jest istotne dla danego testu.

Edytor

Widok listy: W związku z nowym środowiskiem funkcji Znajdź w plikach otrzymaliśmy opinie informujące, że poprzedni format wyniku (płaski tekst bez formatowania) był użyteczny w niektórych przypadkach użycia. Teraz w panelu wyników dostępny jest widok listy, co pozwala uzyskać dostęp do wyników w poprzednim formacie.

Powtórzenie wyszukiwania: Okno wyników operacji Znajdź w plikach zawiera teraz przycisk „Powtórz wyszukiwanie”. Ten przycisk powoduje skopiowanie wszystkich opcji użytych do wyszukiwania i ponowne umieszczenie ich w panelu Znajdź w plikach. Ułatwia to powtarzanie wyszukiwania po wprowadzeniu pewnych zmian lub dostosowanie wyszukiwania w celu zawężenia wyników. Gdy fokus jest w oknie wyników, wpisz Alt+R, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby natychmiast powtórzyć wyszukiwanie.

Produktywność platformy .NET

Poprawka kodu dotycząca dodawania jawnego rzutowania: Opracowano poprawkę kodu umożliwiającą dodanie jawnego rzutowania, gdy rzutowanie niejawne nie jest możliwe. Umieść kursor na błędzie i naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i refaktoryzacje. Wybierz pozycję Add explicit cast (Dodaj jawne rzutowanie). Add explicit cast

Refaktoryzacja polegająca na uproszczeniu wyrażeń warunkowych: Uprość wyrażenia warunkowe przez usunięcie zbędnego kodu. Umieść kursor na wyrażeniu warunkowym. Naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji. Wybierz pozycję Uprość wyrażenie warunkowe. Simplify conditional expressions

Refaktoryzacja polegająca na konwertowaniu zwykłych literałów ciągu na literały ciągu dosłownego: Umieść kursor na zwykłym literale ciągu. Naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji. Wybierz pozycję Konwertuj na ciąg dosłowny. Convert to verbatim string

Refaktoryzacja polegająca na konwertowaniu literałów ciągu dosłownego na zwykłe literały: Umieść kursor na literale ciągu dosłownego. Naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby wywołać menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji. Wybierz pozycję Konwertuj na zwykły ciąg. Convert to regular string

Zbiorcze konfigurowanie poziomu ważności kategorii analizatora bezpośrednio za pomocą edytora: Umieść kursor na błędzie, ostrzeżeniu lub sugestii i naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby otworzyć menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji. Wybierz pozycję Problemy z pomijaniem lub konfigurowaniem. Następnie wybierz pozycję Skonfiguruj ważność dla wszystkich analizatorów kategorii {nazwa kategorii} . Spowoduje to zaktualizowanie istniejącego pliku EditorConfig przy użyciu nowej ważności kategorii. Bulk configure analyzer categories

Obsługa w stylu szybkich podpowiedzi dla komentarzy XML zawierających zwracane dane i znaczniki wartości: Umieść kursor nad elementem. Następnie zostaną wyświetlone Szybkie podpowiedzi dotyczące obsługiwanych stylów w komentarzach języka XML nad kodem. XML style support for returns and value tags

Dodawanie nagłówków plików do istniejących plików, projektów i rozwiązań za pomocą pliku EditorConfig: Najpierw należy dodać regułę file_header_template do pliku EditorConfig. Następnie należy ustawić wartość tak, aby była równa tekstowi nagłówka, który ma zostać zastosowany. Add file header rule

Umieść kursor w pierwszym wierszu dowolnego pliku z kodem C# lub Visual Basic i naciśnij klawisze (Ctrl+ . ), aby otworzyć menu Szybkie akcje i operacje refaktoryzacji. Wybierz pozycję Dodaj transparent pliku. Jeśli chcesz zastosować nagłówek pliku do wszystkich plików w istniejącym projekcie lub rozwiązaniu, wybierz pozycję Projekt lub Rozwiązanie w ramach opcji Popraw wszystkie wystąpienia w. Add file header

Narzędzia sieci Web

Nowe środowisko do konfigurowania usług i emulatorów platformy Azure: Karta Usługi połączone oferuje teraz nowe środowisko łączenia aplikacji z usługami platformy Azure, takimi jak Azure SQL, Storage, Key Vault i wiele innych. Pomaga to w aprowizacji nowych wystąpień (lub wybieraniu istniejących) i zapewnia, że Twój kod ma najnowsze pakiety NuGet oraz prawidłowy kod konfiguracji uruchamiania. Dostępne są także opcje emulacji lokalnej.

