Visual Studio Icon Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2019Visual Studio 2019 Product Family System Requirements


| Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


OmówienieOverview

Ta strona zawiera minimalne wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2019.This page contains the minimum system requirements for the Visual Studio 2019 family of products. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility (Przeznaczenie platformy i zgodność programu Visual Studio 2019).For information on compatibility, see Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie poprawy wydajności, zobacz temat Porady i wskazówki dotyczące wydajności programu Visual Studio.If you need help with improving performance, see Visual Studio performance tips and tricks.

NowościWhat's New

Zobacz nowości w programie Visual Studio 2019!See what's new in Visual Studio 2019!

PobieranieDownload


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2019.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2019. Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019, zobacz informacje o aktualizowaniu programu Visual Studio 2019 do najnowszej wersji.For instructions on installing and updating Visual Studio 2019, see the Update Visual Studio 2019 to the most recent release. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.Also, see instructions on how to install offline.


Porada

W przypadku starszych wersji programu Visual Studio zobacz wymagania systemowe dla programu Visual Studio 2017, Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2012.For older versions of Visual Studio, see the system requirements for Visual Studio 2017, Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, or Visual Studio 2012.


OpiniaFeedback

Chcemy poznać Twoją opinię!We would love to hear from you! Problemy możesz zgłaszać za pomocą opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu instalatora lub bezpośrednio w środowisku IDE programu Visual Studio.For issues, let us know through the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. ProgramThe Feedback Icon znajduje się w prawym górnym rogu.icon is located in the upper right-hand corner. Problemy możesz śledzić w witrynie społeczności deweloperów programu Visual Studio, która umożliwia zadawanie pytań, znajdowanie odpowiedzi i przesyłanie sugestii dotyczących produktu.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions, find answers and submit product suggestions. Bezpłatną pomoc dotyczącą instalacji możesz uzyskać za pośrednictwem naszej pomocy technicznej przez czat na żywo.You can get free installation help through our Live Chat support.


Wymagania systemowe programu Visual Studio 2019Visual Studio 2019 System Requirements

Następujące produkty obsługują poniższe minimalne wymagania systemowe:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2019Visual Studio Enterprise 2019
 • Visual Studio Professional 2019Visual Studio Professional 2019
 • Visual Studio Community 2019Visual Studio Community 2019
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2019Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2019

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Program Visual Studio 2019 można instalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych (zalecane są wersje 64-bitowe; architektura ARM nie jest obsługiwana):Visual Studio 2019 will install and run on the following operating systems (64 bit recommended; ARM is not supported):

 • Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej: Home, Professional, Education i Enterprise (wersje LTSC i S nie są obsługiwane)Windows 10 version 1703 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSC and S are not supported)
 • Windows Server 2019: Standard i DatacenterWindows Server 2019: Standard and Datacenter
 • Windows Server 2016: Standard i DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows 8.1 (z aktualizacją 2919355): Core, Professional i EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (z aktualizacją 2919355): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 7 z dodatkiem SP1 (z najnowszymi aktualizacjami): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

SprzętHardware

 • Procesor 1,8 GHz lub szybszy1.8 GHz or faster processor. (zalecany czterordzeniowy lub lepszy).Quad-core or better recommended
 • 2 GB pamięci RAM; zalecane 8 GB pamięci RAM (co najmniej 2,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej).2 GB of RAM; 8 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
 • Miejsce na dysku twardym: minimalnie 800 MB, a maksymalnie 210 GB dostępnego miejsca (w zależności od instalowanych funkcji); typowe instalacje wymagają 20–50 GB wolnego miejsca.Hard disk space: Minimum of 800MB up to 210 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
 • Szybkość dysku twardego: aby zwiększyć wydajność, system Windows i program Visual Studio należy zainstalować na dysku półprzewodnikowym (SSD).Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
 • Karta wideo obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 720p (1280 x 720); program Visual Studio będzie działać najlepiej przy rozdzielczości WXGA (1366 x 768) lub wyższej.Video card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.

Obsługiwane językiSupported Languages

Program Visual Studio jest dostępny w następujących językach: angielskim, chińskim (uproszczony), chińskim (tradycyjny), czeskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim (Brazylia), rosyjskim, hiszpańskim i tureckim.Visual Studio is available in English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, and Turkish.

