Proces instalacji Add-Ins podczas instalacjiAutomate Installation of Add-Ins During Setup

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Zautomatyzować instalowanie dodatków podczas instalacjiAutomate installing add-ins during setup

Aby zainstalować dodatki podczas instalacji, należy użyć metody PostIC.cmd opisanej w utworzyć plik PostIC.cmd systemem Post zadania konfiguracji początkowej części tego dokumentu.To install add-ins during setup, use the PostIC.cmd method described in the Create the PostIC.cmd File for Running Post Initial Configuration Tasks section of this document.

Dodaj następujący wpis do Twojej PostIC.cmd:Add the following entry to your PostIC.cmd:

C:\Program Files\Windows Server\bin\Installaddin.exe <full path to wssx file> -q 

Dodatek obsługuje teraz czynności przed rozpoczęciem instalacji i dostosowywać Odinstaluj.The add-in now supports pre-install and customized uninstall steps.

Krok przed rozpoczęciem instalacji jest wykonywane przed zainstalowaniem wszystkich MSI plików określonych w addin.xml.The pre-install step is run before installing all .msi files specified in addin.xml. Podczas uruchamiania w trybie interakcyjnym, okno dialogowe postępu będą wyświetlane, ale bez zmieniania postęp.When run in the interactive mode, the progress dialog will be shown but without changing the progress. Przycisk anulowania jest wyłączony w fazie przed rozpoczęciem instalacji.The cancellation button is disabled during pre-install phase. Aby zaimplementować krok przed rozpoczęciem instalacji, dodaj następującą zawartość w addin.xml (bezpośrednio w obszarze pakiet):To implement a pre-install step, add the following contents in addin.xml (directly under Package):

Uwaga

Schemat xml musi dokładnie wykonaj do poniższego:The xml schema needs to exactly follow the one below:

<Package xmlns="https://schemas.microsoft.com/WindowsServerSolutions/2010/03/Addins" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <Id>...</Id> 
 <Version>...</Version> 
 <Name>...</Name> 
 <Allow32BitOn64BitClients>...</Allow32BitOn64BitClients> 
 <ServerBinary>...</ServerBinary> 
 <ClientBinary32>...</ClientBinary32> 
 <ClientBinary64>...</ClientBinary64> 
 <SupportedSkus>...</SupportUrl>  
 <SupportUrl>...</SupportUrl> 
 <Location>...</Location>  
 <PrivacyStatement>...</PrivacyStatement> 
 <OtherBinaries>...</OtherBinaries>  
 <Preinstall> 
<Executable>exefile</Executable> 
<NormalArgs>args-for-interactive-mode</NormalArgs> 
<SilentArgs>args-for-silent-mode</SilentArgs> 
<IgnoreExitCode>true</IgnoreExitCode> 
 </Preinstall> 
 <UninstallConfirm>...</UninstallConfirm>   
</Package> 
<¦> 
<¦> 

Wherein exefile jest plik wykonywalny w pakiecie dodatek do wykonywania czynności przed rozpoczęciem instalacji i musi być określona.Wherein exefile is the executable file in the add-in package to perform the pre-install step, and must be specified. NormalArgs Określa argumenty przekazywane do exefile w trybie wiersza polecenia, gdy interakcyjne jest używany.NormalArgs specifies arguments to be passed to exefile in command-line when interactive mode is used. W tym trybie exefile mogą menu podręczne niektórych okien dialogowych interakcji z użytkownikiem.In this mode, the exefile can popup some dialogs for user interaction. SilentArgs Określa argumenty przekazywane do exefile w trybie wiersza polecenia, gdy dyskretnej jest używana (-q jest określony podczas wywoływania installaddin.exe).SilentArgs specifies arguments to be passed to exefile in command-line when silent mode is used (-q is specified when invoking installaddin.exe). Exefile należy nie menu podręczne dowolnego systemu windows w tym trybie.The exefile should not popup any windows in this mode. Jeśli IgnoreExitCode jest określony za pomocą true, krok przed rozpoczęciem instalacji zawsze jest uznawany za pomyślny, w przeciwnym razie kod zakończenia 0 oznacza sukces, 1 oznacza anulowanie i inne wartości oznaczać awarii.If IgnoreExitCode is specified with true, the pre-install step is always considered successful, otherwise, exit code 0 indicates success, 1 indicates cancellation, and other values indicate failure. Tagi NormalArgs, SilentArgs, i IgnoreExitCode są wszystkie opcjonalne.Tags NormalArgs, SilentArgs, and IgnoreExitCode are all optional.

