Wymagania systemowe dla systemu Windows Server EssentialsSystem Requirements for Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Oprogramowanie serwera systemu Windows Server Essentials jest 64-bitowy system operacyjny.Windows Server Essentials server software is a 64-bit only operating system. Tabela 1 definiuje zalecane minimalne wymagania sprzętowe dla systemu Windows Server Essentials.Table 1 defines the recommended minimum hardware requirements for Windows Server Essentials. Tabela 2 definiuje dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla serwera.Table 2 defines additional hardware and software requirements for the server.

Tabela 1.Table 1. Wymagania systemowe dla systemu Windows Server EssentialsSystem requirements for Windows Server Essentials

SkładnikComponent Co najmniejMinimum Zalecane *Recommended* MaksymalnaMaximum
Gniazda ProcesoraCPU socket 1,4 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy dla pojedynczego rdzenia1.4 GHz (64-bit processor) or faster for single core

1.3 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy dla wielordzeniowych1.3 GHz (64-bit processor) or faster for multi-core
3,1 GHz (procesor 64-bitowe) lub szybszy wielordzeniowych3.1 GHz (64-bit processor) or faster multi-core 2 sockets2 sockets
Pamięć (RAM)Memory (RAM) 2 GB2 GB

4 GB w przypadku wdrażania systemu Windows Server Essentials jako maszynę wirtualną4 GB if you deploy Windows Server Essentials as a virtual machine
16 GB16 GB 64 GB64 GB
Dyski twarde i dostępnego miejscaHard disks and available storage space Dysk twardy 160 GB z partycji systemowej 60 GB160-GB hard disk with a 60-GB system partition Nie ma limituNo limit

* Zalecane wymagania sprzętowe obsługiwać maksymalną liczbę i możliwości urządzenia.*The recommended hardware requirements support maximum user and device limits.

Tabela 2.Table 2. Dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania dla systemu Windows Server EssentialsAdditional hardware and software requirements for Windows Server Essentials

SkładnikComponent OpisDescription
Karta sieciowaNetwork adapter Kartę Ethernet Gigabit (10/100/1000baseT PHY MAC)Gigabit Ethernet adapter (10/100/1000baseT PHY/MAC)
InternetInternet Niektóre funkcje mogą wymagać dostępu do Internetu (mogą się wiązać z opłatami) lub konta MicrosoftSome functionality may require Internet access (fees may apply) or a Microsoft account
Obsługiwane systemy operacyjne klientaSupported Client operating systems Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, wersje dla komputerów Macintosh OS X 10.5 do 10.8.Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Macintosh OS X versions 10.5 to 10.8.

Uwaga: niektóre funkcje wymagają professional lub nowszej wersji.Note: Some features require professional or higher editions.

1 GB miejsca na dysku twardym (część tego dysku zostanie zwolniona po zakończeniu instalacji)1 GB of available hard drive space (a portion of this disk will be freed after installation)
RouterRouter Router lub zaporą, która obsługuje translatora adresów Sieciowych IPv4 lub IPv6A router or firewall that supports IPv4 NAT or IPv6
Dodatkowe wymaganiaAdditional requirements Dysków DVD-ROMDVD-ROM drive

Rzeczywiste wymagania zależą od konfiguracji systemu oraz aplikacji i funkcji, które można wybrać opcję instalacji.Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you choose to install. Wydajność procesora zależy nie tylko od częstotliwości zegara procesora, ale także od liczby rdzeni i wielkości jego pamięci podręcznej.Processor performance depends not only on the clock frequency of the processor, but also on the number of cores and the size of the processor cache. Wymagania dotyczące magazynu miejsca na partycji systemowej są przybliżone.Storage space requirements for the system partition are approximate. Dodatkowe dostępnego miejsca mogą być wymagane w przypadku instalowania za pośrednictwem sieci.Additional available storage space may be required if you are installing over a network.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań sprzętowych, zobacz wykazu systemu Windows Server.For more information about the hardware requirements, see the Windows Server Catalog.

Wszystkie sprzęt serwera powinien spełniać wymagania ustalone dla programu Logo systemu Windows Server 2012 R2 dla systemów.All server hardware should meet the requirements established for the Windows Server 2012 R2 Logo Program for Systems. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz programu Logo systemu Windows.For more information, see Windows Logo Program.

Zobacz teżSee also