Aktualizacje środowiska publikowania: Funkcja publikowania teraz udostępnia nowe środowisko podobne do kreatora i przeprowadzające użytkownika przez kolejne opcje, które umożliwia tworzenie nowych profilów publikacji. Nawet jeśli w instalacji brakuje niektórych składników programu Visual Studio, nadal będzie można uzyskać dostęp do pełnego zestawu celów i opcji publikowania. Wszelkie brakujące składniki zostaną zidentyfikowane i zainstalowane na żądanie. Strona podsumowania profilu publikowania została także zaktualizowana w celu dopasowania do środowiska dostępnego na karcie Usługi połączone umożliwiającego konfigurowanie zależności od usług platformy Azure.

Windows Forms

Projektant formularzy systemu Windows dla platformy .NET Core

Projektant formularzy systemu Windows dla platformy .NET Core jest teraz dostępny. Aby włączyć projektanta w programie Visual Studio, przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje > Środowisko > Funkcje wersji zapoznawczej i wybierz opcję Użyj wersji zapoznawczej projektanta formularzy systemu Windows dla aplikacji .NET Core.

Windows Forms Designer for .NET Core

W tej wersji wprowadziliśmy następujące udoskonalenia, w tym obsługę dodatkowych kontrolek:

 • Obsługa wszystkich kontrolek okien dialogowych, PropertyGrid, HScrollBar, VScrollBar, DomainUpDown i TrackBar.
 • Udoskonalone przeciąganie i upuszczanie.
 • Ulepszenia wyboru.
 • Poprawki błędów i zwiększenie stabilności.

Narzędzia WPF/UWP

Usługa Azure Key Vault w kreatorze pakietów: Deweloperzy platformy UWP mogą teraz podpisywać pakiety aplikacji przy użyciu certyfikatów podpisywania kodu bezpośrednio z poziomu usługi Azure Key Vault w kreatorze pakietów. Wymagany jest jedynie identyfikator URI usługi Key Vault i odpowiednie uprawnienia do konta Microsoft. Wybrany certyfikat zostanie zaimportowany do lokalnego magazynu certyfikatów użytkownika, gdzie można go używać w celu podpisywania. Lokalne certyfikaty chronione hasłem można również odszyfrowywać przy użyciu wpisów tajnych z usługi Key Vault.

Funkcje przeładowywania kodu XAML na gorąco i dynamiczne drzewo wizualne obsługują teraz dołączanie do wielu procesów w tym samym czasie. Umożliwia to realizację scenariuszy, w których rozwiązanie uruchamia wiele projektów WPF/UWP w tym samym czasie lub w których aplikacja platformy UWP korzysta z wielu wystąpień. Aby to umożliwić, zaktualizowaliśmy dynamiczne drzewo wizualne, dodając nowy węzeł procesu najwyższego poziomu w celu grupowania elementów z tego samego procesu. Live Visual Tree with multiple processes attached

Przybornik obsługuje teraz pakiety NuGet z wieloma plikami VisualStudioToolsManifest.xml: Dzięki temu autorzy pakietów NuGet mogą zmieniać kontrolki, które są wyświetlane w przyborniku, w oparciu o wersję struktury/platformy odpowiedniego projektu. W przyborniku będą wyświetlane te elementy z manifestu, których podkatalog narzędzi — moniker platformy docelowej (TFM) — najlepiej pasuje do docelowej struktury/platformy. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie TFM, nastąpi powrót do manifestu w katalogu głównym katalogu narzędzi. Ten główny manifest jest również wymagany ze względu na zapewnienie zgodności ze starszymi wersjami programu Visual Studio.

Nowe ustawienie: Przeładuj kod XAML na gorąco przy zapisywaniu. Polecenie Przeładuj kod XAML na gorąco domyślnie wysyła wszystkie prawidłowe zmiany kodu XAML do uruchomionej aplikacji w czasie rzeczywistym. W tej wersji dodaliśmy nowe ustawienie (Debuguj > Opcje > Ogólne > Włącz narzędzia debugowania interfejsu użytkownika dla języka XAML > Zastosuj przeładowywanie kodu XAML na gorąco przy zapisywaniu dokumentu), które umożliwia deweloperom wybór sposobu działania tego zachowania. Po włączeniu tego ustawienia zmiany dotyczące przeładowywania kodu XAML na gorąco nie będą stosowane do momentu zapisania edytowanego pliku.