Język programu Visual Studio można wybrać podczas instalacji.You can select the language of Visual Studio during installation. Instalator programu Visual Studio jest dostępny w tych samych czternastu językach i będzie zgodny z językiem systemu Windows, jeśli jest dostępny.The Visual Studio Installer is available in the same fourteen languages, and will match the language of Windows, if available.

Uwaga: program Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2019 jest dostępny w dziesięciu językach obsługiwanych przez serwer Visual Studio Team Foundation Server 2019.Note: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2019 is available in the ten languages supported by Visual Studio Team Foundation Server 2019.

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do zainstalowania programu Visual Studio są wymagane uprawnienia administratora.Administrator rights are required to install Visual Studio.
 • Do zainstalowania programu Visual Studio jest wymagany program .NET Framework 4.5.2 lub nowszy..NET Framework 4.5.2 or above is required to install Visual Studio. Program Visual Studio wymaga do działania programu .NET Framework 4.7.2, który zostanie zainstalowany podczas instalacji.Visual Studio requires .NET Framework 4.7.2 to run, but this will be installed during setup.
 • Platforma .NET Core ma specjalne wymagania wstępne dotyczące systemu Windows dla systemu Windows 8.1 i starszych wersji..NET Core has specific Windows prerequisites for Windows 8.1 and earlier.
 • Wersja LTSC systemu Windows 10 Enterprise oraz system Windows 10 S oraz Windows 10 Team Edition nie są obsługiwane na potrzeby tworzenia aplikacji.Windows 10 Enterprise LTSC edition, Windows 10 S and Windows 10 Team Edition are not supported for development. Aplikacje przeznaczone dla systemów Windows 10 LTSC, Windows 10 S i Windows 10 Team Edition można tworzyć przy użyciu programu Visual Studio 2019.You may use Visual Studio 2019 to build apps that run on Windows 10 LTSC, Windows 10 S and Windows 10 Team Edition.
 • W przypadku scenariuszy powiązanych z Internetem jest wymagany program Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge.Internet Explorer 11 or Edge is required for internet-related scenarios. Niektóre funkcje mogą nie działać, jeśli te lub nowsze wersje nie zostaną zainstalowane.Some features might not work unless these, or a later version, are installed.
 • Do obsługi emulatora funkcji Hyper-V jest wymagany obsługiwany 64-bitowy system operacyjny.For Hyper-V emulator support, A supported 64-bit operating system is required. Procesor obsługujący funkcję Hyper-V klienta i translację adresów drugiego poziomu (SLAT) jest również wymagany.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Do obsługi emulatora systemu Android jest wymagany obsługiwany procesor i system operacyjny.For Android Emulator support, a supported processor and operating system is required.
 • Tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows, w tym projektowanie, edytowanie i debugowanie, wymaga systemu Windows 10.Universal Windows app development, including designing, editing, and debugging, requires Windows 10. Systemy Windows Server 2019, Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 umożliwiają tworzenie aplikacji uniwersalnych systemu Windows z poziomu wiersza polecenia.Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Windows Server 2012 R2 may be used to build Universal Windows apps from the command line.
 • Opcje Server Core i Minimalny interfejs serwera nie są obsługiwane w przypadku korzystania z systemu Windows Server.The Server Core and Minimal Server Interface options are not supported when running Windows Server.
 • Uruchamianie programu Visual Studio Enterprise 2019 (w wersji Professional, Community i Enterprise) w kontenerach systemu Windows nie jest obsługiwane.Running Visual Studio 2019 (Professional, Community, and Enterprise) in Windows containers is not supported.
 • Program Team Foundation Server 2019 Office Integration wymaga pakietu Office 2016, Office 2013 lub Office 2010.Team Foundation Server 2019 Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010.
 • Platforma Xamarin.Android wymaga 64-bitowej wersji systemu Windows i 64-bitowego zestawu deweloperskiego Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires a 64-bit edition of Windows and the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • W systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 do zainstalowania obciążeń programowania aplikacji mobilnych w języku C++, języka JavaScript i platformy .NET wymagany jest program PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej.PowerShell 3.0 or higher is required on Windows 7 SP1 to install the Mobile Development with C++, JavaScript, or .NET workloads.

