Assessment and Deployment Kit dla systemu Windows Server EssentialsAssessment and Deployment Kit for Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Windows Server® 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (ADK) jest zbiorem narzędzi, pliki binarne i pakiety językowe systemu operacyjnego, które umożliwia dostosowywanie, ocenianie i wdrażanie systemu Windows Server Essentials na nowych komputerach.The Windows Server® 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (ADK) is a collection of tools, binaries, and operating system language packs that you can use to customize, assess, and deploy Windows Server Essentials on new computers. Ten dokument zawiera informacje, które są specyficzne dla partnerów, którzy mają zostać preinstalacji systemu operacyjnego dla swoich klientów i zawiera następujące tematy:This document includes information that is specific to partners who intend to preinstall the operating system for their customers and includes the following topics:

Niniejszy dokument jest udostępniany jako-jest.This document is provided as-is. Informacje i poglądy wyrażone w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odsyłacze do witryn internetowych, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Information and views expressed in this document, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Niektóre przedstawione przykłady są udostępniane wyłącznie do celów informacyjnych i są fikcyjne.Some examples depicted herein are provided for illustration only and are fictitious. Nie połączenia ma rzeczywistymi zdarzeniami.No real association or connection is intended or should be inferred. Ten dokument nie daje użytkownikowi żadnych praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej związanej z jakimkolwiek produktem firmy Microsoft.This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Można kopiować i korzystać z tego dokumentu wewnętrznych celach informacyjnych.You may copy and use this document for your internal, reference purposes.

Active Directory, firmy Microsoft, usługi Windows Live, programu Windows PowerShell, systemu Windows i Windows Server są znakami towarowymi firmy grupy firmy Microsoft.Active Directory, Microsoft, Windows Live, Windows PowerShell, Windows, and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.All other trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Microsoft.© 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.