Dodano obsługę motywu ciemnego dla projektanta klas.

Class Designer now supports dark theme

Xamarin

Funkcja Przeładowywanie kodu XAML na gorąco może teraz ponownie ładować tylko zmiany wprowadzone na stronie, a nie całą stronę. Wypróbuj ją, zmieniając ustawienie „Opcje ponownego ładowania” w obszarze Narzędzia > Opcje > Xamarin > Przeładowywanie na gorąco.

Wyświetlaj dynamiczne drzewo wizualne elementów na stronie w działającej aplikacji. Otwórz dynamiczne drzewo wizualne w trakcie sesji debugowania funkcji Przeładowywanie kodu XAML na gorąco za pomocą opcji Debugowanie > Okna > Dynamiczne drzewo wizualne.

Zastępowanie ustawień emulatora, takich jak tryb ciemny/jasny, rozmiary czcionek i inne, przy użyciu konsoli Ustawienia środowiska. Konsolę można otworzyć podczas sesji funkcji Przeładowywanie kodu XAML na gorąco, wybierając pozycję Debugowanie > Okna > Ustawienia środowiska.

Podczas edytowania kodu XML w systemie Android możesz użyć pliku konfiguracji lint i wybierać z jeszcze większej liczby sugestii funkcji IntelliSense.


Poprawki błędów

Najważniejsze problemy rozwiązane w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.6.0

 • Po włączeniu flagi funkcji nowego środowiska Git we wtyczce Team Explorer zostanie wyświetlony komunikat prowadzący użytkowników do nowego okna narzędzi Git.
 • Poprawka dla sporadycznego opóźnienia interfejsu użytkownika podczas zamykania programu VS, gdy projektant WinForms .NET Core jest w stanie otwartym.
 • Rozwiązano problemy powodujące zgłaszanie w czasie wykonywania wyjątku brakującej metody podczas tworzenia projektów przy użyciu dostawców typów.
 • Poprawiono tworzenie projektów programu .NET Framework.
 • Nowe środowisko znajdowania w plikach uwzględnia opcje ustawione w okienku Narzędzia — Opcje — Znajdź i zamień.
 • Usunięto usterkę powodującą brak zmiany repozytorium Git podczas zamykania folderu i otwierania rozwiązania.
 • Usunięto usterkę występującą podczas kompilowania aplikacji dla systemu iOS przy użyciu pełnych symboli debugowania.
 • Ponownie dodano przeglądanie certyfikatów i profili aprowizacji dystrybucji dla komputerów Mac z poziomu systemu Windows.
 • Usunięto usterkę polegającą na tym, że program Visual Studio 2019 przestaje odpowiadać podczas pracy z projektami Xamarin w niektórych scenariuszach.
 • Dodano skrót klawiaturowy dla opcji „Kopiuj z nagłówkami” w siatce wyników skryptu SQL
 • Użytkownicy narzędzi SSDT będą teraz mogli ustawiać i wyświetlać właściwości czułości dla każdej wersji powyżej SQL Server 2008
 • Ulepszono okno dialogowe Właściwości połączenia dla użytkowników ułatwień dostępu.
 • Naprawiono sporadyczne błędy występujące podczas korzystania ze wskaźnika testowania za pomocą Code Lens.
 • Zapewniono, że funkcja autouzupełniania tekstu w funkcji Znajdź w plikach jest zgodna z zachowaniem starszej wersji.
 • Zapewniono, że zachowanie klawisza Strzałka w lewo w polu Znajdź w plikach jest poprawne.
 • Problem dotyczący języka C++ uniemożliwiający użytkownikom biblioteki C++20 Ranges korzystanie z algorytmów.

Zgłaszane na forum Developer Community


Znane problemy

Zobacz wszystkie otwarte problemy i dostępne obejścia w programie Visual Studio 2019, wybierając poniższy link.


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio. Program Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu. Zgłaszanie sugestii dotyczących produktów i śledzenie problemów jest możliwe w społeczności deweloperów programu Visual Studio, gdzie można też zadawać pytania, znajdować odpowiedzi i proponować nowe funkcje. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.


Blogi

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2019

Więcej informacji na temat poprzednich wersji programu Visual Studio 2019 można znaleźć na stronie Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2019.


Początek strony