Wymagania systemowe narzędzi Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2019Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2019 System Requirements

Narzędzia Remote Tools, Performance Tools i IntelliTrace Standalone Collector mają te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Są one również obsługiwane w systemie Windows 10 na procesorach ARM, Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Also supported on Windows 10 on ARM, Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 SP1
 • Architektury x86 i AMD64/x64 wymagają procesora 1,6 GHz lub szybszegoIf x86 or AMD64/x64, requires a 1.6 GHz or faster processor
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymagają 1 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 1 GB of available hard disk space
 • Wymagają rozdzielczości ekranu 1024 x 768 lub wyższejRequires 1024 by 768 or higher display resolution
 • Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy korzystać z najnowszej aktualizacji tych narzędzi diagnostycznych dla używanej wersji programu Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of these diagnostic tools for your version of Visual Studio

Wymagania systemowe programu Microsoft Visual Studio Build Tools 2019Microsoft Visual Studio Build Tools 2019 System Requirements

Narzędzia Build Tools obsługują te same wymagania systemowe co program Visual Studio z następującymi zmianami:The Build Tools support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można je również instalować w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.Also installs on Windows Server 2008 R2 SP1.
 • Mają możliwość instalacji w wersji Server Core systemu Windows Server 2016 i Windows Server 2019.Also installs on the Server Core option for Windows Server 2016 and Windows Server 2019.
 • Mają również możliwość instalacji w kontenerze systemu Windows. Also installs into a Windows container.
 • Wymagają od 2,3 GB do 60 GB dostępnego miejsca na dysku twardym, zależnie od instalowanych funkcji.Requires 2.3 GB to 60 GB of available hard disk space, depending on installed features.

Wymagania systemowe pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++ 2015-2019Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable System Requirements

Aby pobrać pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ 2015–2019, zobacz visualstudio.microsoft.com/downloads.To download the Visual C++ 2015-2019 Redistributable, see visualstudio.microsoft.com/downloads. visualstudio.microsoft.com/downloads. Pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2015–2019 ma takie same wymagania systemowe, jak program Visual Studio, z następującymi zmianami:visualstudio.microsoft.com/downloads. The Visual C++ 2015-2019 Redistributable supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Można go również zainstalować w następujących systemach: Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 w celu obsługi aplikacji skompilowanych przy użyciu narzędzi VC++2017 i VC++2015Also installs on Windows 10 Enterprise LTSC, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, and Windows XP SP3 to support applications built using the VC++ 2017 and VC++ 2015 build tools
 • Wymagają 1 GB pamięci RAM (1,5 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej)Requires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Wymaga 50 MB dostępnego miejsca na dysku twardym.Requires 50 MB of available hard disk space

Wymagania systemowe agenta testowego programu Microsoft Visual Studio 2019Microsoft Visual Studio Test Agent 2019 System Requirements

Agent testowy programu Visual Studio ma takie same wymagania systemowe, jak program Visual Studio, z następującymi zmianami:Visual Studio Test Agent supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Wymaga procesora 2,6 GHz lub szybszegoRequires a 2.6 GHz or faster processor. (zalecany czterordzeniowy lub lepszy)Quad core or better recommended
 • Wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM dla generowania obciążeńRequires 4 GB of RAM or higher for load generation
 • Wymaga 10 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 10 GB of hard disk space

Wymagania systemowe kontrolera testów programu Microsoft Visual Studio 2019Microsoft Visual Studio Test Controller 2019 System Requirements

Kontroler testów programu Visual Studio ma takie same wymagania systemowe, jak program Visual Studio, z następującymi zmianami:Visual Studio Test Controller supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Wymaga procesora 2,6 GHz lub szybszegoRequires a 2.6 GHz or faster processor. (zalecany czterordzeniowy lub lepszy)Quad core or better recommended
 • Wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM lub więcejRequires 4 GB of RAM or higher
 • Wymaga 10 GB dostępnego miejsca na dysku twardymRequires 10 GB of hard disk space

Góra strony
Top of Page