Krok Odinstaluj niestandardowe mogą być używane w dowolnej z następujących czynności:A customized uninstall step can be used for any of the following:

 • Zamień okno dialogowe potwierdzenia wbudowanych.Replace the built-in confirmation dialog.

 • Wypełnij niestandardowych okien dialogowych przed dezinstalacji.Populate customized dialogs before uninstallation.

 • Wykonywanie pewnych zadań przed dezinstalacji.Perform certain tasks before uninstallation.

  Aby zaimplementować etap Odinstaluj, dodaj następującą zawartość w addin.xml (bezpośrednio w obszarze pakiet):To implement an uninstall step, add the following contents in addin.xml (directly under Package):

<Package xmlns="https://schemas.microsoft.com/WindowsServerSolutions/2010/03/Addins" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <Id>...</Id> 
 <Version>...</Version> 
 <Name>...</Name> 
 <Allow32BitOn64BitClients>...</Allow32BitOn64BitClients> 
 <ServerBinary>...</ServerBinary> 
 <ClientBinary32>...</ClientBinary32> 
 <ClientBinary64>...</ClientBinary64> 
 <SupportedSkus>...</SupportUrl>  
 <SupportUrl>...</SupportUrl> 
 <Location>...</Location>  
 <PrivacyStatement>...</PrivacyStatement> 
 <OtherBinaries>...</OtherBinaries>  
 <Preinstall>¦</Preinstall> 
<UninstallConfirm> 
<Executable>full-path-to-exefile</Executable> 
<Arguments>command-line-arguments</Arguments> 
</UninstallConfirm> 
</Package> 

Wherein pełnej ścieżki do exefile określa exefile już zainstalowane w systemie.Wherein full-path-to-exefile specifies the exefile already installed on the system. Argumenty jest opcjonalny i określa argumenty wiersza polecenia dla exefile.Arguments is optional, and specifies the command line arguments for the exefile. Exefile jest wywoływany przed wbudowane odinstalować potwierdzenie wyskakującej okno dialogowe.The exefile is invoked before the built-in uninstall confirmation dialog pops up.

Exefile można wykonywać następujące zadania w tej fazie:The exefile can perform following tasks in this phase:

 • Pojawia się kilka okien dialogowych interakcji z użytkownikiem.Pops up some dialogs for user interaction.

 • Wykonać kilka zadań w tle.Perform some background tasks.

  Kod zakończenia tego pliku exe określa, jak proces odinstalowywania porusza się do przodu:The exit code of this exe file determines how the uninstall process moves forward:

 • 0: proces odinstalowywania będzie kontynuowane bez zapełnianie okno dialogowe potwierdzenia wbudowanych, tak samo, jak użytkownik ma już potwierdzone.0: the uninstall process continues without populating the built-in confirmation dialog, just as user has already confirmed. (Ta metoda może służyć do zastąpić okno dialogowe potwierdzenia wbudowane);(this approach can be used to replace the built-in confirmation dialog);

 • 1: proces odinstalowywania zostało anulowane, a na koniec anulowane wiadomość będzie wyświetlana dla użytkownika.1: the uninstall process is canceled, and finally a canceled message will be shown to user. Wszystkie zasoby pozostają bez zmian;Everything stays unchanged;

 • Inne: Odinstaluj proces jest kontynuowany okno dialogowe potwierdzenia wbudowane, podobnie jak w kroku dostosowane Odinstaluj nie jest obecny.Other: the uninstall process continues with built-in confirmation dialog, just like the customized uninstall step is not present.

  Jakiekolwiek niepowodzenie wywoływanie exefile doprowadzi do tego samego zachowania jako exefile zwraca kod niż 0 lub 1.Any failure invoking the exefile will lead to the same behavior as the exefile returns a code other than 0 or 1.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience